• Tartalom

297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről1

2017.06.20.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre,

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2016/2017. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel és az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

3. § (1) A fenntartó – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével – köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosult a 2. és a 4. melléklet szerint, a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult.

(4)2 A fenntartók között – a 6/C. §-ban és a 6/D. §-ban foglalt kivétellel – keretszám-átadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)–(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2016. augusztus 31-ig – a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2017. január 15-ig – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a szakközépiskolai ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2016. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2017. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a költségvetést folyósító szerv adatai alapján – ellenőrzi.

5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a 2016/2017. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A 6. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

6/A. §3 (1) A 7. melléklet tartalmazza az 1–6. mellékletek szerinti, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása által érintett szakképesítéseket és ágazatokat, valamint azt, hogy az ezen szakképesítésekre és ágazatokra megállapított támogatási kategóriákat, keretszámokat, és a tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket hogyan kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A 7. melléklet szerinti táblázat (a továbbiakban: konverziós táblázat) „A” oszlopának valamely sorszámú sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái változatlanul érvényesek a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésre vagy ágazatra, illetve szakképesítésekre vagy ágazatokra ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan azzal, hogy ha a konverziós táblázat „A” oszlopának adott sorszámú sorában több, egymástól eltérő támogatási kategóriába sorolt szakképesítés vagy ágazat szerepel, akkor a kedvezőbb kategóriát kell alkalmazni a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan.

(3) A konverziós táblázat „A” oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítéshez vagy ágazathoz, illetve szakképesítésekhez vagy ágazatokhoz a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat vagy keretszámok összegét a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő egyes szakképesítései vagy ágazatai közötti – ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó – szétosztása a fenntartó döntése.

(4) Ha a konverziós táblázat „A” oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítés, illetve szakképesítések adott megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítés vagy hiány-szakképesítések, akkor a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek vagy hiány-szakképesítéseknek minősülnek azzal, hogy ha a konverziós táblázat „A” oszlopának adott sorában olyan szakképesítések szerepelnek, amelyek közül valamelyik jogosít tanulmányi ösztöndíjra, akkor a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan egyaránt tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősülnek.

6/B. §4 A 8. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítésekhez és ágazatokhoz rendelt fővárosi és megyei keretszámok összesítését.

6/C. §5 (1) A 8. melléklet szerinti keretszámokból a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter keretszám átadási megállapodással (a továbbiakban: megállapodás) biztosíthat keretszámot más fenntartó (a továbbiakban: fenntartó) számára.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati képzés indításának feltételeivel.

(3) A megállapodás megkötését a fenntartó kezdeményezi az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez 2016. július 15-ig beérkezően benyújtott kérelemmel. A kérelemhez négy példányban mellékelni kell a megállapodás tervezetét, továbbá az átvenni kívánt keretszámot alátámasztó munkaerő-piaci igényt bemutató adatokat tartalmazó dokumentumot.

(4) Ha a megállapodás feltételei teljesülnek a beérkezett kérelmeket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a beérkezést követő 8 napon belül javaslatával továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felé.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter – a bemutatott munkaerő-piaci igények megalapozottsága és a szakmapolitikai elvekkel való összhangja esetén – 10 napon belül a megállapodás aláírásával dönt a kérelem elfogadásáról és három aláírt példányt visszaküld az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az aláírt megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint a fenntartónak.

(7) A 8. mellékletben szereplő, megállapodás által nem érintett keretszámok tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskola indíthat képzést.

6/D. §6 (1) Ha a 2016/2017. tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó – annak aláírását megelőzően – négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a beérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás érintett fenntartók általi aláírását követően annak egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez71.    A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2016/2017. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

N

K

N

T

N

K

K

N

T

N

K

N

K

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

5

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

6

Állattartó szakmunkás (35-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

N

T

K

K

K

T

K

K

K

K

K

N

N

7

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

8

Ápoló (55-723-01)

K

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

9

Aranyműves (55-211-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

10

Artista (54-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

11

Asztalos (34-543-02)

T

K

T

T

T

T

T

K

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

12

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

K

N

N

T

K

K

N

K

K

N

N

T

K

N

N

N

N

N

N

13

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

14

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

T

K

K

T

T

K

N

N

N

N

N

N

15

Automatikai technikus (54-523-01)

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

N

K

N

T

N

K

16

Autószerelő (54-525-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

T

K

T

T

T

T

17

Autótechnikus (55-525-01)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

N

K

T

T

K

T

18

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

19

Bádogos (34-582-02)

T

T

T

K

T

K

K

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

K

K

K

20

Bányaipari technikus (54-544-01)

N

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

T

T

K

N

N

N

N

K

N

21

Belovagló (35-813-01)

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

22

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

N

T

N

K

K

T

K

K

K

K

K

N

N

23

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

24

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

25

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

26

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

27

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

28

Cipőkészítő (34-542-02)

K

T

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

K

N

N

29

CNC gépkezelő (35-521-01)

K

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

30

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

31

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

32

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

33

Dekoratőr (54-211-01)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

34

Diétás szakács (35-811-03)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

35

Díszítő festő (55-211-03)

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

K

N

36

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

37

Díszműkovács (34-211-01)

T

N

N

T

T

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

38

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

39

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

40

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

41

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

42

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

N

N

K

K

K

N

K

N

T

N

K

N

N

N

K

N

N

K

K

N

43

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

44

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

45

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

46

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

K

K

K

K

T

K

N

N

K

N

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

47

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

N

K

K

N

48

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

49

Elektronikai technikus (54-523-02)

K

K

K

T

T

T

K

T

K

T

K

T

T

T

K

K

K

K

T

K

50

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

51

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

52

Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

T

K

N

N

T

K

K

K

N

N

N

N

53

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

T

K

T

K

N

K

K

N

54

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

55

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

T

K

T

T

T

K

K

T

K

T

T

T

T

K

K

T

K

K

K

56

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)

N

N

N

N

N

K

N

K

T

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

57

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

58

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

T

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

59

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

60

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

N

K

K

K

T

K

K

K

K

T

K

T

T

T

K

N

T

T

K

K

61

Faipari technikus (54-543-01)

T

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

T

T

K

K

N

K

T

K

62

Fegyverműszerész (54-863-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

63

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

N

K

K

N

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

N

64

Férfiszabó (34-542-04)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

65

Festő (54-211-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

66

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

T

K

T

T

T

T

T

K

K

T

K

T

T

T

T

K

T

K

K

K

67

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

T

K

K

K

T

K

K

N

T

N

K

N

N

N

K

K

K

K

K

K

68

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

69

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

70

Fodrász (55-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

71

Fogászati asszisztens (54-720-02)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

72

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

73

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

74

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

75

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

K

N

K

K

K

N

K

N

N

T

N

N

K

N

N

N

K

N

76

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

77

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

78

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

N

N

T

K

79

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

80

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

81

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

K

T

K

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

K

T

T

T

82

Gépi forgácsoló (34-521-03)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

83

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

T

T

K

N

N

N

N

K

N

84

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

N

N

K

K

N

K

N

N

K

N

N

T

N

K

N

N

N

N

N

N

85

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

N

N

K

N

K

K

K

N

K

N

K

T

N

K

N

N

N

T

N

N

86

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

N

K

K

N

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

K

87

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

88

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

89

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

90

Gyakorló ápoló (52-723-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

91

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

92

Gyakorló fodrász (52-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

93

Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

94

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) (52-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

96

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

97

Gyakorló kozmetikus (52-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

98

Gyakorló mentőápoló (52-723-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

100

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

N

K

T

T

T

K

T

N

T

T

K

T

T

N

N

K

N

T

T

N

101

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

102

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

103

Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

104

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

105

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)

N

K

K

N

K

K

N

N

T

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

106

Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

K

107

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

108

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

N

N

K

N

N

N

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

109

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

110

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

111

Hegesztő (34-521-06)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

112

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

113

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

T

N

K

K

K

K

K

N

114

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

115

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

T

T

K

K

T

K

K

K

T

N

T

N

T

T

T

K

K

K

T

K

116

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

117

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

118

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

119

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

120

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

121

Ipari gépész (34-521-04)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

122

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

K

T

K

N

K

K

N

T

K

N

N

N

N

N

N

N

123

Irodai asszisztens (54-346-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

124

IT mentor (54-482-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

125

Járműfényező (34-525-03)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

126

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

N

N

K

K

K

N

K

T

T

N

K

T

T

K

N

K

N

K

K

N

127

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

K

N

K

K

K

N

N

N

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

K

N

128

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

N

N

K

N

T

N

N

N

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

K

N

129

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

130

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

131

Kályhás (34-582-06)

N

N

K

N

K

K

K

N

K

N

K

T

T

K

K

N

N

K

N

N

132

Karosszérialakatos (34-525-06)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

T

K

T

K

T

K

133

Kárpitos (34-542-05)

K

T

T

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

134

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

K

N

135

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

136

Kerámiaműves (54-211-05)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

137

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

138

Kertész (34-622-02)

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

139

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

T

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

140

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

141

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

142

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

143

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

144

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

145

Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)

N

K

N

N

K

K

N

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

N

146

Kohászati technikus (54-521-04)

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

147

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

148

Kozmetikus (55-815-02)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

149

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)

N

N

K

K

T

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

150

Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

151

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

152

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

153

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

154

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

T

N

N

155

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

T

T

T

T

T

K

T

K

156

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

K

157

Laboratóriumi technikus (54-524-01)

N

T

K

N

K

T

K

N

T

N

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

158

Lakberendező (55-211-06)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

159

Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

160

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

161

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

K

N

162

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Lovastúra-vezető (54-812-02)

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

164

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

K

K

T

N

K

K

N

K

K

N

K

K

N

N

165

Magasépítő technikus (54-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

166

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

167

Matróz-gépkezelő (34-841-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

168

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

T

K

T

K

T

K

T

T

K

K

T

T

K

T

K

K

T

T

K

169

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

K

K

K

K

T

T

K

N

K

N

K

T

T

K

K

K

N

T

K

N

170

Mélyépítő technikus (54-582-04)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

171

Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

172

Mentőápoló (55-723-11)

K

K

K

T

T

K

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

K

T

K

K

173

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

T

N

K

N

K

N

T

K

T

K

K

K

174

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

175

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

N

176

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

T

K

T

K

T

K

K

T

T

K

K

N

177

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

K

K

N

178

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

179

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

K

K

180

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

181

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

N

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

T

N

N

K

N

K

K

N

182

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

N

N

K

N

N

K

N

183

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

N

K

K

N

184

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

185

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

186

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

187

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

T

K

188

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

189

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

190

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

191

Nonprofit menedzser (54-345-02)

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

192

Női szabó (34-542-06)

T

T

T

T

T

T

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

193

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

N

N

K

N

N

T

N

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

194

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

195

Nyomdaipari gépmester (54-213-04)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

196

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

197

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

198

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

199

Ötvös, fémműves (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

200

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

201

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

T

K

N

N

N

N

N

N

202

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

N

K

K

K

K

K

T

N

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

203

Patkolókovács (35-521-03)

N

N

K

N

N

N

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

204

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

205

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

206

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

207

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

208

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

209

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

210

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

N

N

K

N

N

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

211

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

K

K

K

K

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

212

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

213

Repülőgépész (54-525-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

214

Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

215

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

T

K

K

216

Sommelier (35-811-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

217

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

218

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

219

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

T

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

220

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

221

Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

222

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

223

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

N

K

K

K

224

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

225

Szerszámkészítő (34-521-10)

T

K

T

T

T

T

T

K

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

226

Színész II. (55-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

227

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

228

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

229

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

230

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

231

Szociális szakgondozó (54-762-03)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

232

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

233

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

234

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

235

Szőlész-borász (34-541-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

T

K

N

N

K

K

N

236

Szövettani asszisztens (55-725-16)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

K

N

237

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

238

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

239

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

240

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

241

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

K

T

N

K

N

N

N

K

N

242

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

243

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

K

T

N

K

N

K

N

K

N

244

Tetőfedő (35-582-07)

N

K

K

K

T

K

K

K

K

N

K

T

T

K

K

K

N

K

T

K

245

Textilipari technikus (54-542-03)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

T

K

N

N

N

N

N

N

246

Textilműves (54-211-08)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

247

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

248

Útépítő (34-582-11)

N

K

T

K

T

N

K

N

K

K

K

T

T

T

K

N

N

N

N

N

249

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

T

T

K

N

N

N

N

N

N

250

Ügyviteli titkár (54-346-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

251

Üvegműves (54-211-09)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

252

Vadászpuska műves (55-863-02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

253

Vájár (34-544-01)

N

T

N

T

N

N

K

N

N

T

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

254

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

255

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

256

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

257

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

258

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

259

Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

260

Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

261

Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

262

Vasútijármű-technikus (55-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

263

Vegyipari technikus (54-524-02)

N

T

K

T

K

K

K

N

T

N

T

T

N

K

N

K

N

N

K

N

264

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

265

Vendéglátó eladó (34-811-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

266

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

267

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

T

N

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

268

Villanyszerelő (34-522-04)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

269

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

270

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

271

Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)

N

K

N

K

T

N

N

N

K

K

N

K

T

K

K

K

N

K

K

N

272

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

K

K

T

K

T

T

K

K

T

K

N

K

T

T

T

T

K

N

K

K

273

Vízépítő technikus (55-582-03)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

T

K

T

K

N

K

N

N

N

N

274

Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

K

K

K

N

N

N

275

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

K

K

K

T

K

N

N

T

K

T

K

T

T

K

N

N

N

K

N

276

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

277

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

278

Vízügyi technikus (54-853-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

T

N

T

N

K

K

K

K

N

N

279

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

K

K

N

K

K

K

K

N

T

K

T

N

N

K

N

T

K

K

N

N


2.    Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz
T: támogatott [1 § (2)bekezdés a) pontja szerint]
N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez8


1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

KLIK

EJSZ13

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA8

MF116

MF132

MF151

MF176

MF30

MF58

MF63

MF67

2

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

3

Állattartó szakmunkás (35-621-01)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
(54-621-01)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ápoló (55-723-01)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Automatikai technikus (54-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Autószerelő (54-525-02)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Autótechnikus (55-525-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Biogazdálkodó (35-621-02)

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

130

80

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

16

 

 

12

Cipőkészítő (34-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

CNC gépkezelő (35-521-01)

160

120

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

14

Cukrász (34-811-01)

216

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

15

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Dekoratőr (54-211-01)

52

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

17

Diétás szakács (35-811-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Dísznövénykertész (34-622-01)

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

20

Eladó (34-341-01)

280

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

 

 

21

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

96

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

23

Elektronikai technikus (54-523-02)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

24

Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

27

Fodrász (55-815-01)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

28

Gazda (34-621-01)

166

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Gazdasági informatikus (54-481-02)

114

80

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

292

200

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

31

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Grafikus (54-211-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Gyakorló ápoló (52-723-01)

240

200

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

34

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Gyakorló fodrász (52-815-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52-725-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Gyakorló kozmetikus (52-815-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Gyakorló mentőápoló (52-723-03)

94

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

40

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

42

Idegenvezető (54-812-01)

98

80

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)

132

80

 

 

 

32

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

44

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

144

120

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Irodai asszisztens (54-346-01)

294

240

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

16

20

 

 

 

46

IT mentor (54-482-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Járműfényező (34-525-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34-525-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Karosszérialakatos (34-525-06)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Kárpitos (34-542-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Kereskedő (54-341-01)

308

280

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

16

 

 

53

Kertész (34-622-02)

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

129

80

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

56

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

98

40

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

139

80

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

59

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

170

120

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

16

 

 

 

 

60

Lovász (34-621-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Magasépítő technikus (54-582-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Mechatronikai technikus (54-523-04)

96

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

63

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Mentőápoló (55-723-11)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

65

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34-811-02)

56

 

33

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

206

40

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

68

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

68

 

40

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

71

Műszaki informatikus (54-481-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Nyomdaipari gépmester (54-213-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

68

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Pék (34-541-05)

113

80

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

174

120

 

 

 

 

24

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Pincér (34-811-03)

268

240

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

16

 

 

80

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Ruhaipari technikus (54-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

176

120

26

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

12

 

 

83

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Szakács (34-811-04)

292

280

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

85

Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

87

Szárazépítő (34-582-10)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Szociális asszisztens (54-762-02)

144

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

 

89

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

104

80

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

69

40

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Települési környezetvédelmi szaktechnikus
(55-850-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

92

80

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Ügyviteli titkár (54-346-02)

138

120

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

244

160

 

 

 

 

20

26

 

 

 

 

 

 

 

12

26

97

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

132

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

98

Vendéglátó eladó (34-811-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Virágdekoratőr (35-215-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

94

 

66

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

102

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
(34-582-12)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)

96

80

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Vízügyi technikus (54-853-01)

105

80

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 107. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 4. § (4) bekezdése a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6/A. §-t a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

4

A 6/B. §-t a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

5

A 6/C. §-t a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

6

A 6/D. §-t a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

9

A 3. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 6. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére