• Tartalom

29/2015. (X. 21.) NGM rendelet

29/2015. (X. 21.) NGM rendelet

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § a) és c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § b) pontja tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról szóló 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet módosítása

1. §2

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

2. §3

3. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása

3. §4

4. A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosítása

4. § A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 28/2013. NGM rendelet) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló
41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet módosítása

5. §5

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

7. §6

1. melléklet a 29/2015. (X. 21.) NGM rendelethez7

2. melléklet a 29/2015. (X. 21.) NGM rendelethez

    1.    A 28/2013. NGM rendelet 3. melléklet „Ügyfélkapcsolat és konkrét megbízás elfogadása és megtartása” táblázat 1 09 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1 Ügyfélkapcsolat és konkrét megbízás elfogadása és megtartása)

1

09

Ellenőrizték és betartották-e hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén a Hpt. 260. §-ban, a befektetési alapok esetén a Tpt. 358. §-ban, valamint a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. tv.
193. §-ban, továbbá biztosítók és viszontbiztosítók esetén a Bit.
70. §-ban foglalt korlátozásokat (megfelelő minősítés,
függetlenség, 5 éves rotáció, maximális ügyfélszám, egy típusú ügyféltől származó maximális díjbevétel stb.)

Hpt. 260. §,
Tpt. 358. §,
2014. évi
XVI. tv. 193. §,
Bit. 70. §

 

    2.    A 28/2013. NGM rendelet 3. melléklet „Dokumentáció” táblázat 2 10 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2 Dokumentáció)

2

10

Történt-e külön jelentéstétel a felügyeletnek a Hpt. 261. §, valamint a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. tv. 194. §-ban, illetve a Bit. 71. § (1)–(2) bekezdése alapján (bűncselekmény, szabályok megsértése stb. esetén)? Amennyiben igen, megfelelően dokumentálták-e az esetet?

Hpt. 261. §, 2014. évi
XVI. tv. 194. §,
Bit. 71. §

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére