• Tartalom

3/2015. (II. 20.) MNB rendelet

3/2015. (II. 20.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról1

2015.02.21.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 46. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. és 3. § tekintetében az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdés csak azon pénzügyi intézményre alkalmazandó, amelyet a 2014. évi XL. törvény ott hivatkozott rendelkezései alapján az adott elszámolási kötelezettség terhelhet.”

2. § A Rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben előírt kötelezettség nem terheli a pénzügyi intézményt, amennyiben a 2014. évi LXXVII. törvény 10. és 11. §-ában meghatározott kötelezettség a pénzügyi intézményt nem terheli.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (4) bekezdés e) pontja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

A 2. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a pénzügyi intézmény által kialakítandó tartalmi elemei
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Szerződésszám:
Tisztelt <fogyasztó neve>!
<Amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény értelmében semmisnek minősülő szerződéses kikötés a fogyasztói kölcsönszerződés részét képezte, azonban a 2014. évi XL. törvényben meghatározott túlfizetés nem keletkezett, a pénzügyi intézmény az elszámolásra vonatkozóan – a felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk mellett – az alábbi tájékoztatást nyújtja:>
Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói kölcsönszerződését a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási törvény) alapján megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy pénzügyi intézményünk Önnel szemben nem számított fel tisztességtelenül követelést, ily módon az Elszámolási törvényben meghatározott túlfizetés a fogyasztói kölcsönszerződése vonatkozásában nem keletkezett.
<Amennyiben a 2014. évi XL. törvényben előírt elszámolás eredményeként a fogyasztót nem illeti meg fogyasztói követelés, a pénzügyi intézmény az elszámolásra vonatkozóan – a felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk mellett – az alábbi tájékoztatást nyújtja:>
Tájékoztatjuk, hogy a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Elszámolási törvény) előírt kötelezettségünknek eleget téve újraszámítottuk a fenti számú szerződés alapján fennálló fogyasztói kölcsön/lízingtartozást <szerződéstől függően a megfelelő alkalmazandó> és megállapítottuk, hogy az elszámolás alapján Önt fogyasztói követelés nem illeti meg. <A pénzügyi intézmény az előző szövegrészt követően tájékoztatja a fogyasztót, hogy miért nem illeti meg fogyasztói követelés.>
<Minden egyéb esetben az alábbi tájékoztatás nyújtandó:>
Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Elszámolási törvény) előírt elszámolási kötelezettség teljesítéséről, annak eredményéről, valamint mellékeljük a korábbi években megküldött időszaki értesítésekben szereplő adatokat - éves bontásban - tartalmazó táblázatot is.
E levél második részében tájékoztatjuk továbbá a szerződésmódosításra vonatkozó törvény által előírt szerződésmódosítás lényegi elemeiről, tartalmáról, valamint a szerződésmódosítással összefüggő jogokról és lehetőségekről is. Mellékletként megküldjük az új törlesztési táblázatot, amelyből láthatja a jövőbeni fizetési kötelezettségeit. <Ez a bekezdés megszűnt vagy az elszámolással megszűnő szerződések esetén nem alkalmazandó.>
Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri.
I.    Elszámoláshoz kapcsolódó információk
Az Elszámolási törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve újraszámítottuk a fenti számú szerződés alapján fennálló fogyasztói kölcsön/lízingtartozást <szerződéstől függően a megfelelő alkalmazandó>, amelynek végeredményét az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Az elszámolás eredményeképpen az elszámolás fordulónapjáig/pénzügyi teljesítésének napjával <a megfelelő szövegrész alkalmazandó> megállapított, tisztességtelenül felszámított összeg:

 

Összeg

Devizanem

Tisztességtelenül felszámított összeg:

 

 

<Az elszámolás fordulónapjával készített elszámolás esetén az elszámolás fordulónapjáról, az elszámolás pénzügyi teljesítésének napjával készített elszámolás esetén az elszámolás fordulónapjáról és a pénzügyi teljesítés dátumáról a fogyasztót tájékoztatja a pénzügyi intézmény. Amennyiben a tisztességtelenül felszámított összeg a fogyasztót megillető kamatot is tartalmaz, úgy az arra vonatkozó tájékoztatást is megadja a pénzügyi intézmény a levélnek ebben a részében. Ha a pénzügyi intézmény a követelést a fogyasztói kölcsönszerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte, az előző szövegrészben az engedményezés időpontját tünteti fel, az alábbi két táblázat ez esetben nem tüntetendő fel.>
Ez alapján a tisztességtelenül felszámított összegből a fogyasztói kölcsönszerződésből/, valamint az ahhoz kapcsolódó gyűjtőszámlahitelből/áthidaló kölcsönből/, továbbá hitelkiváltás céljából kötött kölcsönszerződésből eredő tartozásra elszámolt, illetve a kifizetendő összeg <a megfelelő szövegrészek alkalmazandók>:

 

Összeg

Devizanem**

Tartozásra elszámolt összeg*:

 

 

Hitelkiváltás céljából kötött szerződésből eredő tartozásra elszámolt összeg***

 

 

Kifizetendő összeg*:

 

 

<* Kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, amennyiben van tartozásra elszámolt, illetve kifizetendő összeg.
** A tartozásra elszámolt összeg a szerződés devizanemében tüntetendő fel. A kifizetendő összeg forint alapú és deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén forintban, deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződés esetén a szerződés devizanemében tüntetendő fel.
*** Csak akkor tüntetendő fel, ha az Elszámolási törvény 5. § (9) bekezdése szerint hitelkiváltás céljából kötött fogyasztói kölcsönszerződésből származó tartozásra történik a fogyasztói követelés elszámolása.>
Az alábbiakban található az elszámolt összegek részletezése és az így módosult tőketartozás összege:

Az elszámolás fordulónapján/pénzügyi teljesítése napján fennálló****

Az elszámolás előtt a nyilvántartás devizanemében

Tartozásra elszámolt (levont) összeg

Az elszámolás fordulónapját/pénzügyi teljesítését követően a nyilvántartás devizanemében****

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

A fogyasztói kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozás:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás*****:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó áthidaló kölcsönből eredő tartozás*****:

 

 

 

 

 

 

Nem esedékes tőketartozás:

 

 

 

 

 

 

<**** A megfelelő szövegrész alkalmazandó.
***** Nem kell feltüntetni, ha az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető.>
<Megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés esetén kötelezően feltüntetendő adat:>
Az elszámolás során figyelembe vett, a szerződés megszűnésének időpontjában alkalmazott tisztességes kamat mértéke (%):
<Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítandó tájékoztatás helye. A tájékoztatásra vonatkozó részeket a következő sorrendben állítja össze a pénzügyi intézmény. Az alábbi esetekre vonatkozó tájékoztatást csak akkor kell szerepeltetni, amennyiben a szerződés, elszámolás az adott esettel érintett:
1.    Amennyiben a címzett fogyasztó kifizetésre jogosult, az azzal kapcsolatos információk feltüntetése. (Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződés esetében tájékoztatni kell a fogyasztót arról, hogy amennyiben nem a fogyasztói kölcsönszerződés devizanemével azonos devizanemben vezetett fizetési számla számát adja meg a visszafizetés céljából, úgy az átutaláshoz kapcsolódó konverzió költsége a fogyasztót terheli.)
2.    Amennyiben a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelés engedményezésre került, az azzal kapcsolatos tudnivalók feltüntetése (az engedményezés tényéről, továbbá arról történő tájékoztatás, hogy a követeléskezelőtől kérhet elszámolást, és ennek keretében megtörténik a fogyasztói követelés beszámítása a követeléskezelő által nyilvántartott tartozásba, stb.).
3.    A fogyasztói kölcsönszerződés egyes, alábbi kategóriáinak megfelelő egyedi információk feltüntetése (elszámolás során alkalmazott elvek, egyéb tudnivalók):
a.    élő szerződés (nincs felmondva és kifizetés következtében sem szűnt meg) - nincs nyilvántartva késedelem, továbbá az elszámolást követően tartozás maradt fenn;
b.    élő szerződés - a pénzügyi intézmény késedelmes teljesítést tart nyilván és az elszámolást követően tartozás maradt fenn;
c.    élő szerződés - az elszámolást követően nem maradt fenn tartozás;
d.    megszűnt szerződés - a megszűnésre a teljes kifizetés miatt került sor;
e.    megszűnt szerződés – a megszűnésre tartozás fennmaradásával került sor;
f.    árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés;
g.    áthidaló kölcsönnel érintett fogyasztói kölcsönszerződés;
h.    egyéb esetek, amelyek fentiek kombinációjából állnak, vagy fentiekben nem kerültek felsorolásra, de az elszámolást érinti és a pénzügyi intézmény megítélése szerint egyedi tájékoztatást igényel.>
Ha a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, igényét jelezheti személyesen, elektronikus szolgáltatói felületen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül <ha nem rendelkezik elektronikus szolgáltatói felülettel a pénzügyi intézmény, akkor az arra vonatkozó szövegrész elhagyható>. A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük.
Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.
Az elszámolást a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott képletek és elvek alapján végeztük el. Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.
<Szerződésmódosulás esetén feltüntetendő szövegrész:>
II.    Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk
Az alábbiakban tájékoztatjuk a fenti számú szerződés módosításának lényegi elemeiről, tartalmáról, valamint a szerződésmódosítással összefüggő jogokról és lehetőségekről. Az elszámolást követően a fogyasztói kölcsönszerződések esetében a kamatperiódusok, referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok időtartama az alábbi szabályok szerint módosul:
Amennyiben a fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja:
- a 16 évet, akkor öt év,
- a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,
- a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.
<A kizárólag kamatmódosulással érintett szerződések esetében feltüntetendő szöveg:>
A forintosítás szabályai alá a deviza és devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések tartoznak, ezért a szerződésének devizaneme a törvény alapján nem módosul.
Az alábbi táblázat tartalmazza a szerződésmódosítás előtti és az azt követő adatokat.

 

A szerződésmódosulás előtt

A szerződésmódosulást követő

Éves kamat (%):

 

 

Kezelési költség:

 

 

Kamatperiódus:

 

 

Várható havi törlesztőrészlet (Ft):

 

 

<Amennyiben az elszámolás és szerződésmódosulás eredményeképpen csökken a törlesztőrészlet összege, úgy a „Várható havi törlesztőrészlet (Ft)” sorban szereplő adatok alapul vételével az alábbi szöveg kerül feltüntetésre.>
Az Ön fizetendő törlesztőrészlete az elszámolás és szerződésmódosulás eredményeképpen <összeg> forinttal csökkent.
<Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.>
<A forintosítással, kamatmódosítással érintett szerződések esetében feltüntetendő szöveg:>
A fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének és egyes más rendelkezéseinek módosulásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek eleget téve tájékoztatjuk, hogy a deviza alapú/deviza <a megfelelő szövegrész alkalmazandó> fogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozását átszámítottuk forintra. A forintosítás elvégzése során a 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-ában meghatározott árfolyamot alkalmaztuk. Az átszámítással kapcsolatos főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Az elszámolást és a
forintosítást megelőzően
<értéknap>

Az elszámolást és a
forintosítást követően
<értéknap>

A fogyasztói kölcsönszerződésből eredő nem esedékes tőketartozás összege:

(devizanem)

 

A fogyasztói kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozás összege:

(devizanem)

 

Gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás:

(Ft)

 

Az átváltáskor alkalmazott árfolyam:

 

Éves kamat (%):

 

 

Kezelési költség <(…)>:

 

 

Kamatperiódus időtartama:

 

 

Az új kamatperiódus kezdő időpontja:

 

Törlesztőrészlet összege:

(devizanem)

 

A szerződésmódosulást követően fizetendő törlesztőrészlet első esedékessége:

 

Kölcsönszerződésének lejárata:

 

 

<Az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető adatokat nem kell feltüntetni.>
<Amennyiben az elszámolás és forintosítás eredményeképpen csökken a törlesztőrészlet összege, úgy a fenti táblázat „Törlesztőrészlet összege” sorában szereplő adatok alapul vételével az alábbi szöveg kerül feltűntetésre. Devizaalapúnak nem minősülő devizakölcsön szerződések esetében alábbi törlesztőrészlet változás forintban történő kifejezhetősége érdekében, az elszámolást és forintosítást megelőző törlesztőrészletet a 2015. február 1. napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra váltani. >
Az Ön fizetendő törlesztőrészlete az elszámolás és forintosítás eredményeképpen <összeg> forinttal csökkent.
<A következő szöveg a fenti szövegrész megjelenítése esetén és kizárólag a devizaalapúnak nem minősülő devizakölcsön szerződések esetében tüntetendő fel:>
Fenti tájékoztató adatot az elszámolást és forintosítást megelőző törlesztőrészlet vonatkozásában, a 2015. február 1. napján érvényes MNB devizaárfolyam alkalmazásával tüntettük fel.
<Amennyiben az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontja a fordulónaptól eltér, úgy tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az elszámolást és a forintosítást követően kimutatott nem esedékes tőketartozás már az elszámolás pénzügyi teljesítésének hatásait is figyelembe véve került meghatározásra.
<Tájékoztatás a szerződésmódosulás alapján fizetendő és a fordulónaptól fizetett törlesztőrészletek közötti különbség 2014. évi LXXVII. törvény 6. § (2) bekezdés szerinti elszámolására vonatkozóan.>
<Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.>
Ha nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, úgy ezt jelen levél kézhezvételét követő 30 napon belül írásban kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen) pénzügyi intézményünknél, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:
1.    A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december 31. napján lejár.    
2.    A várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben.
3.    A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: JTM rendelet) jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (a továbbiakban: JTM) vonatkozó rendelkezései alapján jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni.
4.    A törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat.
Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén további feltétel, hogy a fogyasztó a pénzügyi intézménynek írásban nyilatkozzon annak tudomásulvételéről, hogy a pénzügyi intézmény a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.<Az árfolyamgátra vonatkozó rész árfolyamgáttal érintett szerződések esetében tüntetendő fel.>
<A pénzügyi intézmény feltünteti azokat az adatokat, amelyek alapján az 1. és 4. pontban szereplő feltételeknek való megfelelőség megállapítható, továbbá szövegesen tájékoztatja a fogyasztót, hogy e feltételeknek megfelel-e, vagy sem.>
Ha nem kíván a forintosítás lehetőségével élni, úgy az arra vonatkozó beadvány mintát honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélszolgálatainkon érheti el.
Ha 30 napon belül írásban nem kezdeményezi a forintosítás mellőzését, a levelünk kézhezvételét követő 31. napon szerződése a fent ismertetettek szerint a törvény erejénél fogva módosul. A szerződés módosulásának hatálya az elszámolási fordulónapra visszamenően áll be.
Az eljárás során pénzügyi intézményünk számítja ki, hogy megfelel-e a JTM rendeletben meghatározott alábbi feltételeknek:
-    Ha az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg eurohitel, euro alapú hitel nyújtása esetén a 25%-ot, egyéb devizában meghatározott devizahitel nyújtása esetén a 10%-ot.
-    Ha az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme eléri vagy meghaladja a négyszázezer forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg, eurohitel, euro alapú hitel nyújtása esetén a 30%-ot, egyéb devizában meghatározott devizahitel nyújtása esetén a 15%-ot.
A jövedelemarányos törlesztőrészlet számításához az alábbi dokumentumok szükségesek:
<A pénzügyi intézmény által megszövegezendő rész. A pénzügyi intézménynek fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét arra, hogy amennyiben a várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben, abban az esetben ezt igazolnia kell a pénzügyi szervezet felé.>
A forintosítás külön költséggel nem jár. Amennyiben nem kíván élni a forintosítás és kamatmódosítás lehetőségével, a kölcsönszerződést a szerződés módosulásának napját követő 60 napon belül felmondhatja, ebben az esetben a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a fennálló összes tartozást. Ez történhet saját, illetve más pénzintézet általi hitelkiváltásból is.
A forintra történő átváltással és kamatmódosítással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és a telefonos ügyfélszolgálatunkon talál.
<Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.>
<Valamennyi esetben feltüntetendő szövegrész:>
III.    Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk
Az alábbiakban tájékoztatjuk az elszámolásra, valamint a forintosításra, illetve szerződésmódosításra <a megfelelő szövegrész alkalmazandó> vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről.
<Az elszámolást megelőzően vagy az elszámolással megszűnt szerződések esetében az alábbi szövegrész alkalmazandó:>
Ha az elszámolást, vagy a forintra történő átváltással érintett felmondott szerződés esetében az átváltás számítását <csak forintosítással érintett, felmondott szerződés esetében alkalmazandó szövegrész> vitatja, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.
A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a határidőn belül nem terjeszt elő panaszt, a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.
A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag akkor veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.
<Elszámolással és szerződésmódosulással érintett szerződés esetén az alábbi szövegrész alkalmazandó:>
Ha az elszámolással, a szerződésmódosítással, a tájékoztatás teljeskörűségével, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.
A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.
A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.
<helység, levél keltének dátuma>
(Pénzügyi intézmény megnevezése)
2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez
A 2. § (2) bekezdés szerinti, követeléskezelő által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a követeléskezelő által kialakítandó tartalmi elemei
(az egyes tartalmi elemek értelemszerűen alkalmazandók)
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Tartozásazonosító:
Tisztelt <fogyasztó neve>!
<Amennyiben az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény arról tájékoztatja a fogyasztót, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény értelmében semmisnek minősülő szerződéses kikötés a fogyasztói kölcsönszerződés részét képezte, azonban a 2014. évi XL. törvényben meghatározott túlfizetés nem keletkezett, a követeléskezelő az elszámolásra vonatkozóan – a felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk mellett – az alábbi tájékoztatást nyújtja.>
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunkhoz benyújtott <az elszámolást készítő, engedményező pénzügyi intézmény megnevezése> által készített elszámolás alapján megállapítottuk, hogy a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Elszámolási törvény) előírt elszámolásra köteles pénzügyi intézmény Önnel szemben nem számított fel tisztességtelenül követelést, ily módon az Elszámolási törvényben meghatározott túlfizetés a fogyasztói kölcsönszerződése vonatkozásában nem keletkezett.
<A pénzügyi intézmény az előző szövegrészt követően tájékoztatja a fogyasztót, hogy miért nem illeti meg fogyasztói követelés.>
<Minden egyéb esetben az alábbi tájékoztatás nyújtandó.>
A 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Elszámolási törvény) előírt elszámolásból eredő jogai érvényesítése érdekében a ……-án/én benyújtott kérelmében kérte az elszámolást, a velünk szemben fennálló tartozás összegének megállapítása érdekében, figyelembe véve az elszámolás általános polgári jogi szabályait és a már igénybevett kedvezményeket. Az elszámolás során az engedményezés időpontjától alkalmazott kamattal megnövelt összeggel vettük figyelembe az elszámolásból eredően Önt megillető, engedményezés időpontjában fennálló követelést.
Az Elszámolási törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve újraszámítottuk a fenti számon nyilvántartott tartozását, amelynek végeredményét az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Az engedményezés időpontjával elkészített elszámolás eredményeképpen megállapított, tisztességtelenül felszámított összeg:

 

Összeg

Devizanem

Tisztességtelenül felszámított összeg a felmondott szerződés devizanemében (az engedményező kimutatása szerint):

 

 

Ez alapján a tisztességtelenül felszámított összegből a fenti számon nyilvántartott tartozásra elszámolt összeg, illetve a kifizetendő összeg <a megfelelő szövegrész alkalmazandó>

 

Összeg

Devizanem

Tartozásra elszámolt összeg*:

 

 

Kifizetendő összeg*:

 

 

<* Kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, amennyiben van tartozásra elszámolt, illetve kifizetendő összeg.>
A nyilvántartás devizaneme:
Az alábbiakban látható a tartozásra elszámolt összegek részletezése és az így módosult tartozás összege a nyilvántartás devizanemében:

A tartozás összege az elszámolás előtt

Tartozás javára/terhére elszámolt összegek részletezése

A tartozás összege az elszámolást követően, az elszámolás keltének napján

Engedményezés időpontjában fennálló fogyasztói követelés**

Fogyasztói követelésre felszámított kamat

Érvényesített kedvezmény

Összesen

 

 

 

 

 

 

<** Amennyiben a szerződésből eredő követelés devizaneme és a nyilvántartott tartozás devizaneme eltérő, úgy a fogyasztót erről tájékoztatni kell.>
<Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.>
Ha a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, igényét jelezheti személyesen, elektronikus szolgáltatói felületen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül <amelyik nem releváns, elhagyható>. Az igény beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldjük a részletes, az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot tartalmazó tájékozatót.
Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.
<Ez itt a követeléskezelő által kialakítandó tájékoztatás helye. A tájékoztatásra vonatkozó részeket a következő sorrendben állítja össze a követeléskezelő. Az alábbi információkat csak akkor kell szerepeltetni, amennyiben a tartozás, elszámolás az adott esettel érintett:
1.    Amennyiben a címzett fogyasztó kifizetésre jogosult, az azzal kapcsolatos információk feltüntetése (ha nem jogosult a fogyasztó kifizetésre, akkor nem tartalmaz ez a rész kifizetésre vonatkozó utalást, információt)
2.    Amennyiben – a továbbengedményezések miatt – több követeléskezelő érintett az elszámolásban, azon követeléskezelők felsorolása, akikkel az elszámolás során a követeléskezelő a kapcsolatot felvette.>
Ha az elszámolást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.
A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.
A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.
<helység, levél keltének dátuma>
(követeléskezelő megnevezése)

3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

A 2. § (3) bekezdés szerinti, 1996. évi CXII. törvény 200/B. § alapján, kedvezményes végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések esetében megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a pénzügyi intézmény által kialakítandó tartalmi elemei
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Szerződésszám:
Tisztelt <fogyasztó neve>!
Tájékoztatjuk, hogy fenti számú szerződése ………….. napon a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-ában foglaltak szerinti végtörlesztés következtében megszűnt. Kérésének megfelelően pénzügyi intézményünk a 2014. évi XL. törvényben (Elszámolási törvény) foglaltak figyelembe vételével újraszámítottuk a megszűnt fogyasztói kölcsön/lízingszerződéséből (szerződéstől függően a megfelelő alkalmazandó) eredő követelését, amelynek végeredményét az alábbi táblázat, az előző években megküldött időszaki értesítésekben szereplő adatokat pedig a mellékelt táblázat tartalmazza.

 

Összeg

Devizanem

Tisztességtelenül felszámított összeg a végtörlesztésből eredő kedvezmény nélkül:

 

 

Végtörlesztésből adódó, igénybevett kedvezmény:

 

 

Hitelkiváltás céljából kötött szerződésből eredő tartozásra elszámolt összeg*:

 

 

Kifizetendő összeg:

 

 

<* Csak akkor tüntetendő fel, ha az Elszámolási törvény 5. § (9) bekezdése szerint hitelkiváltás céljából kötött fogyasztói kölcsönszerződésből származó tartozásra történik a fogyasztói követelés elszámolása.>
<Amennyiben a fogyasztó kifizetésre nem jogosult, úgy az alábbi szövegrész alkalmazandó.>
A tisztességtelenül felszámított összeg alacsonyabb, mint a végtörlesztésből adódó, igénybevett kedvezmény, ezért Önt nem illeti meg kifizetés.
<Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítandó tájékoztatás helye. A tájékoztatásra vonatkozó részeket a következő sorrendben állítja össze a pénzügyi intézmény:
1.    Amennyiben a címzett fogyasztó kifizetésre jogosult, úgy az azzal kapcsolatos információkat tünteti fel a pénzügyi intézmény először a levélnek ebben a részében (ha nem jogosult a fogyasztó kifizetésre, akkor nem tartalmaz ez a rész kifizetésre vonatkozó utalást, információt) Amennyiben a címzett fogyasztó nem jogosult kifizetésre, úgy az erre és a befizetett 10.000 Ft-ra vonatkozó információkat tünteti fel a pénzügyi intézmény először a levélnek ebben a részében.
2.    egyéb információk.>
Ha a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, igényét jelezheti személyesen, elektronikus szolgáltatói felületen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (amelyik nem releváns elhagyható). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldi.
Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.
Az elszámolást a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott képletek és elvek alapján végeztük el. Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.
Amennyiben az elszámolást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.
A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.
A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.
<helység, levél keltének dátuma>
(Pénzügyi intézmény megnevezése)

4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

A) A 2. § (5) bekezdés szerinti hiteltörténeti kimutatás
Hiteltörténeti kimutatás

Időszak1

Pénzügyi intézmény által előírt törlesztőrészlet az időszakos tájékoztatásokban szereplő devizanemben2

Befizetés

Lejárt tartozás
az időszak végén a nyilvántartás devizanemében5

Nem esedékes tőketartozás
az időszak végén a nyilvántartás devizanemében6

A befizetés
devizanemében3

A nyilvántartás devizanemében4

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) A 2. § (5) bekezdés szerinti hiteltörténeti kimutatás tájékoztatója
Tisztelt Ügyfelünk!
A táblázat oszlopaiban szereplő adatok könnyebb megértéséhez kérjük, olvassa el tájékoztatónkat.
1.    Az „Időszak” megnevezésű oszlopban kerülnek feltüntetésre a fogyasztói kölcsönszerződésben szereplő hitelezői követelés folyósításával és visszafizetésével érintett évek. Ez - a folyósítás, a megszűnés és az elszámolás fordulónapját tartalmazó évek kivételével - minden esetben a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakot jelenti.
2.    A „Pénzügyi intézmény által előírt törlesztőrészlet” oszlopban szerepel a szerződésben foglalt - tisztességtelennek minősülő - feltételek szerint, az adott időszakban előírt törlesztőrészletek összege az időszakonként megküldésre kerülő kimutatás devizanemében, a hitelező által alkalmazott árfolyamok használatával kifejezve, amelynek összege az időszakonként megküldött kimutatásokból ellenőrizhető.
3.    A „Befizetés a befizetés devizanemében” oszlopban szerepel az adott időszakban ténylegesen a kölcsönszerződéshez kapcsolódóan megfizetett összeg a befizetés devizanemében, amelynek összege az időszakonként megküldött kimutatásokból ellenőrizhető.
4.    A „Befizetés a nyilvántartás devizanemében” oszlopban szerepel az adott időszak összes befizetése a nyilvántartás devizanemében.
5.    A „Lejárt tartozás az időszak végén” oszlopban látható a lejárt (késedelemmel érintett) tartozás összege az 1-es oszlopban feltüntetett év/időszak végén, a nyilvántartás devizanemében.
6.    „A Nem esedékes tőketartozás az időszak végén” megnevezésű oszlopban szerepel a még fennálló, késedelemmel nem érintett tőketartozás összege az 1-es oszlopban feltüntetett év/időszak végén, a nyilvántartás devizanemében.
C) A 2. § (5) bekezdés szerinti – követeléskezelő által alkalmazandó – hiteltörténeti kimutatás
Hiteltörténeti kimutatás*
Nyilvántartás devizaneme:

Időszak1

Tartozás összege az időszak elején a nyilvántartás devizanemében2

Alkalmazott kedvezmény a nyilvántartás devizanemében3

Befizetés

Tartozás összege az időszak végén a nyilvántartás devizanemében6

A befizetés devizanemében4

A követeléskezelő által alkalmazott árfolyamon a nyilvántartás devizanemében5

Tőke

Kamat

Összeg

Jogcím

Összeg

Devizanem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A hitelszerződésből származó követelés engedményezésétől az elszámolás napjáig
D) A 2. § (5) bekezdés szerinti – követeléskezelő által alkalmazandó – hiteltörténeti kimutatás tájékoztatója
Tisztelt Ügyfelünk!
A táblázat oszlopaiban szereplő adatok könnyebb megértéséhez kérjük, olvassa el tájékoztatónkat.
1.    Az „Időszak” megnevezésű oszlopban kerülnek feltüntetésre a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozás engedményezésével és visszafizetésével érintett évek. Ez – az engedményezés, a tartozás megszűnése és az elszámolás fordulónapját tartalmazó évek kivételével - minden esetben a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakot jelenti.
2.    A „Tartozás összege az időszak elején” oszlopban szerepel a még fennálló tartozás összege az 1-es oszlopban feltüntetett év/időszak elején, a nyilvántartás devizanemében.
3.    Az „Alkalmazott kedvezmény” oszlopban szerepel az adott időszakban a követeléskezelő által alkalmazott kedvezmény összege és jogcíme, a nyilvántartás devizanemében.
4.    A „Befizetés a befizetés devizanemében” oszlopban szerepel az adott időszakban ténylegesen a tartozáshoz kapcsolódóan megfizetett összeg a befizetés devizanemében.
5.    A „Befizetés a követeléskezelő által alkalmazott árfolyamon” oszlopban szerepel az adott időszak összes befizetése a nyilvántartás devizanemében.
6.    A „Tartozás összege az időszak végén” megnevezésű oszlopban szerepel a még fennálló tartozás összege az 1-es oszlopban feltüntetett év/időszak végén, a nyilvántartás devizanemében.

5. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

A 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól
Ha a fogyasztó a pénzügyi intézménynek az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást, illetve módosított szerződést a pénzügyi szolgáltatótól és szerinte annak elszámolási és/vagy szerződésmódosítási kötelezettsége fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt a pénzügyi szolgáltató érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.
A kérelem az erre rendszeresített és kötelezően alkalmazandó nyomtatványon a benne foglalt állítások igazolása érdekében mellékelt okiratokkal együtt nyújtható be a kormányablakoknál vagy közvetlenül a Pénzügyi Békéltető Testülethez. A kérelem irányulhat a panasz elkésettségére, az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítására és az elszámolás tartalmának vitatására adathiba vagy adathiány esetén, valamint ez utóbbi vitatásakor a jelzáloghitelek és az ingatlanlízing ügyletek kapcsán a forintosításra is.
1. Amennyiben a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a fogyasztó az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi szolgáltató által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Erre az esetre a „151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldi, és határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt a jelzett hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja, és az eljárást lezárja.
2. Ha a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidőben nyújtotta be, azt mégis elutasította a pénzügyi szolgáltató annak érdemi vizsgálata nélkül. Kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett, így annak elutasítása nem volt jogszerű és kötelezze a pénzügyi szolgáltatót arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, mely állításának bizonyítását célozza. Erre az esetre a „152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó.
3. Amennyiben a fogyasztó az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményez eljárást, a „153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó. Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség mely jogszabály alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettsége a pénzügyi szolgáltatónak.
A kérelmeket az e célra készített nyomtatványokon fogadja a Pénzügyi Békéltető Testület. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt. A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó számára eredménytelen panaszkezelési eljárás végeztével a pénzügyi szolgáltató elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető. Ha a fogyasztó a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói költségek megtérítésére nincs mód. A fogyasztó magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet. Az eljárásban csak abban az esetben tart meghallgatást a Pénzügyi Békéltető Testület, ha azt a kérelmező vagy a pénzügyi szolgáltató írásban kéri, egyéb esetben meghallgatás nélkül dönt.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 90 napon belül köteles befejezni. Ez a határidő a hiánytalan kérelem beérkezésétől kezdődik, így értelemszerűen abba a hiánypótlás időtartama nem számít bele. Hiánytalan kérelem esetén a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást megindítja, azaz a kérelmet és annak mellékleteit az érintett pénzügyi szolgáltatónak megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban nyilatkozzon, hogy a kérelemben foglaltakat hogyan értékeli, van-e egyezségi ajánlata. Kéri továbbá a pénzügyi intézményt, hogy az elszámolást küldje meg és közvetlenül közölje válaszát és esetleges egyezségi ajánlatát a kérelmezővel is.
A Pénzügyi Békéltető Testület a jövőben is törekszik majd arra, hogy lehetőség szerint a felek állapodjanak meg és az elszámolás tekintetében közöttük egyezség jöjjön létre. Ha ez sikerül, a Pénzügyi Békéltető Testület az egyezséget jóváhagyja, ha nem, döntést kell hoznia. Az elszámolás vitatása esetén döntése lehet a kérelem elutasítása, amennyiben a pénzügyi szolgáltató általi elszámolás helyes volt, illetve a szerződésmódosítási kötelezettségének eleget tett; vagy a kérelemben foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad és megállapítja a helyes elszámolást, a szerződés helyes tartalmát és kötelezi a pénzügyi szolgáltatót annak végrehajtására. A döntés mindkét fél számára kötelező.
A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.
A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – zajlik.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére