• Tartalom

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet

a 2015/2016. tanév rendjéről1

2015.09.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ac) pont alattiak együtt: középiskola],

ad) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ad) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak együtt: középfokú iskola],

ae) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],

af) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira,

ag) a kollégiumokra,

ah) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, járási hivatalokra,

d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire,

e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

f) a pedagógusokra,

g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre,

h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2016. április 29.,

b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2016. május 20.,

c) a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2016. május 27.,

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2016. január 8.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató speciális szakiskolákban, és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2016. június 3.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2016/2017. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2015–2016. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2015/2016. tanévre 2015. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, február első hetében is megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

(3) A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. § (1) Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).

(2) A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

6. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben

7. § A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

8. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2015. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

9. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(4) A Hivatal 2017. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt 2017. április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

(5) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2016. június 1-jére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(6) A miniszteri rendelet 136. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal 2016. június 1-jére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett középiskolák a Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2016. május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2015. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2016. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2015. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2015. október 22-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2015. december 4-ig kell elvégezniük.

(9) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

10. § (1) Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni

a) 2015. november 1. és 2015. december 15. között az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira, valamint

b) 2016. január 6. és 2016. április 30. között a középfokú iskolák Nkt. 81. §-ában foglalt értesítési kötelezettségének teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket a Hivatal folytatja le. Az a) pontban szereplő ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal 2016. március 31-ig, a b) pont szerinti ellenőrzésről készült jelentést 2016. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

11. § A 2013/2014. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, valamint az 1–4. melléklet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

13–14. §2

15. § Ez a rendelet 2017. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2015. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2015. október 9., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2015. október 12., 8.00

4.

egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak

2015. október 12., 14.00

5.

matematika

matematika

2015. október 13., 8.00

6.

földrajz

földrajz

2015. október 13., 14.00

7.

történelem

történelem

2015. október 14., 8.00

8.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2015. október 14., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2015. október 15., 8.00

10.

-

filozófia

2015. október 15., 14.00

11.

informatika

informatika

2015. október 16., 8.00

12.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2015. október 16., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2015. október 19., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek

2015. október 19., 14.00

15.

olasz nyelv

olasz nyelv

2015. október 20., 8.00

16.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2015. október 20., 14.00

17.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2015. október 21., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2015. október 21., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2015. október 22., 8.00

20.

fizika

fizika, ének-zene, művészettörténet

2015. október 22., 14.00

2. A 2015. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2015. november 5-9.

3.

-

szóbeli vizsgák

2015. november
16-20.

3. A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2016. május 2., 8.00

3.

matematika

matematika

2016. május 3., 8.00

4.

történelem

történelem

2016. május 4., 8.00

5.

angol nyelv

angol nyelv

2016. május 5., 8.00

6.

német nyelv

német nyelv

2016. május 6., 8.00

7

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2016. május 9., 8.00

8.

informatika

-

2016. május 10., 8.00

9.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2016. május 10., 14.00

10.

biológia

biológia

2016. május 11., 8.00

11.

társadalomismeret

-

2016. május 11., 14.00

12.

-

informatika

2016. május 12., 8.00

13.

belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2016. május 12., 14.00

14.

kémia

kémia

2016. május 13., 8.00

15.

földrajz

földrajz

2016. május 13., 14.00

16.

fizika

fizika

2016. május 17., 8.00

17.

-

rajz és vizuális kultúra

2016. május 17., 14.00

18.

egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-
üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-
idegenforgalom alapismeretek

szakmai előkészítő tárgyak

2016. május 18., 8.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2016. május 19., 8.00

20.

-

filozófia

2016. május 19., 14.00

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2016. május 20., 8.00

22.

olasz nyelv

olasz nyelv

2016. május 23., 8.00

23.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2016. május 23., 14.00

24.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2016. május 24, 8.00

25.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2016. május 24., 14.00

4. A 2016. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2016. június 2-9.

3.

-

szóbeli vizsgák

2016. június 13-24.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2015. október 5-6-7-8-9. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2015. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2016. február 1-2-3-4-5. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2016. február-március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2016. május 9-10-11-12-13. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2016. május-június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. május-június
2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2016. június 8.
3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a) írásbeli: 2015. szeptember 25. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2015. október 7-8-9 .
b) írásbeli: 2016. január 4. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2016. január 11-15.
c) írásbeli: 2016. május 25. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2016. június 8- 24.
4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.
5. Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2016. május 26-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
7. A speciális szakiskolákban és a HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2016. június 15., a további vizsgatevékenységeket 2016. június 30-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2015. 09. 11.

A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.

3.

2015. 09. 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2015. 10. 20.

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.

5.

2015. 10. 20.

A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

6.

2015. 11. 13.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

7.

2015. 12. 08.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

8.

2015. 12. 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

9.

2015. 12. 11.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

10.

2016. 01. 15.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

11.

2016. 01. 16.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

12.

2016. 01. 16.,
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

13.

2016. 01. 16.,
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.

14.

2016. 01. 21.,
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2016. 01. 22.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2016. 02. 04.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

17.

2016. 02. 04.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

18.

2016. 02. 12.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

19.

2016. 02. 15.

Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

20.

2016. 02. 16-
03. 04.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

21.

2016. 03. 09.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

22.

2016. 03. 16-
17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23.

2016. 03. 18.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

24.

2016. 03. 23.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

25.

2016. 03. 30.

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

26.

2016. 04. 05.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2016. 04. 08.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.

28.

2016. 04. 19.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2016. 04. 26.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2016. 05. 02-
13.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2016. 05. 02-
08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2016. 05. 13.

A 2016. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2016. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2016. 06. 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

35.

2016. 06. 22-
24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

36.

2016. 07. 26-
08.12.

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

37.

2016. 08.01-
31.

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

38.

2016. 08. 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra.

3. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez

 

A

B

C

D

1.

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

2.

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

3.

 

Angol nyelv I. kategória

4.

Angol nyelv II. kategória

5.

Biológia I. kategória

6.

Biológia II. kategória

7.

Dráma

8.

Filozófia

9.

Fizika I. kategória

10.

Fizika II. kategória

11.

Földrajz

12.

Francia nyelv I. kategória

13.

Francia nyelv II. kategória

14.

Horvát nyelv és irodalom

15.

Informatika I. kategória

16.

Informatika II. kategória

17.

Kémia I. kategória

18.

Kémia II. kategória

19.

Latin nyelv

20.

Magyar irodalom

21.

Magyar nyelv

22.

Matematika I. kategória

23.

Matematika II. kategória

24.

Matematika III. kategória

25.

Mozgóképkultúra és médiaismeret

26.

Művészettörténet

27.

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

28.

Német nyelv I. kategória

29.

Német nyelv II. kategória

30.

Olasz nyelv I. kategória

31.

Olasz nyelv II. kategória

32.

Orosz nyelv

33.

Rajz és vizuális kultúra

34.

Román nyelv és irodalom

35.

Spanyol nyelv I. kategória

36.

Spanyol nyelv II. kategória

37.

Szerb nyelv és irodalom

38.

Szlovák nyelv és irodalom

39.

Szlovén nemzetiségi nyelv

40.

Történelem

41.

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

42.

 

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

43.

 

Nemzetiségi roma/cigány népismeret

44.

Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

45.

Nemzetiségi horvát népismeret

46.

Görög nemzetiségi nyelv és irodalom

47.

Nemzetiségi görög népismeret

48.

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

49.

Nemzetiségi német népismeret

48.

Román nemzetiségi nyelv és irodalom

49.

Nemzetiségi román népismeret

50.

Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

51.

Nemzetiségi szerb népismeret

52.

Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

53.

Nemzetiségi szlovák népismeret

54.

Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom

55.

Nemzetiségi szlovén népismeret

56.

 

Művészeti tanulmányi versenyek

57.

 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

58.

 

XIII. Országos Klarinétverseny

59.

XIII. Országos Oboa- és Fagottverseny

60.

XIV. Országos Zongoraverseny

61.

XII. Országos Kürtverseny

62.

IX. Országos Czidra László Furulyaverseny

63.

XI. Országos Orgonaverseny

64.

XIII. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny

65.

X. Országos „Bartók Béla” Hegedű-duó Verseny

66.

V. Országos Fotó és Filmverseny

67.

VI. Országos Grafikai Verseny

68.

V. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny

69.

VI. Országos Néptáncverseny (Csoportos)

70.

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

71.

 

XII. Országos Kürtverseny

72.

XII. Országos Harsona- és Tubaverseny

73.

IX. Országos Énekkari Verseny

74.

X. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére

75.

XII. Országos Orgonaverseny

76.

XIV. Országos Richter János Klarinétverseny és VI. Országos Szaxofonverseny

77.

VIII. Országos Gitárverseny

78.

III. Országos Jazz-zenei Verseny

79.

XII. Országos Trombitaverseny

80.

XII. Országos Ütőhangszeres Verseny

81.

VII. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

82.

XXV. Országos Rajzverseny

83.

I. Országos Festészeti Verseny

84.

XIX. Országos Mintázás Verseny

85.

III. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

86.

 

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

87.

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára

88.

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára

89.

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

90.

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

91.

 

Hallássérült tanulók XXX. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye

92.

Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye

93.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLI. országos komplex tanulmányi versenye

94.

XXXII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

4. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez

 

A

B

1.

A 2013/2014. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a
magasabb képességszintbe kell sorolni.)

2.

Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

3.

 

1. alatti szint: 1168-ig

4.

1. szint: 1168-1304

5.

2. szint: 1304-1440

6.

3. szint: 1440-1576

7.

4. szint: 1576-1712

8.

5. szint: 1712-1848

9.

6. szint: 1848-1984

10.

7. szint: 1984-től.

11.

Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

12.

 

1. alatti szint: 1071-ig

13.

1. szint: 1071-1211

14.

2. szint: 1211-1351

15.

3. szint: 1351-1491

16.

4. szint: 1491-1631

17.

5. szint: 1631-1771

18.

6. szint: 1771-1911

19.

7. szint: 1911-től.

5. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez3

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2017. június 1. napjával.

2

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére