• Tartalom

3/2015. (V. 22.) OBH utasítás

3/2015. (V. 22.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról1

2015.05.23.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Országos Bírói Tanács és a Kúria elnökének véleményére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI. 25.) OBH utasítást az alábbiak szerint módosítom:

1. § A gazdálkodási szabályzat 3. § i.)–j.) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E szabályzat alkalmazásában)

i.) maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány;
j.) költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve az adományokat, segélyeket, felajánlásokat, a jogszabály alapján nyújtott családtámogatásokat, az energiafelhasználási támogatásokat, a közfoglalkoztatási támogatásokat;”

2. § A gazdálkodási szabályzat 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Az OBH elnöke által előterjesztett, a Bíróságok, a Kúria és a Fejezeti kezelésű előirányzatok akkor válnak hatályossá, ha a címek előirányzatait az Országgyűlés változtatás nélkül jóváhagyja. Ha az Országgyűlés változtat a címek javasolt előirányzatain, a tárgyév január hónapjában az előirányzatok elosztása újra megtörténik.”

3. § A gazdálkodási szabályzat 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szervek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Áhsz.) meghatározott tartalommal gazdálkodásukról:
a.) időközi költségvetési jelentést havonta és mérlegjelentést negyedévenként,
b.) éves elemi költségvetési beszámolót december 31-ei fordulónappal
kötelesek készíteni.”

4. § A gazdálkodási szabályzat 26. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A maradvány megállapítása, elszámolása, felhasználása”

5. § A gazdálkodási szabályzat 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § A költségvetési szervek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és annak végrehajtására kiadott, az Áhsz.-ben meghatározott beszámolási és könyvvezetési kötelezettségüknek a kettős könyvvitel rendszerében a Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer (a továbbiakban: GIIR) alkalmazásával tesznek eleget.
A Kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével az OBH elnöke fejezeti szinten kialakítja a költségvetési szervek számlarendjét és számlatükrét is magában foglaló számviteli politikáját és ennek keretében
a.) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
b.) az eszközök és források értékelési szabályzatát,
c.) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot,
d.) a pénzkezelési szabályzatot
azzal, hogy a költségvetési szervek az azokban rögzített alapelvek szerint, a helyi sajátosságok figyelembevételével készítik el saját szabályzataikat.”

6. § A gazdálkodási szabályzat 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi juttatások gazdálkodási kerete magában foglalja:
a.) a költségvetési szervnél foglalkoztatottak személyi juttatásait,
b.) a külső személyi juttatásokat.”

7. § A gazdálkodási szabályzat 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vagyonkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben és az Áhsz.-ben meghatározott módon adatszolgáltatásra és elkülönített nyilvántartás vezetésére köteles. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát, formáját (adatlapok tartalma, kitöltési segédlete stb.) az MNV Zrt. Vagyon-nyilvántartási Szabályzata határozza meg. Az adatszolgáltatási kötelezettség különösen az alábbiakra terjed ki:
a.) értéktől függetlenül a földterületre alrészletenként, az épületekre, lakásokra, egyéb helyiségekre, védelem alá eső műtárgyakra, alkotásokra;
b.) a tulajdonosi joggyakorló vagyon-nyilvántartási szabályzatában megjelölt értékhatárt meghaladó immateriális javakra, építményekre, gépekre, eszközökre, berendezésekre, felszerelésekre, járművekre;
c.) a kezelt állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31. napjáig;
d.) minden tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyonkörbe kerüléséről (beruházás, beszerzés stb.), kikerüléséről (értékesítés, káresemény miatti megsemmisülés, selejtezés stb.), vagyonkezelők közötti mozgásáról, vagyonkezelői jog átruházásáról a vagyon nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról 30 napon belül;
e.) a vagyonkezelő törzsadataiban bekövetkezett változásról az attól számított 8 napon belül;
f.) a vagyonelem hivatalos értékbecslése esetén a forgalmi értékről haladéktalanul.”

8. § A gazdálkodási szabályzat 34. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Fejezet hatálya alá tartozó költségvetési szervek – ha törvény eltérően nem rendelkezik – önálló tulajdonjoggal nem rendelkeznek, bármely dolog tulajdonjogát vagy valamely vagyoni értékű jogot az állam javára szereznek meg akként, hogy a jogügylet megkötésére az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt meghaladó egyedi, könyv szerinti bruttó érték esetén az MNV Zrt. és az OBH elnöke előzetes egyetértésével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szerv elhelyezési céllal kizárólag az MNV Zrt. előzetes jóváhagyásával
a.) indíthat ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más (pl. kisajátítási) eljárást,
b.) köthet ingatlanra vonatkozó olyan jogügyletet, amely az állam tulajdonszerzését eredményezi,
c.) indíthat ingatlanra vonatkozó használati jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére irányuló eljárást,
d.) köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodást.”

9. § A gazdálkodási szabályzat 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vagyonkezelő intézmény a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait, ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, megilletik a tulajdonosi jogai, és terhelik a tulajdonosi kötelezettségei azzal, hogy
a.) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b.) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c.) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d.) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e.) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.”

10. § A gazdálkodási szabályzat 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

37. § Az épületberuházásokra (rekonstrukciókra) és felújításokra az OBH elnökének a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról szóló 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása irányadó.”

11. § A gazdálkodási szabályzat 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

43. § A költségvetési szervek vezetői, illetve az általuk írásban kijelölt, a költségvetési szervvel szolgálati jogviszonyban álló személyek fizetési kötelezettséget a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére csak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű, eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig vállalhatnak azzal, hogy főszabály szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési év december 31. napjáig, de legkésőbb a költségvetési évet követő év június 30. napjáig meg kell történnie. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség vállalása tekintetében az Áht. 36. § (4) bekezdésében és az Ávr. 48–49. §-aiban foglaltakat is figyelembe kell venni. A költségvetési szervek kötelezettségvállalásai során alkalmazni kell továbbá az Ávr. 46. § (2) bekezdésében, az 51. §-ában, valamint az OBH elnöke által kiadott normatív aktusokban foglaltakat.”

12. § A gazdálkodási szabályzat 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

44. § (1) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a költségvetés fel nem használt és le nem kötött előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Az elemi költségvetés jóváhagyása előtt csak a működéshez elengedhetetlen kiadásokra lehet kötelezettséget vállalni, illetve kiadásokat teljesíteni.
(2) A kiadási előirányzatok terhére átláthatónak nem minősülő jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés.
(3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá az Áht. 36. § (2) bekezdésében meghatározott más fizetési kötelezettség: a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség, ideértve az 51–52. §-okban meghatározott kötelezettségvállalást is.
(4) A jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet a (2) bekezdésben meghatározott feltétel vonatkozásában a kötelezettségvállalást írásba foglaló okiratban vagy az ahhoz csatolt – amennyiben a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról szóló 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás eltérően nem rendelkezik –, a 10. melléklet szerinti nyilatkozatában köteles arról nyilatkozni, hogy átlátható szervezetnek minősül.”

13. § A gazdálkodási szabályzat 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 100 000 forintot el nem érő kifizetések, a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díjak, juttatások, a külföldi pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, valamint az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb kifizetések kivételével kötelezettségvállalás a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt – az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező – személynek a pénzügyi ellenjegyzése után, csak írásban, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.”

14. § A gazdálkodási szabályzat 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

50. § A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalóval, az utalványozóval, illetve a szakmai teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és szakmai teljesítésigazolási feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint minősülő hozzátartozója vagy maga javára látná el.”

15. § A gazdálkodási szabályzat 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

53. § (1) Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglaltak szerint a költségvetési szerv belső szabályzatában határozza meg a kötelezettségvállaló, utalványozó, érvényesítő és pénzügyi ellenjegyző személyeket, a kötelezettségvállalás, utalványozás összeghatárát, a szakmai teljesítést igazoló személyeket, a kötelezettségvállalás rendjével összefüggő további szabályokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyekről a költségvetési szerv olyan naprakész nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza az érintett nevét, beosztását, jogosultsága megnevezését, a jogosultság kezdő időpontját, a jogosultság megszűnésének időpontját és aláírásmintáját.”

16. § A gazdálkodási szabályzat 67. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az OBH elnökét a létszámgazdálkodással, a bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges mértékben megilleti a Fejezethez tartozó költségvetési szerveknél kezelt adatok kezelésének joga.”

17. § A gazdálkodási szabályzat

1. 4. § (1) bekezdésében az „önállóan működő és gazdálkodó” szövegrész helyébe az „önálló” szöveg,

2. 4. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés szerinti” szöveg,

3. 21. § c.) pontjában az „adatszolgáltatás további mellékleteit” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatás mellékleteit” szöveg,

4. 26. § (1) bekezdésében az „az előirányzat-maradványukat” szövegrész helyébe az „a maradványukat” szöveg,

5. 26. § (2) bekezdésében az „az előirányzat-maradványról” szövegrész helyébe az „a maradványról” szöveg,

6. 27. §-ában az „az előirányzat-maradványáról” szövegrész helyébe az „a maradványáról” szöveg,

7. 34. § (4) bekezdésében az „előzetes jóváhagyásával” szövegrész helyébe az „előzetes egyetértésével” szöveg,

8. 34. § (5) bekezdésében az „az ingatlan(rész)” szövegrész helyébe az „az ingatlan vagy ingatlanrész” szöveg,

9. 47. §-ában a „számlát” szövegrész helyébe a „számviteli bizonylatot” szöveg,

10. 63. §-ában a „szolgálati jogviszonyban álló személy” szövegrész helyébe a „szolgálati vagy egyéb polgári jogviszonyban álló személy” szöveg,

11. 73. §-ában az „1998. évi 8. számú OIT szabályzat” szövegrész helyébe az „1998. évi 4. számú OIT szabályzat” szöveg

lép.

18. § A gazdálkodási szabályzat ezen utasítás 7. mellékletében meghatározott 10. melléklettel egészül ki.

19. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a közzétételt követő második napon hatályát veszti.

20. § Hatályát veszti

1. a gazdálkodási szabályzat 32. § (3) bekezdése,

2. a gazdálkodási szabályzat 38–42. §-a,

3. a lakáscélú támogatásról szóló 1/1998. OIT szabályzat módosításáról szóló 4/2010. OIT szabályzat,

4. a lakáscélú támogatásról szóló 1/1998. OIT szabályzat módosításáról szóló 1/2011. OIT szabályzat,

5. a bírák és az igazságügyi alkalmazottak részére az illetményrendszeren kívül juttatott díjazásról szóló 3/2007. OIT ajánlás módosításáról szóló 2/2009. OIT ajánlás,

6. a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásának szabályait tartalmazó 8. melléklete módosításáról szóló 1/2015. (I. 16.) OBH utasítás.

21. § A költségvetési szervek a hatálybalépést követő 60 napon belül kötelesek a gazdálkodási szabályzat 4. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseiket felülvizsgálni és e szabályzattal való összhangjukat megteremteni.

1. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 1. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
1. melléklet: Adatszolgáltatási kötelezettségek
Adatszolgáltatási kötelezettségek

Határideje

Tárgya

Címzettje

Alapja

Havi rendszerességgel

Tárgyhónapot követő hónap

Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása

területileg illetékes kormányhivatal

1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

Tárgyhónap ötödik napját megelőző utolsó munkanapja

Likviditási terv

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 5. napja

Tartozásállomány alakulása

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 10. napja

Jelentés zárlati adatokról, üres álláshelyekről, tartósan távollévőkről

OBH

 

Tárgyhónapot követő hónap 10. napja

Központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatás

OBH

422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 11. napja

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

területileg illetékes kormányhivatal

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 12. napja

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyhónapot követő hónap 12. napja

Havi munkaügyi jelentés

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 13. napja

Főkönyvi adatok megküldése
(elektronikus úton)

OBH

 

Tárgyhónapot követő hónap 16. napja

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz

MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 20. napja

Bevallás az egyes adókötelezettségekről
az államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyhónapot követő hónap 20. napja

Bevallás a havi ÁFA
kötelezettségekről

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyhónapot követő hónap 20. napja

Kiegészítő információ 1109
OSAP statisztikai felméréshez
(kompenzáció)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 20. napja

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyhó utolsó munkanapja

Tartozásállomány alakulása

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 25. napja

Költségvetési jelentés

MÁK

368/2011. (XII. 15.) Korm. rendelet

Negyedéves rendszerességgel

Tárgynegyedévet követő hónap 11. napja

Jelentés a TGYÁS igénybe vevőkről, a negyedév lezárt keresőképtelen eseteiről, a GYED igénybe vevőkről

területileg illetékes kormányhivatal

1997. évi LXXXIII. tv.,
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap 12. napja

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap 12. napja

Felszámolás alá kerülő szervezetek darab és érték statisztikája

OBH

KFF 44124/2009. OIT Hiv.

Tárgynegyedévet követő hónap 20. napja

Bevallás az egyes adókötelezettségekről
az államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgynegyedévet követő hónap 20. napja

I–III. negyedévi időközi mérlegjelentés

OBH

368/2011. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap 20. napja

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Éves beszámolóval egyidejűleg

IV. negyedévi időközi mérlegjelentés

OBH

368/2011. (XII. 15.) Korm. rendelet

Éves rendszerességgel

Tárgynegyedévet követő
40 napon belül

IV. negyedévi gyorsjelentés

OBH

368/2011. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyévet követő február hónap 15. napja

Bevallás az egyes adókötelezettségekről
az államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyévet követő február hónap 25. napja

Mérlegkészítés

MÁK és OBH

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Következő költségvetési év február hónap 28. napja

Éves intézményi költségvetési beszámoló

MÁK és OBH

4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet

Tárgyév február hónapja

Elemi (intézményi) költségvetés

MÁK és OBH

Áht., Ávr.

Tárgyévet követő év március hónap 31. napja

Adatszolgáltatás azon kisadózó vállalkozásokról, amelyek részére tárgyévben a kifizetés az egymillió forintot meghaladta

NAV

2012. évi CXLVII. törvény

Tárgyévet követő március hónap 31. napja

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyévet követő március hónap 31. napja

Éves jelentés a beruházások összetételéről

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyévet követő május hónap 20. napja

Év végi adóelszámolások

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyévet követő május hónap 31. napja

Munkaerő költségfelvétel

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyévet követő május hónap 31. napja

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tárgyévet követő május hónap 31. napja

Az állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról szóló vagyonkataszteri jelentés

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Tárgyév július 15. napja

Adatszolgáltatás egyéni illetményekről és keresetekről

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

A havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettségen felül

Haladéktalanul

Vagyonkezelői jogviszony megszűnéséről
Vagyonelem értékbecsléséről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Intézkedés meghozatalát követő
5 munkanapon belül

Költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, -átcsoportosításokról

MÁK, OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Új belépő esetén:
legkésőbb a biztosítási jogviszony elsőnapján, megszűnésről: 8 napon belül

Adatszolgáltatás a biztosítási jogviszonyról

NAV

2003. évi XCII. tv.

A változástól számított 8 napon belül

A vagyon kezelőjének, haszonélvezőjének, használójának törzsadataiban bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Nyugdíjbiztosítási igazgatóság megkeresésére, legkésőbb 15 napon belül

Eseti adatszolgáltatások

ONYF

1997. évi LXXXI. tv.

Folyamatosan, 30 napon belül

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rend. szerinti tételesen nyilvántartott vagyonelem kapcsán bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

30 napon belül

Vagyonkezelői jogviszony létesítéséről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

2. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet címe helyébe a következő cím lép:
„A bírák, igazságügyi alkalmazottak részére kifizethető, alapilletmény jellegűnek nem minősülő egyes személyi juttatások szabályai”
2. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bjt. 181. § (1) bekezdése és a 182. § (1) bekezdése alapján a bíró részére kiegészítő és képzettségi pótlék, továbbá az igazságügyi alkalmazott részére az Iasz. 109. § (3) bekezdése és 120. §-a alapján kiegészítő és képzettségi pótlék – a feladat ellátásának idejére, alkalmanként határozott időre, legfeljebb egy éves időtartamra – állapítható meg.”
3. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítő pótlékot a költségvetési szerv vezetője állapítja meg, amennyiben a bíróság alaptevékenységébe tartozó munkaköri feladatai ellátása mellett a bíró és igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban együttesen: jogosult) más, az igazságszolgáltatás működéséhez szükséges tevékenységet lát el. Amennyiben a jogosult e feladat elvégzésére figyelemmel szolgálati kötelezettsége teljesítésében – bíró esetében havi egy tárgyalási nap kedvezmény kivételével – további kedvezményt kap, kiegészítő pótlék részére nem állapítható meg.”
4. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kiegészítő pótlékban részesül különösen az a személy, aki instruktor bírói, sajtószóvivői és európai jogi szaktanácsadói feladatokat lát el.”
5. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hozzájárulás – kizárólag igazságszolgáltatási érdekből – a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is adható, amennyiben a bíróság kezelésében álló lakás – Budapesten a Magyar Igazságügyi Akadémia szállodai szobája – az érintett részére nem biztosítható.”
6. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hozzájárulás igénybevételére a szolgálati jogviszonyban álló a kinevezéstől számított három hónap időtartamon belül nem jogosult, azonban különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén ennek hiányában is megállapítható a hozzájárulásra való jogosultság.”
7. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A folyósítás feltétele, hogy az eltemettető a költségvetési szerv alkalmazásában álljon. Az adókötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) tartalmazza.”
8. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Támogatásban a legalább két éve szolgálati jogviszonyban álló bíró, illetve igazságügyi alkalmazott részesülhet, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén ennek hiányában is megállapítható a támogatásra való jogosultság.”
9. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezések hatálya nem terjed ki az Mt. 55. § (1) bekezdés g) pontja szerinti rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülésre, a távollét idejére járó illetményre jogosultság megállapítására.”
10. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 10. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Céljuttatás, projektprémium”
11. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § (1) Céljuttatás, projektprémium jogcímen kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés, érdemek elismerése céljából adott azon juttatásokat, amelyeknek – a feltételek fennállása esetén – kötelező alkalmazását és mértékét jogszabály vagy közjogi szervezetszabályzó eszköz rendelkezése vagy az OBH elnökének egyéb döntése rögzíti, így különösen az OBT által jóváhagyott Juhász Andor-díj adományozásával járó jutalmat, a bírósági végrehajtói jutalmat, valamint az egyéb szellemi és fizikai többlettevékenység díjazását, a prémiumot, a céljuttatást, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől.
(2) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, továbbá az OBH elnöke által saját költségvetéssel és aláírt Projekt Alapító Dokumentummal meghirdetett projektben a projekt céljainak megvalósításában közreműködő bírák és igazságügyi alkalmazottak projektprémiumban részesíthetők azon tevékenység ellátásáért, amely beosztásukból, munkaköri leírásukból eredő tevékenységükhöz képest többletmunkát jelent. A projektprémiumot és járulékait az adott projekt költségvetése terhére kell elszámolni a projektre irányadó eljárásrend szabályainak alkalmazásával.
(3) Az igazságügyi alkalmazott adott feladat – legalább egy éven át történő – kiemelkedő teljesítéséért vagy egyszeri rendkívüli teljesítményért és helytállásért a 10. § (1) bekezdésébe nem tartozó esetben pénz- vagy tárgyjutalomban részesíthető, melyet céljuttatás, projektprémium jogcímen kell elszámolni.
(4) A pénz- és tárgyjutalom mértéke nem haladhatja meg az 1. fizetési fokozat egyhavi összegét. Ugyanazon szolgálati jogviszonyban álló adott évben egy alkalommal részesíthető pénz- vagy tárgyjutalomban, amelybe azonban a Juhász Andor-díjjal járó jutalmazás nem tartozik bele.
(5) A pénz- vagy tárgyjutalom (3) bekezdésben írt mértékétől kizárólag az OBH elnökének előzetes engedélyével lehet eltérni.
(6) A Fejezet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél céljuttatás, projektprémium jogcímen nem tervezhető előirányzat.
(7) A céljuttatás, projektprémium és járulékai fedezetét a költségvetési szerv költségvetése biztosítja.
(8) Nem részesíthető a (2) bekezdés szerinti jutalomban az, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, továbbá aki fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.”
12. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 11. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Normatív jutalom”
13. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § (1) A Fejezet alá tartozó költségvetési szerveknél normatív jutalom jogcímen nem tervezhető előirányzat.
(2) A gazdálkodási folyamatok alakulásának függvényében az alapfeladat ellátása mellett keletkező személyi juttatás megtakarítás terhére az Ávr.-ben meghatározott mértékig vállalható kötelezettség.
(3) Normatív jutalom a Fejezet alá tartozó minden intézménynél átlagosan az OBH elnöke által meghatározott mértékben és feltételek szerint fizethető.
(4) A munkavállalók közötti differenciálás – a szervezeti egységek vezetőinek javaslatát figyelembe véve – a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.
(5) A költségvetési szervnél legalább egy évet meghaladóan szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló részesülhet jutalomban, figyelemmel arra, hogy a fejezeten belüli áthelyezés folyamatos szolgálati jogviszonynak minősül.
(6) Nem részesíthető jutalomban az a szolgálati jogviszonyban álló, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, továbbá aki fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.”
14. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 12. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Bankszámla-hozzájárulás”
15. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § (1) A Bjt. 196. § (2) bekezdése, 221. § (6) bekezdése, valamint az Iasz. 133. § (2) bekezdése alapján a bíró, az ülnök és az igazságügyi alkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
(2) Az Szja. tv. és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján a bankszámla-hozzájárulást adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.
(3) A hozzájárulás mértéke havi bruttó 1000 forint/fő, melynek kifizetését az adott hónapra járó illetményekkel egyidejűleg kell teljesíteni azon munkavállalók részére, akik szolgálati jogviszonyban állnak.
(4) Amennyiben a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott javadalmazásának fizetése nem pénzforgalmi számlára történik, bankszámla-hozzájárulásra nem jogosult.
(5) A Bjt. 221. § (6) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás az ülnök részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fizethető:
a) az ülnöki javadalmazás mértéke a tárgyévben meghaladta a bruttó 150 ezer forintot,
b) bankszámla-hozzájárulás jogcímen más kifizetőtől juttatásban igazoltan nem részesül,
c) az ülnöki javadalmazás kifizetése pénzforgalmi számlára utalással történik,
d) az ülnöki javadalmazás az adott hónapban kifizetésre kerül.”
16. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 13. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járás költségtérítése”
17. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. § (1) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járás címén kapott 9 Ft/km térítés az a nem önálló tevékenységből származó bevétel, amelyet a munkáltató kérelem ellenében azon dolgozójának térít, akinek a munkaidő-beosztása olyan, hogy a lakóhelye, ill. tartózkodási helye és a beosztása, kinevezése szerinti szolgálati helye közötti távolságot helyi vagy helyközi közösségi közlekedéssel nem, vagy csak hosszú várakozással képes megtenni, továbbá, ha az egészségügyileg indokolt a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint.
(2) Hosszú várakozás az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja.
(3) Az e jogcímen történő költségtérítés összege nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Szja. tv.-ben meghatározott adómentes mértéket.
(4) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járás címén történő költségtérítést írásban kell kérelmezni.
(5) A munkavállaló a munkába járás címén járó utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg (havi egyéni gépjárművel történt munkába járási összesítő „A munkába járást szolgáló utazási költségek elszámolása” elnevezésű bizonylaton) nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás, illetve a hétvégi hazautazás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e.
(6) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járást a költségvetési szerv vezetője engedélyezheti saját hatáskörben.
(7) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járás címén kizárólag azokra a munkában töltött napokra fizethető költségtérítés, amelyeken a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott a beosztása, kinevezése szerinti szolgálati helyén ténylegesen megjelent. A költségtérítésről havonta az 5. számú függelék szerinti személyenkénti elszámolás készítése kötelező.
(8) A költségtérítés kifizetése havonta történik az egyéb helyközi bérletek elszámolásával egyidejűleg.
(9) A költségtérítést a „Kérelem a nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járás engedélyezésére” (jelen melléklet 4. számú függeléke) formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével lehet igényelni.”
18. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 14. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg igénylésének, engedélyezésének rendje”
19. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14. § (1) Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a szolgálati jogviszonyban álló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a munkavégzéshez nem megfelelő, a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján az elbírálásra jogosult vezető a szolgálati jogviszonyban álló részére a képernyő előtti munkavégzéshez megfelelő éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához hozzájárulást biztosít.
(2) Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegnek minősül a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.
(3) A költségvetési szerv munkavédelmi felelőse felméri, meghatározza a képernyős munkaköröket, az e munkakörökben dolgozók évenkénti, a foglalkozás-egészségügyi orvosnál végzett szem- és látásvizsgálata érdekében intézkedik, továbbá a munkáltatói hozzájárulásban részesülőkről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az érintett nevét, szolgálati helyét, munkakörét, a hozzájárulás összegét, a juttatás időpontját.
(4) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához hozzájárulást az a szolgálati jogviszonyban álló személy igényelhet, aki
a) legalább egy éve bírói vagy igazságügyi szolgálati jogviszonyban áll,
b) a napi munkaidejéből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt (számítógépet) használ, s ezt a közvetlen munkahelyi vezetője, valamint a munkavédelmi felelős igazolja,
c) szemészeti szakvizsgálaton vesz részt, melynek eredményeként a foglalkozás-egészségügyi orvos igazolja a szemüveg – képernyő előtti munkavégzéshez való – szükségességét,
d) a költségvetési szerv nevére és címére kiállított, eredeti számlát mellékel az igénylőlaphoz a szemüveg vásárlásáról.
(5) Aki képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához munkáltatói hozzájárulásban részesült – az éleslátás romlásának esetét kivéve –, legközelebb két év elteltével válhat jogosulttá ismételt támogatás igénybevételére.
(6) Éleslátás romlása miatt a szolgálati jogviszonyban álló az éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítést szükség szerint, de minden esetben szakorvosi vizsgálattal igazoltan veheti igénybe.
(7) A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg munkáltatói hozzájárulásának mértéke legfeljebb az 1. fizetési fokozat 5%-ának megfelelő összeg, de minimálisan 5000 Ft.
(8) A nem dioptriás éleslátást biztosító szemüveghez a hozzájárulást ötévenként lehet igénybe venni.
(9) A hozzájárulás fedezetét a költségvetési szerv költségvetéséből kell biztosítani, ahol az igénylő szolgálati jogviszonyban áll.
(10) A szolgálati jogviszonyban álló áthelyezése esetén a munkáltatóját a másik munkáltató felé a hozzájárulás igénybevételéről tájékoztatási kötelezettség terheli.
(11) A képernyő előtti munkavégzéshez használt, éleslátást biztosító szemüveg munkáltató által történő költségtérítését a jelen melléklet 6. számú függeléke szerinti formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével lehet igényelni.”
20. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 15. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím cím lép:
„Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai”
21. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § (1) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen kell elszámolni az 1–14. § hatálya alá nem tartozó juttatásokat, így különösen az esélyegyenlőségi referens, a biztonsági vezető, az igazságügyi alkalmazottak képzésében és vizsgáztatásában részt vevő, a tűz- és munkavédelmi, az energetikai és környezetvédelmi megbízott juttatását. A juttatás abban az esetben adható, ha a kötelezettségvállalás szabályai szerint a feladat végrehajtása előzetesen írásban elrendelésre került a teljesítés határidejének és a szakmai teljesítésigazolás módjának meghatározásával. A juttatásra nem jogosult, aki e tevékenységet munkaköri kötelezettségeként látja el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás fedezetét a költségvetési szerv költségvetéséből kell biztosítani.
(3) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatali munkája mellett ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban együtt: esélyegyenlőségi referens) a tényleges tevékenységéért évente az 1. fizetési fokozat legfeljebb 50%-ának megfelelő teljesítményhez kötött juttatásra jogosult.
(4) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adatok kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági vezetői feladatokat a hivatali munkája mellett ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott a tényleges tevékenységéért évente az 1. fizetési fokozat legfeljebb 50%-ának megfelelő juttatásra jogosult.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott juttatás az alábbi feltételek teljesülése esetén fizethető ki:
a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévre vonatkozó, legfeljebb a tárgyév január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra a feladat előírásáról és a juttatás kitűzéséről írásban intézkedett,
b) a juttatásra jogosult a feladat teljesítéséről beszámolási kötelezettségének az elrendelésben meghatározott határidő lejártát követő 15 napon belül eleget tett,
c) a feladatot kiíró és a juttatást kitűző munkáltatói jogkör gyakorlója a feladat teljesítését értékelte, és intézkedett a gazdasági szervezet irányába a juttatásnak a feladat teljesítésével arányos egészben vagy részben történő kifizetése tárgyában.”
22. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak képzésében, vizsgára – ideértve különösen a bírósági fogalmazók szakvizsgára, az egyéb igazságügyi alkalmazottak bírósági ügyviteli vizsgára – való felkészítésében részt vevő bíró és igazságügyi alkalmazott az oktatás tartamára díjazásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb bruttó 4000 Ft/óra összegben határozható meg.
(2) Az igazságügyi alkalmazottak beszámoltatásában, vizsgáztatásában részt vevő bíró és igazságügyi alkalmazott díjazásra jogosult, melynek mértéke vizsgázónként legfeljebb bruttó 1000 Ft összegben határozható meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díj kifizetésére havonta, a tárgyhónapra vonatkozó illetmény elszámolásával egyidejűleg kerül sor.
(4) A díj kifizetésének feltétele:
a) a törvényszék vagy ítélőtábla elnökének mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli utasítása
aa) a képzés tárgyának, helyszínének, időpontjának és időtartamának, továbbá a képzésen részt vevő személyeknek a megjelölése mellett,
ab) a beszámoltatás, vizsgáztatás végrehajtására azok tárgyának, helyszínének, időpontjának és időtartamának, továbbá a beszámolásra, vizsgára kötelezett személyeknek a megjelölése mellett;
b) teljesítésigazolás a képzésen, beszámolón, vizsgán részt vevő igazságügyi alkalmazottak által aláírt jelenléti ív csatolása útján;
c) a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése a gazdasági szervezet irányába az óradíj kifizetésére.”
23. A gazdálkodási szabályzat
23.1. 2. melléklet 2. § (5) bekezdésében a „bíró és igazságügyi alkalmazott” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
23.2. 2. melléklet 3. § (1) bekezdésében a „számlával” szövegrész helyébe a „számviteli bizonylattal” szöveg,
23.3. 2. melléklet 3. § (4) bekezdésében az „A hozzájárulás” szövegrész helyébe az „Az adóköteles bruttó hozzájárulás” szöveg,
23.4. 2. melléklet 7. § (1) bekezdésében a „hozzátartozója” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója” szöveg
lép.
24. Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 7. § (2) bekezdése.
25. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

KÉRELEM
szociális segély megállapításához

 

Név: ..................................................................................................................... Beosztási helye: .......................................................................

Anyja neve: ..................................................................................... Születéskori neve: .....................................................................................

Születési ideje, helye:

Lakcíme:

Azonos jogcímen legutóbb igénybe vett támogatás ideje:

Azonos jogcímen legutóbb igénybe vett támogatás összege:

 

Kérem, hogy részemre egyszeri vissza nem térítendő szociális segélyt biztosítani szíveskedjenek az alábbi indokaim alapján:

 

Utolsó 3 havi átlag (Ft)

Össz-
jövedelem
(Ft/hó)

Nettó kereset

Családi pótlék

Gyermek- tartásdíj

Egyéb jövedelem

KÉRELMEZŐ

 

 

 

 

 

KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ

HOZZÁTARTOZÓ

(rokoni kapcsolat megjelölésével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZES

 

 

 

 

 

 

Az egy főre eső utolsó 3 havi nettó átlagjövedelem: ................................................ Ft/fő (kérelmező számítja ki!)
Az igazságügyi szervvel szolgálati viszonyban álló, közös háztartásban élő hozzátartozóm nincs/ebben az évben részesült/nem részesült szociális segélyben. (A megfelelő rész aláhúzandó!)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        kérelmező aláírása
A kérelem alapján .............................. Ft, azaz ............................................... forint szociális segély kifizetését engedélyezem.
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        költségvetési szerv vezetője vagy az általa
        írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló
A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        ellenjegyző
26. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

KÉRELEM
temetési segély megállapításához

 

Név: ..................................................................................... Beosztási helye: .......................................................................

Anyja neve: ..................................................................................... Születéskori neve: .....................................................................................

Születési ideje, helye:

Lakcíme:

 

Kérem, hogy részemre temetési segélyt biztosítani szíveskedjenek az alábbi indokaim alapján:

 

A kérelmező havi bruttó illetménye: .................................... Ft

 

Az elhalálozott:

– neve (asszonyoknál leánykori név is):

– születési ideje:

– anyja neve:

– lakcíme:

– hozzátartozói minősége a kérelmezővel:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        kérelmező aláírása

 

 

A kérelem alapján ................................. Ft, azaz .......................................................................... forint temetési segély kifizetését engedélyezem.

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        költségvetési szerv vezetője vagy az általa
        írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló

 

 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        ellenjegyző

27. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 3. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

KÉRELEM
illetményelőleg kifizetésére

 

I. (kérelmező tölti ki)

 

Név: ..................................................................................... Beosztási helye: .......................................................................

Anyja neve:

Születéskori neve:

Születési ideje, helye:

Igényelt illetményelőleg összege:

Az illetményelőleg visszafizetését .................... hónap alatt vállalom.

A kérelem indoka:

 

Kelt: ......................, .......év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        kérelmező aláírása

 

 

 

II. (a szervezeti egység vezetője tölti ki)

 

A szervezeti egység vezetőjének javaslata:

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        aláírás

 

 

III. (illetményszámfejtő tölti ki)

 

Az igazságügyi szolgálati jogviszony kezdete: ....... év ................................ hó ............. nap

 

Alkalmazása: HATÁROZATLAN HATÁROZOTT ........... év ........... hó ...... nap

 

Az igénylő havi nettó illetménye: ........................................................................... Ft

 

Az év folyamán részesült-e illetményelőlegben: IGEN, ...... alkalommal NEM

 

Az illetményelőleg kifizetéséhez a keret rendelkezésre áll:

IGEN NEM RÉSZBEN ............ Ft

 

A kérelmezett előleg az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 2. melléklet 9. § (3) bekezdésében foglalt korlátot

NEM HALADJA MEG MEGHALADJA .................. Ft-tal

 

A fentiek figyelembevételével az illetményszámfejtő javaslata az illetményelőlegre:

........................Ft ............ Ft/hó levonással.

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        illetményszámfejtő

 

 

IV. (költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló tölti ki)

 

Az illetményelőleg kifizetését .................................................................................. Ft összegben, a visszafizetését ................... havi részletben engedélyezem.

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        költségvetési szerv vezetője vagy az általa
        írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló

 

 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

 

Kelt: .................., ......év........................hó ....... napján

        ......................................................................
        ellenjegyző

28. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 4. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

KÉRELEM
a nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő munkába járás engedélyezésére

 

Kérelmező neve:

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

Munkába járás mely címről történik:

Szolgálati helye:

Beosztása:

Közforgalmi úton mért oda-vissza távolság:

A gépjármű forgalmi rendszáma:

A gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának neve:

 

Kötelező felelősségbiztosítással rendelkezem: igen nem

 

Kérelem indokolása:

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        kérelmező aláírása

 

A szervezeti egység vezetőjének javaslata: Támogatom Nem támogatom

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        aláírás

 

Munkáltató bírálata:

Engedélyezem Nem engedélyezem

Megtagadás indoka:

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        költségvetési szerv vezetője vagy az általa
        írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló

 

 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        ellenjegyző

29. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 5. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

A munkába járást szolgáló utazási költségek elszámolása

 

A jogosult neve:

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

Munkába járás mely címről történik:

Szolgálati helye:

Beosztása:

A gépjármű forgalmi rendszáma:

A gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának neve:

Lakóhely/tartózkodási hely és szolgálati hely közforgalmú úton mért oda-vissza távolsága km-ben:

 

Az elszámolás időszaka:

20..... év ................ hó ........ napjától

20..... év ................ hó ........ napjáig

Az elszámolható utazási napok száma összesen: .......... nap

 

Egyidejűleg nyilatkozom, hogy a napi munkába járás a fenti lakóhelyemről a szolgálati helyemre történik, illetőleg munkarendem miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudom igénybe venni a közösségi közlekedést [39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § b) pont, 7. §].

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

 

......................................................................
munkavállaló

A jelenléti ív adataival egyeztettem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

összesen:

...........

munkanap

 

............. nap × ............... km × 2 alkalom/nap × 9 Ft/km = .......................... Ft
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        elnöki irodavezető/szervezeti egység
        vezetője által kijelölt tisztviselő

Az elszámolás alapján a jogosult részére összesen ....................................... forint,

azaz ............................................................ forint összeget a 20...... év ............... havi munkabérrel utalványozom.


Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

 

......................................................................
utalványozó

30. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 6. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:
IGÉNYLŐLAP
a képernyő előtti munkavégzéshez használt, éleslátást biztosító szemüveg munkáltató által történő költségtérítéséhez
I. Az igénylő adatai:

Név: ............................................................... Beosztási helye:

Anyja neve: ..................................................................................... Születéskori neve:

Születési ideje, helye:

Lakcíme:

A szolgálati jogviszony kezdete:

Azonos jogcímen legutóbb igénybe vett hozzájárulás ideje:

II. A térítés jogcímei: (a megfelelő rész aláhúzandó!)
1. első szemüveg
2. 2 éven belül, éleslátás romlása miatt igényelt szemüveg
3. 2 év után igényelt szemüveg
4. 5 évenként igénybe vehető nem dioptriás szemüveg
III. Az igénylés jogosultságának igazolása: (megfelelő részek aláhúzandók!)
Igazolom, hogy az igénylő igazságügyi alkalmazott/bíró napi munkaidejéből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt (számítógépet) használ.
IGAZOLOM NEM IGAZOLOM
        ...................................................................
        közvetlen munkahelyi vezető aláírása
IV. A munkavédelmi felelős véleménye: (megfelelő részek aláhúzandók!)
Az igénylő igazságügyi alkalmazott/bíró munkaköre indokolja/nem indokolja, hogy munkaidejéből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt (számítógépet) használjon.
A nyilvántartás adatai alapján az igénylő azonos jogcímen hozzájárulásban:
– szolgálati jogviszonya alatt ez idáig még nem részesült;
– utoljára ....................... évben részesült ..................... Ft összegben.
        ......................................................................
        munkavédelmi felelős aláírása
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        igénylő aláírása
Melléklet:
– a számla egy eredeti és egy másolati példánya
– a foglalkozás-egészségügyi orvos igazolása arról, hogy a szemüveg – a képernyő előtti munkavégzéshez – szükséges
A kérelem alapján .................................. Ft, azaz......................................................... forint képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához nyújtandó hozzájárulás kifizetését engedélyezem.
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        költségvetési szerv vezetője vagy az általa
        írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló
A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján
        ......................................................................
        ellenjegyző

3. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 3. melléklet 8. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Amennyiben a túlbetöltési lehetőség az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott valamely okból megszűnik, a túlbetöltést – a (2) bekezdésben meghatározott időpontokat követően – az elsőként az adott bírósági szinten megüresedő bírói álláshely(ek) felhasználásával kell megszüntetni akként, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságon rendszeresített álláshely kizárólag az OBH elnökének előzetes engedélyével használható fel.
(6) Amennyiben a túlbetöltési lehetőség a (3) bekezdésben meghatározott okból részben megszűnik, a túlbetöltést – a csökkentés mértékének megfelelő számban – a (4) bekezdésben meghatározott időpontot követően az adott bírósági szinten elsőként megüresedő bírói álláshely(ek) felhasználásával kell megszüntetni akként, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságon rendszeresített álláshely kizárólag az OBH elnökének előzetes engedélyével használható fel.”
2. A gazdálkodási szabályzat 3. melléklet 7. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságra” szövegrész helyébe a „járásbíróságra” szöveg lép.

4. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Európai Unió Bírósága előtti, magyar bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás során a kérelmet előterjesztő érdemi tárgyaláson hallgatóságként történő részvételére.”
2. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szabályzat rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a bíróságok által saját nemzetközi kapcsolatrendszerük kereteiben megvalósított kiküldetéseire, az OBH által szervezett és közvetített nemzetközi képzésben és továbbképzésben részt vevők kiutazásaira, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak más, például érdek-képviseleti jellegű feladataikkal összefüggésben megvalósuló kiutazásaira.”
3. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróságok által saját nemzetközi kapcsolatrendszerük kereteiben megvalósított kiküldetés kivételével a kiküldetéssel kapcsolatos költségek közül az OBH fedezi:
a) a kiküldetés helyére történő, az országhatáron átnyúló kiutazás és hazautazás költségeit (vasút-, repülő-, autóbusz- és hajójegy),
b) a konferenciák és más nemzetközi rendezvények regisztrációs díjait,
c) a biztosítás díját,
d) a vízum díját,
amennyiben a kiküldetés szervezési feladatait az OBH látja el.
(2) A kiküldetéssel kapcsolatos költségek közül az OBH elnökének engedélye alapján a munkáltató fedezi:
a) a szállásköltséget,
b) a napidíjat,
c) gépkocsival történő utazás esetén az ezzel kapcsolatos költségeket,
d) a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő, számviteli bizonylattal igazolt, egyéb indokolt költségeket; ide tartozik a nemzetközi utazást megelőző és követő belföldi közlekedés (dologi kiadások),
e) az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott költségeket, amennyiben a kiküldetés szervezését nem az OBH látja el.”
4. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 3. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A finanszírozást végző intézmény negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig – a kapcsolódó alapbizonylatok másolatának egyidejű megküldésével – értesíti az OBH elnökét a kiutazások során megelőlegezett költségek [3. § (2) bekezdés] összegéről, és kéri intézkedését az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításra.
(5) A kiküldöttet megilleti az indulásnál és az érkezésnél a tartózkodási helytől az állomásig (repülőtérig), az állomástól (repülőtértől) a tartózkodási helyig, valamint tranzit esetén [ha a tranzitországban az érkezési és az indulási állomás (repülőtér) nem azonos] a megtett út számviteli bizonylattal igazolt költsége. Számviteli bizonylattal igazolt költség az alábbiak szerint számolható el:
a) külföldön a helyi közlekedés (tömegközlekedés, taxi, parkolás, autópálya-használat stb.) költsége menetjeggyel, egyéb bizonylattal is igazolható, amennyiben az tartalmazza az ellenértéket és a felhasználás időpontját; arra rá kell vezetni, hogy az adott út mely pontok között, mely programra való eljutást szolgálta,
b) Magyarországon a II. kategóriába sorolt kiküldött számára a repülőtéri minibusz használata vagy saját gépjármű parkolási szolgáltatás igénybevétele javasolt; taxi igazolt költsége akkor számolható el, ha az nem haladja meg a repülőtéri minibusz költségét, továbbá késő esti érkezés vagy kora reggeli indulás esetében; ettől eltérni kizárólag indokolt esetben a kiküldetést elrendelő engedélyével lehet.
(6) A kiküldött a repülőtéri oda- és visszautazás költségeinek fedezésére az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kiküldetési rendelvényen forintban igényelhet útielőleget. A számlát a kiküldetés költségeit megelőlegező, ennek hiányában azokat viselő költségvetési szerv nevére kell kiállítani a kiküldetésben részt vevő személy nevének feltüntetése mellett.
(7) A nem hivatalos programokhoz kötődő külföldi közlekedési költségek a kiküldöttet terhelik.”
5. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy a fennmaradó tört rész – amennyiben az legalább 8 óra – egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít.”
6. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) A bíróságok által saját nemzetközi kapcsolatrendszerük kereteiben megvalósított kiküldetés kivételével az OBH elnökének engedélye alapján elsődlegesen az OBH, másodlagosan a 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a munkáltató intézkedik:
a) a nemzetközi menetjegy beszerzéséről,
b) a regisztrációs díj befizetéséről,
c) az utas-, baleset- és poggyászbiztosításról,
d) a vízum beszerzéséről,
e) a szállás megrendeléséről.
(2) A nemzetközi menetjegy megrendelése az erre rendszeresített nyomtatványon történik (2. számú függelék).
(3) A kiküldetés helyére történő kiutazáshoz és a hazautazáshoz
a) az I. kategóriába sorolt kiküldöttek részére Európán belüli utazásnál „Turista” osztályú jegy vásárolható; 4 óra repülési időt meghaladó, tengeren túli utazásnál, illetőleg más, hasonlóan hosszú távú járatoknál az I. napidíj kategóriába sorolt kiküldöttek magasabb komfortosztályú repülőjegyre jogosultak;
b) a II. kategóriába sorolt kiküldöttek számára „Turista” osztályú repülőjegy vásárolható;
c) az a) és b) pontokban foglaltaktól a kiküldetést elrendelő engedélyével lehet eltérni, amennyiben azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.
Túlsúlyjegy és a méreten felüli kézipoggyász költségei a kiküldetést elrendelő engedélye alapján számolhatók el.
(4) Vasúton történő utazás esetén I. osztályú vasúti jegyre jogosultak az I. kategóriába soroltak és a II. kategóriába sorolt bírák, míg a II. kategóriába sorolt igazságügyi alkalmazottak II. osztályú vasúti jegyet vehetnek igénybe. Küldöttség utazása esetén, annak tagjai a küldöttség vezetőjével azonos osztályú vasúti jeggyel való utazásra jogosultak. Hálókocsi használatára minden kiküldött jogosult, amennyiben az szükséges. Ha a kiküldött indokolatlanul pótdíjfizetéssel terhelt szolgáltatást vesz igénybe, a költség megtérítésére nem jogosult.
(5) Hajón, kompon történő utazás esetén valamennyi kiküldött I. osztályú jegyre jogosult. Hálókabin használatára – amennyiben az szükséges – minden kiküldött jogosult.
(6) Küldöttség utazása esetén, amennyiben kizárólag a küldöttség vezetője jogosult magasabb komfortosztályú jegyre, akkor a küldöttség további egy, a küldöttség vezetője által meghatározott tagja részére biztosítható azonos osztályú jegy. Háromfős vagy ezt meghaladó létszámú küldöttség esetén a kirendelés elrendelője dönt arról, hogy a küldöttség valamennyi tagja vagy kizárólag két küldött részére szükséges magasabb komfortosztályú jegyet biztosítani.
(7) Hivatali vagy saját gépjármű használata az európai országokba utazás esetén engedélyezhető. Hivatali gépjármű külön szabályzat alapján igényelhető. Saját gépjárművel történő utazás abban az esetben engedélyezhető, ha az költségmegtakarítással jár, és a kiküldött rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással. Saját gépjárműnek tekintendő az Szja. tv. 3. számú melléklet IV. 1) pontjában meghatározott gépjármű.
(8) A saját gépjármű használatáért a kiküldöttet költségtérítés illeti meg. A költségtérítés összege a kiküldetés során megtett km távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és belföldön legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyagköltség, külföldön a számviteli bizonylattal igazolt költség, valamint az adómentesen adható általános személygépkocsi-normaköltség. Az üzemanyag-költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma-átalányt kell figyelembe venni. A saját gépkocsit használó kiküldött jogosult a számlával igazolt időarányos autópálya-használati díj, parkolási díj és komp viteldíj megtérítésére is.
(9) A kiküldött szállásköltség megtérítésére jogosult, amennyiben a feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, vagy a feladata befejezése napján hazautazni nem tud. Amennyiben a kiküldött külföldi tartózkodása alatt térítésmentes elszállásolásban részesül, szállásköltség megtérítésére nem jogosult.
(10) A szállásköltség legfeljebb 150 EUR/éj összegű lehet, ezt meghaladó mértékű szállásdíj elszámolását az OBH elnöke indokolt esetben engedélyezheti. Küldöttség esetén az egy szállodában elhelyezés érdekében a takarékossági szempontok figyelembevételével ettől az OBH elnökének engedélyével lehet eltérni. A szállásköltség elszámolásának alapja az eredeti szállodai számla. A szállodai számlán külön tételként megjelenő minden étkezés, egyéb fogyasztás (pl. minibár) és szolgáltatás költsége a kiküldöttet terheli. Amennyiben a reggeli a szállodai szolgáltatás része, azt a kiküldött szállodaköltség címén számolhatja el. A számlának tartalmaznia kell a közösségi adószámot.
(11) A biztosítási kötvény számát az OBH vagy a munkáltató legkésőbb az utazás megkezdése előtt 5 nappal továbbítja a kiküldött részére.”
7. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróságok által saját nemzetközi kapcsolatrendszerük kereteiben megvalósított kiküldetés kivételével az OBH elnökének engedélye alapján a munkáltató intézkedik a B. 73000-261/új r. számú, a „külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” elnevezésű nyomtatvány aláírásáról (3. számú függelék).”
8. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (1) A kiküldött hazaérkezését követő 5 napon belül köteles a rendelkezésére bocsátott valutával a 3. számú függelék szerinti nyomtatványon elszámolni.
(2) Amennyiben a kiküldött külföldön történő ellátására, külföldi helyi közlekedésére a szervezők meghatározott összegű napidíjat biztosítanak, a kiküldött a munkáltató részére a teljes napidíj-előleget köteles visszatéríteni.”
9. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklete a következő 7/A. §-sal egészül ki:
7/A. § Az utazás elmaradása esetén a kiküldött haladéktalanul köteles értesíteni az OBH-t. Amennyiben ezen kötelezettségét neki felróható okból elmulasztja, az ebből eredő költség a kiküldöttet terheli. Különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a kiküldött indokolt írásbeli kérelme alapján az OBH elnöke a kiküldöttet a térítési kötelezettség alól mentesítheti.”
10. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kiküldött hazaérkezését követő 30 napon belül az utazás során szerzett szakmai tapasztalatokról, észrevételeiről az erre rendszeresített nyomtatványon úti jelentést köteles készíteni (5. számú függelék). Küldöttség esetén a küldöttségnek az OBH elnöke által kijelölt vezetője köteles a közös úti jelentést elkészíteni a küldöttség valamennyi tagjának közreműködésével. Az úti jelentés kitöltése során a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a rendezvény témaköréhez kapcsolódó magyar tapasztalatok, gyakorlatok, tevékenységek áttekintése, tájékozódás korábbi kötelezettségvállalásokról;
b) a rendezvényen elhangzottak tartalmas összefoglalása a lényegi elemek kiemelésével;
c) a rendezvényen elhangzottak továbbgondolása a magyar viszonyokra, gyakorlatokra tekintettel;
d) a rendezvényen elhangzottak továbbadásának lehetőségei;
e) a rendezvényen kötött megállapodások, vállalások, kötelezettségek részletes ismertetése.
(2) Az úti jelentést – a szolgálati út betartásával – elektronikus úton kell továbbítani az OBH illetékes szervezeti egysége részére, mely azt jóváhagyásra megküldi az OBH elnökének. Az OBH elnökének jóváhagyását követően az OBH gondoskodik az úti jelentés bíróságok központi intranetes honlapjára feltöltéséről.”
11. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 9. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Kúria elnökének kiküldetésére a 2011. évi CLXII. törvény 153. §-ának rendelkezéseit, az OBH elnöke és helyettesei, a Kúria elnökhelyettese kiküldetése esetében az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit, egyéb kérdésekben a szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A szabályzat hatálya alá nem tartozó kiküldetések esetében a kiküldöttet a munkáltató által alkalmazott szabályzatban meghatározott ellátás illeti meg, és kötelezettségek terhelik.”
12. Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat
13. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 2. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:
Menetjegy-megrendelés

Megrendelő neve:

Számlát az alábbi cég nevére/címére kérem:

Házhozszállítást az alábbi címre és időintervallumban kérem:

Utasok neve (ahogy az útlevélben szerepel):

Utazás útvonala:

Utazás dátuma:

Fizetés módja (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

– készpénz

– előre átutalás

Menetjegy/utazási szolgáltatás ára: ......................................................................................

 

Dátum:

 

Megrendelő aláírása:

 

Kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

 

Dátum: Ellenjegyző:

14. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 3. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:
KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

A kiküldő szervezet:

 

Sorszám:

I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS
1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések:

A kiküldött

neve:

Az utazás módja

oda:

 

 

 

beosztása:

vissza:

 

 

 

munkáltatója:

A kiküldetés helye és időtartama

ország:

 

 

 

Milyen osztályú napidíj jár:

 

Dologi kiadás _______%

nap:

 

 

 

A kiküldetés célja:

Helyközi utazásra jogosult:

 

 

 

Utólagosan engedélyezett eltérések:

20____________________ hó _____-n

________________________
aláírás

A kiküldetést elrendelő aláírása:

_______________ 20_____________ hó _______-n

_________________________________________

2. Felvett előlegek:

A bizonylat

A felvét módja

A valuta

Forint

sorsz.

kelte

kiállításának helye

neme

összege

árfolyama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi jöv. adóelőlegre visszatartva vagy befizetve

 

 

 

A külképviseletektől bármilyen címen felvett összegeket, valamint utazási jegyek árát itt felvétként kell feltüntetni.

Összesen

 

 

3. Visszafizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi jöv. adóelőlegre elszámolva (II. 6-tól)

 

 

 

 

Összesen

 

 

II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS
4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok:

Indulás

Érkezés

A határátlépés időtartama

honnan

utazás módja

mikor

hova

mikor

nap

óra, perc

nap

óra, perc

nap

óra, perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A napidíj-elszámolás:

Ország

Napok száma

Felszámítható napidíj valutában

Csökkenés v. pótlék

Elszámolható

A valuta árfolyama

Forint

a valuta neme

egy napra

összesen

%

összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

B. Sz. ny. 7300-260. r. sz. – Pátria – Nyomell. – (Fsz.: 5-7864)
6. Adóelőleg-számítás

A valuta neme

Alap napidíj

Deviza-
ellátmány

Napok száma

A devizaellát-
mány összege
c×d

Szorzószám

Adómentes rész
b×d

A devizaellátmány adóköteles része
e–g

Adóelőleg

 

egy napra

 

 

 

 

 

valutában

forintban

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Szállásköltség

A bizonylat sorsz.

Ország

Szállásköltség a számla szerinti valutában

Levonandó

Elszámolható

A valuta árfolyama

Forint

napok száma

a valuta neme

egy napra

összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

8. A dologi kiadások elszámolása valutában:

A bizonylat sorsz.

A felmerülés

A valuta

Forint

helye

ideje

jogcíme

neme

összege

árfolyama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A külképviseletektől kapott utazási jegyek árát költségként kell feltüntetni.

Összesen

 

9. Forintban felmerült dologi kiadások:

A bizonyl. sorszáma

A felmerülés jogcíme

Forint

A bizonyl. sorszáma

A felmerülés jogcíme

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
10. Forintelszámolás                 11. Valutaelszámolás

Sorszám

Szöveg

Táblázat hivatk.

Forint

 

A valuta neme

Elszámolandó

Elszámolt

Vissza-
fizetendő

Többlet-elszámolás

tételesen

összesen

 

valuta

1.

Elszámolásra felvett előleg

I/2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Előleg-visszafizetés

I/3.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Elszámolandó (1.–2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Napidíj

II/5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Szállásköltség

II/7.

 

 

 

A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését igazolom:

20_____________________ hó _____-n

______________________________

aláírás

6.

Dologi kiadások

II/8. és 9.

 

 

7.

Költs. össz. (4.–6.-ig)

 

 

 

8.

Különbözet (7.–3.)

 

 

Kelt: 20__________________________________________________
        A kiküldött aláírása:
        _________________________________________
12. Érvényesítés


Megvizsgáltuk, és ____________ Ft, azaz ________________________________ forint kifizethető.

Elszámolandó előleg: ___________________________ 0 _ Ft _______________________________________ nulla ___ forinttal érvényesítjük.

Kifizetendő: ____________ Ft

Visszafizetendő: 0 Ft

Kelt: ___________________ 20_________ hó ____-n.

Adóelőlegként elszámolandó:

Számfejtő:

Ellenőr:

Utalványozó:

B. Sz. ny. 7300-260. r. sz.
15. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 4. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

Ellátmányigénylés

(napidíj, szállásköltség, dologi kiadás)

 

Bíróság:

Ügyszám:

 

A ...................................................................................................... bíróság bírája, igazságügyi alkalmazottja.

Név: ...................................................................................................................... Beosztás: ..............................................

................... év ........................... hó ...... napjától .................. év .............................. hó ...... napjáig

.........................................................-ba/-be utazik.

 

A kiküldetés célja:

 

Indulás: .....................................................................................................................................

Érkezés: .....................................................................................................................................

 

Erre tekintettel kérem, hogy Nevezett részére a fenti időszakra

napidíj céljára .............................. napra összesen ........................ összeg, valutanem,

szállásköltségre ........................... éjszakára összesen ........................ összeg, valutanem,

valamint egyéb dologi kiadás céljára ......................................................... összeg, valutanem,

összesen ............................................. összeg, valutanem

előleg kifizetését utólagos elszámolás terhe mellett szíveskedjék engedélyezni.

 

Kelt: .......................................

        .......................................................................
        igénylő

 

 

 

Nevezett részére ............ napra napidíj, szállásköltség, valamint egyéb dologi kiadás céljára összesen .................................... (összeg, valutanem) előleg kifizetését utólagos elszámolás terhe mellett engedélyezem.

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ..........................................................................
        költségvetési szerv vezetője vagy az általa
        írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló

 

 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

 

Kelt: ..........................., ....... év ...................... hó ...... napján

        ......................................................................
        ellenjegyző

16. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 5. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIA

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

H-1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

t. 06-1/487-6806 f. 06-1/487-6811 e. nkf@obh.birosag.hu

………… OBH.
Ú T I J E L E N T É S
Név:
Intézmény:
Beosztás:
A kiküldetés helye:
A kiküldetés ideje:
A rendezvény neve:
A rendezvény témája:
A rendezvény típusa:
A rendezvény szervezője:
A programról szóló beszámoló:
Megállapodások, a kiküldött hozzászólásai, vállalások, kötelezettségek:
A magyar igazságszolgáltatás számára hasznosítható tapasztalatok, teendők, kiküldötti felajánlás rövid összefoglalója:
Külön csatolva:
– program
– egyéb mellékletek:
Kelt: .............................................., 20......... év ...................................... hó ....... nap
        ..............................................................
        aláírás
17. A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 6. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:
NYILATKOZAT
a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos valuta elszámoláshoz
Alulírott ............................................................... nyilatkozom, hogy a 20.... ..................................... kelt külföldi kiküldetési utasítás elszámolásához kapcsolódó valutatételeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján kérem/nem kérem elszámolni.
Dátum: ..........................................
Név:
Adóazonosító szám:

5. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Kiküldetésnek minősül különösen, ha a bíró a szolgálati és lakóhelyén kívüli helyen)
c) az OBH elnöke által a Bszi. 76. §-ában, illetve más jogszabályban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatai ellátása érdekében elemző, tanácsadó, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő tevékenység ellátásra létrehozott munkacsoportban annak tagjaként”
(vesz részt.)
2. A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 3. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Kiküldetésnek minősül különösen, ha az igazságügyi alkalmazott a szolgálati és lakóhelyén kívüli helyen)
c) az OBH elnöke által a Bszi. 76. §-ában, illetve más jogszabályban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatai ellátása érdekében elemző, tanácsadó, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő tevékenység ellátásra létrehozott munkacsoportban annak tagjaként”
(vesz részt.)
3. A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem minősül kiküldetésnek, ha a határozott idejű megbízással rendelkező vezető a tisztségéből eredő feladatait teljesíti a szolgálati helyén kívül.”
4. A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott, kiküldetésnek nem minősülő esetekben a bírót a Bjt. 168/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, az igazságügyi alkalmazottat az Iasz. 96/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben költségtérítés nem illeti meg, azonban a távollét idejére illetményre jogosult.”
5. A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiküldetés elrendelésére a bírák tekintetében a Bjt. 58. § (1) bekezdésében, 63. § (4) bekezdésében és 99. § (1) bekezdésében, az igazságügyi alkalmazottak esetében pedig az Iasz. 8. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban felsorolt munkáltatói jogkört gyakorló vezetők jogosultak.”
6. A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában nevesített OBH elnöke által létrehozott munkacsoport munkájában történő részvétel esetén felmerült költséget a munkacsoport tagja az erre rendszeresített, az irányadó jogszabályoknak megfelelő formanyomtatványon igényelheti a munkáltatónál. A munkáltató a költségeket intézményi költségvetése terhére téríti meg. A költségvetési év június 15., illetve december 5. napjáig – a kapcsolódó számviteli bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével – kezdeményezheti az OBH elnökénél az OBH munkacsoporti koordinátora útján a költségek intézmények közötti előirányzat átcsoportosítását.”
7. A gazdálkodási szabályzat
7.1. 5. melléklet 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „járás-, illetve közigazgatási és munkaügyi bírósággal” szövegrész helyébe a „járásbírósággal, illetve közigazgatási és munkaügyi bírósággal” szöveg,
7.2. 5. melléklet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Igazságügyi Akadémia” szövegrész helyébe az „az OBH” szöveg,
7.7. 5. melléklet 6. § (1) bekezdésében az „az OBH saját költségvetése” szövegrész helyébe az „az OBH intézményi költségvetése” szöveg,
7.8. 5. melléklet 7. § (2) bekezdésében a „számlák egyidejű bemutatása” szövegrész helyébe a „számviteli bizonylatok egyidejű bemutatása” szöveg,
7.9. 5. melléklet 11. § (8) bekezdésében az „időarányos autópálya-használati díj” szövegrész helyébe az „az igénybevételhez igazodó legoptimálisabb autópálya-használati díj” szöveg,
7.10. 5. melléklet 13. §-ában az „a Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke” szöveg
lép.
8. Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „valamint töréskárra is kiterjedő Casco biztosítással” szövegrész.

6. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed)
d) a működési költségvetésen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásaira és a külső személyi juttatásokra.”
2. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A teljes munkaidőben, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottak (1) bekezdésbe nem tartozó személyi juttatásai a részükre járó – a jogszabályokban és szabályzatokban szereplő – olyan juttatások, költségtérítések, hozzájárulások, amelyek kötelező jellegűek, vagy nem kötelezőek, de megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén lehetőség van a kifizetésükre, vagy eseti, egyedi, alkalmanként megjelenő fizetési kötelezettségként jelentkeznek.”
3. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Külső személyi juttatások között kell elszámolni:
a) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat,
b) a választott tisztségviselők juttatásait,
c) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják,
d) mindazon egyéb személyi juttatásokat, amelyeket nem foglalkoztatottnak és nem választott tisztségviselőnek fizetnek, így különösen az ítélkezésben közreműködők – kirendelt védő, szakértő, ülnök – díjazását.”
4. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Új bírói és igazságügyi alkalmazotti álláshelyeket rendszeresíthet, ilyen állásokat megszüntethet és átcsoportosíthat, valamint engedélyezheti igazságügyi alkalmazotti álláshelyek munkaköri csoportok közötti végleges átalakítását.”
5. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti döntéssel év közben is módosíthatja az 5. § (1) bekezdése szerint engedélyezett létszámot. Ezzel összefüggésben pótelőirányzatot engedélyezhet, előirányzatot vonhat el, zárolhat és átcsoportosíthat.”
6. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) az érdek-képviseleti szervekkel együttműködve a jogszabályi keretekre és a pénzügyi lehetőségekre tekintettel meghatározza a foglalkoztatottak egyéb, alapilletménynek nem minősülő személyi juttatásainak – ideértve a cafetéria-rendszeren kívül adható egyéb juttatásokat – feltételeit és mértékét.”
7. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felmerülő működési zavarok elhárítása érdekében a létszámhoz nem kapcsolódó személyi juttatás előirányzatot zárolhat, vonhat el, és a bíróságok között átcsoportosíthat.
(2) A költségvetési szerveknél végrehajtott zárolás nem eredményezheti a ténylegesen foglalkoztatottak jogos járandóságainak kifizetéséhez és a rendeltetésszerű működéshez szükséges fedezet korlátozását.”
8. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 10. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím cím lép:
„A személyi juttatásokkal való gazdálkodás”
9. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § (1) Az OBH elnöke által engedélyezett létszám és a kapcsolódó személyi juttatás előirányzaton belül az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó vezetők kivételével megállapítja az irányítása alá tartozó bíróságok, szervezeti egységek létszámát.
(2) Kezdeményezheti bírói és igazságügyi alkalmazotti álláshelyek megszüntetését, létesítését és bírói álláshelyek törvényszéken belüli átcsoportosítását, valamint igazságügyi alkalmazottak létszámának munkaköri csoportok közötti átcsoportosítását.
(3) Az igazságügyi alkalmazottak engedélyezett létszámának megfelelő személyi juttatás előirányzaton belül a tényleges létszámot a személyi juttatás tartós megtakarításának terhére időszakosan, határozott idejű jogviszony létesítéssel növelheti vagy csökkentheti, erről az OBH elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni.
(4) A bírósági titkári és fogalmazói álláshelyeknek az engedélyezett együttes létszámon belüli időszakos átalakítása nem jelenti az OBH elnöke által engedélyezett együttes létszám változását, és kizárólag az OBH elnökének előzetes tájékoztatásával gyakorolható.
(5) A tisztviselők, az írnokok és a fizikai dolgozók vonatkozásában az OBH elnöke által engedélyezett álláshelyeket magasabb vagy alacsonyabb fizetési fokozatú állásokká alakíthatja át. Az álláshely-átalakítások illetménykihatását a költségvetési szerv a személyi juttatások terhére biztosítja.”
10. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. § (1) A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége
a) a hatékony létszámgazdálkodás keretében a kompetenciaalapú foglalkoztatás, valamint az engedélyezett álláshelyeknek megfelelő számú igazságügyi alkalmazott foglalkoztatása,
b) a létszámmal kapcsolatos személyi nyilvántartások megfelelő és naprakész vezetése.
(2) Amennyiben az engedélyezett létszámon belül bírói álláshely három hónapot meghaladó időtartamban betöltésre nem kerül, az üres és pályáztatás alatt nem álló bírói álláshelyet az OBH elnöke a hozzá tartozó személyi juttatás előirányzattal a költségvetési szerv vezetőjének meghallgatása után ideiglenesen vagy véglegesen átcsoportosíthatja.
(3) Amennyiben az engedélyezett létszámon belül igazságügyi alkalmazotti álláshely három hónapot meghaladó időtartamban betöltésre nem kerül, és a költségvetési szerv vezetője a 10. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt jogkörét nem gyakorolja, az OBH elnöke az álláshelyet a hozzá tartozó személyi juttatás előirányzattal a költségvetési szerv vezetőjének meghallgatása után ideiglenesen vagy véglegesen átcsoportosíthatja.
(4) A 9. §-ban meghatározottakat meghaladó foglalkoztatás fedezetének biztosítására irányuló támogatás igénybevételének feltétele az OBH elnökének előzetes egyetértése.”
11. A gazdálkodási szabályzat
11.1. 6. melléklet 2. § (1) bekezdésében a „Rendszeres személyi juttatás” szövegrész helyébe az „A törvény szerinti illetmény” szöveg,
11.2. 6. melléklet 9. § (1) bekezdésében a „jóváhagyott és szabad felhasználásra visszaigazolt személyi juttatás” szövegrész helyébe a „jóváhagyott, az intézményi elemi költségvetésben meghatározott személyi juttatás” szöveg,
11.3. 6. melléklet 14. §-ában a „rendszeres személyi juttatása” szövegrész helyébe a „személyi juttatása” szöveg
lép.
12. Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat
12.1. 6. melléklet 6. § (1) bekezdésében a „rendszeres és nem rendszeres” szövegrész,

7. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatást az 1. számú függelék szerinti nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelemhez csatolni kell a 3. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói nyilatkozatot; a kérelmező nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a havi törlesztőrészlet illetményéből történő levonásához; ezen túlmenően lakás építése, önálló lakást eredményező toldaléképítés, valamint a meglévő lakás legalább fél lakószobával való bővítése esetében a tervdokumentációt, az építési engedélyt és a költségvetést; lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződést (előszerződést); korszerűsítés és felújítás esetén a költségvetést és a munkálatok indokoltságát alátámasztó dokumentumokat (például műszaki leírás és szakmai vélemény, fénykép). Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja az érintett ingatlan értékének 50%-át, a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a követelés biztosítására szolgáló vagyontárgyról, illetve biztosítéki szerződésről, megjelölve megfelelő jövedelmű készfizető kezes(eke)t vagy egyéb fedezetet.”
2. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megállapodás felmondása esetén vagy a támogatásban részesült szolgálati úton előterjesztett és a munkáltatói jogkör gyakorlójának véleményével ellátott írásbeli kérelmében bemutatott különös méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel (hosszan tartó betegség, közvetlen hozzátartozó halála, rendkívüli káresemény, gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadság stb.) az OBH elnöke halasztást, részletfizetést engedélyezhet, hozzájárulhat a megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelő további teljesítéshez, illetve a megállapodás módosításához.”
3. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatásban részesült szolgálati jogviszonyának megszűnése esetén – ide nem értve a munkavállaló nyugállományba vonulását – a fennálló tartozás egy összegben válik esedékessé. Az OBH elnöke a tartozás megfizetésére a támogatásban részesült szolgálati úton előterjesztett és a törvényszék elnökének véleményével ellátott írásbeli kérelmében előadott, különös méltánylást érdemlő körülményeire – különösen hosszan tartó betegség, közeli hozzátartozó halála, rendkívüli káresemény – figyelemmel megfelelő jövedelmű készfizető kezes(ek) bevonása vagy egyéb fedezet biztosítása mellett részletfizetést engedélyezhet.”
4. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkavállaló nyugállományba vonulása esetén a megállapodásban meghatározott feltételek változatlanok maradnak azzal, hogy a kölcsön havi törlesztőrészletét az adós közvetlenül a hitelszámlára történő utalással, befizetéssel köteles teljesíteni.”
5. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBH elnöke felhatalmazza az OBH illetékes főosztályát arra, hogy hozzájárulást adjon – a lakáscélú támogatás fedezetéül az OBH javára bejegyzett jelzálogjogot megelőző sorrendben – a kereskedelmi bank javára az általa folyósítandó kölcsön, illetve szociálpolitikai támogatás biztosítását szolgáló jelzálogjog bejegyzésére, ha a lakáscélú (munkáltatói) támogatás és a kereskedelmi bank által folyósított kölcsön, illetve kedvezmény együttes összege nem haladja meg az ingatlan értékének felét. Ha az említett tartozások együttes összege meghaladja az ingatlan értékének 50%-át, a hozzájárulás kivételesen megadható, ha az adós a támogatás visszafizetésére megfelelő jövedelmű készfizető kezes(eke)t állít, vagy egyéb fedezetet biztosít.”
6. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 1. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:
MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
lakásépítés, -vásárlás, -korszerűsítés, -felújítás céljára

Igénylő neve (leánykori név is)

Születési hely, év, hó, nap

Személyi igazolvány száma

Anyja neve

Munkahelye

Munkaköre

Havi bruttó jövedelme (Ft)

Igazságügyi szolgálatának kezdő időpontja

év hó nap

Pontos lakcíme (irányítószámmal)

 

Igényelt munkáltatói támogatás összege

Ft, azaz forint

Igényelt-e már munkáltatói kölcsönt?

nem

 

igen, mikor: ......... év; milyen összegben: .................. Ft

Kiegyenlítette

igen: ......... évben

nem; tartozása: ............................................. Ft

Házastársa
(élettársa)

neve

 

munkahelye

 

beosztása

 

havi bruttó jövedelme

 

Kiskorú, együtt lakó gyermekek neve és születési ideje (év, hó, nap)

 

Egyéb eltartott neve, rokonsági fok

 

A család jelenlegi lakáskörülménye, vagyoni helyzete (telek, gépkocsi stb.) és egyéb indokok

A lakásépítés, -vásárlás, -korszerűsítés, -felújítás, tulajdonmegváltás helye szerint illetékes
OTP fiók megnevezése és pontos címe (irányítószámmal)

 

 

A lakásépítés, -vásárlás, -bővítés, -korszerűsítés, -felújítás, tulajdonmegváltás helye, pontos címe (irányítószámmal)

 

 

A fenti ingatlan helyrajzi száma a nyilvántartó földhivatal megnevezésével

 

 

Az ingatlan munkahelytől való távolsága (amennyiben nem a szolgálati hely szerinti településen van)

 

 

A lakás

szobaszáma

 

alapterülete

 

komfortfokozata

 

A lakásépítés (vásárlás) formájának megjelölése
(családi ház, szövetkezeti, társasházi lakás)

 

Építési, korszerűsítési, felújítási költség, vételár, megváltási ár

 

A költségek (vételár) pénzügyi fedezete:

 

 

Saját megtakarítás

Ft

Munkáltatói kölcsön

Ft

– jelenleg igényelt

Ft

– házastárs által igényelt

Ft

Bankkölcsön

Ft

Ingatlan értékesítéséből (bérleti jogviszony megszüntetéséből)

Ft

A munkáltatói támogatás biztosítása

 

 

1. készfizető kezes neve, címe, jövedelme

 

 

2. készfizető kezes neve, címe, jövedelme

 

 

Zálogkötelezettség:

– ingatlan (hrsz.)

– ingó

 

A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozók
neve és rokonsági fok

 

A kérelmezővel együtt költöző szülő, nagyszülő együttlakásának kezdő időpontja (év, hó, nap)

 

Vállalt gyermek(ek) esetén igénylő életkora

 

 

Házastársa életkora

 

Vállalt gyermek(ek) száma

 

A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozók lakástulajdonnal

nem rendelkeznek

rendelkeznek

A kérelmezővel együtt költözők lakásingatlan-adatainak felsorolása a tulajdonos megnevezésével

 

A kérelmező és a vele költözők lakásbérleti jogviszonnyal

nem rendelkeznek

rendelkeznek

A kérelmező és a vele költözők 5 éven belül

értékesítettek-e ingatlant?

nem

igen, az eladási ár

Ft

Az együtt költözők 5 éven belül megszüntettek-e

lakásbérleti jogviszonyt?

nem

igen, a kapott térítés

Ft

Alulírott kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
................................., ......... év ............ hónap ............ nap
......................................................
aláírás
_______________
* Lakásbővítés esetén a bővített lakás adatai.
** A megfelelő szöveg aláhúzandó.

8. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 9. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A készenléti beosztás tartalmazza a készenlét dátumát, kezdő és befejező időpontját, a készenlétben álló tanácselnök, bíró (bírák) és igazságügyi alkalmazott(ak) nevét, vezetékes vagy mobil telefonszámát.
(2) A készenléti beosztásban meg kell határozni az ügyelet, a munkavégzés helyszínét is, amely különösen a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék, illetve a törvényszék székhelyén működő helyi bíróság épülete lehet.”
2. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A készenlét és az ügyelet időtartama – a készenléti, ügyeleti beosztásban szereplő napokon – főszabály szerint 8 órától 14 óráig tart, az időtartamot az intézkedésre jogosult ennél rövidebb tartamban is meghatározhatja. Ha az intézkedésre jogosult részére adott tájékoztatás vagy a készenlét, illetve az ügyelet ideje alatt felmerülő egyéb ok folytán ez az időtartam a feladatok ellátására nem elegendő, a készenlét időtartama legfeljebb 16 óráig (választással összefüggő bírósági felülvizsgálat esetén legfeljebb 17 óráig), míg az ügyelet időtartama a feladatok elvégzéséig meghosszabbítható. Az ügyelet tartama nem haladhatja meg a huszonnégy órát.”
3. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A naplóban fel kell tüntetni)
a) a készenlét és az ügyelet időpontját, az ügyelet helyszínét,”
4. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróságok elnökei minden év október 15. napjáig tájékoztatást adnak az OBH-nak a vezetésük alá tartozó bíróságok tekintetében az előző év október 1. napjától a tárgyév szeptember 30. napjáig
a) a készenléti szolgálatot teljesítő bírák számáról,
b) az átlagosan egy bíróra eső készenlétben töltött órák számáról,
c) az elszámolt összes készenléti órák számáról,
d) az erre az időre kifizetett összes készenléti díjról,
e) az ügyeletet teljesítő bírák számáról,
f) az átlagosan egy bíróra eső ügyeletben töltött órák számáról,
g) az elszámolt összes ügyeleti órák számáról,
h) az erre az időre kifizetett összes ügyeleti díjról,
i) a készenléti szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak (munkaköri megnevezés szerinti bontásban közölt) számáról,
j) az átlagosan egy igazságügyi alkalmazottra eső készenlétben töltött órák számáról,
k) az elszámolt összes készenléti órák számáról,
l) az erre az időre kifizetett összes készenléti díjról,
m) az ügyeletet teljesítő igazságügyi alkalmazottak (munkaköri megnevezés szerinti bontásban közölt) számáról,
n) az átlagosan egy igazságügyi alkalmazottra eső ügyeletben töltött órák számáról,
o) az elszámolt összes ügyeleti órák számáról,
p) az erre az időre kifizetett összes ügyeleti díjról.”
5. A gazdálkodási szabályzat
5.1. 9. melléklet 3. § (6) bekezdésében a „8. §-ban” szövegrész helyébe a „6. §-ban” szöveg,
5.2. 9. melléklet 17. § (2) bekezdésében a „13. §-ban” szövegrész helyébe a „11. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.

9. melléklet a 3/2015. (V. 22.) OBH utasításhoz

1. A gazdálkodási szabályzat a következő 10. melléklettel egészül ki:
10. melléklet: Nyilatkozat az Áht. 41. § (6) bekezdésében, valamint az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelőségről
Hivatkozási szám: ..........................................
A nyilatkozat a megbízás, megrendelés vagy más hasonló magánjogi kötelem okiratának melléklete

Nyilatkozat jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén
az Áht. 41. § (6) bekezdésében, valamint az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelőségről

 

 

Alulírott(ak) .................................................................................................................................. mint a(z) ........................................................................................................................................................ (szervezet nyilvántartási száma: ........................................................................, székhelye: ...........................................................................) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője (képviselői) jelen okirat aláírásával ezennel

 

nyilatkozom (nyilatkozzuk)

 

a ................................................................................................-től kapott megbízás, megrendelés vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem érvényessége érdekében arról, hogy

 

a(z) (teljes név) ............................................................................................... a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján1 átlátható szervezetnek minősül.

 

Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

 

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (kötelesek vagyunk) a ........................................................................-t (cím: ................................................................) írásban értesíteni.

 

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kapott megbízás, megrendelés vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem semmis.

 

 

 

Kelt: ...........................................................................

 

 

aláírás

 

 

P. H.

 

_____________
1 3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;”
1

Az utasítás a 19. § alapján hatályát vesztette 2015. május 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére