• Tartalom

28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet

28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2016.02.23.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 46. § (1), (3) és (4) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. és 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. §2 E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 26. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatokra,

c) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra, és

e) az előző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételére

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2)3 A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 26. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az e rendeletben szereplő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet

a) 5. sora alapján az Európai Bizottságnak a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, SA.38478 (2014/N) sz. határozata szerinti támogatás,

b) 7. sora alapján

ba) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

bb) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

c) 9. sora alapján

ca) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

cb) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

d) 11. sora alapján

da) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

db) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

dc) csekély összegű támogatás,

dd) személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

e) 16. sora alapján

ea) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

eb) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

ec) csekély összegű támogatás,

ed) személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

f) 19. sora alapján csekély összegű támogatás,

g) 20. sora alapján csekély összegű támogatás,

h) 21. sora alapján

ha) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

hb) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

hc) csekély összegű támogatás,

i) 22. sora alapján

ia) csekély összegű támogatás,

ib) mezőgazdasági csekély összegű támogatás,

j) 24. sor a) és d)–f) pontja alapján

ja) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

jb) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

k) 28. sor 1. pont a)–i) alpontja alapján csekély összegű támogatás,

l) 29. sor

la) 2. pont a)–k) alpontja alapján csekély összegű támogatás,

lb) 2. pont a)–k) alpontja alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,

lc) 2. pont b), c) és g) alpontja alapján uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,

ld) 2. pont b), c) és g) alpontja alapján jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,

le) 2. pont b) és c) alpontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,

lf) 2. pont a) alpontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,

lg) 2. pont a)–c) és f) alpontja alapján energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,

lh) 2. pont a)–c) és g) alpontja alapján a c)–g) alpont szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,

li) 2. pont a), f), h), i) és j) alpontja alapján

lia) kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,

lib) kutatási infrastruktúrához nyújtott támogatás,

lic) kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,

lj) 2. pont g) alpontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

lk) 2. pont e) alpontja alapján a kezdeményezések tartalmától függően és a vonatkozó európai uniós jogszabályok előírásainak betartása mellett a k) pontban meghatározott valamennyi támogatási kategória,

m)4 45–62., 64–66., 72–74a. és 103–108. sora alapján

ma) csekély összegű támogatás,

mb) sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidő létesítményhez nyújtott támogatás

n) 89., 92. és 93. sora alapján kulturális célú támogatás,

o) 97. sor

oa) 1. pont a)–i) alpontja alapján csekély összegű támogatás,

ob) 1. pont a), b), d) és e) alpontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,

oc) 1. pont b) alpontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,

od) 1. pont c) alpontja alapján az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás,

oe) 1. pont g) alpontja alapján az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, valamint személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

of) 1. pont g) alpontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

p) 98. sora alapján

pa) csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

pb) közszolgáltatásért járó ellentételezés,

pc) csekély összegű támogatás,

q) 102. sora alapján a kezdeményezések tartalmától függően és a vonatkozó európai uniós jogszabályok előírásainak betartása mellett az a)–p) pontban meghatározott valamennyi támogatási kategória

nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

4. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. alapkutatás: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontjának megfelelő támogatás,

3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

4. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

5. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

6. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

7. egy és ugyanazon vállalkozás: csekély összegű támogatás esetében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és a 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,

8. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

9. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

10. energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

11. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,

12. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és távhűtés,

13. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

14. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

15. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható),

16. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

17. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,

18. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

19. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

20. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

21. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy

b) esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,

22. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

23. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

24. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

25. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

26. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

27. környezetvédelmi támogatás: az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás, az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, valamint a környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,

28. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

29. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,

30. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,

31. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ (pl. a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke),

32. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

33. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

34. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

35. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

36. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

37. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

38. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

39. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

40. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,

41. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

42. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

43. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,

44. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,

45. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

46. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás,

47. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés,

48. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

49. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

50. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

51. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

52. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás,

53. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

(2) Az (1) bekezdés 17. pontja szerinti ellenszolgáltatásnak meg kell haladnia a részvételi költségeket és a sportoló jövedelmének jelentős részét kell kitennie függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.

(3) Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén az (1) bekezdés 21. pont b) alpontja szerinti arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) kulturális célú támogatás, közszolgáltatásért járó ellentételezés, személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés és – a 35. § (4) bekezdésében, valamint a 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – csekély összegű támogatás, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez környezetvédelmi támogatás, sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás, csekély összegű támogatás, mezőgazdasági csekély összegű támogatás és csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás, csekély összegű támogatás és csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás,

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,

g) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e fejezet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Ezen alcím szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(8) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(9) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, valamint a csekély összegű támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.

6. § A projekt megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

7. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

b) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

ba) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bd) meghaladja a ba)–bc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

be) meghaladja a ba)–bd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

bf) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, valamint az energiatermelő létesítményhez nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f) az elosztóhálózathoz nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

g) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

h) sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

8. § E rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatás és mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

c) közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,

d) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) sz. határozata szerinti kulturális célú támogatás esetén 2018. szeptember 1-ig,

e) az Európai Bizottság SA.38478 (2014/N) sz. határozata szerinti támogatás esetén 2015. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni.

4. Kamattámogatás és kezességi díjtámogatás

9. § (1) Az 1. melléklet 19. sora szerinti előirányzatból a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

(2) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

(3) A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) köteles tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

10. § (1) Az 1. melléklet 22. sora szerinti előirányzat alapján nyújtott intézményi kezességi díjtámogatás csekély összegű támogatásnak vagy mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül.

(2) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás vagy mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegébe a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kezességi díjtámogatás, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege is beleszámít.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban vagy mezőgazdasági csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, illetve a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva azok pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a csekély összegű támogatás, illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegét az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

(4) Amennyiben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által garantált ügyletben bekövetkező változás miatt változik a támogatástartalom, arról a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt a mezőgazdasági célú csekély összegű nyilvántartás adatainak módosítása céljából.

5. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

11. § Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján jött létre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

12. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az 1 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

13. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) az 1,5 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

14. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

15. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 12–14. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 12–14. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

6. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

16. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

17. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 16. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 16. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

7. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

19. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmazni.

8. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

9. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

21. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

22. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

23. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, e beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

10. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

24. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 22. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

11. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

25. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 22. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

12. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

27. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 29. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 29. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás a 22. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

28. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

29. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

13. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

30. § Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez, illetve elosztó hálózathoz kapcsolódó beruházáshoz nyújtható.

31. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 19. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási költsége számolható el.

32. § (1) Elosztó hálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztó hálózat működési eredménye közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségből.

(3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

14. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

33. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

15. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

34. § (1) A 7–11. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 22. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.

(4) A 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

16. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

35. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

36. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

37. § (1)5 A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint a tárgyi eszköz és az immateriális javak költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-, a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

17. A csekély összegű támogatás

38. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

18. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

39. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

19. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

40. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az adott csekély összegű támogatásról szóló rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

20. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

41. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

21. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

42. § (1) A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át köteles maga nyújtani.

(5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások működtetésére.

(6) A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági előnye nem származhat.

22. Kulturális célú támogatás

43. § Kulturális célú támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) sz. határozatának megfelelően, az Atr. 27. §-ában meghatározott szabályok szerint nyújtható.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat esetében a 2015. január 1-jét követően létrejött hitelügyletek kapcsán, az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat esetében a 2015. január 1-jét követően létrejött hitelszerződések kapcsán az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

44/A. §6 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról szóló 68/2015. (XI. 30.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését7 megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

45. § A 3. §

a) d) pont dc) alpontja, e) pont ec) alpontja, f) és g) pontja, h) pont hc) alpontja, i) pont ia) alpontja, k) pontja, l) pont la) alpontja, m) pont ma) alpontja, o) pont oa) alpontja, p) pont pc) alpontja, valamint q) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1. o.),

b) i) pont ib) alpontja, valamint q) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 9. o.),

c) b) pont ba) alpontja, c) pont ca) alpontja, d) pont da) alpontja, e) pont ea) alpontja, h) pont ha) alpontja, j) pont ja) alpontja, p) pont pa) alpontja és q) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8–13. o.),

d) l) pont lb)–li) és lk) alpontja, m) pont mb) alpontja, o) pont ob)–oe) alpontja és q) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 22., 25., 26., 28., 36–38., 41., 48., 49. és 55. cikke,

e) b) pont bb) alpontja, c) pont cb) alpontja, d) pont db) alpontja, e) pont eb) alpontja, h) pont hb) alpontja, j) pont jb) alpontja, p) pont pb) alpontja és q) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.),

f) d) pont dd) alpontja, e) pont ed) alpontja, l) pont lj) és lk) alpontja, o) pont of) alpontja, valamint q) pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.),

g) n) és q) pontja az SA.34770 (2012/N-2) sz. bizottsági határozat,

h) a) és q) pontja az SA.38478 (2014/N) sz. bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

46. §8

1. melléklet a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelethez9


6K01244M_0

A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht azonosító

Cím-név

Al-cím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Kiemelt célú beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

348217

 

 

Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása

A felhasználás célja, hogy a korábbi években indított, elsősorban kivitelezési projektek (így többek közt helyi jelentőségű hidak, csomópontok) befejezésére, a területszerzés lezárására, a vagyonátadások befejezésére, a megszerzett építési engedélyek meghosszabbítására, a mérnök lebonyolítási költségek biztosítására, valamint a máshol el nem számolható költségek fedezetére, így különösen az M43 autópálya és a 43. sz főút közötti átkötés (Nagylak elkerülő) kiépítésére, a 3. sz. főút bagi csomópont körforgalmi csomóponttá történő átépítésére, a győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedésekre, és a Geszt közúti megközelítése beruházásra és a hazai forrásból megvalósuló közúthálózat fejlesztési projektek előkészítésére forrást biztosítson.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.),

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.),

Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.) [a győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések feladat tekintetében]

Egyedi döntéssel, a NIF Zrt.-vel, a Magyar Közút NZrt-vel és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt-vel, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosíték (a továbbiakban: beszedési megbízás)

a győri útfejlesztés kivételével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)

-

-

5

348717

 

 

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

Az előirányzat fedezetet biztosít a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok NFM-et terhelő önrészére, valamint egy cég betelepülésével összefüggésben további infrastruktúra fejlesztés engedélyezési terveinek elkészítésére, engedélyeztetésére, gazdasági terminál ipari víz és tűzivíz ellátásának tervezésére, engedélyeztetésére.

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

 

 

5a

351617

 

 

Kiemelt közúti beruházások

Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos közúti beruházások megvalósítására, illetve azoknak az európai uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségei, valamint az európai uniós forrásból el nem számolható költségei finanszírozására.

Az előirányzat finanszírozza különösen

a) az M85 autóút Csorna-Sopron országhatár közötti szakasz fejlesztését;

b) Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M4);

c) az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófa elhárítás);

d) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M8);

e) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M44);

f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának fejlesztését;

g) a 471. sz. főút Debrecen - Mátészalka közötti szakaszának fejlesztését;

h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedéseket, fakivágási és csereerdősítési tevékenységeket;

i) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósítását,

j) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom-M1 autópálya irányú kapcsolat fejlesztését;

k) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítését;

l) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró jégmentesítését;

m) 76. számú főút Balatonszentgyörgy–Fenékpuszta–Keszthely elkerülő megvalósítását;

n) KözOP útépítési projektek támogatási szerződés zárás után 2016. évben felmerülő költségeit,

o) Határ menti útépítési projektek előkészítését és előfinanszírozását;

p) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését;

r) miniszteri döntés alapján egyéb kiemelt közúti beruházások előkészítését és megvalósítását.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékre, valamint a Kincstárt megillető jutalékra az előirányzat nyújt fedezetet.

NIF Zrt.,

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.,

Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezménye-
zett részére támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

 

beszedési megbízás

a h) pont szerinti jogcím kivételével a KKK

-

-

6

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

295735

 

 

A közösségi közlekedés összehangolása

Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő, valamint a közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó fontos szakmai feladatokat. Részfeladatok:

1. A közösségi közlekedés szervezését érintő feladatok;

2. A közösségi közlekedés átalakítását érintő feladatok;

3. A személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok, beleértve a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztését, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatokat és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatokat.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (a továbbiakban: KTI Nkft.),

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.,

KKK,

Volán Egyesülés,

Magyar Vasúti Egyesület- Hungrail,

költségvetési szervek, intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés
Előirányzat-átcsoportosítás útján

 

 

 

 

 

 

 

8

348228

 

 

Közúthálózat fenntartás és működtetés

Az előirányzat

a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a KKK vagy a közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési és karbantartási feladatainak;

b) az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az ÚTINFORM-mal, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak;

c) a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának;

d) a hálózati adatfelvételi feladatoknak;

e) az úthálózat-védelmi tevékenységnek;

f) a műszaki szabályozási feladatok előkészítésének, a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók kidolgozásának;

g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton a Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának felhasználásával végzett felújítási feladatoknak;

h) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével a meglévő országos közúthálózat felújítási és fejlesztési munkáknak és az ahhoz kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatoknak;

i) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével a közútkezelői feladatok ellátása ellenőrzésének;

j) a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a működtetés ellenőrzésének;

k) a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatoknak;

l) az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a KKK vagy a közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek működtetéséhez, fenntartásához, valamint a meglévő közúthálózati elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az a)-k) pontban nem szereplő egyéb feladatok ellátásának

finanszírozását szolgálja.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékre, valamint a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) megillető jutalékra az előirányzat nyújt fedezetet.

Magyar Közút NZrt.,

Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

gazdasági társaságok,

önkormányzatok,

közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek

A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül a KKK az a)-g) pontban meghatározott feladatok elvégzésére a Magyar Közút NZrt.-vel támogatási szerződést, a h) pontban meghatározott feladatok elvégzésére szerződést köt.

A k) pontban meghatározott feladatot a KKK látja el a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával a vele kötött szerződésben foglaltak szerint.

Az előirányzat célja szerinti egyéb feladatok ellátását a KKK végzi vagy azokra a közbeszerzési szabályok szerint szerződést köt.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

341573

 

 

Útdíj rendszerek működtetése

Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos és a használati díjas díjszedési rendszer működtetésével összefüggésben

a) a díjszedési, díjellenőrzés támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díjak beszedésével, valamint a megtett úttal arányos díjszedési rendszer esetében az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés támogatási feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával,

b) a díjszedési kötelezettséggel összefüggő közúti jelzések és egyéb forgalomtechnikai elemek előállításával és kihelyezésével,

c) a díjszedési rendszerek hatásainak vizsgálatát célzó közúthálózati forgalmi és környezeti monitoringgal,

d) a díjszedési rendszerek műszaki és pénzügyi auditjával,

e) a díjpolitikai szakértői feladatokkal,

f) a megtett úttal arányos díjszedési rendszer esetében az egyeztető szervi feladatok ellátásával,

g) a megtett úttal arányos díjszedési rendszer esetében az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyeletével, valamint

h) a KKK megtett úttal arányos díjszedési rendszerekkel kapcsolatos feladataival [a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Ártkörűen Műküdő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) díjszedői, díjellenőrzés támogatói és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatait szabályozó szolgáltatási szerződés megkötése és menedzselése, a definiált szolgáltatási (SLA) szintek teljesülésének, a fizetési, adatszolgáltatási és tájékoztatási határidők betartásának ellenőrzése]

i) a NÚSZ Zrt. és a KKK közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2014. november és 2014. december havi úthasználati

díjból, pótdíjból és egyéb eljárási díjból származó bevételek beszedésével

kapcsolatban a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékre, valamint a Kincstárt megillető jutalékra az előirányzat nyújt fedezetet.

NÚSZ Zrt.,

az országos közút kezelője,

Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH),

KKK,

gazdasági társaságok

Az a) pontban meghatározott feladatok elvégzésére a KKK a NÚSZ Zrt.-vel köt szerződést.

A b-c) pontban meghatározott feladatok ellátására a KKK az országos közút kezelőjével köt szerződést.

A d)-f) pontban meghatározott feladatok ellátására a közbeszerzési szabályok szerint a KKK köt szerződést.

A g) pontban meghatározott feladatok elvégzésére a miniszter és a NKH előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.

A h) pontban meghatározott feladatok elvégzésére a miniszter és a KKK előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.

Az i) pontban meghatározott feladat esetében a NÚSZ Zrt.-vel kötött szerződés alapján kerül sor kifizetésre.

-

-

-

-

KKK

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

348240

 

 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

Az előirányzat célja a NIF Zrt.-nek mint az országos közúthálózat és a vasúti pályahálózat építtetőjének más forrásból meg nem térülő működési költségei, illetve ráfordításai fedezetének biztosítása.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékre, valamint a Kincstárt megillető jutalékra az előirányzat nyújt fedezetet.

NIF Zrt.

Egyedi döntéssel, a NIF Zrt-vel, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

11

257201

 

 

TEN-T projektek

Az előirányzat célja a transz-európai közlekedési hálózatok (TEN-T) alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek, valamint az azokhoz tartozó kiegészítő munkák finanszírozása. Az előirányzat terhére vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szárazföldi és a folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) Igazgatás (mint a projektek Kedvezményezettje) és a Megvalósítók [MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.), Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Magyar Közút Nzrt, KKK, BKK Közút Zrt, NIF Zrt],

gazdasági társaságok,

önkormányzatok

Az egyes TEN-T projektek Megvalósítóival kötött támogatási szerződés alapján.

előleg folyósítható

részletekben történő beszámoló elfogadását követő finanszírozással, illetve szállítói kifizetéssel

időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

12

245823

 

 

Belvízi hajózási alapprogram

Az alapprogram célja, a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő.

Magyar hajólajstromban szereplő áruszállító és tolóhajók tulajdonosai, üzembentartói

Belvízi Hajózási Alapkezelő Tanács pályázat alapján, az Európai Bizottság által meghatározott feltételekkel a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szerint

-

Belvízi Hajózási Alapkezelő Tanács pályázat alapján, az Európai Bizottság által meghatározott feltételekkel a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szerint

-

-

-

-

-

13

333717

 

 

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1. Az előirányzat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 188/1996. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a közlekedési szakképzési feladatok megvalósítására használható fel.

2. Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI NKft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására.

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatás terhére a közlekedésbiztonsági forgalomtechnikai beavatkozások és a közlekedési szakképzési feladatok ellátásának fedezete kerül biztosításra.

Költségvetési szervek, intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek

NKH,

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,

KTI NKft.,

KKK

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

A Korm. rendelet alapján befolyó bevételekre vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott intézkedési terv alapján, amelynek tartalmaznia kell legalább a részfeladatok megvalósításához szükséges finanszírozást és a forrás felhasználásának felelőseit.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés,

Megbízási szerződés,

Megrendelő útján.

 

 

 

 

 

14

333728

 

 

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

Az előirányzat a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok finanszírozására használható fel.

Költségvetési szervek, intézmények,

gazdasági társaságok,

civil szervezetek

KTI NKft.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megrendelő útján.

 

 

 

 

 

15

296302

 

 

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

Az előirányzat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.

A feladatok végrehajtását a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. § f) pontja alapján a KTI NKft. végzi.

KTI NKft.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

16

348251

 

 

CEF projektek

Az előirányzat biztosítja a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Connecting Europe Facility) közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához szükséges 2015. évi előkészítési költségeket, valamint a CEF előkészítési projektek és CEF kivitelezési projektek (ideértve az eszközbeszerzéseket) végrehajtását, valamint menedzsmentet. Az előirányzat biztosítja továbbá a CEF Programtámogató Tevékenységek végrehajtását, az NFM Igazgatás körében ezzel kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható működési költségek finanszírozását. Az előirányzat felhasználható továbbá a CEF pályázatok előkészítéséhez, beadásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések finanszírozására. Az előirányzat forrást biztosít a deviza utóterhelési díjak fedezetére.

a) Megvalósítók, végrehajtó szervek:

-    NIF Zrt.,

-    NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

-    MÁV Zrt.,

-    MÁV START Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

-    Országos Vízügyi Főigazgatóság,

-    Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület,

-    Magyar Közút NZrt.,

-    KKK,

-    BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

-    a CEF finanszírozásában zajló magyarországi folyami információs szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési projektekben a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint RIS-üzemeltető,

-     az országos összközlekedési forgalmi modell adatállományának kiegészítése, a TEN-T folyosók forgalmát pontosabban előrebecslő modell rendszerbe állítása tárgyú projektben a KTI Nkft., valamint

-     az NFM Igazgatás.

b) Projektek előkészítése, megvalósítása érdekében: gazdasági társaságok, önkormányzatok.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg, szállítói előleg folyósítható
A megítélt támogatás
- 10%-áig folyamatosan rendelkezésre álló támogatási előleg biztosítható a végrehajtó szerv részére;
- legfeljebb 30%-áig előleg biztosítható a szállítók részére fizetendő előlegeknek a közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő kifizetése formájában.
Az 10 %-ot meghaladó mértékű előleg folyósítására az államháztartásért felelős miniszter engedélyével kerülhet sor.

részletekben történő beszámoló elfogadását követő finanszírozással, illetve szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan utalással

-

beszedési megbízás
garancia

KKK

-

-

Végrehajtási megállapodás Vállalkozási szerződés Megbízási szerződés Előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás Egyoldalú jognyilatkozat

 

17

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

030164

 

 

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungaroring Sport Zrt. által, a Kormány egyedi határozata alapján megvalósítandó rendezvényekhez, különösen a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésével kapcsolatos rendezői jogdíj, valamint a Nagy Futam, a WTCC és a Red Bull Air Race Világkupa megrendezéséhez kapcsolódó költségek támogatására.

Hungaroring Sport Zrt.

Kormányhatározat alapján a Hungaroring Sport Zrt.-vel, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

19

294835

 

 

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
a) a Széchenyi Kártya Program részeként működő
aa) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,
ab) Széchenyi Forgóeszközhitel,
ac) Széchenyi Beruházási Hitel,
ad) Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és
ae) Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (a továbbiakban együtt: Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti kamattámogatásra és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.), mint kezességvállaló intézmény által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti kezességi díjtámogatásra, és
b) az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek, valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetéhez tartozó
ba) Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC),
bb) Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)
fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A Konstrukciók keretében a költségvetési támogatás kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 19. § 5. pontjában meghatározott olyan vállalkozás lehet, amely megfelel a Kkvtv. 3-5. §- ában meghatározott feltételeknek, és a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás iránti hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Aretv.) szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.
A KKC és NBC tekintetében az előirányzat terhére visszterhes szerződés alapján kifizetésben az F:19 mező b) pontja szerinti feladatokat ellátó személyek és a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai részesülhetnek.

A Konstrukciók keretében a hitelintézet a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a kamatnak és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a különbözetet a támogató a hitelintézetnek a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) részére benyújtott beszámoló alapján fizeti meg legkésőbb a kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett időszak leteltét követő hatodik hónap utolsó napjáig.
A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás a támogatói okirat kiállítása, és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal,

havonkénti [az F:19 mező ac), ad) és ae) alpontja szerinti hiteleknél negyedévenkénti] bontásban való közzététele alapján - amely a támogatói okirat kedvezményezettel való közlésének minősül
- a hitelszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
A támogatási jogviszony megszűnése - az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek kivételével - a támogatási jogviszony megszűnésének időpontjáig már kifizetett, vagy annak megszűnéséig járó, még kifizetendő kamattámogatásokat és kezességi díjtámogatásokat nem érinti.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan

-

A hitelintézet a támogató megbízásából a támogatás Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti összegével megterhelheti a kedvezményezettnek a hitelintézetnél vezetett számláját.

KAVOSZ Zrt.

-

-

20

302735

 

 

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:

- az ELI-HU Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: ELI-HU NKft.) az ELI-ALPS projekt hazai és nemzetközi feladataival összefüggésben felmerülő, más támogatási szerződései keretében el nem számolható működési költségei és egyéb ráfordításai,

- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési szakfeladatok, így különösen európai uniós forrás terhére nem támogatható, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I.3.) OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési célú projektek, szakmai feladatok megvalósítása,

- egyes fővárosi, hazai forrásból finanszírozott fejlesztésekhez kapcsolódó műszaki szakértői feladatok ellátása.

ELI-HU NKft.,

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány

A területfejlesztési szakfeladatok és a műszaki szakértői feladatok kapcsán pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogatói okirat útján, és az ELI-HU Nkft. mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján, az ELI-HU NKft. és a kiemelt térségekben megvalósítandó területfejlesztési projektek esetén vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás formájában.

előleg folyósítható

Az ELI-HU Nkft. esetén a támogatás nyújtására az ELI-HU Nkft. mint kedvezményezett részére történő közvetlen, egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel kerül sor.

A területfejlesztési szakfeladatok és a műszaki szakértői feladatok kapcsán egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan.

2016. június 30.

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

 

 

 

 

 

 

 

21

344639

 

 

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

Az előirányzat célja a Balaton-térség fejlesztését szolgáló szakmai programok, projektek előkészítésének, végrehajtásának támogatása.

A támogatás kedvezményezettje a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT). A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a BFT támogatási döntése révén továbbnyújtásra kerül a végső kedvezményezettek részére.

Egyedi döntéssel, a BFT-vel mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

22

342573

 

 

Intézményi kezességi díjtámogatások

Az előirányzat célja, hogy a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével forrást biztosítson
a) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő, a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Garantiqa Zrt.) és a támogatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez és forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott hitel kiváltására irányuló új hitelszerződéshez vagy szerződésmódosításhoz (ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit), a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mint kezességvállaló intézmény által vállalt kezességi díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
b) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től - a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti ügyletek kivételével - az egyéb ügyletkörbe tartozó, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
c) a 2013. június 15-től vállalkozások részére kibocsátott új bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá legfeljebb egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő kötelezettségekhez, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatásra
[az a)-c) pont szerinti jogcímek e sor alkalmazásában a továbbiakban együtt: kezességi díjtámogatás], amely nem biztosítható az állami viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi díjon vállalt kezességi ügyletekhez, és nem vehető igénybe kamathoz.

A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy adóstársként nem áll az Aretv. szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.

A kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény a kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a kezességi díjnak csak a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a különbözetet a támogató a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézménynek az általa a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére megküldött beszámoló alapján fizeti meg. A kezességi díjtámogatás a támogatói okirat kiállítása, és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal, havonkénti bontásban való közzététele alapján - amely a támogatói okirat kedvezményezettel való közlésének minősül -, a kezességvállalási szerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet. A kezességvállalási szerződés megszűnése - az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek kivételével - a kezességvállalási szerződés lejáratának vagy megszűnésének időpontjáig esedékes, már kifizetett vagy a kezességvállalási szerződés megszűnéséig járó, még kifizetendő kezességi díjtámogatást nem érinti.
Ha a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott mértéket, a kezességi díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell megállapítani.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan

-

A pénzügyi intézmény a támogató megbízásából a kezességi
díjtámogatás Áht. 53/A.
§ (2) bekezdése szerinti összegével megterhelheti a kedvezményezettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját.

-

-

-

22a

355151

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

Az előirányzat célja a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztését és korszerűsítését szolgáló beruházások elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása.

helyi önkormányzat;

helyi önkormányzati költségvetési szerv;

civil szervezet;

egyházi jogi személy;

térségi fejlesztési tanács;

társulás;

szövetkezet;

gazdasági társaság;

közalapítvány

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítés-arányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

23

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

302768

 

 

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Az előirányzat célja:

a) a Sulinet országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózattal kapcsolatos többletfeladatok ellátása,

b) az elektronikus hírközléssel kapcsolatos védelemszervezési feladatok ellátása,

c) a Tisztaszoftver program keretében a köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek biztosítása, valamint az igénybevételükhöz szükséges bevezetés támogatási, illetve logisztikai szolgáltatás nyújtása,

d) az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről szóló 1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően az EKOP projektek, valamint a GINOP és más Operatív Programokban megvalósuló, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtását szolgáló projektek támogatása,

e) az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetése, fejlesztése,

f) az NFM felügyelete alatt álló szervezetek és állami vállalatok infokommunikációs konszolidációja, beszerzés kontrollja.

Az ágazatban működő szervezetek, mint kedvezményezettek

NISZ Zrt.,

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI),

Antenna Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Antenna Hungária Zrt.),

MVM-NET Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM-NET Zrt.),

Hungaro DigiTel Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntés alapján és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés
Közszolgáltatási szerződés
Előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodás útján

 

 

 

 

 

 

 

25

295757

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

Az előirányzat:

a) az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása és a digitális írástudás szintjének emelése érdekében a közösségi terek működtetésének és fejlesztésének biztosítására,

b) a miniszter felelősségi körébe tartozó, az informatikai, infokommunikációs ágazatok fejlesztésére, ezen ágazatok szabályozásának előkészítésére és biztosítására,

c) az infokommunikációs, az audiovizuális médiához és elektronikus hírközlési ágazatot érintő stratégiai megalapozó, műszaki, gazdasági és jogi elemző tevékenység ellátására,

d) a miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátására,

e) a c) pontban meghatározott stratégiai irányvonalakat követő legjobb gyakorlatok kialakítására, az infokommunikációs ágazatot érintő alkalmazások fejlesztésére, népszerűsítésére és elterjesztésére,

f) a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátására,

g) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjára,

h) az információs és kommunikációs technológia helyi közösségek számára történő befogadásának erősítését, a lakossági életminőség javítását célzó tájékoztatók, konferenciák, motivációs programok megvalósítására,

i) az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtására,

j) a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) foglalt célok megvalósulásának folyamatos nyomon követése érdekében szükséges monitoring vizsgálat lefolytatására, helyzetelemzés elkészítésére,

k) a NIS Digitális Infrastruktúra pillérben meghatározott intézkedések programjaihoz kapcsolódó új generációs elérési hálózat fejlesztésére vonatkozó feladatok ellátására és

l) a NIS-ben meghatározott, a j) és k) pontban nem nevesített feladatok megvalósítására

használható fel.

Az ágazatban működő szervezetek, mint kedvezményezettek

KIFÜ;

NIIFI;

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal;

Magyar Tudományos Akadémia

Antenna Hungaria Zrt.,

MVM-NET Zrt.,

Hungaro DigiTel Kft.,

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

Infotér Egyesület

Pályázat vagy egyedi döntés alapján és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés
Előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodás
Tagdíj fizetés útján

 

 

 

 

 

 

 

25a

351640

 

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

Az előirányzat célja az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő díjfizetési kötelezettségek teljesítése

Európai Űrügynökség (ESA)

-

-

tagdíjszámla alapján, tagdíjfizetés útján

-

-

-

-

-

26

 

 

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

249467

 

 

Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás

Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezését követően támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. Az előirányzat felhasználható továbbá a bányászatról szóló törvényben előírt használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére, valamint a rekultivált területek egy része karbantartási feladatainak ellátására.

Az előirányzat fedezetet biztosít a beruházási program megvalósításához, a környezeti rekultiváció elvégzéséhez, a kiépített megfigyelő rendszerek működtetéséhez.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntés alapján és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel -

felhasználási ütemezéssel és indokolással ellátott - felhasználási javaslat alapján

negyedéves ütemezésben

-

beszedési megbízás

-

-

-

28

302791

 

 

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

Az előirányzat célja támogatás nyújtása az egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, az alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint zöldgazdaság-fejlesztéssel és energetikával összefüggő hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételhez szükséges – az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő – források finanszírozására.

1. Az előirányzatból a következő tevékenységek finanszírozhatók:

a) épületenergia-hatékonyság növelése,

b) alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, középületek építésének támogatása,

c) lakóépületek, lakások, középületek utólagos hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, épület-villamos rendszerei korszerűsítésének, felújításának támogatása,

d) nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje,

e) megújuló energia felhasználásának növelése lakóépületen, középületen történő beruházással,

f) megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, -tárolásra, -szállításra és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra,

g) hőleadók egyedi szabályozásához szükséges berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti beszerelése, ennek keretében

ga) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök lakásonkénti beszerelése,

gb) a lakóépület közös tulajdonban álló fűtési rendszerének, középület fűtési rendszerének az átalakítása strangszabályozók beépítésével vagy cseréjével, egycsöves fűtési rendszer átalakításával a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása,

h) energia-megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének támogatása,

i) energiatakarékossági szemlélet kialakításának támogatása,

j) európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges – az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő – forrás, valamint a nyertes projektek végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása a következő témakörökben:

ja) regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, összehasonlítása,

jb) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás,

jc) Magyarországon megvalósuló környezetbarát technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és alternatív energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése,

jd) zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő tudásmegosztás, legjobb nemzetközi gyakorlatok átvétele, standardok kialakítása.

2. Az előirányzat fedezetet nyújt az 1. pont h)–j) alpontja szerinti tevékenységek ellátásához, amelynek feltételeit az erre vonatkozó támogatási, vállalkozási, megbízási, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás tartalmazza.

Az előirányzatból – az 1. pont h–j) alpontjában foglaltak kivételével – kizárólag természetes személy, társasház, lakás-szövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy költségvetési szerv részére nyújtható támogatás.

Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI NKft.) vagy a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (a továbbiakban: NFSI Kft.)

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés
Megbízási szerződés
Hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás útján

 

 

 

 

 

 

 

29

338306

 

Zöldgazdaság Finanszírozási
Rendszer

1. Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-csökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető kifizetés:
a) a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
b) a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
c) erdőirtás elkerülését, erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
d) technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen országokban;
e) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokba.

2. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) energiahatékonysági javító intézkedésekre;
c) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
d) erdősítés révén történő CO2 megkötésre;
e) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;

f) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
g) alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
h) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;

i) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;

j) alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
k) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.

3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (3) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

a) Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlás;

b) a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;

c) Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése.


4. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a kezelő szerv által, valamint a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel.

Ha nemzetközi szerződés vagy kormányhatározat eltérően nem rendelkezik, kifizetésben természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég, társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe részesülhet azzal, hogy nem nyújtható támogatás a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházásra. A beruházás megkezdése időpontjának – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.

Az F:29 mező 1. és 2. pontjában foglalt célok esetében pályázat alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján,
a) vissza nem térítendő támogatás formájában, ezen belül támogatás vagy kamattámogatás formájában, vagy
b) visszatérítendő támogatásként nyújtható.
A kiadási előirányzat legfeljebb 3%-áig az előirányzat céljaival összhangban egyedi döntéssel nyújtható támogatás.

Az F:29 mező 3. pontjában foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján,

a) vissza nem térítendő támogatás formájában, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában, vagy

b) visszatérítendő támogatásként nyújtható

előleg folyósítható

egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással
időarányosan vagy teljesítésarányosan

támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott határidőig

beszedési megbízás

az ÉMI Nonprofit Kft. vagy az NFSI Kft.

igénybe vehető

-

a 3. pontban foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött megállapodás alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

PPP-programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

257101

 

 

Autópálya rendelkezésre állási díj

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:

a) az M5 autópálya (tovább)építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, amelyek jogalapja az állam és a koncesszor között 1994. május 2-án létrejött és többször módosított koncessziós szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának számító, egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés,

b) az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, amelyek jogalapja az állam és a koncesszor között 2004. október 2-án létrejött, majd 2004. december 15-én és 2006. március 31-én módosított koncessziós szerződés,

c) az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése, felújítása, üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése az állam és koncesszor által 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződés alapján,

d) az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly-Pécs közötti szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel, felújítással, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése a koncessziós társaság és az állam között 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződés alapján,

e) az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter által magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek finanszírozása,

f) a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási díjak.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékre, valamint a Kincstárt megillető jutalékra az előirányzat nyújt fedezetet.

Koncessziós szerződések, egyéb kötelezettséget megalapozó megállapodások és szerződések, valamint szakértői és tanácsadói szerződések alapján meghatározott kedvezményezettek.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján meghatározott pénzforgalmi szolgáltató.

-

-

Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan.

Bankforgalmi terhelési értesítők szerint.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncessziós szerződések.
Egyéb kötelezettséget megalapozó megállapodások és szerződések.
Szakértői és tanácsadói szerződések.

 

 

 

 

 

 

 

32

256101

 

 

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

Az előirányzat célja a megkötött Rendelkezésre Állási Szerződés alapján rendelkezésre állási díj fizetése, valamint az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak (víz-, csatorna, fűtés, villamos energia) finanszírozása. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre.

Nemzeti Filharmonia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

-

-

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelkezésre Állási Szerződés alapján

 

 

 

 

 

 

 

33

270701

 

 

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

Az előirányzat célja

a) a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósult tornatermek, tanuszodák és sportcsarnokok szolgáltatási díjának finanszírozása a szolgáltatási szerződések alapján, amely megoszlik az önkormányzatok és az állam között, illetve egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek (beleértve a késedelmi kamatokat) teljesítése,

b) fedezet biztosítása az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter által magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos PPP megállapodás keretében megkötött szerződések teljesítése során, az állam érdekeinek védelmében igénybe vett pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek finanszírozására.

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult tornaterem, tanuszoda és sportcsarnok projektekre vonatkozó szolgáltatási szerződésekben meghatározott kedvezményezettek.

-

-

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási szerződés.
Szakértői és tanácsadói szerződés.
Jogerős bírósági határozat.

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

302835

 

 

ÉMI Nonprofit Kft. támogatása

Az előirányzat forrást biztosít az ÉMI Nkft.-nek, illetve az NFSI Kft. részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal, valamint a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal kapcsolatos, az 1. és 2. pontban meghatározott kezelő szervi feladatai ellátásához.

1. Az előirányzat - a fenti előirányzatok terhére kiírt pályázatok - kezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásának támogatására használható fel. Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít

a) a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítésével, a támogatási döntések előkészítésének dokumentációjával,

b) a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel,

c) a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, azok módosításával, megszüntetésével, jogi és földhivatali ügyintézésével,

d) a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével – ideértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és

e) a támogatási program lezárásával

kapcsolatos feladatok ellátásához.

2. Az előirányzat biztosítja az ÉMI NKft., illetve az NFSI Kft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi számviteli és ellenőrzési feladatok forrását.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott tevékenységek mellett az előirányzat forrást biztosít a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire, továbbá az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzatból kiírt pályázatokkal kapcsolatos feladatok költségeire.

4. Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében az előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire.

ÉMI NKft., NFSI Kft.

Egyedi döntés alapján a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egy összegű kifizetés

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

280834

 

 

Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzat célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő tagdíjfizetési, - hozzájárulási nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

Közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetek

-

-

Az előirányzat elosztási módját az egyes tagdíj-számlák összegének nagysága határozza meg. Az évente esedékes tagdíj összegének átutalása az adott nemzetközi szervezettől beérkező számla alapján történik az általa megadott számlaszámra.

-

-

-

-

-

38

280789

 

 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat célja

a) az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.) vagy a felek közötti egyezségen alapuló, polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése,

b) az NFM perbeni képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződései és egyéb ügyvédi megbízási szerződések alapján történő kifizetések teljesítése,

c) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása,

d) az NFM mint adós elleni végrehajtási eljárásban az NFM-et terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása,

e) a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai jogerősen megítélt nem vagyoni kárának megtérülése érdekében tett állami segítségnyújtás, valamint

f) az NFM-et terhelő, jogerős közjegyzői határozaton vagy egyéb nem peres eljárásban hozott jogerős határozaton alapuló fizetési kötelezettség teljesítése.

A jogerős határozatokban foglaltak szerinti jogosultak,

az e) pont szerinti jogcím esetében a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt

állami segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultak,

ügyvédek, ügyvédi irodák,

végrehajtók

-

-

-

-

-

az e) pont szerinti jogcím esetében Veszprém Megyei Kormányhivatal

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Megbízási szerződés

Jogerős bírósági ítélet

Végrehajtói felhívás

Az e) pont szerinti jogcím esetében a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

301624

 

 

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását. Az előirányzat felhasználható közbeszerzési tanácsadó igénybevételéhez.

A közbeszerzésen nyertes pályázó(k)

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés

A szakmai tartalom vonatkozásában feladat, vagy annak módosítására utasítás kizárólag a Miniszterelnöki Kabinetiroda előzetes szakmai javaslata és egyetértése esetén adható, továbbá - a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, valamint kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyában megkötött szerződések vonatkozásában - a teljesítés igazolása csak a Miniszterelnökség előzetes szakmai jóváhagyását követően történhet meg, a miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke és a vállalkozók által megkötött háromoldalú megállapodásban rögztítettek szerint.

40

 

 

 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az elöirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP NKft.) müködesi költségeinek finanszirozása.

NFP NKft.

Egyedi döntés alapján a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

40

349451

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP NKft.) működési költségeinek finanszírozása.

NFP NKft.

Egyedi döntés alapján a kijelölt kedvezménye-
zettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő

kifizetéssel

időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

 

beszedési megbízás -

-

-

-

41

340495

 

 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

Az előirányzat célja a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, továbbá a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, annak teljes körű koordinálása majd ellenőrzése érdekében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Résuzvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Dohánykereskedelmi NZrt.) működtetése.

Nemzeti Dohánykereskedelmi NZrt.

Egyedi döntés alapján a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

42

220361

 

 

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltető testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerint meghatározott mértékű díj és a békéltető testületek tevékenységével, működésével és feladatellátásával összefüggő kiadások fedezetéül szolgál.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amely a kapott támogatás terhére a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek (összesen 20 db) részére nyújt támogatást

Kérelemre, egyedi döntéssel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

43

208349

 

 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásához. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindításai költségeinek fedezésére, a feladataik ellátásának elősegítésére, a fogyasztók oktatására és tájékoztatására használható fel a fogyasztói tudatosság növelése érdekében.

Azok a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban és az ahhoz kapcsolódó dokumentációban szereplő előírásoknak, és ez alapján a Bíráló Bizottság javaslatára miniszteri döntés alapján támogatásban részesülnek.

Pályázat alapján kezelő szerv által megkötött támogatási szerződés útján.

Az előirányzat felhasználására a miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság tesz döntési javaslatot a pályázatok hiánytalan beérkezésétől számított 60 napon belül.

A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett az infokommunikációért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy-egy - az adott feladatkörre tekintettel jelölt - képviselője.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

-

-

44

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

344773

 

 

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok,

Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

46

344784

 

 

Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Győri ETO Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Gazdasági társaság,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

47

344795

 

 

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Szusza Ferenc Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetés

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

48

344806

 

 

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a PMFC Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

49

344817

 

 

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

50

344828

 

 

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban az Illovszky Rudolf Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Vasas Sport Club,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

51

344839

 

 

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a ZTE Aréna fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

52

344840

 

 

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Rákóczi Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

53

344851

 

 

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Széktói Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

54

344862

 

 

Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Magyar Testgyakorlók Köre,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

55

344873

 

 

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Fehérvár úti Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Paks Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

56

344884

 

 

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Perutz Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Pápa Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

57

344895

 

 

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Kórház utcai Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

58

344906

 

 

Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Mezőkövesdi Városi Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Gazdasági társaság,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

59

345028

 

 

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Várkert Sportpálya fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Kisvárda Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

60

345039

 

 

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztések megvalósításával összefüggő többletfeladatokat. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a többletfeladatok elvégzéséhez kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Helyi önkormányzat,

Gazdasági társaság,

Civil szervezet,

Nemzeti Sportközpontok,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

61

343839

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat forrást biztosít az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 2015. február 15-étől ellátandó tevékenységeivel összefüggő költségekre, így különösen a Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeinek finanszírozására. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok,

Nemzeti Sportlétesítmény-
fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság,
Kincstár

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

 

beszedési megbízás

-

 

-

62

343840

 

 

Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

Az előirányzat finanszírozza a Tüskecsarnok projekt befejezéséről szóló 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban, valamint a Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról szóló 1668/2013. (IX. 24.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

63

343851

 

 

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

Az előirányzat finanszírozza a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia sportlétesítmény-fejlesztéseinek megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok,

Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányító szerv egyoldalú nyilatkozata alapján történő előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

64

343884

 

 

Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)

Az előirányzat finanszírozza a szombathelyi Haladás Stadion és Létesítményei fejlesztésével összefüggő feladatokat. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

65

343895

 

 

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

Az előirányzat finanszírozza a székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésével összefüggő feladatokat. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság,

NFM Igazgatás,

Kincstár

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányító szerv egyoldalú nyilatkozata alapján történő előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

66

343906

 

 

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

Az előirányzat finanszírozza a diósgyőri DVTK Stadion fejlesztésével, valamint a miskolci MVSC Sporttelep fejlesztésével összefüggő feladatokat. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft,

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Nemzeti Sportközpontok,
NFM Igazgatás,
Kincstár

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel – időarányosan vagy teljesítésarányosan

beszedési megbízás

Irányító szerv egyoldalú nyilatkozata alapján történő előirányzat-átcsoportosítás

 

67

343973

 

 

Tornaterem-építési program

Az előirányzat finanszírozza a mindennapos testnevelés feltételeit biztosító új tornatermek építésével, vagy a meglévő tornatermek bővítésével, felújításával kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Kormányhatározat alapján,

pályázat alapján,

kérelem alapján, egyedi döntés alapján, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

68

343984

 

 

Tanuszoda-fejlesztési program

Az előirányzat finanszírozza az úszásoktatás feltételeit biztosító új tanuszodák építésével, vagy meglévő tanuszodák bővítésével, felújításával kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Kormányhatározat alapján,

pályázat alapján,

kérelem alapján, egyedi döntés alapján, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

69

348406

 

 

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

Az előirányzat finanszírozza a szombathelyi akadémia létrehozása érdekében 4 darab szabvány méretű labdarúgópálya, 1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező labdarúgópálya, 1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya, valamint az akadémia kiszolgálásához szükséges öltöző és rehabilitációs kiegészítő infrastruktúra építésével kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

70

348417

 

 

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

Az előirányzat finanszírozza a Budapest XIX. kerületében megvalósítandó akadémia létrehozása érdekében 3 darab szabvány méretű, világítással rendelkező labdarúgópálya, 1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya, 1 darab szabvány méretű labdarúgópálya, 4 darab világítással rendelkező edzőpálya, valamint az akadémia kiszolgálásához szükséges öltöző és kiegészítő infrastruktúra építésével kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

71

348428

 

 

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

Az előirányzat finanszírozza Pécsen a kosárlabda sportág kiszolgálását biztosító új, 3 db 30x16 méteres pályával, 400 fő számára állandó lelátóval, kiszolgáló helyiségekkel, valamint bővíthető mobil lelátóhellyel rendelkező csarnok építésével kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

72

348439

 

 

Gödöllői uszoda beruházás

Az előirányzat finanszírozza Gödöllőn az egy versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres medence, a hozzá kapcsolódó 1000 fős lelátó, egy bemelegítő- és egyben tanmedenceként is használható többfunkciós medence, valamint a szükséges wellness és kiszolgáló funkciókat biztosító komplexum építésével kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

Szent István Egyetem,

Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság,

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányító szerv egyoldalú nyilatkozata alapján történő előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

73

348440

 

 

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

Az előirányzat finanszírozza a Tatabányai multifunkcionális csarnok megteremtéséhez szükséges előkészítő feladatokkal és a tervpályázat lebonyolításával kapcsolatos költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

Veszprémi uszoda beruházás

Az előirányzat finanszírozza egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda megépítésének előkészítését - és a forrás rendelkezésre állása esetén az uszoda megépítését - Veszprémben. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,

NFM Igazgatás

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

74a

353817

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kecskemét, Kisvárda, Szolnok komplex atlétikai pályafejlesztésre, a Tarpai sportpálya és öltöző kialakítására, valamint a beregszászi és erdélyi atlétikai pálya rekortán pályaburkolatának kialakítására.

Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Kisvárda Város Önkormányzata,

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Tarpa Nagyközség Önkormányzata,

BMSK Zrt.,

NFM Igazgatás,
Kincstár

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel

 

beszedési megbízás

-

-

-

75

340417

 

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

Az előirányzat finanszírozza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelési-oktatási intézmények beruházási feladatai megvalósításának forrását, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

76

349439

 

Izsáki iskola beruházás

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében az izsáki iskolaépítési projekt megvalósítását (1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján), beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

77

349440

 

Dunakeszi iskola beruházás

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a dunakeszi iskolaépítés projekt megvalósítását (1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján), beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet.

NFM Igazgatás,

Nemzeti Sportközpontok

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

78

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

302679

 

 

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

Az előirányzat felhasználható

a) a Győr, keleti iparterület körüljárását biztosító közútnak a Kormány egyedi döntésén alapuló beruházás keretében történő előkészítésével és megépítésével,

b) az M1 autópálya és a 14. számú főút közötti, a Győr, keleti elkerülő út előkészítése kapcsán az állami megrendelői (építtetői) feladatok ellátásával,

c) az 5. számú főút 93+051 km szelvényében körforgalmi csomópont előkészítése kapcsán az állami megrendelői (építtetői) feladatok ellátásával,

d) a Nyíregyházán, a 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút előkészítésével és megépítésével,

e) a 304. számú főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében létesítendő körforgalmú csomópont előkészítésével és megépítésével, valamint

f) Herenden áthaladó országos közúthálózathoz tartozó közutak felújításával,

ennek keretében az előkészítéssel, a területbiztosítással, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetéssel, az előirányzat terhére megvalósuló projektek tanulmányterveinek előkészítésével, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával, annak eredményeként a szerződéskötéssel, valamint a szerződések teljesítésének igazolásával összefüggő költségekre.

NIF Zrt.,

Magyar Közút NZrt.,

Az előbbi kettővel kötött szerződés alapján harmadik fél részére

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján, az a), b) és e) pontban meghatározott feladatok ellátására a NIF Zrt-vel, a c), d, és f) pontban meghatározott feladatok ellátására a Magyar Közút NZrt.-vel, mint a beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján történik.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

80

302680

 

 

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

Az előirányzat felhasználható az országos, illetve az adott beruházással érintett helyi közúthálózat fejlesztési feladatainak finanszírozására, továbbá a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos, illetve az adott beruházással érintett helyi közúti beruházások előkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges feladatok finanszírozására a miniszter által jóváhagyott felhasználási terv szerint. Az előirányzat felhasználható továbbá a 7. sz. főút 148+100-150+000 km. szelvények közötti szakaszán a partfalnak a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében történő megerősítésével összefüggő előkészítési és kárelhárítási feladatokra.

NIF Zrt.,

Magyar Közút NZrt.

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

81

297379

 

 

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

Az előirányzat célja a MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, rendkívül leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának folytatása, a legsürgetőbb hídrekonstrukciós munkák elvégzése. A vasúti hidak, műtárgyak felújítása eredményeképpen a vasúti közlekedés biztonságának és versenyképességének javítása, tengelyterhelés korlátozások feloldása, sebességkorlátozások felszámolása, további állapotromlás megelőzése valósítható meg. Az előirányzat a MÁV Zrt. által elkészített, az előirányzat terhére elvégzendő feladatok tételes - felhasználási ütemezéssel és indoklással ellátott - felhasználási javaslatát tartalmazó, a miniszter által elfogadott projekt szintű intézkedési terv szerint kerül felhasználásra.

MÁV Zrt.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezett részére, az Intézkedési tervvel összhangban kötött támogatási szerződés alapján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

82

349640

 

 

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

Az előirányzat célja az úthálózatot használóktól származó időalapú használati díjak és megtett úttal arányos díjak beszedésének és ellenőrzésének biztosítása és javítása érdekében szükséges díjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése.

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

 

 

83

270912

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

Az előirányzat fedezetet biztosít az országos úthálózat fejlesztési feladatai keretében az állami megrendelői (építtetői) feladatok ellátására, ideértve az előkészítést, a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetést, az előirányzat terhére megvalósuló projektek tanulmányterveinek előkészítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, annak eredményeként a szerződéskötést, valamint a szerződések teljesítésének igazolását. Az előirányzat felhasználható a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos közúti beruházások előkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges feladatok finanszírozására a miniszter által jóváhagyott felhasználási terv szerint.

NIF Zrt.

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

84

246078

 

 

Vasúthálózat fejlesztés

Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan. Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.

MÁV Zrt.,

NIF Zrt.

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

85

331640

 

 

Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések

Az előirányzat célja a győri keleti iparterülethez kapcsolódó útfejlesztés terület-előkészítő munkáival kapcsolatban felmerülő Natura 2000 terület kármérséklése, kompenzációja.

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

-

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint teljesítésarányosan részletekben, a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően kerül sor.

-

beszedési megbízás

-

-

-

86

342040

 

 

Határon Átnyúló Együttműködési Programokból Megvalósuló Útépítési Projekt

Az előirányzat azon a Határon Átnyúló Együttműködési Programok elnevezésű uniós forrásból megvalósuló útépítési projektek kiegészítő finanszírozására szolgál, amelyekben a NIF Zrt., mint kedvezményezett támogatási szerződést kötött. Az előirányzat felhasználható az uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségek, valamint az uniós forrásból el nem számolható költségek finanszírozására.

NIF Zrt.

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

KKK

-

-

87

344684

 

 

Csepeli hidak felújítása

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Budapest, Gubacsi úti híd rekonstrukciós munkáinak előkészítéséhez és megvalósításához.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint teljesítésarányosan részletekben, a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően kerül sor.

-

beszedési megbízás

-

-

-

88

205678

 

 

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

a) Az előirányzat célja az ország közlekedésbiztonságának javítása, a közúti balesetek megelőzése. Az előirányzat felhasználható a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználási módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 188/1996 Korm. rendelet) meghatározott célokra, feladatokra.

Az előirányzat pénzügyi fedezetét a 188/1996. Korm. rendelet határozza meg. Az előirányzat terhére végrehajtandó feladatokat a 188/1996. Korm. rendelet szerinti közlekedésbiztonsági akcióprogram és intézkedési terv tartalmazza. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a részfeladatok megvalósításához szükséges finanszírozást és a forrás felhasználásának felelőseit. Az előirányzat fedezetül szolgál a miniszternek az intézkedési tervben szereplő, a felelősségi körébe tartozó feladatai ellátásához.

b) Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI Nonprofit Kft. által ellátott, a környezetvédelmi hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos közlekedésbiztonsági és a közlekedés okozta környezeti hatások kutatás-fejlesztési részfeladataira és azok koordinációjára. Ezzel összefüggésben a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai előirányzat terhére a KTI Nonprofit Kft. által kizárólagos joggal ellátott feladatokat a c)-h) pontok állapítják meg.

c) Az előirányzat fedezetet biztosít a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtéshez, szabályozást megalapozó mérésekhez és vizsgálatok végzéséhez, amelyek eredményei hozzájárulnak a minisztérium közlekedésbiztonsági stratégiaalkotó munkájához, a közlekedésbiztonsági kutatási-technológiafejlesztési szakterületen monitoring és koordináló tevékenységhez.

d) A közúti járművek közlekedésbiztonságának fokozása érdekében az előirányzat forrást biztosít a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítéséhez.

e) Az előirányzat fedezetül szolgál a közlekedés okozta lég-, zaj- és talajszennyezés csökkentéséhez, a közlekedés klímavédelmi feladatainak ellátásához, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatokhoz. Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a környezetkímélő és energiatakarékos közlekedéssel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtések és mérések, monitoring feladatok ellátása, valamint a Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálat adatbázis működtetése.

f) Az előirányzat forrást biztosít az oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal, szabályozás-előkészítéssel összefüggő kutatási-fejlesztési és mérés-vizsgálati közlekedésbiztonsági feladatokhoz.

g) Az előirányzat terhére kerül működtetésre az EU-ENSZ EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központ, amely keretében történik a gépjárművek forgalomba-helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos nemzetközi előírások honosítása, az ágazatirányítás, valamint az állami és hatósági feladatok végrehajtása.

h) Az előirányzat célja továbbá a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzésfejlesztés és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, koordinálása, a Közlekedésbiztonsági Módszertani, Képzési és Oktatási Centrum kialakításával.

KTI NKft.,

NKH

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

Az oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal, szabályozás-előkészítéssel összefüggő kutatási-fejlesztési és mérés-vizsgálati közlekedésbiztonsági feladatokat a NKH a KTI NKft. bevonásával látja el.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

 

 

 

 

 

 

 

89

345062

 

 

Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - a magyar légiközlekedés-történeti hagyatékok összehangolásával és az iparági szereplőkkel szorosan együttműködve - egy, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő repülőmúzeum és légiközlekedési látogatóközpont létrehozásához.

Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntéssel a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

90

262845

 

 

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása.

Az előirányzat forrásai terhére megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eljárási díjak, perköltség

 

 

 

 

 

 

 

91

229166

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása.

Az előirányzat forrásai terhére megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Eljárási díjak, perköltség

 

 

 

 

 

 

 

92

339728

 

 

Várkert Bazár rekonstrukciója

Az előirányzat a Várkert Bazár, mint a Világörökség részeként védett Duna-parti panoráma egyik legjelentősebb műemléke rekonstrukciójához használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt:

a) a Várkert Bazár rekonstrukciója során az eddigi szondázó restaurátori és más műemléki kutatások során felszínre nem került örökségvédelmi leletek és értékek feltárására és megőrzésére,

b) festőrestaurátori és más restaurátori tevékenységek elvégzésére,

c) színpadtechnikai eszközpark audiovizuális eszközeinek fejlesztésére,

d) a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-nek mint kedvezményezettnek az európai uniós forrás terhére kötött támogatási szerződés keretében, a Várkert Bazár rekonstrukciójából adódó feladatai ellátása kapcsán felmerülő el nem számolható költségeire.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel

-

beszedési megbízás

-

-

-

93

345717

 

 

Kulturális célú fejlesztések

Az előirányzat célja az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével, továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat felhasználása az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján a Kvtv. XLIII. Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetébe történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

94

302780

 

 

Energetikai célú feladatok

Az előirányzat forrást biztosít a hazai, energetikai ágazatban hasznosítható K+F projektek, találmányok előállításához, bemutatásához, továbbá nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó jogi, illetve tanácsadói tevékenység ellátásához, törvényi szabályozást megalapozó hatástanulmányok elkészítéséhez.

Az előirányzat biztosít fedezetet a bányászati, a földgáz-, villamosenergia- és távhőszektorhoz kapcsolódó energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének elkészítéséhez szükséges külső szakértő bevonására.

Költségvetési szervek, intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek

Egyedi döntéssel alapján kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés

Kutatási szerződés

Megbízási szerződés

 

 

 

 

 

95

236355

 

 

Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat

Az előirányzat a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. kamattámogatásainak finanszírozására használható fel.

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.)

A MFB Zrt. és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közötti támogatási szerződésnek megfelelően.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

96

241045

 

 

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása.

Az előirányzatból az alábbi tevékenységek finanszírozhatók:

a) utólagos hőszigetelési feladatok és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésének, felújításának,

b) megújuló energiafelhasználás növelésének,

c) egycsatornás gyűjtő kémények korszerűsítésének, felújításának,

d) energia megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének

pályázati úton történő támogatása, valamint a támogatást biztosító pályázati rendszer működtetésének

költségei.

magánszemélyek, önkormányzatok

Pályázat alapján kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

ÉMI NKft. vagy az NFSI Kft.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

300657

 

 

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a következő célokra:

a) épületenergiahatékonyság növelése,

b) megújuló energia felhasználásának növelése,

c) távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,

d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,

e) világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,

f) nyelők létesítésének elősegítése,

g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés,

h) környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra, illetve

i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

2. Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat 100%-át is elérheti, figyelemmel az Atr.-ben meghatározott támogatási intenzitásra.

3. Az előirányzat legfeljebb 5%-ig felhasználható az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a Vevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására).

Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - belföldi székhelyű jogi személy, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház-közösség, valamint természetes személy kaphat.

Pályázat alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott

támogató okirat útján,

a) vissza nem térítendő támogatás, ezen belül támogatás, kamattámogatás,

b) visszatérítendő támogatásként nyújtható.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

az ÉMI Nonprofit Kft. vagy a NFSI Kft.

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

344606

 

 

ÉRV Zrt. Egészséges Ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték megvalósítására, továbbá Gyöngyös és térsége lakónépességének egészséges ivóvízzel történő közüzemi ivóvízellátásnak folyamatos biztosítása érdekében, a haladéktalanul szükséges műszaki beavatkozásokra vonatkozó részletes javaslati dokumentáció elkészítésére.

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés

 

 

 

 

 

 

 

99

302813

 

 

Oktatási, kulturális és sport programok

Az előirányzat célja forrás biztosítása a sport PPP programok 2012-2013. évekről áthúzódó kötelezettség vállalással terhelt maradványának kifizetésére, melyek a folyamatban lévő vitás, peres eljárások következtében nem kerültek eddig kiegyenlítésre.

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult tornaterem, tanuszoda és sportcsarnok projektekre vonatkozó szolgáltatási szerződésekben meghatározott kedvezményezettek.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási szerződés

Előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodás

Jogerős bírósági határozat.

 

 

 

100

335139

 

 

PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

A támogatás célja:

a) XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött tornaterem és tanuszoda PPP projektek magánbefektetőivel szemben fennálló, a PPP projekthez kapcsolódó lejárt pénzforgalmi szolgáltatói követelések megvásárlásához, vagy a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében az egyes tornaterem és tanuszoda létesítményekhez kapcsolódóan létrejött PPP szerződések megszüntetéséhez, befejezetlen beruházás esetén a beruházás befejezéséhez és ennek során a létesítmények állami tulajdonba vételéhez,

b) a Kormány határozatában megjelölt egyes oktatási létesítmények PPP-konstrukciójának megszüntetéséhez és a be nem fejezett létesítmények befejezéséhez

kapcsolódó költségek finanszírozása.

Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a PPP szerződések megszüntetéséhez kapcsolódó tanácsadói és egyéb díjak finanszírozására.

Kormány határozatában megjelölt kedvezményezett, tanácsadói/szakértői megbízási szerződés és egyéb kifizetési dokumentum alapján.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodás

Tanácsadói / szakértői szerződés

 

 

 

 

 

101

271223

 

 

ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása

Az előirányzat célja támogatás nyújtása az ESZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: ESZA NKft.) a közhasznú feladatai ellátására, így különösen a hazai költségvetési forrásokból, illetve az Európai Unió által társfinanszírozott munkaerőpiaci integrációs, ifjúsági, képzési, szociális, kábítószerügyi, gyermek és ifjúsági célú, gyermekjóléti, hátrányos helyzetű csoportok lakhatási és szociális integrációját elősegítő programok, támogatási konstrukciók tárgyévi feladatellátásával összefüggő teendők (pályázati értékelés, szerződéskötés, támogatás lehívás biztosítása, beszámoltatás, ellenőrzés, lezárás, tájékoztatás, honlap és adatbázis frissítés) finanszírozása, ide nem értve a közreműködő szervezeti tevékenység kapcsán a szolgáltatási szint szerződések (a továbbiakban: SLA) keretében elszámolt feladatok díját. Az előirányzat felhasználható továbbá a Phare programokhoz kapcsolódó utánkövetési feladatok ellátásának támogatására.

ESZA NKft.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

-

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint teljesítésarányosan részletekben, a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően kerül sor.

-

beszedési megbízás

-

-

-

102

280845

 

 

Állami többletfeladatok

Amennyiben az államháztartásról szóló törvény 47. § (1) bekezdése alapján az NFM irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére év közben a miniszter által befizetési kötelezettség kerül előírásra, azt jelen előirányzat javára kell teljesíteni.

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

helyi önkormányzat,

költségvetési szerv,

civil szervezet,

egyházi jogi személy,

térségi fejlesztési tanács,

társulás,

szövetkezet,

gazdasági társaság,

közalapítvány

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodás

Irányító szerv egyoldalú nyilatkozata alapján történő előirányzat-átcsoportosítás

103

344917

 

Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Révész Géza utcai Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

Siófok Város Önkormányzata

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

104

344939

 

Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Ménfő úti Sporttelep fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

Gazdasági társaság

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

105

344962

 

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Malomtó széli Sporttelep fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

Cegléd Város Önkormányzata

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

106

344973

 

Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban az Alkotmány téri Sportpálya fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

Kozármisleny Város Önkormányzata

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

107

345006

 

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Grosics Gyula Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

108

345017

 

Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban az Erima Utánpótlás Centrum fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szeződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

2. melléklet a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelethez10


A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi, 26. címe alá tartozó központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jogcímcsop. név

Jogcím-név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

357195

 

 

Tőkeemelés

Az előirányzat célja az „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.) tőkeemelésének rendezése.

ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.

tőkeemelés

-

tulajdonosi
joggyakorló határozata

-

-

-

-

-”

1

A rendeletet a 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte 2016. április 9. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 44. § (2)–(3) bekezdését.

2

Az 1. § a 79/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a 79/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 3. § m) pont nyitó szövegrésze az 51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 37. § (1) bekezdése a 68/2015. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A hatálybalépés napja 2015. december 1.

8

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. mellékletet a 79/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére