• Tartalom

3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás

3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról

2023.02.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fogvatartással kapcsolatos, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló feladatok végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) belső kísérés: a fogvatartott rendőrségi létesítmény területén történő kísérése;
b) EIT: olyan előzetes intézkedési terv, mely a fogvatartási helyen vagy a kísérés során bekövetkezett váratlan helyzet esetére biztosítja az állomány felkészültségét, gyors, szakszerű és szervezett tevékenységét, továbbá megteremti a kedvező feltételeket a váratlan helyzetek tervszerű, önálló – vagy együttműködő szervekkel összehangolt – megakadályozására, kezelésére, továbbá a bekövetkezett esemény felszámolására;
c) fogvatartott mozgatása: a fogvatartott fogda területén történő kísérése, amely nem jár a fogda területének elhagyásával;
d)1 kárbiztos: a fogvatartott által a fogvatartásért felelősnek, továbbá a fogvatartásért felelős vagy a kísérést végző által a fogvatartottnak okozott kárral összefüggésben induló eljárás lefolytatására a fogvatartásért felelős által kijelölt személy;
e) külső kísérés: a fogvatartott rendőrségi objektum területén kívüli kísérése;
f) őrzésbiztonság: a fogvatartottak törvényes, szakszerű és biztonságos őrzése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek összessége;
g) rabszállító: a fogvatartottak szállítására speciálisan kialakított rendőrségi szolgálati gépjármű, amelyben a fogvatartott – a felügyeletét ellátó kísérőtől leválasztott – külön térben helyezkedik el;
h)2 fogvatartott: a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 2. § 4. pontjában meghatározott személy, továbbá a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) szerinti, a meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság, a nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárással érintett személy.

II. FEJEZET
A FOGDA

3. Fogda a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR), a rendőr-főkapitányság, illetve a rendőrkapitányság objektumában vagy külön objektumban létesíthető.

4. Az őrszolgálat ellátását őrségutasítás, az egyes szolgálati feladatokat ellátókra őrutasítás, a fogda sajátosságait őrhelyleírás, valamint őrhelyvázlat tartalmazza, amelyeket a fogdaparancsnok készít, és a fogvatartásért felelős által kijelölt vezető hagyja jóvá.

5. A fogda befogadó egységből, zárkaegységből és a szabad levegőn tartózkodás céljára szolgáló helyiségből (udvarból) áll.

6. A befogadó egység magában foglalja a fogdai őrszolgálat elhelyezésére szolgáló helyiséget, az orvosi szobát, a látogatók fogadására szolgáló helyiségeket, az ügyvédi beszélőt, valamint a többcélú helyiségeket, a letétkezelő helyiséget, az ideiglenes őrzésre kialakított helyiséget és a WC-t.

7. A zárkaegységben találhatók a zárkák, a fogvatartottak részére kialakított WC, a fürdő/zuhanyzó helyiség, az élelmezési előkészítő helyiség és a többcélú helyiségek.

8.3 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a Rendőrség érintett szakterületei véleményének figyelembevételével engedélyezi a rendőrségi fogdák létesítését, megszüntetését, valamint engedélyezi a rendőrségi fogdák őrzött szállássá való átminősítését és a kategóriájának változtatását.

9. A fogda a befogadóképességétől függően:
a) 30 fő felett I. kategóriájú;
b) 15–30 fő között II. kategóriájú;
c) 15 fő alatt III. kategóriájú.

10. A fogda állománya:
a)4 a fogda irányítását végző osztályvezetőből, alosztályvezetőből (a továbbiakban: fogdaparancsnok);
b) az őrparancsnokokból;
c)5 a fogdaőrökből és a fogdafelügyelőkből (a továbbiakban együtt: fogdaőrség);
d) a kísérő őrökből;
e) a felcserből;
f) a több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottakból, valamint
g)6 rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból
állhat.

10/A.7 A fogda állománya kiegészülhet a fogdát működtető rendőri szerv személyi állományában foglalkoztatott más személyekkel.

11. A befogadó egységet és a zárkaegységet egymástól biztonsági zárral ellátott ajtó különíti el.

12. Az őrzésbiztonságot befolyásoló építési előírásokat, az épületgépészeti és technikai követelményeket a Rendőrség Fogdaépítési Szabályzata határozza meg.

13. A fogda építése, felújítása, átalakítása esetén a fogvatartásért felelős kiemelt figyelmet fordít a közegészségügyi-járványügyi, valamint munkavédelmi szabályok érvényesítésére.

14. A fogda bejárati ajtaját, a befogadó egységet a zárkaegységtől elválasztó biztonsági zárral ellátott ajtót, a zárkaegység folyosójáról nyíló helyiségek ajtajait, valamint az ételbeadókat – a használat szükséges idején kívül – állandóan zárva kell tartani. A bejárati és a zárkaegységbe nyíló ajtó kulcsát a befogadó egységben szolgálatot teljesítő, befogadást végző őrparancsnok kezeli. A fogda bejárati ajtajának és egyéb helyiségeinek tartalék kulcsait elkülönítetten, a fogvatartásért felelős által meghatározott szolgálati helyiségben kell tárolni. A fogdai kulcsok használatát és kezelését a fogvatartásért felelős intézkedésben szabályozza.

15. A befogadó egység bejárati ajtajának nyitása előtt meg kell győződni a belépésre jelentkező személy belépési jogosultságáról. Az őrzésbiztonság veszélyeztetésének gyanúja, a belépési jogosultság hiánya vagy a fogdába be nem vihető tárgyak felfedése esetén az ajtót zárva kell tartani.

16. Az ügyvéd csak az ügyvédi beszélő erre fenntartott részébe, a látogató csak a látogatók fogadására szolgáló helyiségbe léphet be. A fogdába az őrszolgálatot ellátókon, a fogvatartott kísérését végző személyen, a fogdában elhelyezett fogvatartott ügyében eljáró ügyintézőn, az étkeztetést végző személyen, az ellenőrzésre jogosultakon, az egészségügyi ellátást végzőkön, a fogvatartottakon, a jogszabályban meghatározott egyéb személyeken és a külön engedéllyel rendelkezőkön kívül más személy nem léphet be, ott nem tartózkodhat.

17.8 A fogdába történő belépésre jogosító külön engedélyt a fogvatartásért felelős, több fogvatartásért felelős érintettsége esetén a rendészeti országos rendőrfőkapitány- helyettes a jogokról és a kötelezettségekről szóló tájékoztatással együtt, írásban adja ki. A külön belépési engedéllyel rendelkező személyre a BM r. látogatókra, a látogatók fogadására vonatkozó előírásait alkalmazni kell.

18. A fogdába újságíró, forgatócsoport belépése, a fogdában a médiatartalom szolgáltató részére kép- és hangfelvétel készítése csak akkor engedélyezhető, ha ahhoz az országos rendőrfőkapitány előzetesen hozzájárult.
19.9 Az őrzésbiztonsági követelmények fenntartása érdekében a fogda működtetéséhez – a fogvatartásért felelős eltérő rendelkezésének hiányában – egy fő őrparancsnok és a fogdaőrség további két tagjának állandó jelenléte szükséges. A befogadó egységben az őrparancsnok és a fogdaőrség egy tagja, a zárkaegységben húsz fő fogvatartotti létszámig a fogdaőrség egy, húsz fő feletti fogvatartotti létszám esetén a fogdaőrség legalább két tagjának szolgálatteljesítését kell biztosítani.
20.10 A fogvatartásért felelős a fogda kategóriájára, valamint a 19. pontban foglaltakra figyelemmel meghatározza a fogdaőrség szolgálat ellátásához szükséges létszámát, az őrhelyek számát, a helyiségek összetételét és számát.

21. A fogdaparancsnok, akadályoztatása esetén az őrparancsnok – a fogdaparancsnok jóváhagyásával, haladéktalan esetben utólagos értesítése mellett – az őrzésbiztonságot veszélyeztető körülmény esetén kezdeményezheti a biztonságos zárkanyitáshoz szükséges létszámú megerősítő őr fogdába történő irányítását. Az irányításról a fogvatartásért felelős szervnél működő tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) ügyeletvezetője gondoskodik.

22. A fogda állagában, gépészeti vagy egyéb felszerelésében bekövetkezett meghibásodások javítására, a hiányosságok megszüntetésére haladéktalanul intézkedni kell. A biztonsági jelző-, ellenőrző és riasztóberendezések üzemképtelensége esetén a javításhoz szükséges intézkedések mellett a fogdaparancsnok – távollétében vagy akadályoztatása esetén az őrparancsnok – haladéktalanul gondoskodik az őrség megerősítéséről.

23. A zárkák ajtajait „dohányzó”, illetve „nem dohányzó” felirattal kell ellátni.

24. A fogda tisztasági festését (meszelését) szükség esetén, de legalább évente végre kell hajtani.

25. A fogdában a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a alapján, zártláncú videórendszer alkalmazásával rögzített kép-, illetve hangfelvétel készítéséről, a fogdára belépő személyek tájékoztatását elősegítő figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni. A zártláncú videórendszer folyamatos figyeléséről gondoskodni kell.

III. FEJEZET
A FOGDASZOLGÁLAT

1. Általános szabályok

26. A fogvatartásért felelős köteles gondoskodni a fogdaszolgálat személyi feltételeinek folyamatos biztosításáról.

27.11 Fogdaszolgálat ellátására fogda és kísérő őri osztályt vagy alosztályt kell működtetni.

28. A fogdaparancsnok:
a) szervezi és irányítja a fogdaszolgálat szolgálati tevékenységét, vezeti a szolgálati nyilvántartásokat;
b) gondoskodik az alárendelt állomány képzéséről, ellenőrzi felkészültségüket, elkészíti a jelentéseket és az előterjesztéseket;
c) a fogdában naponta köteles szemlét tartatni;
d) igényli a szükséges anyagi és technikai felszereléseket;
e) irányítja a fogdában történt rendkívüli események kivizsgálását;
f) a fogdaszolgálattal összefüggésben bekövetkezett fegyelemsértésről a szolgálati út betartásával értesíti a fegyelmi jogkört gyakorló elöljárót;
g) a fogvatartott által elkövetett fegyelemsértés esetén értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját;
h) a fogvatartott jutalmazásáról szóló határozatot elhelyezi a BM r. 44. §-ában meghatározott iratok között;
i)12 felelős a fogda rendjéért, a fogdaőrség jogszerű és szakszerű szolgálatellátásáért;
j) szervezi, irányítja, ellenőrzi, elemzi és értékeli a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb normákban az alárendeltségébe tartozó állomány feladatkörébe utalt feladatok végrehajtását, annak jog- és szakszerűségét, hatékonyságát;
k) folyamatosan figyelemmel kíséri a fogvatartás rendjét meghatározó jogszabályokat, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket;
l) szervezi, ellenőrzi a fogdán szolgálatot teljesítő állomány munkáját, folyamatos munkarendjét;
m) a rendkívüli események megelőzése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a fogdaőrség, valamint az őrizetesek pszichikai helyzetét;
n)13
o) végrehajtja a fogda gépjárműveinek szemléjét.

28/A.14 A fogdaparancsnok vagy az általa kijelölt személy folyamatosan kapcsolatot tart az együttműködő civil szervezetek képviselőivel. A biztonságos fogvatartást veszélyeztető körülményekkel kapcsolatos információk alapján a fogdaparancsnok megteszi a szükséges intézkedéseket, azokat jelenti a szolgálati elöljárójának. Amennyiben a kapcsolattartó a fogdaparancsnok által kijelölt személy, és ha a kapott információk a fogvatartással kapcsolatos azonnalos intézkedés megtételét indokolják, de a fogdaparancsnok ebben akadályoztatva van, akkor a kijelölt személy teszi meg a szükséges intézkedést és ezt haladéktalanul jelenti a fogdaparancsnoknak vagy a szolgálati elöljárónak.
28/B.15 Az őrparancsnok
a) a fogdaparancsnok távollétében szervezi, irányítja és felügyeli az alárendeltségébe beosztott fogdaőrség szolgálati tevékenységét;
b) a szolgálata megkezdésekor végrehajtja a fogdával kapcsolatos, a 43. pontban meghatározott átadás-átvételi tevékenységet, amelynek keretében a szolgálatot befejező őrparancsnokkal közösen ellenőrzi a zárkaegységben tartózkodó fogvatartottakat, meggyőződik létszámukról, állapotukról és az őrzésbiztonsági szabályok megvalósulásáról;
c) naprakészen vezeti az őrszolgálati okmányokat;
d) kezeli a fogvatartással kapcsolatos iratokat;
e) köteles a fogda területén napi szemlét tartani;
f) kezeli és felügyeli a fogda és a zárkaegység bejárati ajtajának átadás-átvétel tárgyát képező kulcsait, valamint az elektromos zárszerkezettel rendelkező ajtók működését és működtetését;
g) figyelemmel kíséri a fogvatartással összefüggő határidőket;
h) a fogvatartás befejező időpontjának lejárta előtt legalább 5 órával intézkedik a fogvatartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv képviselőjének, valamint a rendelkezési jog gyakorlójának értesítésére;
i) biztosítja a fogvatartottak jogainak érvényesülését;
j) felelős a fogda rendjéért, az őrzésbiztonsággal összefüggő követelmények megvalósításáért, a fogdaőrség jog- és szakszerű szolgálatellátásáért, a fogda rendeltetésszerű működéséért, a fogda napirendjének megtartásáért;
k) ellenőrzi a rendszeresített védőfelszerelések, védőeszközök, fertőtlenítő- és tisztítóeszközök meglétét, működőképességét és szavatosságát, továbbá azok pótlásának szükségessége esetén arról jelentést tesz a fogdaparancsnoknak;
l) figyelemmel kíséri a fogdaőrség egészségügyi, pszichikai és mentális állapotát, szükség esetén arról jelentést tesz a fogdaparancsnoknak;
m) a rendkívüli események megelőzése érdekében figyelemmel kíséri a fogvatartottak pszichikai, mentális és érzelmi állapotát, intézkedik a sérült vagy egyéb okból ellátásra szoruló fogvatartott egészségügyi ellátására, orvosi vizsgálatára;
n) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén közreműködik annak megszakításában, felszámolásában, utasítást ad a kényszerítő eszközök alkalmazására, végrehajtja az EIT-ben meghatározott feladatokat, eleget tesz a jelentési kötelezettségének;
o) ellenőrzi és felügyeli a fogvatartottak befogadásával, elbocsátásával, kísérésével kapcsolatos feladatokat és az ezekhez szükséges okmányok meglétét, azok vezetésének szabályszerűségét, valamint az érintett fogvatartott személyazonosságát;
p) állandó felcseri szolgálat hiányában ellenőrzi és felügyeli a gyógyszerkiadással és -tárolással összefüggő szabályok megtartását;
q) felügyeli a fogdába történő belépésre és tartózkodásra vonatkozó szabályok megtartását.

29. A napi szemle során a fogdaszolgálatot ellátó állománynak a fogdaparancsnok által kijelölt tagja ellenőrzi a fogdai berendezések, felszerelések előírás szerinti állapotát, a fogda rendjét, tisztaságát, a fogvatartás biztonságát, a zárkaegységben elhelyezett fogvatartottak létszámát, valamint lehetővé teszi a fogvatartott kérelemhez és panaszhoz való jogának gyakorlását.

30. A fogvatartott helyben nem orvosolható panaszát, kérelmét, beadványát a címzetthez kell eljuttatni, és erről tájékoztatni kell a fogvatartás alapját képező ügy előadóját. Címzett hiányában a fogvatartott helyben nem orvosolható panaszát, kérelmét, beadványát a fogvatartás alapját képező ügy előadójához kell eljuttatni.
31.16 A fogdaőrség tagja a fogdában, a kijelölt őrhelyen, a meghatározott mozgási körzetben végzi a fogvatartottak őrzését. Feladatát lőfegyver nélkül, egységes rendészeti gyakorló öltözetben, hímzett azonosító ruházatán való feltüntetésével, gumitalpú cipőben, rendőrbottal, bilinccsel, vegyi eszközzel és egyéb rendszeresített felszereléssel látja el.
31/A.17 A fogdaőr
a) az őrparancsnok alárendeltségében és irányítása mellett végrehajtja a fogdán elhelyezett fogvatartottak jog- és szakszerű, valamint biztonságos őrzését, felügyeletét, valamint a fogdában történő mozgatását;
b) szolgálatba lépése során a leváltandó fogdaőrrel közösen ellenőrzi a zárkaegységben tartózkodó fogvatartottakat, meggyőződik létszámukról, állapotukról, az őrzésbiztonsági szabályok megvalósulásáról;
c) eltérő utasítás hiányában az ellenőrzést a továbbiakban a zárkák betekintő sávjain keresztül – szükség esetén szabályszerű zárkanyitással – legalább 20 percenként megismétli;
d) közreműködik a zárkák, valamint a fogvatartottak ruházatának ellenőrzésében, felügyeli a fogvatartottak tisztálkodását;
e) köteles betartani és betartatni a fogda napirendjét;
f) az őrparancsnok utasításának megfelelően részt vesz a fogvatartottak befogadásában, elbocsátásában, végrehajtja az ezzel kapcsolatos adminisztratív és őrzésbiztonsági feladatokat;
g) felállítási helyét engedély nélkül nem hagyhatja el;
h) felelős a zárkák ajtajának zárt állapotáért;
i) szükség esetén önállóan vagy az őrparancsnok, illetve más szolgálati elöljáró utasítására kényszerítő eszközt alkalmaz;
j) felkészül a rendkívüli események megelőzésére, megszakítására;
k) riadó vagy riasztás esetén megszünteti a fogvatartottak zárkán kívüli mozgatását;
l) folyamatosan figyelemmel kíséri a fogvatartottak egészségügyi, pszichikai, mentális és érzelmi állapotát, rendellenes állapot észlelése esetén jelentést tesz az őrparancsnok számára;
m) jelentést tesz a rendkívüli esemény bekövetkezéséről;
n) ismeri és készségszinten kezeli a fogda biztonsági berendezéseit.
31/B.18 A fogdafelügyelő
a) az őrparancsnok alárendeltségében és irányítása mellett látja el tevékenységét;
b) az őrparancsnok akadályoztatása esetén vagy elöljárói utasításra az őrparancsnok feladatkörében eljárva utasítást ad a fogdaőrség részére;
c) ellátja a fogda működésével, működtetésével kapcsolatos azon egyéb járulékos és szakmai feladatokat, amelyek végrehajtására az őrparancsnok számára utasítást ad, így különösen a kísérések megszervezését, valamint a védő be- és kiléptetését;
d) feladatköre egyebekben megegyezik a fogdaőr feladatkörével.

32. A fogdaszolgálatot ellátó rendőr a fogdában az élelmiszer és annak elfogyasztásához szükséges eszközön kívül csak olyan tárgyat tarthat magánál, amely szolgálata ellátásához szükséges, és nem veszélyezteti a fogda őrzésbiztonságát. A fogdában szolgálatot ellátó állomány csak az erre kijelölt helyen öltözködhet, illetve ruházatot csak itt tárolhat.

33. A fogda befogadó egységében lőfegyvert a fogda ellenőrzésére és egyben fegyver viselésére és intézkedésre jogosult személyek, valamint a fogvatartott kísérését végrehajtó tarthat magánál. A fogda zárkaegységébe lőfegyverrel csak külön parancsra, más kényszerítő eszközzel el nem hárítható, súlyos rendkívüli esemény leküzdése céljából lehet belépni. A zárkaegységbe telekommunikációs eszköz nem vihető be. A zárkaegységbe történő belépés idejére a lőfegyvert, telekommunikációs eszközt a befogadó egységben erre a célra elhelyezett lemezszekrénybe kell elzárni.

34. A fogdában a 33. pontban foglaltak kivételével lőfegyvert tárolni tilos.

35. Amennyiben a fogdában nincs fogvatartott, a fogdaszolgálatot ellátó állomány közterületre vezényelhető.

36. A fogdaszolgálatot ellátóknak a fogdán belül tilos a fogvatartással összefüggő szolgálati feladatokon kívüli más tevékenység folytatása.

37. A fogdaszolgálatot ellátóknak az őrhelyet engedély és váltás nélkül elhagyni tilos. A fogdaszolgálatot ellátóknak az előírt pihenő- (étkezési) időt – a fogvatartottak étkezési idején kívül – az arra kijelölt helyiségben kell biztosítani.

38. A fogdaszolgálatot ellátók a szolgálat letelte után a következő szolgálatba lépéséig a zárkaegységbe nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak, a fogda befogadó egységébe a fogdaparancsnok eseti engedélyével léphetnek be, ott tartózkodhatnak.

39.19 A rendvédelmi igazgatási alkalmazott megbízható a fogdaszolgálatot ellátók helyiségeinek, illetve használaton kívüli zárkáknak a tisztántartásával. Rendvédelmi igazgatási alkalmazott teljes vagy részmunkaidőben is foglalkoztatható. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott fogvatartottakkal szemben tanúsítandó magatartására a fogdaőrökre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

2. Az eligazítás

40.20 A fogdaszolgálatot ellátóknak az eligazítást a fogdaparancsnok – akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott őrparancsnok – köteles megtartani, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak feladatait meghatározni. Az eligazítást a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) dokumentálni kell.

41. Az eligazítás során ki kell térni:
a) a feladatokra, a fogdaszolgálatra vonatkozó új szabályok ismertetésére;
b) a rendkívüli események megelőzésének lehetőségeire;
c) az ellenőrzési tapasztalatokra;
d) a szolgálat ellátásra való alkalmasság ellenőrzésére;
e) az őrzésbiztonsággal kapcsolatos követelményekre;
f) a napirendre;
g) a szolgálat átadás-átvétel végrehajtásának módjára és
h) az egyéb aktuális feladatokra.

42. Az eligazításon a fogdaszolgálatot ellátók az előírt szolgálati öltözetben és felszereléssel kötelesek megjelenni.

43. A fogdaszolgálat átadás-átvétele a fogdában történik. Ennek keretében:
a) a szolgálatot átadó tájékoztatja a szolgálatot átvevőt:
aa) a fogvatartottak létszámáról, összetételéről, tartózkodási helyéről, gyógyszerellátásukról, a velük kapcsolatos egyéb feladatokról, megtörtént vagy várható eseményekről, engedményekről, fenyítésekről és jutalmakról;
ab) az esetleges műszaki meghibásodásokról, az elvégzendő és elvégzett – javító, karbantartó – munkákról, ezzel összefüggésben megtett intézkedésekről;
b) a szolgálatot átadó és a szolgálatot átvevő közösen ellenőrzik:
ba) a letéti tárgyak, pénz és értékek meglétét;
bb) az őrszolgálati okmányok meglétét, a nyilvántartások vezetettségét;
bc) a fogda rendjét, tisztaságát;
bd) az őrzésbiztonsági berendezések és eszközök – a jelző-, ellenőrző és riasztórendszerek – állapotát, működőképességét, a fogda és a szolgálatparancsnok a fogda és a TIK közötti összeköttetést;
be) a fogdaszolgálatot ellátók használatára kiadott kulcsok meglétét;
bf) a nyílászáró szerkezetek, rácsok, falak, berendezési tárgyak állapotát, a zárkák felszerelését, a fogvatartottaknál nem tartható tárgyakat.

44. A fogdaszolgálat átadás-átvétel végrehajtását, annak pontos időpontját, megállapításait a szolgálatot átvevő őrparancsnok távbeszélőn jelenti a fogdát működtető rendőri szerv TIK ügyeletvezetőjének, a KR esetében a KR ügyeletvezetőjének, illetve a rendőri szerv szolgálatparancsnokának. A szolgálat átadás-átvétel megtörténtét, annak időpontját fogdaszolgálat átadási-átvételi naplóba kell bejegyezni.

45. A szolgálat átadás-ávételének ideje alatt fogvatartottak befogadása, elbocsátása és mozgatása csak különösen indokolt esetben, a fogdaparancsnok, akadályoztatása esetén az őrparancsnok engedélyével történhet.

IV. FEJEZET
A BEFOGADÁS

46.21 A rendőrségi fogdába csak az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő, a fogvatartásért felelős által aláírt vagy elektronikusan kiadmányozott rendelvény alapján lehet befogadni. A fogvatartás végrehajtásával kapcsolatos bírósági, ügyészi vagy hatósági határozatot, értesítést zárt borítékban mellékelni kell a rendelvényhez, felbontására a fogdában a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyész mellett a fogvatartott ügyében eljáró nyomozó szerv vezetője, az ügyintéző, valamint a fogdaparancsnok, távollétében – amennyiben indokolt a boríték felnyitása – a szolgálatban lévő őrparancsnok jogosult. A zárt boríték felnyitásáról a rendelvényhez csatolt, a 29. melléklet szerinti nyilvántartó lapon nyilvántartást kell vezetni és azt az ügy irataival együtt kell kezelni.

47. A fogvatartásért felelős a rendelvény aláírási jogát átruházhatja. Az erről szóló intézkedést – az aláírásra jogosult személyek aláírásmintájával együtt – a fogdaokmányok között el kell helyezni. A rendelvényen minden esetben a fogvatartásért felelős nevét kell szerepeltetni.

48. A befogadás során a fogvatartott nyilvántartási szám szerint kerül nyilvántartásba vételre. A nyilvántartási szám az a szám, amelyen a fogvatartottat a fogdakönyvbe bejegyezték.

49. A letéti tárgy megrongálódása, megsemmisülése vagy nem igazolt hiánya esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

50.22 A rendőrségi fogdába történő befogadás, a feltételeként előírt előzetes orvosi vizsgálat végrehajtására a rendelvény aláírója köteles intézkedni, figyelemmel az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasításban foglaltakra. Amennyiben az orvosi vizsgálaton nem biztosítható a fogva tartást elrendelő hatóság eljárása során kirendelt és alkalmazott tolmács személyes jelenléte, úgy a fogvatartott részére történő fordítást szolgálati telekommunikációs eszköz használatával szükséges biztosítani.

3. A befogadást végző rendőr feladatai

51.23 A befogadást végző rendőr ellenőrzi, hogy a rendelvény megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek, amennyiben hiányosságot tapasztal, az előzetes orvosi vizsgálat hiányát észleli, vagy gyanú merül fel arra, hogy a fogvatartott egészségi állapota eltér az előzetes orvosi vizsgálat során tett megállapításoktól, különös tekintettel a külsérelmi nyomokra, a befogadást felfüggeszti, és erről a rendőri szerv TIK ügyeletvezetőjén, a KR esetében a KR ügyeletvezetőjén keresztül tájékoztatja a rendelvény kiadmányozóját. Az orvosi véleményt zárt borítékban a rendelvényhez kell csatolni, annak megismerését a fogvatartott kérése alapján számára biztosítani kell.

51/A.24 Az őrparancsnok az orvosi véleményben foglaltakat megismerheti, az abban szereplő információból kizárólag a fogvatartást érintő intézkedéseikhez feltétlenül szükséges adatokat, így különösen az érintett fertőző vagy az őrzésbiztonságot veszélyeztető mentális jellegű betegségére vonatkozó információt, gyógyszeradagolására, étkezésére vonatkozó információt, elkülönítésére vonatkozó javaslatot adhatja ki
a) a fogdaszolgálat átadás-átvétel végrehajtása során az őt váltó őrparancsnoknak;
b) a 150–164. pont szerinti, a fogvatartott egészségügyi ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó személynek;
c) az érintettel kapcsolatba kerülő, fogdaszolgálatot ellátó és a kísérést végrehajtó állomány részére.

51/B.25 Az orvosi véleményt tartalmazó boríték felbontására a fogdában a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészen kívül a fogvatartott ügyében eljáró nyomozó szerv vezetője, az ügyintéző, valamint a fogdaparancsnok és az őrparancsnok jogosult. A fogvatartott részére kirendelt vagy meghatalmazott védő megtekintheti a zárt borítékban elhelyezett orvosi véleményt, a fogvatartott írásos engedélyével arról másolatot kérhet. A zárt boríték felnyitásáról a rendelvényhez csatolt, a 29. melléklet szerinti külön nyilvántartó lapon nyilvántartást kell vezetni és azt az ügy irataival együtt kell kezelni.

52. A befogadást végző rendőr felszólítja a fogvatartottat a nála lévő tárgyak bemutatására, a magánál nem tartható tárgyak átadására, majd a fogvatartott ruházatát átvizsgálja. Indokolt esetben a testüregre is kiterjedő vizsgálat iránt intézkedik.

53.26 A befogadást végző rendőr a fogvatartottnál lévő összes letétként kezelendő tárgyról négy példányban jegyzőkönyvet vesz fel. A letéti jegyzőkönyv első (eredeti) példányát a letéti tárgyakhoz, a második példányt a rendelvényhez kell csatolni, a harmadik példányt a fogvatartottnak át kell adni, a negyedik példány a tömbfüzetben marad. A letéti jegyzőkönyv első (eredeti) példánya a fogdából történő elbocsátást követően a fogvatartott 161-es iktatókönyvbe iktatott anyagában kerül elhelyezésre. A jegyzőkönyvet a befogadást végző rendőr, a fogvatartott és a ruházatátvizsgáláson jelenlévők (lehetőség szerint a fogvatartott kísérését végrehajtó rendőr) írják alá.

54.27 A fogvatartott zárkába bevihető, magánál tartható tárgyait jegyzéken kell felsorolni, melyből egy példányt a fogvatartott 161-es iktatókönyvbe iktatott anyagában kell elhelyezni, egy példányt a fogvatartott részére kell átadni.

55. A befogadást végző rendőr a letéti tárgyak közül a pénzt (értékpapírt), az értéktárgyakat és az okmányokat a felvett jegyzőkönyv egy példányával együtt az erre a célra rendszeresített – azonosítóval ellátott – tasakban vagy egyéb zárható tárolóban, majd zárt lemezszekrényben vagy letéti raktárban, fülkében helyezi el.

56.28 A befogadást végző rendőr megadja a BM r. 5. § (4) bekezdése és 14. §-a által meghatározott megfelelő tájékoztatást, majd gondoskodik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 12. § (3)–(4) bekezdésében foglalt írásos tájékoztató átadásáról, valamint felveszi az ezek tudomásulvételéről szóló, a 11. mellékletben szereplő minta szerint felvett írásbeli nyilatkozatot. Amennyiben a befogadáskor a fogva tartást elrendelő hatóság eljárása során kirendelt és alkalmazott tolmács személyes jelenléte nem biztosított, úgy a 11. mellékletben a megfelelő szövegrész aláhúzásával kell jelölni, hogy a tolmácsolás szolgálati telekommunikációs eszköz használatával történt.

56/A.29 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes kiadja, majd szükség szerint aktualizálja a „Magyar nyelvű tájékoztató a rendőrségen fogvatartott személyek jogairól és kötelezettségeiről, valamint a fogvatartás rendjéről” elnevezésű nyomtatványt.

57. A befogadást végző rendőr a fogvatartottat a fogdakönyv rovatainak kitöltésével nyilvántartásba veszi, a nyilvántartási számot a fogvatartottal szóban közli, majd a zárkában elhelyezi.

58. A fogvatartás alapjául szolgáló, a jogok korlátozásának elrendelésével kapcsolatos iratokat a befogadásról, a fogvatartást megszüntető határozatot a szabadlábra helyezésről szóló rendelvénnyel együtt, annak mellékleteként kell kezelni.

V. FEJEZET
ÉRINTKEZÉS A FOGVATARTOTTAKKAL

59.30 A fogdaszolgálatot ellátó a fogvatartott személyt a nyilvántartási száma szerint, vagy – ha a folyamatban lévő eljárás sikeres kimenetelét nem veszélyezteti – teljes nevén vagy vezetéknevén az úr vagy asszony szó használatával szólítja meg. A fogvatartottat a fogdaszolgálatot ellátó nem tegezheti.

60. A fogdaszolgálatot ellátó a fogvatartott személy őrzésével, ellátásával, a napirend betartatásával, a fogda biztonságával, a fogda rendjének megtartásával összefüggésben a fogvatartott részére utasítást adhat. Az utasítást határozottan, indokolt esetben a személyre történő rámutatással kell közölni, és meg kell győződni arról, hogy az érintett a kapott utasítást megértette, tudomásul vette.

61. A fogdaszolgálatot ellátó a fogvatartottakkal magánbeszélgetést nem folytathat, nem adhat tájékoztatást a fogvatartás alapját képező eljárásról. A fogvatartott részére üzenetet, csomagot, tárgyat – a jogszabályokban foglaltakat kivéve – nem közvetíthet.

VI. FEJEZET
A FOGDA BELSŐ RENDJE

4. A zárkarend

62. A fogvatartottnak nem engedélyezhető, hogy a fogdában a falra, berendezési tárgyakra képet, újságkivágást stb. helyezzen el, azokat bármilyen módon megjelölje.

63. A napirend betartását – a fogda rendjének fenntartása érdekében – minden fogvatartottól meg kell követelni.

5. Az étkeztetés

64. Az étkeztetést végző személy részére fehér köpenyt és sapkát kell biztosítani.

65. Az étkezéshez rendelkezésre álló idő leteltét követően az ételmaradékokat, a tálalóedényzetet, valamint – a magánál tartható evőeszköz kivételével – az evőeszközöket a zárkából haladéktalanul el kell távolítani.

6. A letéti pénz kezelése

66. A fogvatartott letétként kezelt pénze azon tárgyak beszerzésére, illetve szolgáltatások igénybevételére fordítható, melyeket a fogvatartott a Bv. tv., illetve egyéb jogszabály alapján saját költségén szerezhet be, illetve vehet igénybe.

67. A BM r. 35. § (3) bekezdése szerinti, a fogvatartottat terhelő költségek elszámolásának rendjét a fogvatartásért felelős intézkedésben szabályozza.

68.31 A fogvatartásért felelős megbízottja a fogvatartott írásos kérelme alapján történő vásárlás előtt jogosult a letéti pénz arányos részét dokumentáltan átvenni. A felhasználásról részletes számlát kell készíttetni. A vásárlással rendvédelmi igazgatási alkalmazott is megbízható.

69.32 A fogvatartott letétként elhelyezett tárgyaiból – írásbeli kérelmére – kiadást vagy bevételt a fogdaparancsnok, akadályoztatása esetén a szolgálatban lévő őrparancsnok a rendelkezési jogkör gyakorlójának együttes engedélyével teljesíti. A rendelkezési jogkör gyakorlójának kezdeményezésére a fogvatartott letétjéből a fogvatartott jelenlétében biztosítható a hatósági lefoglalás végrehajtása vagy a letétben lévő tárgyaknak a nyomozati eljárások lefolytatása érdekében történő átadása.

70. A letéti tárgyak nem igazolt hiánya, megrongálódása vagy megsemmisülése esetén a kivizsgálást azonnal le kell folytatni, amely során a fogvatartott és az értékkezeléssel megbízott személy meghallgatását soron kívül végre kell hajtani. Kár keletkezése esetén az eljárást a Bv. tv.-ben és a Polgári Törvénykönyvben foglalt kártérítésre vonatkozó szabályok szerint, a kár jellegétől függően, az érintett szakterület szakértelemmel rendelkező ügyintézőjének bevonásával a kárbiztos végzi.

7. Tisztálkodás, közös használatú helyiségek igénybevétele

71. A kulturált tisztálkodás biztosítása, valamint az indokolatlan mértékű víz- és energiafelhasználás elkerülése érdekében a zuhanyozással tölthető idő mértéke naponta személyenként egy alkalommal legfeljebb tíz perc.

72. A közös használatú helyiségeket azonos időben csak ugyanabban a zárkában elhelyezett fogvatartottak használhatják. A fogvatartottak mozgatása esetén különös figyelemmel kell lenni az elkülönítés szabályaira. A fogvatartott zárkába kísérése után az általa igénybe vett valamennyi helyiséget az őrzésbiztonságra figyelemmel át kell vizsgálni.

8. Fodrász igénybevétele
73.33 A fogdában fodrász igénybevétele csak a rendelkezési jogkört gyakorló hozzájárulásával, a fogdaőrség állandó biztonsági felügyelete mellett, a fogvatartásért felelős által kijelölt helyiségben történhet. A hajvágással csak szakképzett személy bízható meg, aki előre egyeztetett időpontban a fogdába beléphet.

74. A fodrász személyére és fogdában tartózkodására a BM r. 24. §-ának a látogatókra vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a munkaeszközként használt tárgyakat – olyan módon, hogy azokhoz illetéktelen személy ne juthasson hozzá – magánál tarthatja.

9. A ruházat tisztán tartása, cseréje

75. A fogvatartott részére lehetővé kell tenni, hogy saját ruházatának tisztán tartását, cseréjét elsősorban hozzátartozója útján biztosítsa. Az alsóruházat – és ahol annak feltételei adottak, a felsőruházat – kitisztításának feltételeit a fogvatartott részére a tisztálkodással egy időben a mosdó-zuhanyozó helyiségben kell megteremteni.

10. A zárkarendezés és a takarítás szabályai

76. A fogdában folyamatosan kifogástalan tisztaságot kell fenntartani. Biztosítani kell a tisztántartáshoz és a takarításhoz szükséges anyagokat és eszközöket, amelyeket használaton kívül elzárva kell tartani.
77.34 A zárkák napi takarítását a zárkában elhelyezettek a Bv. tv. 135. §-ára figyelemmel a fogdaőrség felügyelete mellett végzik.

78. A zárkákban a fedeles hulladéktároló edényeket naponta kell üríteni. El kell távolítani a fogvatartott birtokában tartható tárgyak közül a kiürült flakonokat, elhasznált csomagolóanyagokat.

11. A külső kapcsolattartás biztosítása

79. A fogvatartásért felelős kiemelt figyelmet fordít a rendelkezési jogkört gyakorlójának a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseire.

80. A fogda őrparancsnoka a kapcsolattartásra jelentkező személyeknek, szervezetek tagjainak a fogdába történő érkezésekor a személyazonosság és jogosultság megállapítását követően megadja a szükséges tájékoztatást, és biztosítja a kapcsolattartást annak jogszerűsége esetén.

12. Látogatás, távbeszélő-használat, csomagellenőrzés

81. A látogatófogadások időpontját – az őrzésbiztonság fenntartása, a várakozás és a zsúfoltság elkerülése érdekében – fogvatartott ügyében eljáró ügyintéző és a fogdaparancsnok koordinálja.

82. Az ellenőrzés nélkül engedélyezett látogatófogadás, kapcsolattartás során az előírt biztonsági felügyeletet ellátó rendőr figyelemmel kíséri a személyek tevékenységét. Olyan helyen köteles tartózkodni, hogy indokolt esetben – különösen a látogatót ért támadás jogsértő vagy a fogvatartás rendjébe ütköző magatartás esetén – beavatkozhasson.

83. A fogvatartott és az egyház képviselőjének kapcsolattartására, a vallásgyakorlásra a fogda többcélú helyiségében őrzésbiztonsági szempontból az előírásoknak megfelelően kialakított helyiségben kerülhet sor.

84. A fogvatartott vallásgyakorlásra vonatkozó kezdeményezését ügyének előadója továbbítja az egyház (felekezet) képviselőjéhez, majd az egyeztetett időpontról a fogda- vagy őrparancsnokot és a fogvatartottat tájékoztatja. Az egyház (felekezet) képviselője által kezdeményezett vallásgyakorlás lehetőségéről a fogda- vagy őrparancsnok ad tájékoztatást a fogvatartottak részére.

85. A fogvatartásért felelős gondoskodik a látogatónál nem tartható tárgyaknak a fogdán kívüli biztonságos elhelyezésének és megőrzésének lehetőségéről.

86. A fogvatartott távbeszélő-használati szándékát kérelmi lapon jelezheti, amelyen meg kell jelölni a felhívni kívánt személy vagy szervezet nevét, megnevezését, valamint telefonszámát. Több kérelmező esetén a távbeszélő-használat rendjét úgy kell koordinálni, hogy az lehetőleg minden fogvatartott számára biztosított legyen.

87.35 A Bv. tv.-nek a telefonbeszélgetés kezdeményezésére vonatkozó rendelkezései biztosítása érdekében a telefonhívás a fogvatartott kérésére a fogdaszolgálatot ellátó állomány tagja, illetve – amennyiben a beszélgetés ellenőrzéssel zajlik – az ellenőrzést végző rendőr útján történik. Sikertelen hívás esetén a hívás újabb kérelmi lap benyújtása nélkül egy alkalommal ismételhető meg. Sikertelennek minősül a hívás, ha a kapcsolat technikai okok miatt nem jön létre, ha a vonal foglalt, a hívott fél a telefont nem veszi fel, vagy a kapcsolat létrejön, de a hívást fogadó fél nem a keresett személy.

88. A fogvatartottak számára biztosított kártyás telefonkészüléket a fogdaszolgálatot ellátó állomány magánbeszélgetésre nem veheti igénybe.

89. A védő vagy a kapcsolattartásra feljogosított más személyek által a fogvatartott részére személyesen hozott vagy postán küldött telefonkártya csak új, eredeti, sértetlen, bontatlan csomagolású lehet.

90. A fogvatartott letéti pénzét telefonkártya vásárlására is felhasználhatja, ilyen irányú igényét – a letéti pénz terhére történő vásárlásra vonatkozó szabályok szerint – írásban jelezheti. A telefonkártyát a fogvatartott nem tarthatja magánál, azt a letétre vonatkozó szabályok szerint, a fogvatartott letétként kezelt értéktárgyai között kell őrizni. A fogvatartott letétjében több telefonkártya is lehet, azonban azok közül egyszerre csak egy lehet bontott, használatban lévő. Új kártyát kiadni és használni csak az előző kártya lemerítése esetén lehet.

91. A fogvatartott által folytatott telefonbeszélgetésekről és a telefonkártya használatáról nyilvántartást kell vezetni.

92. A fogvatartott részére érkezett csomag őrzésbiztonsági szempontból történő átvizsgálása – a higiéniai előírások betartásával, gumikesztyű használatával – fémkereső alkalmazásával és olyan részletességgel történik, hogy az kizárja a fogvatartottnál nem tartható tárgy fogvatartotthoz való eljuttatását. A csomag tartalmáról nyilvántartó lapot kell kiállítani.

93. A fogvatartott részére érkezett csomagok esetén az őrzésbiztonság mellett az ételfertőzések és az ételmérgezések elkerülésére vonatkozó szabályoknak is érvényesülni kell. A fogvatartott részére kizárólag sértetlen, eredeti csomagolásban érkezett termékek továbbíthatók.

13. A szabad levegőn tartózkodás

94. A fogvatartott szabad levegőn tartózkodása az erre a célra kialakított, őrzésbiztonsági szempontból megfelelő helyen történhet. A fogvatartottak viselkedésének figyelemmel kísérése a BM r. 9. §-ában leírtak figyelembevételével történik.

14. A közügyek gyakorlása

95. A fogvatartott közügyei gyakorlásának biztosítása során a választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. FEJEZET
ELJÁRÁS RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN

96.36 A fogdában vagy a kísérés során bekövetkező rendkívüli események megelőzésére, felszámolására – így különösen a fogvatartott fertőző betegsége, annak gyanúja vagy kórokozó tünetmentes hordozása, illetve a fogda közegészségügyi vagy járványügyi veszélyeztetettsége esetére vonatkozó előírásokat – a fogvatartási hely sajátosságaira, a bekövetkezett rendkívüli események tapasztalataira figyelemmel, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által a szakmai irányítás körében meghatározott kötelező tartalmi elemek alapulvételével a fogdaparancsnok köteles az EIT-ben rögzíteni.

97. Az EIT-et a fogvatartásért felelős hagyja jóvá.

98. A fogda személyi állománya a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén végrehajtja az EIT-ben meghatározott feladatokat.

99. Az életet, testi épséget, az őrzésbiztonságot veszélyeztető, más rendőr segítségét igénylő rendkívüli esemény észlelése vagy tudomására jutása esetén a fogda jelző- és riasztórendszerét működtetni kell.

100. A fogda riasztórendszerének működésbe lépése esetén a napirendtől való eltérést, a fogvatartott jogainak korlátozására vonatkozó részletes szabályokat, a szükséges intézkedéseket, a segítségnyújtást és a megerősítő őrök vezénylésének módját – a fogda kategóriája, kialakítása és más helyi sajátosságok alapján – a fogvatartásért felelős intézkedésben szabályozza.

101. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a fogdaszolgálatot ellátót az erről szóló jelentés elkészítésének idejére helyettesíteni, indokolt esetben a szolgálat teljesítése alól mentesíteni kell.

102. A fogda területén bekövetkezett rendkívüli események esetén a fogvatartásért felelős intézkedik az eseményt kiváltó ok, illetve okok megszüntetésére.

103. A rendkívüli esemény kivizsgálásában nem vehet részt az a személy, akinek felelősségét a rendkívüli esemény vonatkozásában vizsgálni szükséges.

VIII. FEJEZET
A FOGDA ELLENŐRZÉSE

104. A BM r. 7. §-a alapján fogdaellenőrzésre jogosultak által végrehajtott:
a) általános fogdaellenőrzés kiterjed az őrzésbiztonság minden elemére;
b) részleges fogdaellenőrzés csak az egyes szakterületek vizsgálatát foglalja magában.

105.37

106.38
107.39 A fogdaparancsnok és közvetlen szolgálati elöljárója havonta egy alkalommal köteles a fogdaszolgálat ellátását ellenőrizni. Ezen kívül a fogdaszolgálatot közvetlenül irányító parancsnok köteles legalább hetente egy alkalommal a fogda összes helyiségét átvizsgálni, a biztonsági berendezéseket, a fogdaőrség tagjainak ruházatát, felszerelését, a szolgálat ellátását, az okmányok vezetését, a fogvatartottakkal való bánásmódot átfogóan ellenőrizni.

108. A fogda ellenőrzése kiterjed a nyílászárók, az ajtók, az ablakok, a rácsozatok és azok zár- és tartószerkezeteinek előírás szerinti állapotára, a falakon észlelt esetleges elváltozásokra, vakolatbontásra, más rongálásra, az elhelyezett, valamint a fogvatartottnál tartható használati tárgyakra. A helyiségek minden körülményre kiterjedő ellenőrzése során fel kell tárni az őrzésbiztonságot, a fogda rendjét veszélyeztető, a megszokottól eltérő minden változást, azokat a tárgyakat, amelyek a fogdában nem tarthatók vagy tárolhatók, és gondoskodni kell azonnali eltávolításukról.

109. A fogda éjszakai ellenőrzését úgy kell végrehajtani, hogy a fogvatartott nyugalmát ne zavarja. Amennyiben az ellenőrzés a fogvatartott elhelyezéséül szolgáló zárkára vagy a fogvatartottra terjed ki, az ellenőrzés a fogda napirendje szerinti takarodó és az ébresztő közötti időtartamot nem érintheti.

110. A szolgálat ellátásáról és a fogvatartottakról tájékoztatás csak az ellenőrzést végző jogosultságának megfelelően adható.

IX. FEJEZET
FOGDÁBAN TÖRTÉNŐ MOZGATÁS

111. A fogvatartott mozgatása folyamatos rendőri felügyelet mellett történik.

112. A fogvatartott mozgatása nem minősül kísérésnek.
113.40 A fogvatartott mozgatása során a fogvatartott által igénybe vett helyiség ajtajának nyitására – az őrparancsnok őrzésbiztonság követelményére figyelemmel történt eltérő rendelkezésének hiányában – a fogdaőrség két tagjának jelenlétében kerülhet sor.

114. A fogvatartott mozgatása során az elkülönítés szabályait alkalmazni kell.

X. FEJEZET
FOGDÁN KÍVÜLI KÍSÉRÉS, ŐRZÉS

15. A kísérésre irányadó közös szabályok

115. A kísérést, őrzést úgy kell megszervezni, hogy a fogvatartott támadásának elhárítására, esetleges szökési kísérletének megakadályozására azonnal intézkedni lehessen.

116. A kísérés biztonságos körülményeinek megteremtéséért, az ehhez szükséges feltételek meglétéért és a kísérés szakszerű végrehajtásáért a kísérésre utasítást adó, valamint az útbaindító parancsnok és a kísérőőr külön-külön is felelősséggel tartozik.
117.41 A kísérőőri feladatra a Rendőrség hivatásos állományú tagja jelölhető ki. A kísérést végrehajtó rendőr szolgálati feladatát a rendszeresített felszereléssel, vezetőszáras fém kézbilinccsel és – amennyiben az átkísérési utasítás azt előírja – bilincsrögzítő övvel teljesíti. A kísérő őrnél a rendszeresített felszerelésen kívül csak olyan kisméretű tárgyak lehetnek, amelyek a mozgásban nem zavarják.

118. Kísérési feladatot kizárólag átkísérési utasítás alapján lehet végrehajtani.

119. Az átkísérési utasításban kell meghatározni a fogvatartott kísérésének módját, a kísérő őrök létszámát, fegyverzetét, felszerelését, a kényszerítő eszköz alkalmazását vagy az alkalmazás lehetőségét, a fogdán kívüli kísérés időpontját, helyét; büntetés-végrehajtási intézetbe, törvénykezési épületbe történő kísérés esetén a felsoroltakon kívül a személy átvételéhez szükséges adatokat is. A kísérést elrendelő parancsnok meghatározhatja, hogy a kísérő őr gépkarabéllyal is legyen felszerelve. A kísérés megszervezése a kísérést végrehajtó rendőr parancsnokának a feladata.

120.42 A BM r. 10. § (1) bekezdés a) pontja esetén az átkísérési utasítást a Rendőrség eljárást folytató nyomozó szervének vezetője, a BM r. 10. § (1) bekezdés b) pontja esetén az átkísérési utasítást a fogvatartásért felelős által kijelölt vezető állítja ki. Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója nem rendőri szerv, akkor a fogvatartott kísérésére vonatkozó utasítást a fogvatartásért felelős által kijelölt vezető állítja ki.

121. A fogvatartott fogdán kívüli kísérése során felmerült őrzés végrehajtásának szabályait az átkísérési utasításban kell részletesen meghatározni. Amennyiben az átkísérés során a fogvatartott őrzése válik szükségessé, és annak végrehajtását nem az átkísérést végző rendőr hajtja végre, akkor az őrzést rendkívüli őrrel kell biztosítani.

122. A kísérő őröket lehetőség szerint a fogvatartott neméhez, testi alkatához, fizikumához és veszélyességi fokához igazodva kell kiválasztani.

123. A kísérést úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy az az eljáráshoz, a bizonyításhoz fűződő érdekeket ne veszélyeztesse.

124. A kísérés során a kísérő őrnek tilos a kísért személyt a meghatározott helyen kívül más helyre kísérni, a fogvatartottal magánjellegű beszélgetést folytatni, a kíséréssel összefüggő szolgálati feladatokon kívül más tevékenységet folytatni.

125. Kísérés során a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: RSzSz.) 76. § (2) bekezdését kell alkalmazni. A rendkívüli őr feladatait az RSzSz. 77. §-ára figyelemmel őrutasításban kell részletesen meghatározni.

126. A megerősített kíséréshez szükséges, a rendes kísérés mértékét meghaladó létszám- és eszközszükségletet a kísérést elrendelő vezető és a végrehajtás megszervezéséért felelős parancsnok együttesen határozza meg. A megerősített kíséréshez beépített adó-vevő készülékkel és kézi rádióval felszerelt rabszállítót kell biztosítani.
127.43 Kísérés során a fogvatartott az őr kíséretében mehet szükségletei elvégzésére. A bilincs a fogvatartott kezéről nem távolítható el, kizárólag az egyik kéz tehető szabaddá, a vezetőszáras fém kézbilincs alkalmazása ebben az esetben is kötelező. A fogvatartott által használni kívánt helyiséget – használat előtt – a kísérőőr őrzésbiztonsági szempontból köteles ellenőrizni. Ennek keretében megvizsgálja, hogy a fogvatartott nem juthat-e támadásra alkalmas eszközhöz, illetve fennáll-e a szökés lehetősége. Amennyiben a helyiségben támadásra alkalmas eszköz található, azt el kell távolítani. A helyiséget, annak használatát követően az őr köteles átvizsgálni, amelynek során meg kell győződni arról, hogy a fogvatartott nem vett magához idegen vagy nem hagyott hátra birtokában levő tárgyat. A fogvatartott által használt helyiség ajtaját olyan mértékben szabad becsukni, hogy az őr a fogvatartott magatartását figyelemmel tudja kísérni. Külső és belső kísérés során a rendőrségi objektumban a fogvatartott a szükségleteit, ha előállító egység rendelkezésre áll, kizárólag az abban az e célra kialakított mellékhelyiségben végezheti.

128. A kísérés fajtája lehet:
a) belső kísérés,
b) külső kísérés.

16. A belső kísérés

129. Fogvatartottal kapcsolatos nyomozási cselekményt lehetőleg a fogda területén kialakított őrzésbiztonságnak megfelelő helyiségben kell végrehajtani.

130. A kísérőőri létszám fogvatartottanként legalább egy fő rendőr.

131. A kísérést végrehajtó állomány lőfegyverrel történő felszerelése az őrzésbiztonsági feltételek figyelembevételével mellőzhető.

132. A belső kísérés biztonságos végrehajtását a helyi sajátosságok figyelembevételével a fogvatartásért felelős intézkedésben szabályozza.

17. A külső kísérés

133. A rendes kísérés alkalmával a kísérő őrök létszámának legalább egy fővel meg kell haladnia a kísért fogvatartottak létszámát, amennyiben a kísérés nem rabszállítóval történik.

134. A kísérés közben szükséges pihenőre rendőrségi objektumban kerülhet sor. Ebben az esetben a fogvatartott elhelyezése az RSzSz. 31. § (2) bekezdésében meghatározott előállító helyiségben történik.

18. A szolgálati gépjárművel történő kísérés

135. A szolgálati gépjármű valamennyi ajtajának biztonságos bezárásáról, az ajtók belső nyitás elleni védelméről a gépkocsivezető gondoskodik. A balesetből származható életveszélyre tekintettel a kísért személyt – az RSzSz. 41. § (5) bekezdésében foglalt tilalom betartása mellett – tilos a másik kísért személlyel összebilincselni. A szolgálati gépkocsiban kialakított biztonsági övet a fogvatartott esetében alkalmazni kell.

136. A nem kísérésre kialakított öt személyes személygépkocsiban azonos időben kizárólag egy fő fogvatartott szállítható. A fogvatartott a gépkocsivezető mögött nem foglalhat helyet.

137. Rabszállítóban történő kísérés közben a fogvatartott bilincsrögzítő övvel történő bilincselése a kísérés módját meghatározó parancsnok külön utasítása alapján történik.

138. A megbilincselt fogvatartott kísérése közben a fogvatartott kezeinek bilincselése nem szüntethető meg. A fogvatartott kezeiről a bilincs ideiglenesen egészségügyi vizsgálat vagy hatósági eljárás lefolytatása érdekében, annak időtartamára távolítható el. Ezen időszak alatt a kísérő őr köteles a rendkívüli esemény bekövetkezésének megakadályozására felkészülni.

139. Ha a kísért személy megszökött, és az elfogására tett intézkedések nem vezettek eredményre, a fogdát működtető rendőri szerv TIK ügyeletvezetője, a KR esetében a KR ügyeletvezetője haladéktalanul köteles a szökött személy elfogására intézkedni.

140. A fogvatartott súlyosan beteg hozzátartozójának meglátogatására vagy a fogvatartott temetésen való részvételére a fogvatartásért felelős által jóváhagyott terv alapján kerülhet sor.

XI. FEJEZET
A FOGVATARTÁS MEGSZÜNTETÉSE, A FOGVATARTOTT ELBOCSÁTÁSA

141. A fogvatartott rendőrségi fogdában történő elhelyezése ideiglenesen vagy véglegesen szűnhet meg. Az elhelyezés megszüntetésére a fogvatartásért felelős által kiállított rendelvény vagy átkísérési utasítás alapján kerülhet sor.

142. Hatósági eljárás lefolytatása, kapcsolattartás, orvosi vizsgálat vagy kezelés, beteg hozzátartozó meglátogatása, temetés, választójog gyakorlása érdekében a fogvatartott fogdai elhelyezése ideiglenes szüneteltethető, amit dokumentálni kell.

143. Fogvatartott ideiglenes elbocsátása esetén az őrparancsnok
a)44 meggyőződik az átkísérési utasítás szabályosságáról, szabálytalanság esetén az elbocsátást felfüggeszti, ennek okát azonnal jelenti az átkísérési utasítást adó vezetőnek,
b) gondoskodik a ruházat-, illetve csomagátvizsgálás végrehajtásáról;
c) kiadja a szükséges ruházatot és tárgyakat, a kiadásról nyilvántartást vezet.

144. Ideiglenes elbocsátást követően a fogvatartott fogdába történő visszafogadásakor, valamint a fogvatartotton észlelt külsérelmi nyom vagy a fogvatartott panasza esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

145. Amennyiben a fogvatartás nem a fogdában kerül megszüntetésre, a kísérő őr felhívja a fogvatartott figyelmét a személyes és letéti tárgyai fogdában történő átvételének lehetőségére. A letéti tárgyak átadására a fogdán kívül, az erre külön kijelölt helyiségben kerülhet sor. Amennyiben a fogvatartott a szabadítása után a letéti és egyéb tárgyai átvétele végett a fogvatartás helyén nem jelentkezett, vagy ha megszökött, és nem fogták el, az érintett tárgyakat a szabadítást követő 72 óra elteltével a rendelkezési jogkör gyakorlójának kell átadni.

146. A fogvatartott szabadlábra helyezésekor, ha a rendelvény hiányos vagy szabálytalan, az elbocsátást fel kell függeszteni, ennek okát a rendelvény kiállítójának jelenteni kell.

147. A szolgálatot ellátó őrparancsnok a fogvatartottnak a fogdából történő végleges elbocsátásakor a kiadott személyi felszereléseket tételesen visszaveszi, ruházat- és csomagátvizsgálást hajt végre, a letéti tárgyakat a jegyzőkönyv eredeti példányán visszaadja, és az átvételt elismerteti, indokolt esetben orvosi vizsgálatot kezdeményez.

148. A véglegesen elbocsátás esetén a szabadulási igazolást két példányban kell kiállítani, amelyből egy példányt a fogvatartottnak szabadításkor át kell adni, egy példányt pedig a fogvatartott fogdai iratai között meg kell őrizni.

149. A szabadulási igazolást a rendelvény aláírója állítja ki. A szabadulási igazolás aláírására az utasítás rendelvény-aláírásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

XII. FEJEZET
A FOGVATARTOTT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
150.45 A fogda egészségügyi ellátásának közvetlen szakmai felügyeletét a KR, illetve a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezető főorvosa vagy a hatósági ellátást végző orvosa végzi.
151.46 A fogdában lévő fogvatartottak sürgősségi orvosi ellátásának rendjét a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, illetve a KR orvosa, szerződéses külső orvos, munkaidőn túl, megállapodás alapján a fogda helye szerint illetékes háziorvosi ügyeleti szolgálat, kórház biztosítja.
152.47 A fogda 156. pont szerinti egészségügyi biztosítását az egészségügyi asszisztens látja el. A fogda egészségügyi biztosítását ellátó személyek rendszeres egészségügyi képzéséért, szakmai tájékoztatásáért a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, illetve az KR vezető orvosa a felelős.

153. Az egészségügyi panasszal jelentkezőket a fogda egészségügyi biztosítását végző a képzettségének megfelelő szinten, a tőle elvárható módon köteles ellátni. A fogda szolgálatban lévő állománya az arra rászorulót köteles elsősegélyben részesíteni.

154. A fogvatartottak egészségügyi alapellátását a napirendben megjelölt és kifüggesztett orvosi rendelési időben kell végrehajtani.

155.48 Mycobactérium (TBC), kanyaró, torokgyík, fertőző májgyulladás, diphtéria megbetegedések, valamint testnedvvel, váladékkal, vérrel való szennyeződés esetén a közös légtér, a berendezési tárgyak, falazat, padozat és minden egyéb felület fertőtlenítésére soron kívül intézkedni kell a 161/A. pontban foglaltakra figyelemmel.

156. A fogda egészségügyi biztosítását ellátó személy:
a) a fogdában részt vesz a fogvatartottak egészségügyi befogadásában, továbbá végrehajtja az egészségügyi alapellátását végrehajtó orvos melletti asszisztencia biztosítását, valamint a fogvatartottak speciális (szakrendelés) egészségügyi ellátásával kapcsolatos szervezési, koordinálási feladatokat;
b) képzettségének megfelelően elsősegélyt nyújt a fogdában;
c) végrehajtja a fogvatartottak részére felírt gyógyszerek kiosztását;
d) felügyeli az orvosi szoba eszközeinek rendeltetésszerű használatát;
e) végrehajtja a gyógyszer és egyéb készletek kezelését, intézkedik azok szükség szerinti pótlására;
f)49 naprakészen vezeti a fogvatartottak részére történő gyógyszerrendelésről, valamint a fogdaőrség által a fogvatartottak számára esetileg kiadott gyógyszerekről és a gyógyszeradagolásról a nyilvántartást.

157.50 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök orvosi rendelvényre történő beszerzésére rendvédelmi igazgatási alkalmazott megbízható.

158. A tudatmódosító szer fogyasztására utaló magatartásformák észlelése, súlyos sérüléssel járó baleset, eszméletvesztéses állapot, egészségkárosítás vagy öngyilkossági kísérlet esetén az orvos értesítésével egy időben intézkedni kell a mentőszolgálat értesítéséről.

159. A rendelkezési jogkör gyakorlóját a fogda értesíti a fogvatartott nyolc napon túl gyógyuló sérüléséről, haláláról. A Rendőrség fogvatartás alapját képező ügyben eljáró előadója köteles soron kívül értesíteni az öngyilkossági kísérlet, szándékos egészségkárosítás vagy baleset során nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett fogvatartott hozzátartozóját vagy a fogvatartott által megjelölt más személyt.

160.51 A fogdában ki kell jelölni egy zárkát, amelyben a fogvatartott az orvos rendelkezése szerint betegség miatt megfigyelésre elkülöníthető. Az elkülönítés időtartama alatt a fogdaszolgálatot ellátók alkalmazzák a rendszeresített és szükséges egészségügyi felszereléseket. Az elkülönítés megszüntetését követően – újabb fogvatartott elhelyezése előtt – a helyiséget fertőtleníteni kell.

161.52 A fertőző beteg vagy fertőző betegségre gyanús fogvatartott kísérésekor a rendszeresített védőeszközöket használni kell, a fogvatartott szállítása után a szolgálati gépjármű fertőtlenítésére – a 161/A. pontban előírt helyi szabályozásnak megfelelően – soron kívül intézkedni kell.

161/A.53 A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa intézkedik a 155., a 160–161. pontban előírt fertőtlenítésre vonatkozó szabályok országos szintű kialakítására, a fogvatartásért felelős ennek figyelembevételével, a helyi sajátosságokhoz igazodva határozza meg a fertőtlenítés szabályait.

162. A fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a félpengés borotvák elkülönített tárolását és újbóli kiosztását úgy kell végrehajtani, hogy az kizárólag a korábbi használójához kerüljön vissza.

163. Az AIDS elleni védekezés, a megelőzés és a fertőzésveszély elhárítása érdekében szükséges egészségügyi egységfelszereléssel kapcsolatos részletszabályokat a rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek AIDS ellen védő egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló ORFK utasítás határozza meg.

164. Az elvégzett orvosi vizsgálatok, valamint a rendőrségi fogdákban előforduló fertőzések és fertőző megbetegedések nyomon követése és egységes értékelése érdekében az ellátó orvosnak a „Jelentés-nyilvántartás közegészségügyi-járványügyi eseményről” megnevezésű iratot, valamint a hatósági orvosi vizsgálatok naplóját kell vezetnie. A „Jelentés-nyilvántartás közegészségügyi-járványügyi eseményről” megnevezésű irat egy-egy példányát kizárólag elektronikus úton meg kell küldeni a Rendőrség vezető főorvosának és a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjének.

XIII. FEJEZET
A FOGVATARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYIRATOK NYILVÁNTARTÁSA

165.54 A fogdában vezetett nyilvántartások és egyéb okmányok mintáit az 1–32. melléklet tartalmazza. A fogdában vezetett nyilvántartások és egyéb okmányok kezelése az Iratkezelési Szabályzat rendelkezései szerint, a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben lévő 161-es iktatókönyvben történik.A fogdában csak a szolgálattal és a fogvatartottakkal kapcsolatos ügyiratok tarthatók.

XIII/A. FEJEZET55
A SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁS RENDŐRSÉGI FOGDÁN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁNAK KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

165/A. A Szabs. tv. 139. § (1b) bekezdése szerinti szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtása során az utasítás rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

165/B. A fogvatartotti befogadáshoz szükséges rendelvényt a Szabs. tv. 139. § (5) bekezdése szerint körözött személy elfogása esetén az elfogó rendőri szerv készíti el, és az e szerv vonatkozásában fogvatartásért felelős vagy az általa meghatározott személy írja alá.
165/C.56

165/D. Az elfogás helye szerinti rendőrségi fogdába befogadott, szabálysértési elzárással érintett személy – amennyiben a kísérést végrehajtó rendőri állomány szolgálatellátásának hatékonysága indokolja, vagy ha bármely objektív ok miatt büntetés-végrehajtási intézetbe történő előállítása a büntetés-végrehajtási intézet hivatali munkaidejében nem valósul meg – a büntetés-végrehajtási intézet következő hivatali munkaideje kezdetéig – figyelemmel a szabálysértési elzárás hátralévő időtartamára – a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság fogdájába – a fogdai befogadás szabályainak megtartása mellett – befogadható.

165/E. A szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán eltöltött napjainak igazolása érdekében a büntetés-végrehajtási intézet munkatársai részére a 30. melléklet szerinti igazolást át kell adni. Amennyiben a szabálysértési elzárással érintett személy 165/D. pont szerinti fogdai befogadására sor kerül, a büntetés-végrehajtási intézetbe történő átkísérése esetén a rendőrségi fogdákban eltöltött napok igazolásakor azok teljes időtartamát figyelembe kell venni.

165/F. Amennyiben a fogdai befogadásra a fogda telítettsége miatt és/vagy az elkülönítés szabályainak megtartása mellett nincs lehetőség, az előállításkor a büntetés-végrehajtási intézet részére a 31. mellékletben szereplő minta szerint elkészített igazolást át kell adni.

165/G. A fogda a szabálysértési elzárás foganatba vételére, a szabálysértési elzárás kitöltésére, illetve az elkövetőnek a pénzbírság, helyszíni bírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátására vonatkozó értesítési kötelezettségét a 32. mellékletben szereplő minta szerint teljesíti.

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

166.57 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik a rendőrségi fogdaszolgálat ellátásának országos szintű felügyeletéről és szakmai irányításáról. Biztosítja a szolgálatellátással, a fogdai rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tapasztalatok folyamatos értékelését, azok gyakorlatban történő hasznosításához esettanulmányok elkészítését, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről szakmai irányítási jogkörében eljárva önállóan intézkedik.
167.58 A KR parancsnoka, Budapest rendőrfőkapitánya, valamint a vármegyei rendőr-főkapitányságok vezetői a tárgyévre vonatkozóan jelentést készítenek az irányításuk alá tartozó rendőri szervek fogdáinak aktuális állapotáról, a rendeltetésszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek alakulásáról, a bekövetkezett rendkívüli események összefoglalt tapasztalatairól. A jelentést KR parancsnoka és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői a szolgálati út betartásával a tárgyévet követő év február 15-ig megküldi, illetve felterjesztik a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

168. A fogvatartásért felelős gondoskodik a fogvatartottak őrzését, kísérését, a fogvatartással kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtását végző személyi állomány első alkalommal 2015. június 30-ig, ezt követően kétévenként történő, fontosabb jogszabály- vagy belsőnorma-változás esetén soron kívüli oktatásáról és vizsgáztatásáról.

169.59 A fogdaszolgálat ellátásához előírt vizsgát – a fogvatartásra és az őrzésre vonatkozó hatályos jogszabályokból, belső normákból, valamint az elsősegélynyújtás alapismereteiből – a fogvatartásért felelős által írásban kijelölt kéttagú bizottság előtt kell letenni. A dokumentált módon történő vizsgáztatást kétévenként meg kell ismételni. A fogvatartottak őrzését, kísérését csak az végezheti, aki – a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által kiadott vizsgakérdések alapján – az előírt vizsgakövetelményeket teljesítette. Az eredményes vizsgáról kiállított igazolás az érintett személyi anyagában kerül elhelyezésre.

170. A vizsgára való felkészítés során ismertetni kell az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó, illetve a fogvatartást érintő egyéb nemzetközi egyezmények szabályait is.

171–172.60

173.61 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül kiadja a fogvatartottak őrzését, kísérését végrehajtó állomány számonkéréshez a vizsgakérdéseket, amelyeket minden év december 15-ig felülvizsgál.
174.62 A Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság igazgatója, a vármegyei (fővárosi) rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes intézkedik a fogda üzemeltetésével kapcsolatos iratok, nyilvántartások rendszeres aktualizálására.

175. Ez az utasítás a 176. pontban foglalt kivétellel a közzétételét követő napon lép hatályba.

176. Az utasítás 27. pontja 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

177.63

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

A FOGVATARTOTTAK RÉSZÉRE KIADOTT ESETI GYÓGYSZEREK NYILVÁNTARTÁSA

A fogvatartott neve
születési helye, ideje

Panasza

Kiadott gyógyszer
megnevezése, mennyisége

Gyógyszerkiadás
pontos ideje
(év, hónap, nap, óra, perc)

Nyilatkozat: kijelentem, hogy az adott gyógyszerrel szembeni érzékenységemről nem tudok
(a fogvatartott aláírása)

Gyógyszert kiadó személy
aláírása

2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

A FOGVATARTOTT ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÁVBESZÉLŐ-, ILLETVE TELEFONKÁRTYA-HASZNÁLAT NYILVÁNTARTÁSA

Oldalszám: ..........
A fogvatartott neve, születési helye, ideje: ................................................................................

Új telefonkártyán lévő pénzösszeg

Beszél-
getés sorszáma

A kártya kiadásának ideje

Felvevő olvasható aláírása

Hívott fél neve, illetve telefonszáma

Fogvatartott aláírása

A beszélgetés ellenőrzése esetén az ellenőrzést végző személy olvasható aláírása

A kártya visszavételének ideje

Letétkezelő olvasható aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

Új telefonkártyán lévő pénzösszeg

Beszél-
getés sorszáma

A kártya kiadásának ideje

Felvevő olvasható aláírása

Hívott fél neve, illetve telefonszáma

Fogvatartott aláírása

A beszélgetés ellenőrzése esetén az ellenőrzést végző személy olvasható aláírása

A kártya visszavételének ideje

Letétkezelő olvasható aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz

........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........
A jelentendő fertőzések köre

1. Vírusos májgyulladások (Hepatitis A, B, C)

2. Tuberculosis (TBC)

3. AIDS (HIV-fertőzés), egyéb, szexuális úton terjedő fertőzések

4. Tetvesség (ruhatetű, lapostetű, fejtetű)

5. Rühesség

6. Ételfertőzések

7. Ételmérgezések

8. Gennyes agyhártya- és agyvelőgyulladás

9. Mononucleosis infectiosa

10. Járványos fültőmirigy-gyulladás (parotitis epidemica)

11. Egyéb fertőző megbetegedések egy vagy több személy megbetegedése esetén

12. Magyarországon elő nem forduló, behurcolt fertőzések és megbetegedések (például hastífusz, ebola)

4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz64


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

ÁTKÍSÉRÉSI UTASÍTÁS

Utasítom a ………………………………………………, hogy a ……………………………………………bűntettének, vétségének, szabálysértésnek elkövetése miatt őrizetben, letartóztatásban* lévő

Név:

Szül. hely, év:

Anyja neve:

Lakcím:

alatti lakost,

a …………………….… fogvatartási helyről a …………………………………………………… hivatalos helyiségébe ……… év…………… hó …… napján …… órára kísértesse át/kísérje át.*

A végrehajtás módja rendes/megerősített* kíséréssel történjen. A kísérést …… fő átkísérő rendőr végezze ……………………………………………………………………………….. felszereléssel.

A kísérési feladatok végrehajtásával az alábbi személyt/személyeket* bízom meg:

……………………… ……………………… ………………………

A kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó utasítás:

kényszerítő eszköz alkalmazása nem szükséges,*

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 48. § a), b), c), d) pontja alapján előre/hátra helyzetben, vezetőszáras fém kézbilincs alkalmazását rendelem el,*

a fentieken kívül bilincsrögzítő öv alkalmazása szükséges/nem szükséges.*

Egyéb utasítások (pl. gépkarabély, a kísért személy magatartására utaló adatok):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………, ……… év ………… hó …… nap

………………………………….
aláíró parancsnok

Fent nevezett személyt a ………………………… (fő)kapitányságtól panasz és sérelem nélkül átvettem.

Megjegyzés:

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………, ……… év ………… hó …… nap

P. H.

…………………………………
aláírás


________________
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.

5. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz65


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

FOGDAKÖNYV

Sorszám

A fogvatartott neve, szül. helye, ideje, anyja neve, lakcíme

A fogvatartott ügyében eljáró hatóság, az ügyintéző neve, címe és telefonszáma

A fogvatartást – őrizetbe vételt, letartóztatást – elrendelő hatóság

A fogdai befogadás alapját képező rendelvény

A fogvatartott fogdai elhelyezését megszüntető hatóság, ügyészség, bíróság

Megjegyzések
(pl. korlátozások, fokozott őrzés, a letét sorszáma)

A befogadást végrehajtó rendőr aláírása

Fiatalkorú törvényes képviselőjének (gondozójának) neve és címe

A fogvatartás kezdetének időpontja

Az elhelyezést megszüntető rendelvény, átkísérési utasítás száma

A fogvatartott végleges elbocsátásának, átkísérésének időpontja

A végleges elbocsátást végrehajtó rendőr aláírása

év

nap

óra
perc

év

nap

óra
perc

6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz

FOGDASZOLGÁLAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NAPLÓ
A fogdaszolgálat átadási-átvételi napló tartalmazza

1. A szolgálat átadás-átvétel:

– idejét;

– tárgyát;

– kiemelten a letéti pénz és értékek, tárgyak tételes átvételének végrehajtását;

– mit, milyen állapotban és szám szerint adtak, illetve vettek át.

2. A szolgálat alatt történt:

– rendkívüli eseményeket;

– a fogda állagában bekövetkezett károsodásokat;

– napirendben történt változásokat;

– ellenőrzéseket, szemléket, kiemelt megállapításokat;

– szolgálati tevékenységgel kapcsolatos eseményeket, változásokat;

– folyamatos feladatokat.

3. A szolgálat alatt tett intézkedéseket, azok folytatásának szükségességét.

4. Minden olyan szolgálattal összefüggő körülményt, eseményt, cselekményt, amely más szolgálati okmányban, nyilvántartásban, jelentésben nem került rögzítésre.

7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

A HATÓSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK NAPLÓJÁNAK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

Oldalszám: ..............

Sor-
szám

Vizsgálat ideje

A vizsgált személy adatai

Vizsgálat tárgya

Vizsgálati lelet, intézkedés

Év, hónap,
nap, óra, perc

A vizsgált személy neve, születési
helye, ideje, anyja neve

Milyen vizsgálat
(eü. panasz,
befogadás stb.)

Előzmény: lelet, diagnózis, intézkedési javaslat (pl. elkülönítés, eü. intézménybe utalás, kontrolljavaslatok, egyéb intézkedések stb.)

A vizsgálatot végző
személy aláírása,
pecsétje

Gyógyszeres terápia esetén:
gyógyszeralkalmazás időtartama (-tól -ig)
napszak megjelölése, időbeosztás (R, D, E)
adagolás módja (porrá törve, egészben)
mennyiség (például 1 doboz)

8. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz66

........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........
JELENTÉS – NYILVÁNTARTÁS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI-JÁRVÁNYÜGYI ESEMÉNYRŐL

Szám:

1.

A megbetegedés helye:

vármegye, város

2.

Megbetegedés észlelésének ideje:

3.

Betegség megnevezése:

4.

A kórismézés alapja:

tünet:

labor:

egyéb:

5.

Vélt fertőzőforrás:

ember:

élelmiszer:

egyéb:

6.

Biztosított vizsgálati anyag(ok):

testváladék:

egyéb:

7.

Beteg személy(ek) neme és száma:

férfi:

nő:

8.

A beteg személy állampolgársága:

magyar:

más:

9.

A megbetegedett(ek) életkora:

férfi:

nő:

10.

Behurcolt megbetegedés:

11.

Fogdán kialakult fertőzés:

12.

A beteg(ek) kezelése:

fogdán:

eü. intézmény:

13.

Eü. intézménybe vagy kórházba szállítás időpontja (intézmény megnevezése), személyek száma:

14.

Tett járványügyi intézkedések (elkülönítés, járványügyi megfigyelés, folyamatos és zárófertőtlenítés stb.):

15.

Értesítettek köre:

ÁNTSZ

elöljárók:

egyéb:
Kelt: .............................., .......... év .................... hónap ......... nap

P. H.

..............................................................
orvos


Kitöltendő: 2 példányban!

1. példány megküldendő: VMRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének

2. példány megküldendő: Rendőrség Vezető Főorvosának

9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

JEGYZÉK
a fogvatartott tulajdonát képező, a fogvatartása során magánál tartott tárgyairól

..............................................................................................................................................

............................................................................................................. (név, szül. hely, idő)

fogvatartott a tulajdonát képező, alább felsorolt tárgyakat a fogvatartása során magánál, illetve a tartózkodási helyéül kijelölt helyiségben – zárkában – tartja:

1. ..............................................................

9. ................................................................

2. ..............................................................

10. ..............................................................

3. ..............................................................

11. ..............................................................

4. ..............................................................

12. ..............................................................

5. ..............................................................

13. ..............................................................

6. ..............................................................

14. ..............................................................

7. ..............................................................

15. ..............................................................

8. ..............................................................

16. ..............................................................

...................................., ..... év .................. hó .....-n

........................................................

........................................................

fogvatartott

befogadást végző

........................................................

rendőr tanú

10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........
Sorszám: ...........................

JEGYZŐKÖNYV
a letéti tárgyakról

A fogvatartott neve (leánykori neve):

szül. helye, ideje:

anyja neve:

személyi igazolvány (útlevél) száma:

állampolgársága:

(állandó) lakása:

fogvatartott személytől az alábbi letéti tárgyakat, pénzt és értéket átvettem:

1. ..............................................................

9. ................................................................

2. ..............................................................

10. ..............................................................

3. ..............................................................

11. ..............................................................

4. ..............................................................

12. ..............................................................

5. ..............................................................

13. ..............................................................

6. ..............................................................

14. ..............................................................

7. ..............................................................

15. ..............................................................

8. ..............................................................

16. ..............................................................

A fenti tárgyak átadását elismerem:

.............................................................
fogvatartott

..............................................................
befogadást végző
...........................................................
rendőr tanúA fogvatartásom alkalmával tőlem átvett készpénzt, értékeket és tárgyakat a mai napon hiánytalanul visszakaptam.

..................................., ...... ................... .....

........................................................
fogvatartott

.............................................................................................................................................
A ....................... sz. jegyzőkönyvben .............................. tételszám alatt felsorolt és .......................................... (név) elvett személyi tárgyaknak a rendőrség ................................ ................................... kapitányságtól való átvételét elismerem.

..................................., ...... ................... .....
........................................................

11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz67


NYILATKOZAT
a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében,
14. § (3) bekezdésében és a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 12. § (5) bekezdésében meghatározott szóbeli tájékoztatás megtörténtéről és megértéséről,
az írásos tájékoztató átvételéről, illetve a dohányzási szokásról

……………………………………………… (név) fogvatartott kijelentem, hogy a fogdába történő befogadáskor anyanyelvemen (az általam értett ………………… nyelven) szóban és írásban kapott tájékoztatóból megismertem:
a) az ellenem folyó eljárásban az anyanyelvem használatának jogát, a panaszjogomat és a jogorvoslati lehetőségeimet;
b) az ellenem folyó eljárásban a védelemhez való jogomat;
c) az ellenem folyó eljárásban az iratokba való betekintési jogomat;
d) a kapcsolattartás formáit;
e) a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogaimat;
f) a konzuli hatóságok értesítéséhez való jogaimat;
g) a fogda napirendjét;
h) a fogdában betartandó magatartási szabályokat, a fegyelmi felelősség és a fegyelmi eljárás rendjét;
i) a biztonsági intézkedéseket, különösen az elektronikus megfigyelési rendszer alkalmazásának lehetőségét;
j) a kártérítési felelősség rendjét;
k) a fogva tartás kezdő és befejező időpontját;
l) az egészségügyi ellátáshoz való jogomat.

A fogvatartott jogait és kötelezettségeit tartalmazó, valamint a fogvatartottakkal szemben alkalmazható kényszerítő eszközökről szóló írásos tájékoztatót átvettem.

Dohányzási szokásom: dohányzom nem dohányzom*

A tolmácsolás személyes jelenléttel/szolgálati telekommunikációs eszközön* keresztül (ebben az esetben a tolmács általi aláírás nem szükséges) történt.


……… év ……………… hó …… nap

……………………………………… ………………………………………
fogvatartott a befogadást végző rendőr
(név) (név, azonosító jelvény száma)


………………………………………
tolmács
(név, tev. engedély száma, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartás időtartama)

__________________________
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


KÉRELMI LAP
kérelem, panasz előterjesztéséhez

Címzett:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

A kérelem, panasz rövid leírása:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................., ....... év ................... hó ..... nap

....................................................................................

....................................................................................
a fogvatartott személy aláírása
és azonosító adatai


A fogvatartást foganatosító rendőri szerv intézkedései:

13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


NAPI JELENTÉS

.......................................... fogdában,

..... év ................ hó ..... nap ..... órakor
fogvatartott személyekről

Sor-
szám

A fogvatartott neve és azonosító adatai

A fogvatartás

A fogvatartás törvényi oka

Az elkülönítés indoka

Zárka száma

Ügyintéző neve

kezdete

lejárataKészítette: ...............................................


A jelentést a fogdában lévő zárkák számának emelkedő sorrendjében kell elkészíteni.

14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


NAPIREND A FOGDÁBAN

1.

Ébresztő

.......... órakor

2.

Tisztálkodás, takarítás

.......... órától .......... óráig

3.

Reggeli

.......... órától .......... óráig

4.

Orvosi vizsgálat

.......... órától, a szükséges ideig

5.

Látogatás

.......... órától .......... óráig

6.

Ebéd

.......... órától .......... óráig

7.

Szabad levegőn tartózkodás

........... órától .......... óráig

8.

Telefonbeszélgetés

........... órától .......... óráig

9.

Vacsora

.......... órától .......... óráig

10.

Tisztálkodás, zárkarendezés, takarítás

.......... órától .......... óráig

11.

Takarodó

.......... órától(A helyi sajátosságokra is figyelemmel olyan időpontokat kell meghatározni, amelyek mellett a fogdában elhelyezettek létszámától függetlenül biztosított a napirend végrehajtása, a fogvatartotti kötelezettségek és jogok gyakorlásának lehetősége.)

15. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


NYILVÁNTARTÁS
a fogdai elhelyezés ideiglenes szüneteltetéséről

A fogvatartott azonosító adatai

A kiadás időpontja

A kiadást végző aláírása

Az átvevő olvasható aláírása és jelvényszáma

A visszavétel időpontja

A visszafogadást végző aláírása

16. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


NYILVÁNTARTÁS
A FOGVATARTOTT KÜLDEMÉNYÉNEK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL

A fogvatartott
személy neve

A
küldemény jellege
(levél, csomag stb.)

A fogdai
átvétel
időpontja/ átvevő

Továbbítás helye és időpontja

Átvevő
aláírása

Ügyintéző közölt intézkedése, időpontja

Korlátozás miatt át nem vett küldemények

17. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


NYILVÁNTARTÁS
a fogvatartott látogató fogadásáról

A fogvatartott neve és azonosító adatai

A látogató fogadására vonatkozó korlátozás
- - -
A felügyeletet ellátó rendőr neve, szolg. helye

A hozzátartozó látogató neve és hozzátartozói minősége, más személy esetén a neve és a látogatását engedélyező hatóság

A látogatás kezdetének időpontja
- - -
Befejezésének időpontja

A felügyeletet ellátó
rendőr aláírása

18. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz68


NYILVÁNTARTÓ LAP
a fogvatartott részére érkezett küldeményről


A küldemény címzettje: ……………………………………………………………………………………………… (név)
A fogvatartott csomagküldeményhez való joga a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozott, nem korlátozott.*
A küldemény jellege: (postai csomag, pénzküldemény, hozott csomag)*
A csomagot hozó – átadó – személy neve, lakcíme: …………………………………………………………………………
A küldemény tételes felsorolása:

1. ……………………………………………………

9. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

10. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

11. ……………………………………………………

4. ……………………………………………………

12. ……………………………………………………

5. ……………………………………………………

13. ……………………………………………………

6. ……………………………………………………

14. ……………………………………………………

7. ……………………………………………………

15. ……………………………………………………

8. ……………………………………………………

16. ……………………………………………………


A küldemény a fogvatartott részére átadható tárgyat, élelmiszert tartalmaz.
A …………………… szám alatt felsorolt tárgyakat letétként kell kezelni.
Nem továbbítható a fogvatartott részére a …………………… sorszám alatt felsorolt, szobahőmérsékleten romlandó, kereskedelemben nem forgalmazott, alkoholt vagy egyéb kábító hatású szert tartalmazó élelmiszer, amelynek csomagolása személyi sérülés okozására alkalmas, valamint olyan tárgy, amelyet a fogvatartott a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet melléklete szerint nem tarthat magánál.
A csomag tömege meghaladja a meghatározott 5 kg-ot, ezért a .…………… pontokban felsorolt tárgyak továbbítását megtagadom, a feladónak visszaküldöm.
Fogdai rendkívüli esemény idején, a fogda rendjének helyreállításáig a fogvatartásért felelős szüneteltetheti a fogvatartottak levelezéshez, látogatáshoz és csomagküldemény fogadásához való jogainak gyakorlását. Az intézkedést kiváltó ok előidézésében vétlen fogvatartott részére az elmaradt jogainak gyakorlását utólag lehetővé kell tenni.

……………………………………
a rendőrség képviselője

A küldemény őrzésbiztonsági ellenőrzése megtörtént, a fogvatartott részére átadható.

……………………………………
a fogda-(őr)parancsnok


………………………, ……… év ………………… hó …… napA nyilvántartó lapon felsoroltakat hiánytalanul átvettem, tudomásul veszem, hogy a .………………… sorszám alatt feltüntetett tárgyakat letétként kezelik, feladónak visszaküldik.

……………………………………
fogvatartott

………………………, ……… év ………………… hó …… nap

19. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

......................................................................
szerv megnevezése
Lapszám: .............................

NYILVÁNTARTÁS
A GYÓGYSZEREK ADAGOLÁSÁRÓL

20............ év .............................. hónap

Fogvatartott neve:

Fogvatartott adatai (születési hely, idő, anyja neve, lakcíme):


5E00944_1

Sorszám

Gyógyszert elrendelő
orvos neve

Gyógyszerek
neve

Gyógyszeralkalmazás
időtartama
(-tól -ig, hónap és nap
megjelölésével)

Napszak megjelölése

Adagolás módja

R

D

E

por

egész

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hónap
napjai

Reggel

Délben

Este

Gyógyszer sorszáma

Óra, perc

Aláírás

Gyógyszer sorszáma

Óra, perc

Aláírás

Gyógyszer sorszáma

Óra, perc

Aláírás

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz69


…………………………… Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ………………/………

ORVOSI VÉLEMÉNY
befogadáskor

Megvizsgáltam a mai napon:
Név: ………………………………………………………… Anyja neve: ............................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................................................................
Állandó (ismert) lakása: ....................................................................................................................... fogvatartott személyt.
Külsérelmi nyom: nincs/van*, keletkezés körülményei: ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(lásd látlelet)
Tetvesség, rühesség: nincs/van*: ..............................................................................................................................................
Fertőző betegség: nincs/van*: ..................................................................................................................................................
Függőség: nincs/van* (drog, alkohol, gyógyszer etc): ...........................................................................................................
Diéta: nincs/van*: ...................................................................................................................................................................
Pszichés betegség, phobia: nincs/van*: ...................................................................................................................................
Szív- és érrendszeri betegség: nincs/van*: ..............................................................................................................................
Gyógyszert rendszeresen nem szed/szed*, adagolása: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Kórisme: ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Vélemény:
fogdában nem helyezhető el,
fogdában elhelyezhető, elkülönítése indokolt, nem indokolt,
átkísérésének egészségügyi akadálya nincs*

Intézkedés, javaslat (Amennyiben szolgálati telekommunikációs eszközön keresztüli tolmácsolás történik, itt kell feltüntetni a tolmács nevét, kapcsolattartási telefonszámát, kapcsolattartás időtartamát): .....................................................
..................................................................................................................................................................................................


………………………, ……… év ……………… hó …… nap …… óra

……………………………………… ………………………………………
fogvatartott vizsgáló orvos* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

21. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz

............. Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ........./......
ŐRHELYLEÍRÁS
Az őrhelyleírás tartalmazza

1. Az őrhely:

– objektumon belüli elhelyezkedését;

– megközelítésének lehetőségeit.

2. Az őrhelyen használt kulcsok kezelésének, tárolásának szabályait.

3. Az őrhelyhez tartozó helyiségek leírását és azok igénybevételének rendjét.

4. Az őrhelyhez tartozó biztonsági és egyéb technikai felszerelések, berendezések kezelésének szabályait.

5. A szellőztetés, fűtés, világítás rendszereit és kezelésük szabályait, módját.

6. Az őrhelyen végzendő, végezhető feladatok, tevékenységek körét.

7. Egyéb, az őrhely működtetése szempontjából fontos előírásokat.

22. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz


............. Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ........./......

ŐRHELYVÁZLAT

Az őrhelyvázlat tartalmazza:
– a fogda méretarányos alaprajzát – a helyiségeket, azok megnevezését, a közlekedőfolyosókat, a szabad levegőn tartózkodás céljára szolgáló helyiségeket, udvarokat, a nyílászárók helyét;
– a tűzoltáshoz használható berendezések, eszközök feltalálási helyét;
– a vészhelyzetben használható kiürítési, menekülési útvonalakat, a fogda kiürítése esetén a fogvatartottak elhelyezésére kijelölt tartózkodókat;
– az őrzésbiztonság szempontjából fontosnak, veszélyesnek nyilvánított berendezési tárgyak, szerelvények helyét;
– az őrök felállítási helyét, mozgási körzetét;
– az ügyelettel (TIK-kel), az őrparancsnoki helyiséggel történő összeköttetést biztosító berendezések, valamint a jelzésre és riasztásra szolgáló jelzőpontok helyét;
– a fogda biztonságos működtetéséhez, a helyi sajátosságok alapján szükséges egyéb adatokat.

23. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz

............. Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ........./......
ŐRSÉGUTASÍTÁS
A fogdai őrszolgálat ellátásához őrségutasítást kell készíteni.
Az őrségutasítás tartalmazza:

1. Az osztály, alosztály, őrség:

– megnevezését;

– szervezeti felépítését, alárendeltségét;

– létszámát;

– a szolgálat váltások időpontját, rendjét;

– feladatát.

2. Az osztályvezető, alosztályvezető, fogdaparancsnok, őrparancsnok:

– feladatát;

– a szolgálatteljesítés idejét, rendjét;

– hatáskörét, elöljárói feladatait, jogait;

– helyettesítésének rendjét;

– ügykezelésének szintjét.

3. A fogda- és kísérő őrök:

– felállítási helyét, mozgási körletét;

– feladatát, különleges feladatát;

– a szolgálatteljesítés, az étkezés és pihenés idejét, rendjét;

– a dohányzás helyét és időpontjának meghatározását;

– az összeköttetések, jelzések rendjét, a távbeszélő-használat szabályait;

– a riasztás rendjét;

– a fogda elhagyásának helyi sajátosságokhoz igazodó szabályait;

– az őrszolgálat megerősítésének módját;

– az egészségügyi berendezések igénybevételi rendjét.

4. A fogda:

– megnevezését;

– kategóriáját, befogadóképességét;

– felszereltségének, technikai ellátottságának főbb jellemzőit.

5. Rendkívüli esemény esetén teendő intézkedéseket, feladatokat, azok jelentésére vonatkozó előírásokat.

6.70 A fogdaszolgálatot ellátó rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra vonatkozó, a helyi sajátosságokra figyelemmel megállapított rendelkezéseket.

7. Az ellenőrzés rendjét, a területi és helyi ellenőrzésre jogosultak körét.

8. Egyéb minden olyan feladatot, amely az őrség, az őrök tevékenységével összefügg és eltér az általánostól.

24. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz

............. Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ........./......
ŐRUTASÍTÁS
Az őrutasítás részletes feladat meghatározás a fogdaszolgálatot ellátók részére.
Az őrutasítás tartalmazza

1. A fogdaszolgálat

– megnevezését;

– alárendeltségét;

– szolgálati rendjét (váltás rendjét);

– általános és különleges feladatát;

– felállítási helyét, mozgási körletét.

2. A szolgálati hely, az őrhely

– megnevezését;

– helyét;

– felszereltségét;

– technikai ellátottságát.

3. Az ügykezelés, a szolgálati okmányok, nyilvántartások vezetésének, kezelésének szintjét.

4. A híradó összeköttetés módját.

5. A riasztás rendjét.

6. A megerősítés, helyettesítés rendjét.

7. Jogszabályokban és belső normákban meghatározott, kiemelt feladatok végrehajtásának módját.

8. Riadó vagy rendkívüli esemény során követendő eljárást és jelentéstétel rendjét.

9. Az ellenőrzés során tanúsítandó magatartás rendjét, az ellenőrzésre jogosultak körét.

10. Egyéb minden olyan dolgot, feladatot, tevékenységet amely összefügg a fogdaszolgálat ellátásával.

25. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz71

RENDELVÉNY
szabadságvesztés büntetés, javítóintézeti nevelés alatt álló; letartóztatásban lévő;
szabálysértési elzárásra ítélt; bűnügyi, tárgyalási, közbiztonsági, szabálysértési őrizetbe vett;
különleges eljárás során őrizetbe vett; szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés előírásainak megszegése miatt büntetés-végrehajtási őrizetbe vett; tárgyalás rendjét megzavaró, bíróság által őrizetbe vett; európai elfogatóparancs, illetve nemzetközi körözés miatt őrizetbe vett; kiadatási őrizetbe vett személy rendőrségi fogdába történő befogadására*
I. A fogvatartást elrendelő hatóság megnevezése:
A hatósági döntés száma:
A fogvatartási hely megnevezése:

1. A fogvatartott

születési neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

neme:

társadalombiztosítási azonosító jele (tajszám):

személyazonosításra alkalmas okmány típusa, száma:

állampolgársága:

családi állapota:

ismert lakóhelye:

2. A fogvatartás alapjául szolgáló magatartás, bűncselekmény, cselekmény megnevezése:

3. A fogvatartott fokozott őrzésére vonatkozó rendelkezések:

4. A fogvatartás időtartama:

kezdő időpontja:

év

hónap

nap

óra

perc

befejező időpontja:

év

hónap

nap

óra

perc

5. A fogvatartott az ugyanabban az eljárásban letartóztatottaktól vagy őrizetbe vett személyektől való elkülönítésére vonatkozó rendelkezések:

6. A fogvatartott levelezése, telefonálása és látogatása, csomag fogadása ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések:

7. A fogvatartott levelezésének, telefonbeszélgetésének, a látogató fogadásának korlátozására vagy tiltására vonatkozó rendelkezések:

8. A fogvatartott előállítására, a nyomozási cselekmény elvégzése érdekében a nyomozó hatóságok részére történő kiadására vonatkozó rendelkezések:
II. 1. A rendelkezési jogkört gyakorló hatóság ügyében eljáró előadójának neve, szolgálati (munka-) helye és telefonszáma:

2. A fogvatartott védőjének neve, irodai címe, telefonszámai:

III. Utasítom a fogda őrparancsnokát, hogy a fogvatartottat a fogdába fogadja be és a ……………… számú zárkában helyezze el.


Kelt: ………………, ……… év …………… hónap …… nap

……………………………………
a fogvatartásért felelős aláírása

IV. A befogadást a fogdakönyvben a ……………………… sorszám alatt bejegyeztem, a fogvatartottat a rendelvényben megfogalmazott utasításnak megfelelően a .……………… számú zárkában elhelyeztem.


Kelt: ………………, ……… év …………… hónap …… nap

……………………………………
a befogadást végrehajtó aláírása

26. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz72


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


RENDELVÉNY
a fogvatartott szabadlábra helyezéséről

A fogvatartott neve:

szül. helye, ideje:

anyja neve:

személyi igazolvány (útlevél) száma:

állampolgársága:

őrizetes, letartóztatott, elzárását töltő azonnali szabadlábra helyezését elrendelem.

A fogvatartás megszüntetését elrendelő hatóság:

............................., ....... év ................... hó ..... nap

P. H.

...................................................................................
a szabadlábra helyezést elrendelő

......... év ..................... hó ....... nap .......... óra ......... perckor

a fogdából elbocsátottam.

............................., ....... év ................... hó ..... nap

..........................................................................
fogdaszolgálat

27. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz73


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........


RENDELVÉNY
az letartóztatás időtartamának meghosszabbításáról

A fogvatartott neve:

szül. helye, ideje:

anyja neve:

személyi igazolvány (útlevél) száma:

állampolgársága:

Az letartóztatás időtartamát .......................................................................................................................................... Bíróság, ........ év ...................... hó ........ napjáig, a zárt borítékban mellékelt határozat alapján meghosszabbította, mely időtartam alatt a fogvatartást ........ év ...................... hó ........ napjáig rendőrségi fogdában kell végrehajtani.Megjegyzés: ....................................................................................................................................................., ....... év ................... hó ..... nap

P. H.

......................................................................
fogvatartásért felelős

28. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz74


........................................... Rendőr(-fő)kapitányság
Szám: ..................../..........

SZABADULÁSI IGAZOLÁS

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 19. § (3) bekezdése értelmében igazolom, hogy

[Név]

:

[Szül. hely, idő]

:

[Anyja neve]

:

[Lakcím]

:

szám alatti lakos

….

év

…..

hónap

nap

óra

perctől

….

év

…..

hónap

nap

óra

percig

………………………………………………………………… miatt ……………….…………………………… hatóság …./20……/…… számú határozata alapján a [……………………………….………………. Rendőr-főkapitányság] …………………………… Rendőrkapitányság …………………………………. szám alatti fogdájában tartózkodott.

[városnév], [dátum……………………….]

P. H.

……………………………………….
Igazolást kiadó személy aláírása

Az igazolás 1 példányát átvettem:

…………………………………

[fogvatartott személy]Tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdése alapján, ha a rendőri intézkedés alapvető jogát sértette, választása szerint
a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, vagy
b) kérheti, hogy – amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá – panaszát az alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően az országos rendőrfőkapitány bírálja el.
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 39/I. §-a alapján az alapvető jogok biztosához az Rtv. 92. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendőrségi panaszt a rendőri intézkedés időpontjától számított egy éven belül lehet előterjeszteni.
Az Rtv. 93/B. § (2) bekezdése alapján a panaszt az intézkedést foganatosító rendőri szervnél az intézkedést követő harminc napon belül lehet előterjeszteni.

Alapvető Jogok Biztosa
1054 Budapest, Vértanúk tere 1.
Telefon: 06-1/475-7100

29. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz75


NYILVÁNTARTÓ LAP
fogvatartásra vonatkozó iratokat és/vagy az orvosi véleményt* tartalmazó zárt boríték felbontásáról

sorszám

felnyitásra jogosult olvasható
neve/beosztása

aláírás

dátum

megjegyzés


* A boríték tartalma aláhúzással jelölendő!

30. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz76


IGAZOLÁS
szabálysértési elzárásban töltött időről


A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 19. § (3) bekezdése értelmében igazolom, hogy

Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím: szám alatti lakos

….

év

…..

hónap

nap

óra

perctől

….

év

…..

hónap

nap

óra

percig

……………………………….………………… miatt ……………………………… hatóság …… /20……/…… számú végzése, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 139. § (1a)/(1b)/(1c)/(1d)/(1e) bekezdése* alapján a ………….......................…………………. Rendőr-főkapitányság ………………………………………….......…………… Rendőrkapitányság ………………....………………………… szám alatti fogdájában tartózkodott.
A fogvatartási helyen vele szemben ……………… nap szabálysértési elzárás került végrehajtásra.

Kelt:

PH.
……………………………………
igazolást kiadó személy aláírása

Az igazolás 1 példányát átvettem:

Kelt:

PH.
……………………………………
büntetés-végrehajtási intézet
* A kívánt joghely aláhúzandó!

31. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz77


IGAZOLÁS
szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtásának megtagadásáról


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 139. § (1b) bekezdésének felhatalmazása alapján

Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
szám alatti lakos ...............…………………………………………………………………………………………………… miatt
……………………………………………… hatóság …… /20……/…… számú határozata alapján végrehajtandó
szabálysértési elzárás letöltésére a ………….……… Rendőr-főkapitányság ……………………………… Rendőrkapitányság
………………………………… szám alatti fogdájában történő befogadását megtagadom.
A fogda befogadó képessége……….… fő, jelenlegi befogadott őrizetesek száma ………… fő.
A fogdában befogadásra alkalmas ……… zárka, amelyből az elkülönítési szabályok alapján ……… van használatban.
A szabálysértési elzárás megkezdése érdekében nevezett befogadása nem lehetséges, mert az a …………………………………………………………………………………… elkülönítési szabályt sértené, ezért büntetés-végrehajtási intézetbe szállítására intézkedtem.

Kelt:

PH.
……………………………………
Tevékenység-irányítási Központ ügyeletvezetője

Az igazolás 1 példányát átvettem:

Kelt:

PH.
……………………………………
büntetés-végrehajtási ügyeletes

32. melléklet a 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításhoz78

MINTA
a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 9. §-ában foglalt értesítési kötelezettség teljesítéséhez
Tisztelt Cím!
A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 9. §-ában foglaltak alapján tájékoztatom, hogy
név:
szül. hely, idő:
anyja neve:
lakcím:
szám alatti lakosnak a vele szemben kiszabott szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő foganatba vétele ……… év ………… hónap …… nap megtörtént.

1. (Amennyiben az elzárás teljes időtartama a rendőrségi fogdában kerül kitöltésre.)

A fent nevezett a szabálysértési elzárást …… év ………… hónap …… nap kitöltötte.

2. (Amennyiben az elzárás időtartama alatt a pénzbírság, a helyszíni bírság még le nem töltött napjainak megfelelő összeg megfizetésre került.)

A fent nevezettnek a pénzbírság, a helyszíni bírság megfizetése folytán azonnali szabadítása elrendelésének időpontja: ……… év ………… hónap …… nap.

3. (Amennyiben az elkövetőt az elzárás hátralévő időtartamának letöltése céljából továbbszállítják a büntetés-végrehajtási intézetbe.)

A fent nevezettet ……… év ………… hónap …… napján átszállították a büntetés-végrehajtási intézetbe.


Kelt:


PH.

……………………………………

aláírás

1

A 2. pont d) alpontja a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont h) alpontját a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

3

A 8. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. pont a) alpontja a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

5

A 10. pont c) alpontja a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

6

A 10. pont g) alpontja a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított szöveg.

7

A 10/A. pontot a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

8

A 17. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 19. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

10

A 20. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 27. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

12

A 28. pont i) alpontja a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 28. pont n) alpontját a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 26. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

14

A 28/A. pontot a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

15

A 28/B. pontot a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

16

A 31. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 31/A. pontot a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be.

18

A 31/B. pontot a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be.

19

A 39. pont a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 22. pont a)–b) alpontja szerint módosított szöveg.

20

A 40. pont a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 22. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

21

A 46. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

22

Az 50. pont a 11/2022. (III. 17.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

23

Az 51. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított szöveg.

24

Az 51/A. pontot a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 9. pontja iktatta be.

25

Az 51/B. pontot a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 9. pontja iktatta be.

26

Az 53. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 10. pontjával megállapított szöveg.

27

Az 54. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 10. pontjával megállapított szöveg.

28

Az 56. pont a 11/2022. (III. 17.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

29

Az 56/A. pontot a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 11. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

30

Az 59. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 12. pontjával megállapított szöveg.

31

A 68. pont a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 22. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

32

A 69. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

33

A 73. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 77. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 87. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 13. pontjával megállapított szöveg.

36

A 96. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

37

A 105. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 29. pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 106. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 29. pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 107. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont e) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 113. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

41

A 117. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont f) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 120. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont f) alpontja szerint módosított szöveg.

43

A 127. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont g) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 143. pont a) alpontja a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

45

A 150. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 108. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 151. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 108. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 155. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont h) alpontja szerint módosított szöveg.

49

A 156. pont f) lapontja a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 157. pont a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 22. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

51

A 160. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 26. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

52

A 161. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 14. pontjával megállapított szöveg.

53

A 161/A. pontot a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 15. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 25. pontját.

54

A 165. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 16. pontjával megállapított szöveg.

55

A XIII/A. fejezetet (165/A–165/G. pont) a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 17. pontja iktatta be.

56

A 165/C. pontot a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 8. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 166. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont i) alpontja szerint módosított szöveg.

59

A 169. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont k) alpontja szerint módosított szöveg.

60

A 171–172. pontját a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 26. pont d) alpontja hatályon kívül helyezte.

61

A 173. pont a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 22. pont i) alpontja szerint módosított szöveg.

63

A 177. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 5. melléklet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 26. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

67

A 11. melléklet a 11/2022. (III. 17.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

68

A 18. melléklet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

*

a kívánt szövegrész aláhúzandó

69

A 20. melléklet a 11/2022. (III. 17.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

70

A 23. melléklet 6. pontja a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 22. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

71

A 25. melléklet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 20. pontjával megállapított szöveg.

*

A befogadás oka aláhúzással jelölendő!

72

A 26. melléklet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 26. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

73

A 27. melléklet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 26. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

74

A 28. melléklet a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 4. és 6. pont b) alpontja, a 8/2020. (III. 12.) ORFK utasítás 2. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 29. mellékletet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 21. pontja iktatta be.

76

A 30. mellékletet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 21. pontja iktatta be, szövege a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 7. pont i) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 31. mellékletet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 21. pontja iktatta be.

78

A 32. mellékletet a 32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 21. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére