• Tartalom

3/2015. (I. 29.) NFM rendelet

3/2015. (I. 29.) NFM rendelet

az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.02.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjköteles gépjárművek után egy, vagy több megye díjköteles úthálózatára érvényes jogosultság váltható, mely jogosultság érvényességét a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet határozza meg (a továbbiakban együtt: megyei jogosultság). A megyei jogosultság érvényességi ideje megegyezik a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott érvényességi idővel, azzal, hogy a 3. § (1) bekezdésében foglaltak e jogosultságra nézve is irányadóak.”

(2) Az R1. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a gépjármű jogosult a csomópontba, útkereszteződésbe történő behajtásra, akkor a csomóponti elemeken és az útkereszteződésekben történő közlekedés során jogosult a díjköteles úthálózatot az adott csomópont, útkereszteződés bármely elemén elhagyni.”

(3) Az R1. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 4. § (7) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítésen felül a viszonteladó további szolgáltatási-kezelési díj felszámítására nem jogosult a személyes ügyintézéssel történő értékesítés esetén.”

2. § (1) Az R1. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9/A. § (1) A 2015. január 1. és 2015. január 31. között bekövetkező jogosulatlan úthasználat esetén a pótdíj és a pótdíj utólagos igazolásához kapcsolódó szolgáltatási díj utólagos elengedésének van helye a jogosulatlan úthasználat helye szerinti, a 6. § (3) bekezdésében vagy a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultságnak 2015. február 28-áig a díjköteles gépjármű vonatkozásában történő megváltása esetén.
(2) A 2014. december 31. és a 2015. január 31. között megvásárolt megyei jogosultság 2015. március 15-éig történő visszaváltása kezdeményezhető a (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A (2) bekezdés szerinti visszaváltásnak akkor van helye, ha a jogosultság birtokában úthasználat kizárólag olyan díjköteles útszakaszon történt, amely 2015. február 1-jét követően
a) díjmentesen vagy
b) egyéb, az adott gépjármű vonatkozásában megváltott megyei jogosultsággal
használható.
(4) A (2) bekezdés szerinti visszaváltásnak 2015. március 15-éig helye van akkor is, ha az adott gépjármű vonatkozásában egyéb, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultság birtokában történt úthasználat.
(5) A visszaváltás a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, postai úton vagy a NÚSZ Zrt. által lehetővé tett egyéb módon történhet.
(6) Az ügyfélszolgálati irodában történő visszaváltás esetén a kérelmező az erre rendszeresített formanyomtatványon igazolja az úthasználati jogosultsággal rendelkező gépjárműre vonatkozó használati jogát és a személyazonosságát.
(7) Ügyfélszolgálaton történő visszaváltás esetén az úthasználati jogosultság a visszaváltás helye szerinti megyében a visszaváltás napján fennáll azon gépjármű vonatkozásában, amelyre vonatkozóan a jogosultság visszaváltása megtörtént.
(8) Postai úton történő visszaváltás esetén a jogosultság visszaváltását kizárólag a gépjármű üzemben tartója kezdeményezheti, e minőségének igazolásával. Kérelméhez mellékelnie kell az úthasználati jogosultságról szóló igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést, továbbá bankszámlaszámát.
(9) Amennyiben a visszaváltás feltételei nem állnak fenn, a pótdíj megfizetésére kötelezettel szemben a 7/A. § szerinti pótdíj kiszabásának van helye.
(10) Nincs helye pótdíj kiszabásának, amennyiben egy gépjármű tekintetében nem a díjkategóriájának megfelelő, de a díjkategóriájával azonos árú jogosultság került megváltásra.”

(2) Az R1. a következő 9/B. §-sal egészül ki:

9/B. § Az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2015. (I. 29.) NFM rendelettel megállapított 9/A. § 2015. december 31-én hatályát veszti.”

3. § (1) Az R1.

a) 1. §-ában a „gépjárművel” szövegrész helyébe a „gépjárművel, valamint pótkocsival (a továbbiakban együtt: gépjármű vagy jármű)”,

b) 3. § (1) bekezdésében az „a meghatározott megye díjköteles úthálózatára” szövegrész helyébe „az ott meghatározott úthálózatra”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 3. § (1) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „és a vontatmány” szövegrész.

2. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

4. § A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel használati díjat, ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott gyorsforgalmi utaknak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendeletben [a továbbiakban: 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet] meghatározott járművel történő használatáért (a továbbiakban: díjköteles jármű).
(2) A 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt egyes jogosultságokkal használható útszakaszokat a 2. melléklet tartalmazza.”

5. § Az R2. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Nem kell használati díjat fizetni a következő gyorsforgalmi utak díjköteles járművel történő használata esetén:
a) M0 autóút
aa) 1. számú főút és M5 autópálya közötti szakasza,
ab) M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és M3 autópálya közötti szakasza,
ac) 2. számú főút és 11. számú főút közötti szakasza,
b) az M31 autópálya,
c) az M86 autóút,
d) az M8 autópálya,
e) az M9 autóútnak 6. számú főút és 51. számú főút közötti szakasza,
f) az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza,
g) M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés–Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.”

6. § (1) Az R2. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az R2. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2015. (I. 29.) NFM rendelethez

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművel díj ellenében használható gyorsforgalmi utak:
1. M0 autóút
a) M5 autópálya és M4 autóút (4. számú autóút jelzés) közötti szakasza
b) M3 autópálya és 2. számú főút közötti szakasza;
2. M1 autópálya,
3. M2 autóút,
4. M3 autópálya,
5. M5 autópálya,
6. M6 autópálya,
7. M7 autópálya,
8. M15 autóút,
9. M19 autóút,
10. M30 autópálya annak 1+550 és a 23+390 km szelvénye között,
11. M35 autópálya,
12. M43 autópálya,
13. M51 autóút,
14. M60 autópálya,
15. M70 autóút,
16. M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út és az Üllő–Gyömrő (4603 j. út) csomópont (20+518 km szelvény és 29+160 km szelvény) közötti szakasza.”

2. melléklet a 3/2015. (I. 29.) NFM rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

Megyei jogosultság

Út száma

Érvényesség határa

Érvényesség határa

Szelvényszám

Csomópont száma

Csomópont neve

Szelvényszám

Csomópont száma

Csomópont neve

1

Bács-Kiskun

M5

52+680

53

Örkényi csomópont

139+300

140

Kisteleki csomópont

2

Baranya

M6

161+967

163

Bátaszéki csomópont

189+867

191

Mohácsi (M6-M60 elválás) csomópont

3

Baranya

M60

0+000

191 (M6)

Mohácsi (M6-M60 elválás) csomópont

29+174

30

Pécsi (58. számú főút) csomópont

4

Borsod-Abaúj-Zemplén

M3

113+350

114

Füzesabonyi csomópont

174+850

175

Polgári csomópont

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

M30

1+550

151 (M3)
2 (M30)

M3-M30 elválási csomópont

23+390

24

Miskolci (304. számú főút) csomópont

6

Csongrád

M5

113+500

114

Kiskunfélegyházi csomópont

173+894

Röszke országhatár

7

Csongrád

M43

0+800

159 (M5)

Szeged-észak csomópont

34+590

35

Makói csomópont

8

Fejér

M1

26+400

27

Herceghalmi csomópont

55+975

56

Tatabánya-Óvárosi csomópont

9

Fejér

M6

24+000

25

Százhalombatta-észak csomópont

97+300

98

Dunaföldvár-dél csomópont

10

Fejér

M7

23+000

23

Pusztazámori csomópont

90+000

90

Balatonvilágosi csomópont

11

Győr-Moson-Sopron

M1

93+580

94

Bábolnai csomópont

171+1406

Hegyeshalom országhatár

12

Győr-Moson-Sopron

M15

0+708

166 (M1)

M1-M15 elválási csomópont

14+505

Rajka országhatár

13

Győr-Moson-Sopron

M19

0+000

107 (M1)

Győr-keleti csomópont

9+761

M19-1. sz. főút csomópont

14

Hajdú-Bihar

M3

164+250

164

Hejőkürti csomópont

220+937

221

M3-338. sz. főút (Nyíregyháza-nyugat) csomópont

15

Hajdú-Bihar

M35

0+550

187 (M3)

M3-M35 elválási csomópont

43+504

M35-4. sz. főút (Debrecen-dél) csomópont

16

Heves

M3

38+950

39

Bagi csomópont

127+750

128

Mezőkövesdi csomópont

17

Komárom-Esztergom

M1

38+625

39

Bicskei csomópont

111+692

112

Győrszentiváni csomópont

18

Komárom-Esztergom

M19

0+000

107 (M1)

Győr-kelet csomópont

5+381

6

Győrszentiváni csomópont

19

Pest

M0

30+779

31

M0-M5 csomópont (Gyál)

41+155

42

M0-M4 (4. számú autóút jelzés) csomópont

20

Pest

M0

68+193

69

M0-M3 csomópont

74+050

75

M0-2. számú főút csomópont

21

Pest

M1

7+680

7

Budapest, Egérúti csomópont

38+625

39

Bicskei csomópont

22

Pest

M2

17+300

71 (M0)
17 (M2)

M0-M2 csomópont

47+477

 

M2-2. sz. főút csomópont

23

Pest

M3

10+121

11

Budapest, Szentmihályi úti csomópont

54+540

55

Hatvani csomópont

24

Pest

M4
(4. számú autóút jelzés)

20+518

 

Liszt Ferenc 2 repülőtérre vezető úti csomópont

29+160

Üllői (Gyömrői) csomópont

25

Pest

M5

13+000

M5 Szentlőrinci úti csomópont

67+260

67

Lajosmizsei csomópont

26

Pest

M51

25+300

Dabasi (5. sz. főút) csomópont

28+607

M5-M51 csomópont

27

Pest

M6

14+000

11 (M0)
15 (M6)

M0-M6 Barackos úti csomópont

33+500

34

Ráckeresztúri csomópont

28

Pest

M7

7+680

7

Budapest, Egérúti csomópont

30+000

30

Martonvásári csomópont

29

Somogy

M7

90+000

90

Balatonvilágosi csomópont

190+200

191

Zalakomári csomópont

30

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

M3

203+000

203

Hajdúnánási csomópont

279+823

M3-41. sz. főút csomópont

31

Tolna

M6

74+750

75

M6-M8 csomópont (Dunaújváros-dél)

172+552

173

Pécsváradi csomópont

32

Veszprém

M7

80+000

80

Polgárdi csomópont

97+500

98

Siófok-kelet csomópont

33

Zala

M7

182+805

183

Sávolyi csomópont

234+264

Letenye országhatár

34

Zala

M70

0+200

232 (M7)
1 (M70)

M7-M70 elválási csomópont

21+264

Tornyiszentmiklós országhatár

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére