• Tartalom

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) és h) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 3. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

„45. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara munkavállalója, aki az agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben technikai közreműködőként jár el;”

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az MVH a Tv. 38. § (6a) bekezdése szerinti igazolási kérelmet a Tv. 38. § (7) bekezdésére és 56. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel elutasítja, amennyiben a jogosultsági keret az igazolási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően kimerült, és ezért annak terhére kifizetés nem teljesíthető.”

(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „Kérelem benyújtásának általános feltételei” című alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § Amennyiben a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani és ennek során az ügyfél helyett kamarai meghatalmazott jár el, a kamarai meghatalmazott eljárására, – amennyiben erre a külön jogszabály szerint lehetőség van – az elektronikus kapcsolattartásra, meghatalmazására, annak benyújtására, a meghatalmazás megszűnésére és megszüntetésére az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – egy kifizetési kérelmet nyújthat be.”
„(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően az ügyfél utolsó kifizetési kérelmét a megelőző kifizetési kérelme benyújtásától számított három hónapon belül is benyújthatja.”

(6) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 36/L. §-sal egészül ki:

36/L. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított
aa) 8. § (2) bekezdését és 16/B. § (2a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
ab) 3. § 45. pontját, 6. § (2) bekezdését és 6/A. §-át a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban
is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.
(2) Amennyiben az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e rendeletben vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy – az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől eltérő rendelkezése hiányában – az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”

2. § A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

c) a 33. § (4) bekezdésében az „és a 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos időtartam, valamint a 24. § (2) bekezdés szerinti határidő” szövegrész,

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki:

11/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. § A 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „május 15-éig a lakhelye” szövegrész helyébe a „május 15-éig, 2015. évben az egységes kérelem benyújtásának határidejéig a lakhelye” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatósága” szövegrész.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9/C. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9/C. §-ában a „2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani” szövegrész helyébe a „2015. június 30. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. július 31. napjáig köteles benyújtani azzal, hogy a kapcsolódó jogerős engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó” szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. § A 71/2007. (VII.27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az egységes kérelem benyújtásának határidejéig” szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

12. § A 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „május 15-ig megvalósul” szövegrész helyébe az „az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósul” szöveg lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

13. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 5/A. § szerinti támogatási ügyben az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtani.”

(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 12/F. §-sal egészül ki:

12/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (2) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

(2) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:

10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) bekezdését és 8/A. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. § A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8/A. § (4) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/I. §-sal egészül ki:

10/I. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

17. § Hatályát veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdésében az „a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de” szövegrész.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosítása

18. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet] 2. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara munkavállalója, aki az agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben technikai közreműködőként jár el;”

(2) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet a következő 3/C. §-sal egészül ki:

3/C. § Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél helyett kamarai meghatalmazott jár el, a kamarai meghatalmazásra, annak benyújtására, megszűnésére, megszüntetésére, valamint a kamarai meghatalmazott eljárására, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(3) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 2. § 6. és 8. pontját, valamint 3/C. §-át a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

19. § Hatályát veszti a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 2. § 6. pontjában az „a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász munkatársa, vagy” szövegrész.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet módosítása

20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki:

14/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 6. § (1) bekezdését, 10. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

a) 6. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében a „második év május 15-éig” szövegrész helyébe a „második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott határidőben” szöveg

lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 83. §-sal egészül ki:

83. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 42. § (3) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

23. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 42. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott határidőben” szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/D. §-sal egészül ki:

13/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 5. § (12) bekezdését és 11. § (1a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 5. § (12) bekezdésében az „április 30.” szövegrész helyébe a „július 31.” szöveg,

b) a 11. § (1a) bekezdésében a „valamint április 1. és 30.” szövegrész helyébe az „április 1. és 30., valamint július 1. és 31.” szöveg

lép.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása

26. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.”

(2) A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 12/E. §-sal egészül ki:

12/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 11. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdés e) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

28. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 27/E. §-sal egészül ki:

27/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

a) 9. § (4) bekezdésében a „benyújtási évének június 9-i állapota alapján” szövegrész helyébe az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján” szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésében a „kormányhivatal erdészeti hatóságához” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „ , május 15-ig” szövegrész.

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

31. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet] a következő 15/B. §-sal egészül ki:

15/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

a) 9. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott határidőben” szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésében a „benyújtási évének június 9-ei állapota” szövegrész helyébe az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapota” szöveg

lép.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása

33. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (3) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

(2) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:

10/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) és 8/A. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

34. § A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 8/A. § (4) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása

35. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet] 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (3) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

(2) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet a következő 17/D. §-sal egészül ki:

17/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 15. § (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

36. § A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (4) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

18. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása

37. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet] 10. § (6) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Kifizetési kérelmeket

2015-ben)

bd) szeptember 15. és szeptember 30.”

(között lehet benyújtani.)

(2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 12. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § Amennyiben az ügyfél a 20. §-ban meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. október 31-ig felfüggeszti. 2015. október 31. napját követően a 20. §-ban meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

(3) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a 27. alcímet megelőzően a következő 41/C. §-sal egészül ki:

41/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 10. § (6) bekezdés b) pont bd) alpontját, 10. § (7) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, 20/A. §-át a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 13. § (3a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

a) 10. § (7) bekezdésében a „július 31-ét” szövegrész helyébe a „szeptember 30-át” szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében a „július 31-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30. napjáig” szöveg

lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

40. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

41. § Hatályát veszti az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész.

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

42. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] 10. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében)

d) a támogatható működési kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”

(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.”

(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a következő 25/F. §-sal egészül ki:

25/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 10. § (7) bekezdés d) pontját, 22. § (2) bekezdését és 24. § (2) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

44. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (7) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 3. § (6) bekezdését és 9. § (12) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 3. § (7) bekezdés a) pontjában a „közlésétől” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedésétől” szöveg,

b) 3. § (7) bekezdés b) pontjában az „aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot” szövegrész helyébe az „akinek a támogatási határozata 2013. március 31. napját megelőzően emelkedett jogerőre” szöveg

lép.

46. § Hatályát veszti a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet

22. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

47. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS önálló feladatellátás útján alapkövetelményként az alábbiakat teljesíti]

a) az illetékességi területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 összes alapterületű önálló, szélessávú internetes kapcsolattal ellátott központi irodát üzemeltet, amely legalább heti egy munkanapon 10 órában, a többi munkanapon legalább 4 órában a LEADER HACS honlapján meghirdetett nyitva tartási időben az ügyfelek rendelkezésére áll;”
„(5b) Az ügyfél a 2015 októberében benyújtott kifizetési kérelmében – az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakon felül – elszámolhatja a 2015 októberében felmerült személyi és dologi kiadásokat is.”

(3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerződésben meghatározott feladatait ellátta, vagy, amelynek átruházott feladatellátásról szóló szerződése közös megegyezéssel szűnt meg, és munkatervi feladatait ellátta.”
„(8) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított
a) 11. § (6) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,
b) 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kifizetési időszak egésze tekintetében
is alkalmazni kell.”

a) 5. § (4) bekezdésében az „500 000 Ft” szövegrész helyébe a „100 000 Ft” szöveg,

b) 5. melléklet címében az „500 000 Ft/db” szövegrész helyébe a „100 000 Ft/db” szöveg

lép.

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

50. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően az ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet ide nem értve – korábbi kérelme elbírálása után, vagy legalább háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül.”

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az utolsó kifizetési kérelmet az ügyfél legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújthatja be.”

(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a következő 15/D. §-sal egészül ki:

15/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 4. § (5) bekezdését, 12. § (1) és (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

51. § A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 4. § (5) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg lép.

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet módosítása

52. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2012. (V. 22.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően az ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet ide nem értve – korábbi kérelme elbírálása után, vagy legalább háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül.”

(2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

(3) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 9. § (1) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

54. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell az ügyfélnek benyújtani.”

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (2) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiány esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19/B. §-sal egészül ki:

19/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 14. § (3), (5) és (7) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 9. § (14) bekezdését és 14. § (6) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

55. § Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. § (3) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

56. § Hatályát veszti az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

57. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet] „9. Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki:

11/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (6) bekezdését, 9. § (3) bekezdését és 10. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 3. § (6) bekezdésében a „május 31. napjáig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a „május 31-ig” szövegrész helyébe a „július 31-ig” szöveg,

c) 10. § (4) bekezdésében az „az ügyfél” szövegrész helyébe az „a termelői csoport” szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében az „és a 24. § (2) bekezdése” szövegrész,

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

60. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 8. § (5) bekezdést és 11. § (1) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

a) 8. § (5) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „benyújtani” szövegrész helyébe a „benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban” szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „továbbá ennek igazolását a közzétételtől számított 8 napon belül,” szövegrész,

b) 11. § (2) bekezdésében az „és 24. § (1) bekezdése” szövegrész.

28. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

63. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„24. országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint meghatározott kulturális örökség;”

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június 30. napjáig kell benyújtania.”

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki:

10/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 1. § 24. pontját, 4. § (12) bekezdését, 8. § (1) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (13) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 4. § (12) bekezdésében a „május 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg

lép.

29. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

66. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június 30. napjáig kell benyújtania.”

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki:

10/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 4. § (12) bekezdést, 8. § (1) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (13) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 4. § (12) bekezdésében a „május 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg

lép.

30. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

69. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet] 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet.
(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania.”

(2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 2. § (7) bekezdést, valamint 10. § (3) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 2. § (10) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

70. § A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg lép.

31. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

72. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] 6. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A koordináló szervezet a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat nem számolhatja el teljes mértékben az utolsó együttműködő partner utolsó kifizetési kérelmének benyújtását megelőzően. Amennyiben a koordináló szervezet projektmenedzsment elszámolást érintő kifizetési kérelme nem felel meg ezen feltételnek, úgy a kérelem alapján indult eljárás felfüggesztésre kerül az utolsó együttműködő partner végső elszámolását tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásáig.”

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

(3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, 4. § (1) bekezdését, 6. § (13) bekezdését és 11. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

73. § A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 8. § (5) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg lép.

74. § Hatályát veszti a 11/2013. (III. 5.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „továbbá ennek igazolását a közzétételtől számított 8 napon belül” szövegrész,

c) 11. § (3) bekezdésében az „és 24. § (1) bekezdése” szövegrész.

32. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

75. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2011. (V. 22.) VM rendelet] a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (7) bekezdését és 17. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 17. § (4) bekezdését és 19. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 3. § (7) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében a „benyújtani” szövegrész helyébe a „benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban, a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban” szöveg

lép.

77. § Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet

33. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása

78. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezéseket 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

79. § Hatályát veszti a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a „24. §-ában,” szövegrész,

d) 11. § (1) bekezdésében a „vagy a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt nem teljesíti,” szövegrész,

34. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

80. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet] „13. Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:

13/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 10. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

a) 8. § (6) bekezdésében az „a kérelem benyújtása szerinti év június 9-i állapota szerint” szövegrész helyébe az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján” szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében az „A helyszíni ellenőrzés során” szövegrész helyébe az „Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés során” szöveg

lép.

35. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

82. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 5. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Amennyiben a (2) bekezdés c) pont ce)–ch) alpontjai szerinti, a résztvevők jogosultságát igazoló adatokat a jelenléti ív vagy bármely más egyéb dokumentum nem tartalmazza, az ügyfél utólagosan igazolhatja, hogy a bemutató üzemi program során a résztvevők jogosultsága ellenőrzésre került.
(13) Amennyiben a Bemutató Üzem a projektterv NAKVI általi jóváhagyását követően módosít a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerint alkalmazott szaktanácsadó személyén, e tanácsadó bemutató tárgya szerinti szakterületre vonatkozó jogosultságát az MVH a NAKVI közreműködésével ellenőrzi.”
„(5) Ha a Bemutató Üzem a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, az adott tétel vonatkozásában nem jogosult támogatásra.”

(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 5. § (12) és (13) bekezdését, 9. § (3) bekezdés e) pontját, 10. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

83. § A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontjában az „az ügyfél meghatalmazottja” szövegrész helyébe az „a meghatalmazott” szöveg lép.

84. § Hatályát veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában a „nem” szövegrész.

36. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

85. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani, és kifizetési kérelem is e határidőig nyújtható be.”

(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi célterület esetén legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.”

(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (2) bekezdést, 14. § (5) bekezdést, 16. § (2) és (4) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 1. § (5) bekezdést, 14. § (3)–(4) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

a) 16. § (2) bekezdésében a „vagy a 14. § (3) bekezdés b) pontjában, vagy gépjárműbeszerzés esetén a 14. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „vagy a 14. § (5) bekezdésében” szöveg,

b) 16. § (4) bekezdésében a „14. § (3) bekezdés a) pontjában vagy gépjárműbeszerzés esetén a 14. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „14. § (5) bekezdésében” szöveg

lép.

87. § Hatályát veszti a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

37. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

88. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (4) bekezdés b) pontja alapján igényelt támogatást, úgy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 33. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig igazolni kell.”

(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

23. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 9. § (1) bekezdést, 10. § (3) bekezdést, 15. § (2) és (6) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 10. § (3) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

b) 15. § (2) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg

lép.

90. § Hatályát veszti a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet

a) 5. § (8) bekezdésében a „24. §-ában,” szövegrész,

38. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

91. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] a következő 15/E. §-sal egészül ki:

15/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 4. § (4) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,

b) a 11. § (6a) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe az „augusztus 31-éig” szöveg,

c) a 13. § (4) bekezdésében a „június” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg

lép.

93. § Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „24. §-ában,” szövegrész,

d) 13. § (1) bekezdésében a „vagy a 11. § (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget,” szövegész,

f) 13. § (10) bekezdésében a „11. § (4) bekezdésében foglalt határidőig, illetve a 11. § (4) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén a” szövegrész.

39. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet módosítása

94. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet [a továbbiakban: 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) Az egységes kérelem késedelmes benyújtására, valamint az egységes kérelem módosítására az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kell alkalmazni.
(2) A 2. § (1) bekezdés 3., 4., 5., 10. és 11. pontja szerinti jogcímek esetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet késedelmes benyújtásra vonatkozó 15. § (2) bekezdésének, valamint az egységes kérelem módosítására vonatkozó 17. § (2) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

(2) A 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 4. § b) pontot és a 4/A. §-t a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

95. § A 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet 4. § b) pontjában az „elektronikus úton is fel kell töltenie az egységes kérelem felületen, valamint” szövegrész helyébe az „elektronikus úton fel kell töltenie az egységes kérelem felületen vagy” szöveg lép.

40. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása

97. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet] a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 3. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

98. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:13 mezőjében a „240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete vagy” szövegrész helyébe a „240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2015. április 23. napján hatályos melléklete szerinti, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 3. mellékletében felsorolt, vagy” szöveg lép.

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez
a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet módosítása

99. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet [a továbbiakban: 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet] 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„1. fiatal mezőgazdasági termelő:
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 30. pontjától eltérően az a természetes személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatási határozattal rendelkezik és a kötelezően vállalt működtetési időszak a támogatási kérelem beadásakor még fennáll, vagy kizárólag forráshiányon alapuló elutasító határozattal rendelkezik,
b) akinek e minőségét a Vhr. 28/A. § alapján az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) határozattal megállapította, vagy
c) aki
ca) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,
cb) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti végzettséggel rendelkezik,
cc) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be – figyelemmel a Vhr. 28/A. §-ában meghatározottakra és 6. számú mellékletére – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, és
cd) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik,”

(2) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha az a benyújtáskor nem állt az ügyfél rendelkezésére, a kormányhivatali igazolást az illetékes kormányhivatal legkésőbb 2015. június 15. napjáig közvetlenül küldi meg az MVH-nak.”

(3) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás)

b) 45%-a, de legfeljebb az elszámolt költségek 40%-a, amennyiben az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,”

(4) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 1. pontját, 5. § (6a) bekezdést, 7. § (2) bekezdés b) pontját, 2. mellékletet, és 7. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

100. § (1) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe az „MVH” szöveg lép.

(2) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében a „FRU02;” szövegrész helyébe a „FRU02; VEG45” szöveg lép.

101. § Hatályát veszti a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 81. sorában a „közül támrendszer és jégvédő háló; gombatermesztéshez szükséges gépek” szövegrész.

42. Záró rendelkezés

102. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelethez

A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklet táblázata a következő 176. sorral egészül ki:

176.

63.21.22

közút üzemeltetése

52.21.22

közút üzemeltetése

2. melléklet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelethez

A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. melléklet táblázata a következő 87–88. sorral egészül ki:

87.

2141

Tárcsás boronák

88.

2151

Szántóföldi kultivátorok

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére