• Tartalom

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról1

2019.03.12.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott

a)3

b)4

c)5

d)6

e)7

f)8

g)9

h)10 a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben, vagy

i)–j)11

k)12

foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) E rendelet alkalmazásában havi illetmény

a) azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának 2015. június 30-án számított együttes bruttó összege;

b)13 azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét követően létesült vagy akinek az átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a kinevezésének az illetményét is érintő egyéb módosítására ezt követően került sor a Kjt. 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának a kinevezés vagy az átsorolás napján számított együttes bruttó összege.

(3)14 A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az illetmény összegébe az e rendelet alapján járó rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó.

2. § (1) A rendvédelmi közalkalmazott havonta rendvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A rendvédelmi ágazati pótlék mértéke – a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján – a pótlékalap legalább 25%-a és legfeljebb 450%-a.

(2)15 A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi közalkalmazott részére köteles úgy megállapítani a rendvédelmi ágazati pótlék összegét, hogy az megfeleljen a rendvédelmi közalkalmazott havi illetménye 10%-ának megfelelő összeggel.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. §16

5. §17

1

A rendeletet a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2020. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (1) bekezdés c) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (1) bekezdés e) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § (1) bekezdés f) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. § (1) bekezdés h) pontja a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § (1) bekezdés i)–j) pontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. § (1) bekezdés k) pontját a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. § (3) bekezdését a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 27. §-a iktatta be.

15

A 2. § (2) bekezdése a 4. §-sal megállapított szöveg.

16

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére