• Tartalom

28/2015. (V. 28.) FM rendelet

28/2015. (V. 28.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról1

2015.06.24.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosítása

1. § (1)2

(2) Az R. 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A MódR2.-vel megállapított 10. melléklet A rész II. fejezet 4. pontnak meg nem felelő, 2015. június 24-ét megelőzően forgalomba hozott élelmiszerek minőségmegőrzési idejük lejártáig tarthatók forgalomban.”

2. § (1) Az R. 3. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„11. a Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről, és az ezt módosító 2014/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

(2)3

3. § Az R. 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4–5. §4

2. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosítása

6. §5

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése, a 3. §, a 8. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 1. melléklet 2015. június 24-én lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet

a) a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelvnek az I. melléklet műszaki haladáshoz való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2014. július 25-i 1040/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 28/2015. (V. 28.) FM rendelethez6

2. melléklet a 28/2015. (V. 28.) FM rendelethez

1. Az R. 11. melléklet A rész II. fejezet 3. pontjában a „2. pont c) alpontjában” szövegrész helyébe a „2.2. pontjában” szöveg lép.
2. Az R. 11. melléklet B rész II. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Engedélyezett összetevők
2.1. Az I. fejezetben felsorolt termékekhez kizárólag a következő összetevők adhatók hozzá:
2.1.1. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben engedélyezett vitaminok és ásványi anyagok.
2.1.2. Az 1333/2008/EK rendeletben engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok.
2.2. A 2.1. pontban felsoroltakon felül egyes termékekhez a következő összetevők adhatók hozzá:
2.2.1. A gyümölcslevek, sűrítményből készült gyümölcslevek és sűrített gyümölcslevek esetében engedélyezett összetevők: visszaadagolt aroma, gyümölcspép és rostok.
2.2.2. Kizárólag a szőlőlé esetében: visszaadagolt borkősav.
2.2.3. Gyümölcsnektárok esetében: visszaadagolt aroma, gyümölcspép és rostok, cukor, illetve méz a végtermék teljes tömegének 20%-áig, illetve édesítőszerek.
Azon állítás, mely szerint a gyümölcsnektár nem tartalmaz hozzáadott cukrot, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás kizárólag akkor tüntethető fel, ha a termék nem tartalmaz hozzáadott mono- vagy diszacharidokat vagy egyéb, az édesítő hatása miatt használt élelmiszert, ideértve az 1333/2006/EK rendeletben meghatározott édesítőszereket is. Amennyiben a gyümölcsnektár természetes módon tartalmaz cukrokat, a címkén a következő állításnak is szerepelnie kell: „természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz”.
2.2.4. A D rész 1. pontjában, 2. pontjának 2.1. alpontjában, 3. pontjában, 5. pontjának 5.2. alpontjában és 8. pontjában említett termékek esetében: cukor, illetve méz.
2.2.5. Az I. fejezet 1–5. pontjában meghatározott termékek esetében a savas íz szabályozása érdekében literenként 3 gramm, vízmentes citromsavban kifejezett citromlé, zöldcitromlé, sűrített citromlé, illetve sűrített zöldcitromlé.
2.2.6. Paradicsomlé és a sűrítményből készült paradicsomlé esetében: só, fűszerek és aromás fűszernövények.”
3. Az R. 11. melléklet B rész II. fejezet 3. pontja a következő m) alponttal egészül ki:
(Engedélyezett eljárások és anyagok:
Az I. fejezetben felsorolt termékek esetében kizárólag a következő eljárások alkalmazhatók és e termékekhez kizárólag a következő anyagok adhatók hozzá:)
m) búzából, borsóból, burgonyából származó, a gyümölcslé derítésére alkalmas növényi eredetű fehérjék.”

3. melléklet a 28/2015. (V. 28.) FM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről
    1.     A halászati- és akvakultúra-termékek jelölésén a fajok tudományos neve és kereskedelmi megnevezése
a)    az 1379/2013/EU rendelet 35. cikk (1) bekezdése alapján, valamint
b)    ahol jogszabály alapján a jelölésnek ezt tartalmaznia kell,
a 2. pontban foglaltak szerint tüntethető fel.
    2.    A halászati- és akvakultúra-termékek tudományos neve és kereskedelmi megnevezése:

2.1. Édesvízi fajok

A. Sorszám

B. Tudományos név

C. Kereskedelmi megnevezés (faj neve)

D. Megengedett további kereskedelmi megnevezés

1.

Blicca bjoerkna

karikakeszeg

keszeg

2.

Vimba vimba

szilvaorrú keszeg

keszeg

3.

Abramis ballerus

laposkeszeg

keszeg

4.

Abramis brama

dévérkeszeg

keszeg, dévér

5.

Abramis sapa

bagolykeszeg

keszeg

6.

Acipenser baerii1

szibériai tok

lénai tok

7.

Acipenser gueldenstaedtii2

vágótok

8.

Acipenser nudiventris2

simatok

9.

Acipenser ruthenus1

kecsege

10.

Acipenser stellatus2

sőregtok

11.

Ameiurus melas

fekete törpeharcsa

12.

Ameiurus nebulosus

törpeharcsa

13.

Anguilla anguilla

angolna

14.

Aspius aspius

balin

ragadozó őn

15.

Barbus barbus

márna

rózsás márna

16.

Carassius carassius

kárász

széles kárász, aranykárász

17.

Carassius gibelio

ezüstkárász

18.

Chondrostoma nasus

paduc

19.

Clarias batrachus

békaharcsa

20.

Clarias gariepinus

afrikai harcsa

21.

Ctenopharyngodon idella

amur

22.

Cyprinus carpio

ponty

23.

Esox lucius

csuka

24.

Huso huso2

viza

25.

Hypophthalmichthys molitrix

fehér busa

busa

26.

Hypophthalmichthys nobilis

pettyes busa

busa

27.

Ictalurus punctatus

pettyes harcsa

28.

Ictalurus spp. egyéb fajai

törpeharcsa

29.

Lates calcarifer

barramundi

ausztrál süllő

30.

Lates niloticus

nílusi sügér

31.

Leuciscus idus

jászkeszeg

jász

32.

Lota lota

menyhal

33.

Micropterus salmoides

pisztrángsügér

fekete sügér

34.

Oncorhynchus mykiss

szivárványos pisztráng

35.

Oreochromis spp.

tilápia

36.

Oreochromis niloticus

nílusi tilápia

viktória tavi tilápia

37.

Pangasius Hypopthalmus

cápaharcsa

panga, pangasius

38.

Pelecus cultratus

garda

39.

Perca fluviatilis

sügér

csapó sügér

40.

Polyodon spatula1

lapátorrú tok

41.

Rutilus rutilus

bodorka

veresszárnyú koncér

42.

Salmo trutta m fario

sebes pisztráng

43.

Salvelinus fontinalis

pataki szajbling

44.

Scardinius erythrophthalmus

vörösszárnyú keszeg

pirosszemű kele

45.

Silurus glanis

harcsa

szürke harcsa, folyami harcsa, lesőharcsa

46.

Stizostedion lucioperca = Sander lucioperca

süllő

fogassüllő, fogas

47.

Stizostedion volgense = Sander volgensis

kősüllő

48.

Tinca tinca

compó

2.2. Tengeri fajok

A. Sorszám

B. Tudományos név

C. Kereskedelmi megnevezés (faj neve)

D. Megengedett további kereskedelmi megnevezés

1.

Alutera monoceros

egyszarvú vérteshal

2.

Amiantis purpurata

bíborkagyló

3.

Anabas testudineus

ázsiai kúszóhal

4.

Auxis thazard

tonmakréla

5.

Aprion virescens

zöld csattogóhal

6.

Argyrosomus regius

sashal

árnyékhal

7.

Boops boops

nagyszemű durbincs

aranysávos durbincs

8.

Brama spp.

aranyosfejű hal

9.

Buccinum undatum

közönséges kürtcsiga

hullámos kürtcsiga

10.

Cancer pagurus

nagy tarisznyarák

11.

Cephalopholis fulva

vörösfejű vajhal

12.

Cephalopholis sonnerati

paradicsom sügér

13.

Cephalopholis taeniops

kékpettyes csíkossügér

14.

Cervimunida johni

kék zömök homár

15.

Clupea harengus

hering

nemes hering

16.

Conger conger

tengeri angolna

konger

17.

Coregonus pollan

kék maréna

18.

Coregonus genus egyéb fajai3

maréna

19.

Coryphaena hippurus

nagy aranymakrahal

mahi – mahi

20.

Crangon crangon

közönséges garnéla

homoki garnéla

21.

Crassostrea gigas

amerikai osztriga

22.

Cultellus spp.

palloskagyló

23.

Cynoglossus spp.

kutyanyelvhal

24.

Dentex dentex

tengeri fogas

fogasdurbincs

25.

Dicentrarchus labrax

farkassügér

tengeri sügér

26.

Engraulis spp.

szardella

ajóka

27.

Epinephelus alexandrinus

sziklajáró csíkossügér

28.

Epinephelus chlorostigma

foltos csíkossügér

29.

Epinephelus malabaricus

malabári csíkossügér

30.

Etelis carbunculus

mélytengeri vörös csattogóhal

31.

Ethmidium maculatum

csendes-óceáni menhaden

32.

Etrumeus teres

vörösszemű hengeres hering

33.

Euthynnus pelamis = Katsuwonus pelamis

csíkoshasú tonhal, bonitó

 

34.

Euthynnus alleteratus = Euthynnus quadripunctatus

atlanti kis tonhal

 

35.

Euthynnus affinis

keleti kis tonhal

 

36.

Euthynnus lineatus

fekete tonhal

 

37.

Euthynnus spp. egyéb fajai

bonitók

 

38.

Gadus morhua

közönséges tőkehal

atlanti-óceáni tőkehal

39.

Gadus macrocephalus

csendes-óceáni tőkehal

40.

Hippoglossus hippoglossus

óriás laposhal

atlanti laposhal

41.

Homarus gammarus

homár

42.

Homarus americanus

amerikai homár

kanadai homár

43.

Hyperoplus lanceolatus

nagy homoki angolna

44.

Hyperlophus vittatus

homoki spratt

45.

Illex argentinus

argentin rövidúszójú kalmár

 

46.

Illex spp.

kalmár

47.

Isurus oxyrinchus

lándzsafogú cápa

48.

Lampris guttatus

tündöklőhal

királyhal

49.

Lepidocybium flavobrunneum

kígyómakréla

50.

Lepidopus caudatus, Sphanopus carbo

villásfarkú abroncshal

51.

Lepidorhombus spp.

szárnyas rombuszhal

52.

Limanda limanda

közönséges lepényhal

53.

Limanda aspera

sárgaúszójú lepényhal

japán lepényhal

54.

Liza aurata

tengeri aranypér

55.

Loligo spp.

valódi kalmár

56.

Lophius spp.

horgászhal

ördöghal, szerzetes hal

57.

Lophius americanus

amerikai ördöghal

amerikai horgászhal

58.

Lutjanus agennes

afrikai vörös csattogóhal

59.

Lutjanus fulgens

aranyos csattogóhal

60.

Lutjanus goreensis

gorei csattogóhal

61.

Lutjanus malabaricus

malabári csattogóhal

62.

Lutjanus sanguineus

púposfejű csattogóhal

63.

Lutjanus sebae

vörös csattogóhal

64.

Lutjanus synagris

mexikói csattogóhal

65.

Macruronus magellanicus

érdesfejű gránátoshal

hoki, északatlanti gránátoshal, patagóniai gránátoshal

66.

Makaira indica

fekete nyársorrú hal

fekete marlin

67.

Makaira nigricans

kék marlin

kormos marlin, atlanti kék marlin

68.

Melanogrammus aeglefinus

foltos tőkehal

69.

Merlangus merlangus

vékonybajszú tőkehal

70.

Merluccius merluccius

hekk

európai hekk, földközi-tengeri tőkehal,

71.

Merluccius hubbsi

dél-amerikai hekk, argentin hekk

72.

Merluccius polylepis

chilei hekk, ausztrál hekk

73.

Merluccius gayi

perui hekk, dél-csendes-óceáni hekk

74.

Merluccius bilinearis

észak-amerikai hekk, ezüst hekk

75.

Merluccius capensis

fokföldi hekk

76.

Merluccius senegalensis

szenegáli hekk

77.

Merluccius paradoxus

mélytengeri fokföldi hekk

78.

Merluccius polli

Benguela hekk, trópusi hekk

79.

Merluccius productus

észak-csendes-óceáni hekk

80.

Merluccius spp. egyéb fajai, Urophycis spp.

hekk

szürke tőkehal

81.

Metapenaeus monoceros

pettyes garnéla

barna garnéla, rózsaszín garnéla

82.

Micromesistius poutassou = Gadus poutassou

puha tőkehal

83.

Micropogon furnieri

fehérszájú árnyékhal

84.

Microstomus kitt

kisfejű lepényhal

85.

Molva spp.

északi vagy fogas menyhal

86.

Mugil spp.

tengeri pérhal

87.

Mullus surmuletus, Mullus barbatus

sávos vörösmárna

bajuszos vörösmárna

88.

Mycteroperca rubra

piros csíkossügér

89.

Mytilus spp.

kékkagyló

90.

Mytilus galloprovincialis = Mytilus provincialis

feketekagyló

 

91.

Mytilus edulis

kékkagyló

 

92.

Nematalosa vlaminghi

ausztrál alóza

93.

Nemipterus spp.

fonálúszójú keszeg

94.

Nephrops norvegicus

norvég homár

karcsú homár

95.

Octopus spp.

polip

96.

Octopus vulgaris

közönséges polip

 

97.

Octopus maya

négyszemű polip

 

98.

Ommastrephes sagittatus

nyílkalmár

99.

Oncorhynchus nerka

csendes-óceáni lazac

nerkalazac

100.

Oncorhynchus gorbuscha

púposlazac

101.

Oncorhynchus keta

ketalazac

102.

Oncorhynchus tschawytscha

királylazac

103.

Oncorhynchus kisutch

koholazac

104.

Oncorhynchus masou

105.

Oncorhynchus rhodurus

106.

Opisthonema oglinum

atlanti cérna hering

107.

Orcynopsis unicolor

karcsú palamida

lapos bonitó

108.

Ostrea edulis

osztriga

109.

Patinopecten yessoensis

japán fésűkagyló

 

110.

Pagellus spp.

vörösdurbincs

111.

Pagrus caeruleosticus = Sparus caeruleosticus

kékpettyes durbincs

112.

Pagrus pagrus

rózsaszín durbincs

 

113.

Palaemon serratus

fűrészes garnéla

114.

Palinurus cygnus

ausztrál languszta

nyugati languszta

115.

Palinurus vulgaris

languszta

116.

Pandalus borealis

hidegvízi garnéla

norvég garnéla

117.

Paralithodes camtschaticus

vörös királyrák

alaszkai királyrák, kamcsatkai királyrák

118.

Parapeneopsis spp.

garnéla

119.

Patagonotothen ramsayi

jéghal

patagóniai nototénia, nototénia

120.

Peaneus vannamei vagy Litopenaeus vannamei

fehérlábú ostorgarnéla

garnéla

121.

Peaneus monodon

óriás csíkos ostorgarnéla

garnéla

122.

Pecten maximus

fésűkagyló

nagy fésűkagyló

123.

Penaeus spp.

ostoros garnéla

124.

Penaeus indicus

indiai garnéla

 

125.

Penaeus semisulcatus

tigris garnéla

 

126.

Penaeus monoceros = Metapenaeus Monoceros

pettyes garnéla

 

127.

Peneaus affinis

rózsaszín garnéla

 

128.

Peprilus spp.

vajhal

129.

Phycis blennoides

villás tőkehal

ezüstös tengeri compó

130.

Placopecten magellanicus

amerikai fésűkagyló

 

131.

Platichthys flesus

érdes lepényhal

132.

Pleuronectes platessa

sima lepényhal

133.

Pollachius pollachius

sávos vagy sárga tőkehal

134.

Pollachius virens

fekete tőkehal

135.

Psetta maxima

óriás rombuszhal

136.

Prionace glauca

kék cápa

137.

Pristipomoides filamentosu

Crimson csattogóhal

138.

Projasus bahamondei

chilei languszta

139.

Psettodes belcheri

foltos tüskésrombuszhal

140.

Pseudupeneus prayensis

nyugat-afrikai kecskehal

141.

Puntazzo puntazzo = Diplodus puntazzo

hegyesdurbincs

 

142.

Raja batis

sima rája

143.

Raja genus egyéb fajai

rája

144.

Reinhardtius hippoglossoides

grönlandi laposhal

145.

Rhinonemus spp.

tengeri menyhal

146.

Rhizoprionodon acutus

tejcápa

fehérszemű cápa

147.

Rhomboplites aurorubens

vörös sznapper

148.

Ruditapes decussatus

vénuszkagyló

rácsos vénuszkagyló

149.

Ruditapes philippinarum

keleti vénuszkagyló

150.

Tapes spp.

151.

Veneridae

152.

Mercenaria mercenaria

pénzkagyló

153.

Salmo salar

atlanti lazac

nemes lazac, norvég lazac

154.

Salvelinus namaycush

amerikai tavi pisztráng

tavi szajbling

155.

Sarda sarda

atlanti bonitó

 

156.

Sarda chilentis

csendes-óceáni bonitó

 

157.

Sarda orientalis

keleti bonitó

 

158.

Sarda genus egyéb fajai

bonitó

 

159.

Sardina pilchardus

szardínia

európai szardínia

160.

Sardinops melanostictus

japán szardínia

161.

Sardinops neopilchardus

ausztrál szardínia

162.

Sardinops ocellatus

dél-afrikai szardínia

163.

Sardinops sagax

chilei szardínia

164.

Sardinops caeryleus

kaliforniai szardínia

165.

Sardinella spp.

szardinella

alasák

166.

Sciaena aneus = Pennahia anea

nagyszemű árnyékhal

167.

Scomber scombrus, Scomber japonicus

közönséges makréla

spanyol makréla

168.

Scorpaena stephanica

foltosúszójú sziklahal

169.

Sebastes marinus

vörös álsügér

norvég álsügér

170.

Sebastes mentella

mélyvízi vörös álsügér

171.

Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeletti

tintahal

172.

Seriola rivoliana

sárgafarkú fattyúmakréla

173.

Seriola genus egyéb fajai

sárgafarkú fattyúmakréla

174.

Solea spp.

nyelvhal

közönséges/valódi nyelvhal

175.

Sparidae

tengeri durbincsfélék

176.

Sparus aurata

aranydurbincs

177.

Spicara smaris

közönséges nyurgadurbincs

178.

Spondyliosoma cantharus

fekete durbincs

179.

Sprattus sprattus

sprotni

spratt

180.

Squalus acanthias

tüskéscápa

kutyacápa

181.

Scyliorhinys spp.

macskacápa

182.

Strangomera bentincki

chilei hering

183.

Synaptura cadenati

guineai nyelvhal

184.

Tapes rhomboides

szögletes Vénuszkagyló

185.

Theragra chalcogramma

alaszkai tőkehal

186.

Thunnus alalunga

hosszúúszójú tonhal, germon

 

187.

Thunnus [neothunnus] albacares

sárgaúszójú tonhal

 

188.

Thunnus thynnus

nagy tonhal

 

189.

Thunnus [parathunnus] obesus

nagyszemű tonhal

 

190.

Thunnus spp.

tonhal

 

191.

Todarodes pacificus

atlanti hosszúszárnyú kalmár

japán szárnyas tintahal

192.

Trachurus spp.

fattyúmakréla

193.

Trachynotus carolinius

közönséges pompano

194.

Trigla spp.

morgóhal

195.

Tiglia lucerna

közönséges morgóhal

 

196.

Trisopterus luscus

francia tőkehal

197.

Trisopterus minutus

törpe tőkehal

198.

Uroteuthis duvaucelii = Loligo duvauceli

indiai kalmár

199.

Venerupis aurea

aranysárga Vénuszkagyló

200.

Xiphias gladius

kardhal

kardoshal

201.

Zeus faber

kakashal

Szent Péter hala

Megjegyzés:
1 Harmadik országból történő behozatalhoz CITES engedély megléte szükséges és csak akvakultúrás termelésből származó termék hozható forgalomba.
2 Védett halfaj, kereskedelmi forgalomba csak a természetvédelmi jogszabályok előírásai alapján kerülhet, harmadik országból történő behozatalhoz CITES engedély megléte szükséges és csak akvakultúrás termelésből származó termék hozható forgalomba.
3 A hegyesorrú maréna (Coregonus oxyrynchus) az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős halfaj, kereskedelmi forgalomba hazánkban nem hozható.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 25. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 7. § (2) bekezdése alapján 2015. június 24-én lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére