• Tartalom

3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet

3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2017.06.14.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a)2 a központi költségvetésről szóló törvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. §3 Az előirányzatok Ávr. 30. § szerinti felhasználási szabályait az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

3. §4 E rendelet szerinti, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat

a) 4. sora alapján – a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint – regionális beruházási támogatás,

b) 18. sora alapján

ba) csekély összegű támogatás,

bb) kulturális célú támogatás,

c) 14. sora alapján csekély összegű támogatás,

d) 30. sora alapján

da) csekély összegű támogatás,

db) kulturális célú támogatás,

e) 34. sora alapján

ea) csekély összegű támogatás,

eb) kulturális célú támogatás,

f) 38. sora alapján a támogatás céljától függően – a vonatkozó európai uniós jogszabályok előírásainak betartása mellett – az a)–e) pontban meghatározott valamennyi támogatási kategória nyújtható.

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

5. § (1) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a kulturális célú támogatás, illetve – a 9. § (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(2) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás és kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás és kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,

c) támogatás mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás;

e) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

6. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező csekély összegű támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

7. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.

8. § E rendelet alapján kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, valamint csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig, kulturális célú támogatás esetén 2018. szeptember 1-jéig lehet támogatási döntést hozni.

9. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

(3) Támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(4) A projekt megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege vállalkozásonként meghaladja az évi 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

11. § Kulturális célú támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatának megfelelően, az Atr. 27. §-ában meghatározott szabályok szerint nyújtható.

12. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó

a)5 kereskedelem-fejlesztéssel összefüggő feladatainak körében az alább felsorolt feladatokat:

aa) javaslattétel a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira,

ab) részvétel a külgazdaság-politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában,

ac) a miniszter segítése a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége ellátásában,

ad) közreműködés a kereskedelem-fejlesztési szakmai anyagok összeállításában,

ae) közreműködés az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában,

af) részvétel a kereskedelem-fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában, ennek keretében a kezelésében lévő kereskedelemfejlesztési eszközök működtetése, a kereskedelemfejlesztési pályázatok kezelése: a záró beszámolók és kifizetési kérelmek szakmai és pénzügyi ellenőrzésének, valamint az esetleges hiánypótoltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése,

ag) a miniszter egyetértésével kapcsolatfenntartás, illetve együttműködés a kereskedelem-fejlesztésben érintett kormányzati szervekkel,

ah) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködés a kereskedelem-fejlesztési szakmai kommunikáció szervezésében,

ai) a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének segítése,

aj) a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési tárgyalások előkészítése és lebonyolítása, a vállalt kötelezettségek végrehajtásának koordinálása,

ak) részvétel a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

al) feladatkörét érintően együttműködés hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel,

am) a miniszter által meghatározott egyéb feladatok végrehajtása,

an) ország-specifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal a magyar vállalkozások külpiaci megjelenésének segítése,

ao) a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatok ellátása,

ap) az exportlehetőségek felkutatása, üzleti partnerek közvetítése és üzletember-találkozók szervezése a magyar vállalkozások számára, információk gyűjtése és továbbítása kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről,

aq) tanácsok nyújtása külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben,

ar) a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisok működtetése,

as) exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról gondoskodás,

at) gondoskodás a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok, így különösen szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról,

au) tájékoztatás adása a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos országokra, valamint a külföldi tenderek figyelése,

av) a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételének szervezése a külföldi vásárokon, kiállításokon,

aw) konstrukciók kidolgozása a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására,

ax) közreműködés a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában,

ay) az ügyfélkapcsolatok kezelése, az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatok ellátása, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását,

az) a belföldi akvizíciós partnerhálózat és a külföldi partnerirodák kiválasztása és felkészítése, valamint azok működésének felügyelete

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság,

b)6

c) a minisztérium kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak és egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak oktatási, kulturális, sport és rekreációs lehetőségeit biztosító programok megszervezésével és ezek feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság

útján látja el.

13. § A 3. §

a) a) pontja, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint a 13–14. és 19. cikkeinek,

b) b) pont ba) alpontja, c) pontja, d) pont da) alpontja, valamint e) pont ea) alpontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),

c) b) pont bb) alpontja, d) pont db) alpontja, valamint e) pont eb) alpontja az SA.34770 (2012/N-2) sz. bizottsági határozat,

d) f) pontja az a)–c) pontban megjelöltek

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §7

1. melléklet a 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelethez8

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. Azonosító

Címnév

Al-cím-név

Jogcím csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafize-tés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

 

 

Célelőirányzatok

4

197524

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet alapján használható fel.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti jogi személyek.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

 

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

 

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormány-rendeletben foglaltak szerint.

Nemzeti Befektetési Ügynökség

 

 

5

247423

 

 

Kötött segélyhitelezés

A Magyar Export-Import Bank Zrt. által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó kamattámogatás és adomány, hitelbiztosítási díj fedezetének biztosítása.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

 

 

A Magyar Export-Import Bank Zrt. által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint.

 

 

 

 

 

6

2973 46

 

 

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat biztosítja az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási és/vagy támogatási szerződés formájában. Az előirányzat az előző évek előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza a Nemzetközi Befektetéseket Támogató célelőirányzat támogatási szerződései esetében.

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján,

támogatási szerződéssel

 

költségvetési támogatás esetén

közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

 

egyéb kifizetés esetén, közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel

7

348695

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény szakmai programjainak támogatását szolgálja. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújt. A Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti szintű kifizetéseinek elszámolása ezen az előirányzaton történik. Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra többek között a közép-európai hálózat-fejlesztési tevékenység, a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak támogatása. Az előirányzat biztosítja az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási és/vagy támogatási szerződés formájában.

költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

nyújtható

költségvetési támogatás esetén

közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-
átcsoportosítással

8

247412

 

 

Kormányfői protokoll

Az előirányzat a Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött megállapodás alapján ellátott kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok tárgyévi és maradvány-előirányzatának kiadásait tartalmazza.

gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

 

 

előirányzat-átcsoportosítással,
teljesítésarányosan

 

 

 

 

 

9

340284

 

 

Államfői protokoll támogatása

Az előirányzat a Köztársasági Elnöki Hivatallal kötött megállapodás alapján ellátott államfői protokollal kapcsolatos feladatok tárgyévi és maradvány-előirányzatának kiadásait tartalmazza.

gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

 

 

előirányzat-átcsoportosítással,
teljesítésarányosan

 

 

 

 

 

10

330040

 

 

Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

Az előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

11

359162

 

 

Kulturális diplomáciai projektek támogatása

Támogatás a külképviseleteken megvalósítandó kulturális és tudománydiplomáciai projektekhez, (évfordulók, kulturális és magyar napok, nemzeti ünnepek, fesztiválok, vásárok, kiállítások stb. magyar kulturális programjai), valamint a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai keretéhez.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

12

359384

 

 

Állami Protokoll támogatása

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
89. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a diplomáciai protokollal, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásával kapcsolatos feladatok lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával történő végrehajtása.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

 

 

előirányzat-átcsoportosítással,
teljesítésarányosan

 

 

 

 

 

13

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

14

296746

 

 

Európai Területi Társulások támogatása

Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló,
2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban alapított, valamint az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamit egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, intézmény, illetve szervezet működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségekhez, valamint európai területi együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást.

magyarországi székhelyű európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamit egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára

pályázati úton nyújtott, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

15

263090

 

 

Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet támogatása

Az előirányzat célja vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány

– Tom Lantos Intézet részére az éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására.

Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet

egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

16

295702

 

 

Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

A minisztérium alaptevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek támogatása. Az előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza.

civil szervezetek

egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

17

278967

 

 

Külföldi magyar emlékek megőrzése

Célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása. Az előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, támogatási szerződéssel; előirányzat- átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

18

296202

 

 

Kisebbségpolitikai célok támogatása

Célja költségvetési támogatás nyújtása nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére, nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére, kutatások, rendezvények, jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására. Az előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza.

civil szervezetek, külföldi szervezetek és külföldi magánszemélyek,

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján,

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

19

359173

 

 

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

A vajdasági stratégia céljainak megvalósítására, a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás, pályázatok útján történő elosztásához, valamint az ehhez szükséges intézményrendszer felállításához és működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint az 1655/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján biztosított kamattámogatás megfizetése.

Prosperitati Alapítvány

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiak-ban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet] alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

20

359184

 

 

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A kárpátaljai magyarság gazdasági fejlődésének és munkahelyteremtésének támogatása, a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás pályázatok útján történő elosztásához, a Korm. határozatban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében felállítandó intézményrendszer működtetéséhez nyújtott támogatás. Fejlesztési központ és területi irodák létrehozásának támogatása.

Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesz-tési Központ Jótékonysági Alapítvány

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

A kormány-
határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás pályázatok útján történő elosztása vonatkozásában az Ávr.
84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat, és az alapítvány működési célú támogatása vonatkozásában
a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekint

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

21

359340

 

 

A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A horvátországi magyarság gazdaságfejlesztési céljainak támogatása a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vidék és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján.

külföldi személy, vagy szervezet

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

22

359351

 

 

Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK) vezetésével és a KKM iránymutatása alapján elkészült Muravidék gazdaságfejlesztési programja és akcióterve Kormány általi jóváhagyását követően, a Stratégia megvalósításának elindítása és az ezt szolgáló intézményrendszer felállítása.

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

23

359362

 

 

Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az eddig elkészült erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiákat alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok alapján, elsősorban kamattámogatás nyújtása és az ehhez szükséges intézményrendszer felállításának támogatása a Kormány jóváhagyását követően.

külföldi személy, vagy szervezet

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton,
a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

24

359373

 

 

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az eddig elkészült felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiákat alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok alapján, elsősorban kamattámogatás nyújtása és az ehhez szükséges intézményrendszer felállításának támogatása a Kormány jóváhagyását követően.

külföldi személy, vagy szervezet

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton,
a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

25

 

 

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

 

 

26

4174

 

 

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

Az előirányzat célja Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az előirányzat forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokra is.

nemzetközi szervezet, továbbá más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

 

 

 

27

255390

 

 

Európai uniós befizetések

Az előirányzat célja Magyarország Európai Unió által működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező, valamint az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alaphoz (Madad Alap), továbbá az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához (EUTF) való hozzájárulásainak teljesítése. Az előirányzat felhasználása a kötelezettségvállaló engedélyezését követő kifizetéssel valósul meg.

EDF, Madad Alap, EUTF

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

 

 

 

28

349551

 

 

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához.

nemzetközi szervezet, továbbá más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet

 

 

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

 

 

 

 

29

 

 

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

 

 

30

241790

 

 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Az előirányzat célja a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület,költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

lehetséges

 

Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők.

Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is nyújtható.

31

277045

 

 

Humanitárius segélyezés

Az előirányzat célja humanitárius segítségnyújtás teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosítása.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

lehetséges

 

Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők. Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is nyújtható.

32

275867

 

 

Afganisztán PRT támogatása a NEFE keretében

Az előirányzat célja a NEFE keretében megvalósult afganisztáni PRT program utókezelése.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

33

331984

 

 

EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok

Az előirányzat az EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok előző évi maradványa lebonyolításának a fedezetét tartalmazza.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

lehetséges

 

34

347295

 

 

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

a) együttműködés az Európai Unió országainak, különösen Magyarországnak Ukrajnában történő megismertetése érdekében, e célból kulturális, oktatási, média információs és egyéb fejlesztési programok szervezése, támogatása;

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv illetve az általa fenntartott intézmény

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

lehetséges

 

b) Kárpátalja, és Nyugat-Ukrajna területén alsó, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, óvodák, egészségügyi, kulturális, szociális és egyházi intézmények fejlesztéséhez való hozzájárulás;

c) az Európai Unió tevékenységéről szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése;

d) az előirányzat céljával összhangban az Európai Unió és az Ukrajnában működő külföldi szervezetek közötti hosszú távú kapcsolatteremtés és -fenntartás támogatása, ennek érdekében határon átnyúló gazdasági, kulturális és egyéb projektek, programok és egyéb rendezvények támogatása. Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is nyújtható.

35

354373

 

 

Nemzetközi alapokhoz való hozzájárulások

Az előirányzat célja a Magyar Export- Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) közreműködésével IFC Trust Fund-hoz, valamint az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való hozzájárulás teljesítése.

Eximbank Zrt., nemzetközi szervezet, továbbá nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő szervezet

 

 

közvetlen kifizetés, illetve Eximbank Zrt.-n keresztül

 

 

 

 

 

36

352028

 

 

Peres ügyek

Fedezetet nyújt a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére.

magán- és egyéb jogi személy, költségvetési szerv

 

 

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

37

 

 

Fejezeti tartalékok

 

 

38

197535

 

 

Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat a minisztérium fejezetében más helyen nem tervezett feladatok végrehajtásának finanszírozására szolgál. Ezen felül az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására is felhasználható a rendelkezésre álló forrás.

költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

39

352173

 

 

Fejezeti stabilitási tartalék

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti kormány-határozatban meghatározott cél.

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény
19. § (7) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítás kedvezményezettje

 

 

előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

2. melléklet a 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelethez9

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. Azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Vállalkozások folyó támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Normatív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

19051

 

 

Magyar Export- Import Bank Zártkörűen Működő Részvény-
társaság
(a továbbiak-
ban: Eximbank Zrt.) kamatkiegyen-
lítése

 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet alapján, az előirányzat célja az Eximbank Zrt. hitelnyújtásait és követelésvásárlásait támogató kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések teljesítése.

Eximbank Zrt.

 

A Kincstár utalványa alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyósítja

Kincstár

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2017. november 28. napjával.

2

Az 1. § a) pontja az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § az 1/2017. (II. 7.) KKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 12. § (1) bekezdés a) pontja az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 12. § (1) bekezdés b) pontját az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. § melléklet az 1/2017. (II. 7.) KKM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, az 5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 2. mellékletet az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege az 1/2017. (II. 7.) KKM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, az 5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére