• Tartalom

2015. évi XXVIII. törvény

2015. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2022.11.24.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 A Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:


JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A JÖVEDELEM- ÉS A VAGYONADÓK TERÜLETÉN TASKENTBEN, 2008. ÁPRILIS 17. NAPJÁN ALÁÍRT EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya,
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezménynek megfelelően (a továbbiakban hivatkozva: „Egyezmény”),
A Szerződő Államok jelen Egyezmény módosítására vonatkozó szándékát figyelembe véve,

Az alábbiakban értenek egyet:

1. Cikk

Az Egyezmény 27. cikke helyébe az alábbiak lépnek:
„27. Cikk

Információcsere

1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához, vagy a Szerződő Államok, annak politikai alegységei vagy helyi hatóságai által kivetett, bármilyen fajtájú vagy megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához vagy érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról, amennyiben az ezek alapján való adóztatás nem ellentétes az Egyezménnyel. Az információcserét az 1. és a 2. cikk nem korlátozza.
2. A Szerződő Államnak az 1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint az ennek az államnak a saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek vagy hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek az 1. bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével és a vonatkozó peres eljárással, vagy az ezekkel az adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával foglalkoznak. Ezek a személyek vagy hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az információt nyilvánosságra hozhatják.
3. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot arra köteleznék, hogy:
(a) az egyik vagy a másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő államigazgatási intézkedést hozzon;
(b) olyan információt nyújtson, amely az egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;
(c) olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.
4. Ha az egyik Szerződő Állam a jelen cikknek megfelelően információt kér, a másik Szerződő Állam saját információszerzési intézkedéseit alkalmazza a kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a másik Államnak az információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A megelőző mondatban foglalt kötelezettségre a 3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.
5. A 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére, vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik.

2. Cikk

A Szerződő Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső követelményeknek eleget tettek. A Jegyzőkönyv ezen értesítések közül a későbbinek a kézhezvétele napját követő 30. napon lép hatályba és rendelkezései az adóévekhez vagy üzleti évekhez kapcsolódó információk tekintetében a Jegyzőkönyv hatálybalépésének évét követő első naptári év január 1-jével kezdődő időszakra alkalmazhatók.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi és felmondása napjának az Egyezmény felmondásának napja minősül.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak a Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült két példányban Budapesten, 2014. november 25. napján magyar, üzbég és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek szövege közötti bármely eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

Magyarország Kormánya nevében
az Üzbég Köztársaság Kormánya nevében”


„PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL SIGNED ON THE 17TH OF APRIL, 2008 AT TASHKENT

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Uzbekistan,
In accordance with the Convention between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed on the 17th of April, 2008 at Tashkent (hereinafter referred to as “Convention”),
Taking into account the desires of the Contracting States to amend the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

Article 27 of the Convention shall be replaced by the following:
“Article 27

Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 of this Convention.
2. Any information received by a Contracting State under paragraph 1 shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article 2

Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that they have completed the procedures necessary for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and shall have effect to information that relates to taxation years or business years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of this Protocol.

Article 3

This Protocol shall form an integral part of the Convention and shall terminate at the time of termination of the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Budapest, this 25th day of November, 2015 in duplicate in the Hungarian, Uzbek and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Protocol the English text shall prevail.

For the Government of Hungary
For the Government of the Republic of Uzbekistan”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) A Jegyzőkönyv, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §6 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi XC. törvény e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. március 26.

2

A 2. § a Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 38/2015. (XII. 4.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2015. június 17.

3

A 3. § a Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 38/2015. (XII. 4.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2015. június 17.

4

A 38/2015. (XII. 4.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2015. június 17.

6

Az 5. §-t a 2022. évi XLV. törvény 148. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére