• Tartalom

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

2023.02.16.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 alapfeladat ellátására létrehozott szolgálati beosztás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 352. § d) pont 1., 3. és 4. alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatok ellátására létrehozott szolgálati beosztás,

b) alapfeladat ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati beosztások, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati beosztások,

c)2 munkakör: a szolgálati beosztásnak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel rendvédelmi igazgatási szolgálati, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be,

d)3 rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek,

e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati beosztás, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely.

1/A. §4 Az 1–5. §-t alkalmazni kell a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti rendvédelmi szervnél és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörökre is.

2. § (1) Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv),

b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva

ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben),

bb) a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök számát,

bc) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök vezetői besorolási kategóriáját,

bd) a tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolási kategóriáját,

be)5 a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén a munkaköri kategória megjelölésével, munkaviszony esetén a munkakör megnevezésével),

bf) a szolgálati beosztáshoz rendelt hivatásos pótlék mértékét,

bg) a szolgálati beosztáshoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot,

bh) a szolgálati beosztáshoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket,

bi) a szolgálati beosztáshoz előírt idegennyelv-tudást,

bj) a ruházati ellátási normát,

bk)6 a szolgálati beosztás alkalmasságvizsgálati kategóriájának megjelölését,

bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést,

bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.

(1a)7 Az állománytáblázat tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott tartalmai elemeket az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozóan is.

(2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is.

(3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát.

3. § (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

(2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni

a) ha új szervezeti egység jön létre,

b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy

c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján.

4. § (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá.

(2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel.

(3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli.

(4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

4/A. §8 A 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt esetben az állományilletékes parancsnok az állománytáblázatot saját hatáskörben módosítja.

5. § (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni.

(2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza:

a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését,

b) az a) pont szerinti bontásban

ba) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bb) a tiszti és tiszthelyettesi beosztási osztályba tartozó szolgálati beosztások megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát.

6. § A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. §9 A rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében a 4/A. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az 5. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet

tartalmazza.

8. § (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(1a)10 A Belügyminisztériumba tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezényelt esetében a Hszt. 114. § (3) bekezdés a) pontja és a Hszt. 5., illetve 6. melléklete alkalmazásával kell a szolgálati beosztásokat besorolni.

(2)11 A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati beosztás ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb

a) a Belügyminisztériumnál 170 fő,

b) a rendvédelmi technikumoknál összesen 155 fő

lehet.

(3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

9. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

10. §12

10/A. §13 A 7. §, a 8. § (1) bekezdése és a 9. § szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék mértékét a belügyminiszter állapítja meg a 2–8. mellékletben meghatározott sávon belül.

11. § (1) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői besorolási osztályba tartozó vezetői beosztásba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú – „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc) – felsőfokú végzettség megléte.

(2)14 A 2., 4/A., 5., 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály „E” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(3) A 3. és 4. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(4) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(5) A Hszt. 114. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(6)15 A vezetői besorolású kapcsolattartó, tanácsadó és főtanácsadó szolgálati beosztásba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése.

(7)16 Ha az érintett szakirányú továbbképzéssel vagy technikus végzettséggel nem rendelkezik, a tiszti vagy a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betöltéséhez rendvédelmi alapozó képzés elvégzése szükséges.

12. § (1)17 A Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza.

(2)18 A Hszt. 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges felsőfokú szakképzettségeket, szakképzettségeket, szakképesítéseket, egyéb szakmai képesítéseket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza.

(3)19 A Hszt. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tartalmazza.

13. § A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az 1–5. §-t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

16. § Azt a hivatásos állományút, aki 2015. június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati beosztására előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati beosztás betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

17. §20

18. §21 (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.2.) hatálybalépését22 megelőző napon a Belügyminisztériumban titkárságvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének napján

a) osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti titkárságot vezet,

b) főosztályvezető szolgálati beosztásba kell sorolni az a) pontba nem tartozó esetben.

(2) A Módr.2. hatálybalépését megelőző napon a Belügyminisztériumban főosztályvezető-helyettes szolgálati beosztást, valamint osztályvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének23 napján

a) a középvezetői kategóriába tartozó főosztályvezető 2 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

b) a beosztott vezetői kategóriába tartozó főosztályvezető-helyettes 1 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

(3) E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. április 1-jétől kell alkalmazni.

19. §24 E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §25 (1) E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának azon tagját, aki a Módr.3. hatálybalépését26 megelőző napon a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt vagy a részére a Módr.3. hatálybalépését megelőzően előírt képzést határidőben elvégzi, és a szolgálati beosztásának besorolási kategóriája a Módr.3.-mal megállapított rendelkezés következtében a Módr.3. hatálybalépésére tekintettel megváltozik, az adott szolgálati beosztás betöltéséig az adott szolgálati beosztásra vonatkozó képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

21. §27 A 9. és 10. mellékletnek a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.4.) hatálybalépését28 megelőző napon hatályos szabályai szerinti, legkésőbb 2022. december 31-ig megszerzett képesítés a Módr.4. hatálybalépését követően is megfelel az e rendelet szerinti rendvédelmi végzettségnek.

22. §29 (1) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítést vagy a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítést határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. június 15-ét követően e szakképesítés képesítő vizsgáját sikeresen letette, ugyanakkor a szakképesítésről kiállított bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakképesítésről kiállított bizonyítványnak

a képesítő vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

(2) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a rendőr tiszthelyettes technikusi végzettséget határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. május 4-ét követően a szakmai vizsgát sikeresen letette, ugyanakkor a szakmai bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakmai bizonyítványnak

a szakmai vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

1. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez30

A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje

I. Módszertan


A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 114. § (3) bekezdése tartalmazza. A besorolási kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri kategória. A munkaköri kategória megállapítása – a Hszt. 155. § (1) bekezdésének megfelelően – a beosztási illetmény meghatározásához szükséges.

Az egyes szolgálati beosztások besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra.

A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul.
A munkakör elemzés és értékelés szakaszai:
- elemzési szakasz: adatgyűjtés;
- értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása.

A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges:
- tudás,
- problémamegoldás,
- felelősség,
- terhelés.
Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra.

A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati beosztás szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.]

Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra.

A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok – a Hszt. 157. §-a alapján – alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott §-ban szereplő tényezőkre – beosztásonként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni.

Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.


6K68504N_0

Dimenziók

a munkakör elemzési modell súlyozási arányai

Tudás

Szaktudás

 

38%

48%

Emberi kapcsolatok

Tevékenység terjedelme

Vezetői tapasztalat

 

2%

Továbbképzési szükséglet, igény

Fix pontozás

alapfok

6%

középfok

felsőfok

több idegen nyelv max.

informatikai ismeretek

alapvizsga

szakvizsga

vezetőképzés

előmeneteli vizsga

egyéb továbbképzés

speciális képzettségi igény

Hely- és személyismeret

2%

Probléma-
megoldás

Gondolkodás szabadsága

 

14%

18%

Gondolkodási kihívás

Kommunikáció

2%

Együttműködés

2%

Felelősség

Cselekvés szabadsága

 

15%

28%

Befolyás nagysága

Befolyás terjedelme

Korrupció

7%

Kényszerítő eszközök alkalmazása

6%

Terhelés

Minősített időszaki feladat

 

6%

Fizikai terhelés

Pszichés terhelés

Munkakörnyezet-ből adódó terhelés

II. Eljárásrend

1. Új szolgálati beosztás esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek.

2. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt besorolási kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását.

3. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján megvizsgálja a javasolt szolgálati beosztást.

4. Ha indokolt az új szolgálati beosztás létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati beosztások módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez31

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

országos rendőrfőkapitány

4.

központi szerv vezetőjének helyettese

bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes

5.

rendészeti országos rendőr-
főkapitány-helyettes

6.

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

7.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

8.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető (ORFK humánigazgatási, ellenőrzési, kommunikációs)

150-350

9.

hivatalvezető (ORFK)

150-350

10.

szakirányító 2

főosztályvezető

150-350

150-350

11.

főosztályvezető 1

főtanácsadó (főkapitányi biztos)

150-350

150-350

12.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150-350

150-350

13.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

14.

irodavezető

150-350

15.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

150-350

150-350

1.2. Területi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

150-350

4.

igazgató (RRI)

150-350

5.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes (RRI)

150-350

150-350

6.

bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes
(VMRFK)

150-350

7.

rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)

150-350

8.

gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes
(VMRFK)

150-350

9.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

150-350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető (VMRFK, RRI
humánigazgatási, ellenőrzési,
határrendészeti, KHSZ)

150-350

150-350

11.

12.

hivatalvezető

150-350

13.

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

1.3. Helyi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

150-350

4.

határrendészeti kirendeltség-
vezető (kiemelt)

150-350

5.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

150-350

6.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

határrendészeti kirendeltség-
vezető

150-350

7.

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

150-350

8.

osztályvezető 2

osztályvezető

150-350

150-350

9.

hivatalvezető (kiemelt)

150-350

10.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

E

ügyeletvezető

400

4.

kiemelt főreferens

400

350

5.

osztályvezető-helyettes

400

350

6.

alosztályvezető

400

350

7.

D

kiemelt főnyomozó

400

8.

főügyeletes

400

9.

csoportvezető

400

350

10.

kiemelt főelőadó

400

350

11.

kiemelt főellenőr*****

400

350

12.

C

főnyomozó

400

13.

ügyeletes

400

14.

nyomozótiszt

400

15.

főelőadó

400

350

16.

területi

E

ügyeletvezető

350

17.

alosztályvezető

350
375**
450**
475**

300

18.

alosztályvezető (közterületi támogató)

450

19.

osztályvezető-helyettes

350
450****

300

20.

titkárságvezető (alosztály
jogállású)

300

21.

főorvos

300

22.

szolgálatirányító tiszt

350
450****

23.

sajtószóvivő

350

24.

D

főügyeletes

350

25.

alosztályvezető-helyettes

350

300

26.

alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)

450

27.

csoportvezető

350,
375**
450**
450****
475**

300

28.

kiemelt főellenőr*****

350

300

29.

kiemelt főelőadó

350
450****

300

30.

kiemelt főmérnök

300

31.

kiemelt főnyomozó

350
450****

32.

kiemelt főtechnikus

350

300

33.

kiemelt fővizsgáló

350

34.

kiképzésvezető

350

35.

kiképzésszervező

350

36.

lőtérvezető

300

37.

pszichológus (bűnügyi)

350

38.

szakorvos (bűnügyi)

350

39.

C

főellenőr*****

350

300

40.

főelőadó

350
450****

300

41.

főnyomozó

350
450****

42.

főrevizor

300

43.

főtechnikus

350

300

44.

fővizsgáló

350

45.

ügyeletes

350

46.

B

ellenőr *****

350

300

47.

előadó I.

350

300

48.

mérnök

300

49.

nyomozótiszt

350

50.

technikustiszt

350

300

51.

vizsgálótiszt

350

52.

A

előadó II.

350

300

53.

helyi

D

alosztályvezető

350

300

54.

hivatalvezető (alosztály
jogállású)

300

55.

osztályvezető-helyettes

350

300

56.

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

350

57.

őrsparancsnok-helyettes (osztály
jogállású)

350

58.

szolgálatirányító tiszt

350

59.

C

alosztályvezető-helyettes

350

300

60.

csoportvezető

350

300

61.

kiemelt főelőadó

350

300

62.

kiemelt főnyomozó

350

63.

kiemelt főtechnikus

350

64.

kiemelt fővizsgáló

350

65.

őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)

350

66.

B

főnyomozó

350

67.

főtechnikus

350

68.

fővizsgáló

350

69.

főelőadó

350

300

70.

A

nyomozótiszt

350

71.

technikustiszt

350

72.

vizsgálótiszt

350

73.

előadó I.

350

300

2.1. Megjegyzés:

2.1.1. 375**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%.

2.1.2. 450**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 450%.

2.1.3. 450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet – MEKTA – közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

2.1.4. 475**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 475%.

2.1.5. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

E

csoportparancsnok

400

350

4.

D

referens

400

350

5.

C

segédelőadó

400

350

6.

területi

E

csoportparancsnok

350
450****

300

7.

őrparancsnok

350

8.

szolgálatparancsnok

350

9.

szolgálatparancsnok (közterületi támogató)

450

10.

D

helyszínelő

350

11.

helyszínelő és balesetvizsgáló

350

12.

nyomozó

350

13.

szakoktató

350

14.

technikus

350
375**
450**
475**

300

15.

ügyeletes

350

16.

referens

350
450****

300

17.

raktárvezető

300

18.

vizsgáló

350

19.

kiemelt főhatárrendész

350
375**
450**
475**
550*
575*

20.

járőrparancsnok

350
375**
450**
450****
475**

21.

C

fogdafelügyelő

350

22.

főhatárrendész

350
375**
450**
475**
550*
575*

23.

futár

300

24.

járőrvezető

350
375**
450**
475**

25.

járőrvezető (közterületi
támogató)

450

26.

kutyavezető

450**
450****
475**

27.

szolgálatparancsnok-helyettes

350

28.

segédelőadó

350

300

29.

kiképző

350

30.

bűnügyi referens

350

31.

B

fogdaőr

350

32.

B

határrendész

350
375**
450**
475**
550*
575*

33.

járőr

350
375**
450**
475**

34.

járőr (közterületi támogató)

450

35.

gépjárművezető

350

300

36.

kísérőőr

350

37.

bűnügyi segédelőadó

350

38.

A

objektumőr

325*
350

39.

járőrtárs

325*

40.

helyi

E

őrparancsnok

350

41.

szolgálatparancsnok

350
450****

42.

szolgálatirányító parancsnok

350
450****

43.

csoportparancsnok

350
375**
450**
475**

44.

D

helyszínelő

350

45.

helyszínelő és balesetvizsgáló

350

46.

körzeti megbízott

350
375**
450**
475**

47.

nyomozó

350

48.

határrendészeti szakértő

350
450****

49.

szolgálatparancsnok-helyettes

350

50.

technikus

350
375**
450**
475**

51.

vizsgáló

350

52.

referens

350

300

53.

C

segédtechnikus

350

54.

ügyeletes

350

55.

kiképző

350

56.

kiemelt főhatárrendész

350
375**
450**
450****
475**
550*
575*

57.

járőrparancsnok

350
375**
450**
475**

58.

bűnügyi referens

350

59.

C

hajóvezető

350

60.

B

fogdafelügyelő

350

61.

főhatárrendész

350
375**
450**
450****
475**
550*
575*

62.

hajóvizsgáló

350

63.

járőrvezető

350
375**
450**
475**

64.

kutyavezető

450**
475**

65.

segédelőadó

350

300

66.

bűnügyi segédelőadó

350

67.

A

fogdaőr

350

68.

határrendész

350
375**
450**
450****
475**
550*
575*

69.

járőr

350
375**
450**
475**

70.

kísérőőr

350

71.

motorcsónakvezető

350

72.

objektumőr

325*
350

73.

gépjárművezető

350

325

74.

bűnügyi fogalmazó

350

75.

járőrtárs

325*

3.1. Megjegyzés:

3.1.1. 325*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 325%.

3.1.2. 375**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%.

3.1.3. 450%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 450%.

3.1.4. 450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet – MEKTA – közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

3.1.5. 475%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 475%.

3.1.6. 550*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 550%.

3.1.7. 575*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 575%.

3.1.8. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

4. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

(területi szerv besorolású)

4.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

150-350

5.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

150-350

6.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

7.

4.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

alosztályvezető

400

350

4.

osztályvezető-helyettes

400

350

5.

D

kiemelt főelőadó

400

350

6.

kiemelt főnyomozó

400

7.

C

főelőadó

400

350

8.

főnyomozó

400

4.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

nyomozó

400

4.

C

segédelőadó

350

350

4.4.

5. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

(területi szerv besorolású)

5.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 1

igazgatóhelyettes

150-350

5.

középvezető

szakirányító 2

intézményvezető-helyettes

150-350

6.

középvezető

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok

150-350

7.

középvezető

főosztályvezető 1

főosztályvezető

150-350

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

5.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

350

4.

E

alosztályvezető

350

5.

E

szakcsoportvezető

350

6.

E

kiemelt főreferens

350

7.

E

mesteroktató

350

8.

E

főorvos

350

9.

D

kiemelt főelőadó

350

10.

D

kiképzésvezető

350

11.

D

kiképzésszervező

350

12.

D

lőtérvezető

350

13.

D

kiemelt oktató

350

14.

D

csoportvezető

350

15.

D

orvos

350

16.

C

főelőadó

350

17.

C

oktatótiszt

350

5.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

mesterkiképző

350

4.

E

ügyeletes

350

5.

D

referens

350

6.

D

szakoktató

350

7.

D

felcser

350

8.

C

segédelőadó

350

6. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

6.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka)

4.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató (NNI)

250-450

5.

középvezető

szakirányító 1

igazgató

250-450

200-400

6.

szakirányító 1

ezredparancsnok

250-450

7.

szakirányító 2

igazgató-helyettes (NNI)

250-450

8.

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes
(MÜIG, KIG, RBI)

250-450

200-400

9.

középvezető

főosztályvezető 1

szolgálatvezető (TŰSZ)

550-750

10.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, LRSZ)

250-450

200-400

11.

főosztályvezető

250-450

200-400

12.

középvezető

főosztályvezető 2

főosztályvezető (TŰSZ)

550-750

13.

főosztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály)

550-750

14.

hivatalvezető

200-400

15.

középvezető

főosztályvezető 2

főosztályvezető (NNI KEF)

450-650

16.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

szolgálatvezető (ÜVSZ)

250-450

17.

főosztályvezető-helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

250-450

200-400

18.

osztályvezető 1

osztályvezető

250-450

200-400

19.

osztályvezető (TŰSZ)

550-750

20.

osztályvezető 1

osztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztály)

550-750

21.

szolgálatvezető-helyettes (LRSZ)

250-450*
700-900

22.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető (NNI KEF)

450-650

6.1.1. 250-450*: A Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 250-450%.

6.2. Tiszti szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

400**
425*
450
550**
700***

350

4.

alosztályvezető

400**
425*
450
475***
550**
575**
700***
850******

350

5.

századparancsnok

450

6.

karmester

350

7.

főorvos

350

8.

ügyeletvezető

450

9.

E

osztályvezető-helyettes (NNI KEF)

650

10.

E

alosztályvezető (NNI KEF)

650

11.

D

helikoptervezető

900

12.

alosztályvezető-helyettes

450
850******

350

13.

csoportvezető

450
475***
550**
575**
850******

350

14.

kiemelt főelőadó

400**
425*
450
475***
550**
575**
650*****
700***
850******

350

15.

kiemelt főellenőr*******

450

350

16.

kiemelt főnyomozó

425*
450
475***
550**
650*****
700***
850******

17.

(D)

kiemelt főtechnikus

450

350

18.

karmester-helyettes

350

19.

kiemelt főmérnök

450

350

20.

kiképzésvezető

450

350

21.

kiemelt biztonsági főtiszt

450
850******

22.

C

főelőadó

450
850******

350

23.

főrevizor

350

24.

főtechnikus

450

350

25.

biztonsági főtiszt

450

26.

főmérnök

450

350

27.

C

főnyomozó

425*
450
475***
550**
650*****
700***
850******

28.

B

mérnök

450

350

29.

előadó I.

450

350

30.

(B)

technikustiszt

450

350

31.

biztonsági tiszt

450

32.

szólamvezető

350

33.

B

nyomozótiszt

450
475***
650*****

34.

A

előadó II.

450

350

6.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

A

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

szolgálatparancsnok

400**
450
475***
550**
575**

350

4.

csoportparancsnok

450
475***
550**
575**
850******

350

5.

szolgálatirányító

450
850******

6.

szakaszparancsnok

450

7.

őrparancsnok

450

8.

D

biztonsági gépkocsivezető

450
850******

9.

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

550****

10.

referens

450
550**
700***

350

11.

raktárvezető

400**
450

350

12.

PSZH parancsnok

450

13.

technikus

400**
425*
450
550**
700***
850******

350

14.

nyomozó

425*
450
475***
550**
700***
850******

15.

tűzszerész

850

16.

személybiztosító

450
850******

17.

helyszínbiztosító

450
850******

18.

lakásbiztosító

450
850******

19.

zenész

350

20.

vízágyúgépkocsi-parancsnok

450

21.

járőrparancsnok

450
475***
550**
575**

22.

szakoktató

450

350

23.

C

járőrvezető

450
475***
550**
575**

24.

kiemelt kísérőőr

450

25.

kutyavezető

550**
575**

26.

kiemelt objektumőr

400**
450

27.

segédelőadó

450
475***

350

28.

futár

350

29.

kiképző

450

350

30.

fogdafelügyelő

450

31.

B

járőr

450
475***
550**
575**

32.

PSZH kezelő

450

33.

vízágyú gépkocsi-kezelő

450

34.

gépjárművezető

450

350

35.

kísérőőr

450

36.

objektumőr

400**
450

37.

A

járőrtárs

350*

6.4. Megjegyzés:
6.4.1. 350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.
6.4.2. 400**: A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.
6.4.3. 425*: A titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 425%.
6.4.4. 475***: A Rendészeti Igazgatóság támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 475%.
6.4.5. 550**: A tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében, valamint a gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 550%.
6.4.6. 550****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.
6.4.7. 575**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 575%.
6.4.8. 650*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.
6.4.9. 700***: Speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 700%.
6.4.10. 850******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében, valamint a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.
6.4.11. *******: A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7. Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

7.1.1. Területi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

150-350

4.

középvezető

szakirányító 1

bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes
(BRFK)

150-350

5.

rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

150-350

6.

gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes
(BRFK)

150-350

7.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

150-350

150-350

8.

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési)

150-350

9.

hivatalvezető

150-350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

11.

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

7.1.2. Helyi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

150-350

4.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

150-350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

150-350

6.

osztályvezető 2

osztályvezető

150-350

150-350

7.

hivatalvezető (kiemelt)

150-350

8.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

150-350

7.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi

E

ügyeletvezető

375

4.

alosztályvezető

375
450***

325

5.

osztályvezető-helyettes

375
450***

325

6.

főorvos

325

7.

szolgálatirányító tiszt

375

8.

D

főügyeletes

375

9.

alosztályvezető-helyettes

375

325

10.

csoportvezető

375

325

11.

kiemelt főellenőr****

375

325

12.

kiemelt főelőadó

375

325

13.

kiemelt főnyomozó

375
450***

14.

kiemelt főtechnikus

375

325

15.

kiemelt fővizsgáló

375

16.

lőtérvezető

325

17.

C

főellenőr****

375

325

18.

főelőadó

375

325

19.

főnyomozó

375
450***

20.

főrevizor

325

21.

főtechnikus

375

325

22.

fővizsgáló

375

23.

ügyeletes

375

24.

B

ellenőr****

375

325

25.

előadó I.

375

325

26.

nyomozótiszt

375
450***

27.

technikustiszt

375

325

28.

vizsgálótiszt

375

29.

A

előadó II.

375

325

30.

helyi

D

alosztályvezető

375

325

31.

hivatalvezető
(alosztály jogállású)

325

32.

őrsparancsnok
(alosztály jogállású)

375

33.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

375

34.

szolgálatirányító tiszt

375

35.

C

alosztályvezető-helyettes

375

325

36.

csoportvezető

375

325

37.

kiemelt főelőadó

375

325

38.

kiemelt főnyomozó

375

39.

kiemelt főtechnikus

375

325

40.

kiemelt fővizsgáló

375

41.

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

375

42.

B

főnyomozó

375

43.

főtechnikus

375

44.

fővizsgáló

375

45.

főelőadó

375

325

46.

A

nyomozótiszt

375

47.

technikustiszt

375

48.

vizsgálótiszt

375

49.

előadó I.

375

325

7.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

területi

E

csoportparancsnok

375

4.

őrparancsnok

375

5.

szolgálatparancsnok

375

6.

D

helyszínelő

375

7.

helyszínelő és balesetvizsgáló

375

8.

nyomozó

375
450***

9.

szakoktató

350

10.

technikus

375

325

11.

ügyeletes

375

12.

referens

375

325

13.

vizsgáló

375

14.

járőrparancsnok

375
475**
500**

15.

C

fogdafelügyelő

375

16.

járőrvezető

375
475**
500**

17.

kutyavezető

475**
500**

18.

segédelőadó

375
450***

325

19.

bűnügyi referens

375

20.

B

fogdaőr

375

21.

járőr

375
475**
500**

22.

gépjárművezető

375

325

23.

kísérőőr

375

24.

bűnügyi segédelőadó

375
450***

25.

A

objektumőr

350*
375

26.

járőrtárs

350*

27.

helyi

E

őrparancsnok

375

28.

szolgálatirányító parancsnok

375

29.

csoportparancsnok

375

30.

D

helyszínelő

375

31.

helyszínelő és balesetvizsgáló

375

32.

körzeti megbízott

375
475**
500**

33.

nyomozó

375

34.

technikus

375

325

35.

vizsgáló

375

36.

referens

375

325

37.

C

segédtechnikus

375

325

38.

ügyeletes

375

39.

járőrparancsnok

375
475**
500**

40.

bűnügyi referens

375

41.

C

hajóvezető

375

42.

B

fogdafelügyelő

375

43.

hajóvizsgáló

375

44.

járőrvezető

375
475**
500**

45.

kutyavezető

475**
500**

46.

segédelőadó

375

325

47.

bűnügyi segédelőadó

375

48.

A

fogdaőr

375

49.

járőr

375
475**
500**

50.

kísérőőr

375

51.

motorcsónak-vezető

375

52.

objektumőr

350*
375

53.

gépjárművezető

375

350

54.

bűnügyi fogalmazó

375

55.

járőrtárs

350*

7.4. Megjegyzés:

7.4.1. 350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.

7.4.2. 450***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

7.4.3. 475**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 475%.

7.4.4. 500**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 500%.

7.4.5. ****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

8. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

8.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

150-350

5.

középvezető

főosztályvezető 2

osztályvezető (NEO)

150-350

6.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

osztályvezető (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)

150-350

8.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

350

350

4.

E

alosztályvezető

350

350

5.

D

kiemelt főelőadó

350

350

6.

C

főelőadó

350

350

8.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

referens

350

350

4.

C

segédelőadó

350

5.

B

gépjárművezető

350

9. Rövidítések és megjegyzések

9.1. E melléklet alkalmazásában:

9.1.1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat,

9.1.2. BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság,

9.1.3. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság,

9.1.4. CEPOL: Nemzetközi Oktatási Központ Európai Rendőr Akadémia (European Police College),

9.1.5. ICOFI: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation),

9.1.6. ILEA: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy),

9.1.7. KERA: Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőr Akadémia,

9.1.8. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat,

9.1.9. KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság,

9.1.10. KR: Készenléti Rendőrség,

9.1.11. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat,

9.1.12. MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság,

9.1.13. VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

9.1.14. NEO: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Ellátó Osztály,

9.1.15. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,

9.1.16. NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály,

9.1.17. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság,

9.1.18. RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság,

9.1.19. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

9.1.20. TKO: Nemzetközi Oktatási Központ Továbbképzési és Koordinációs Osztály,

9.1.21. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat,

9.1.22. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat.

9.2. Megjegyzés:

9.2.1. központi szerv: Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK),

9.2.2. területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): BRFK, VMRFK-k, KR, RRI, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Nemzetközi Oktatási Központ,

9.2.3. helyi szervek: rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek,

9.2.4. kiemelt rendőrkapitányságok: a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság,

9.2.5. kiemelt határrendészeti kirendeltségek: a Szegedi, a Kiszombori, a Nagylaki, a Kelebiai, a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség.

3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez32

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok)

főigazgató-helyettes

5.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője*

igazgató

350-550

350-550

6.

középvezető

szakirányító 1

igazgatóhelyettes hivatalvezető

350-550

350-550

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

350-550

350-550

8.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

350-550

350-550

9.

középvezető

főosztályvezető 1

önálló osztályvezető (főigazgató
közvetlen irányítása alatt)

350-550

350-550

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

500-700

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető

500-700

400-600

12.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

500-700

400-600

13.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

550-750

450-650

14.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető-helyettes (kiemelt)

550-750

400-600

15.

beosztott vezető

osztályvezető 2

kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes kiemelt)

550-750

16.

beosztott vezető

osztályvezető 2

kirendeltségvezető (kiemelt)

550-750

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

osztályvezető-helyettes

800

650

4.

D

kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes)

800

5.

D

alosztályvezető

750

600

6.

D

kirendeltségvezető

750

7.

D

kiemelt főreferens

700

550

8.

C

kiemelt főelőadó

700

550

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

szakreferens

700

550

4. Megjegyzés: * A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

4. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez33

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

4.

központi szerv vezetőjének helyettese
(tábornok)

főigazgató-helyettes

5.

központi szerv vezetőjének helyettese
(tábornok)

hivatalvezető

6.

középvezető

szakirányító 1

igazgató

600-800
700-900*

450-650

7.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

600-800
700-900*

450-650

8.

főosztályvezető 1

főosztályvezető**

600-800
700-900*

450-650

9.

főtanácsadó

600-800
700-900*

450-650

10.

középvezető

főosztályvezető 1

kapcsolattartó

700-900

450-650

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes**

600-800
700-900*

450-650

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető**

600-800
700-900*

450-650

13.

főosztályvezető-
helyettes 2

irodavezető

600-800
700-900*

450-650

14.

osztályvezető 1

tanácsadó

600-800
700-900*

450-650

15.

osztályvezető 1

osztályvezető**

600-800
700-900*

450-650

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

csoportvezető

900
750**

650

4.

jogtanácsos

650

5.

kiemelt biztonsági főtiszt

900

6.

kiemelt főreferens

900
750**

650

7.

mentőorvos 1

900

8.

műveleti tiszt 1

900

9.

osztályvezető-helyettes

900

650

10.

ügyeletvezető

750

11.

D

főorvos

650

12.

C

biztonsági főtiszt

900

13.

főmérnök

900

14.

kiemelt főelőadó

900
750**

650

15.

mentőorvos 2

900

16.

mentőtiszt 1

900

17.

műveleti tiszt 2

900

18.

B

főelőadó

900

650

19.

kiemelt biztonsági tiszt

900

20.

mentőtiszt 2

900

21.

műveleti tiszt 3

900

22.

szolgálatparancsnok

900
750

23.

A

biztonsági tiszt

900

24.

előadó

900

650

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

biztonsági gépjármű-
vezető 1

900
750**

4.

helyszínbiztosító 1

900

5.

műveleti tiszthelyettes 1

900

6.

személybiztosító 1

900

7.

technikus 1

900

650

8.

D

szolgálatparancsnok 1

750

9.

C

biztonsági gépjármű-
vezető 2

900
750**

10.

helyszínbiztosító 2

900

11.

lakásbiztosító 1

900

12.

műveleti mentőápoló 1

900

650

13.

műveleti tiszthelyettes 2

900

14.

objektumőr 1

750

650

15.

segédelőadó 1

750**

650

16.

személybiztosító 2

900

17.

szolgálatparancsnok 2

750

18.

technikus 2

900

650

19.

B

biztonsági gépjármű-
vezető 3

750**

20.

gépjárművezető 1

900

650

21.

helyszínbiztosító 3

900

22.

lakásbiztosító 2

900

23.

műveleti mentőápoló 2

900

650

24.

műveleti tiszthelyettes 3

900

25.

objektumőr 2

750

650

26.

segédelőadó 2

750**

650

27.

technikus 3

900

650

28.

A

gépjárművezető 2

900

650

29.

objektumőr 3

750

650

30.

segédelőadó 3

750**

650

4. Megjegyzés:

4.1. 900*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.

4.2. 750**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 750%.

4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez34

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

főigazgató

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

általános főigazgató-helyettes

5.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

gazdasági főigazgató-helyettes

6.

középvezető

szakirányító 1

főosztályvezető*

150-350

150-350

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető*

150-350

150-350

8.

középvezető

főosztályvezető 1

regionális igazgató

150-350

150-350

9.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150-350

150-350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes (központi szerv)

150-350

150-350

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető (központi szerv)

150-350

150-350

12.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

regionális igazgató-helyettes

150-350

150-350

13.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető (regionális igazgatóság)

150-350

150-350

1.1. Megjegyzés: * A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi szerv

E

osztályvezető-helyettes

350

350

4.

központi szerv

E

kiemelt főreferens

350

350

5.

központi szerv

D

főreferens

350

350

6.

központi szerv

C

referens

350

350

7.

igazgatóság

D

osztályvezető-helyettes

350

350

8.

igazgatóság

D

kiemelt főreferens

350

350

9.

igazgatóság

C

főreferens

350

350

10.

igazgatóság

B

referens

350

350

5. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez35

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetője (tábornok)

főigazgató

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

főigazgató-helyettes

5.

középvezető

szakirányító 1

országos polgári védelmi főfelügyelő

150-350

6.

középvezető

szakirányító 1

országos tűzoltósági főfelügyelő

150-350

7.

középvezető

szakirányító 1

országos iparbiztonsági főfelügyelő

150-350

8.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető

150-350

150-350

9.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető
(információbiztonsági)

450-650

10.

középvezető

szakirányító 1

hivatalvezető

150-350

150-350

11.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

150-350

150-350

12.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető (információbiztonsági)

450-650

13.

középvezető

főosztályvezető 1

főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)

150-350

14.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

15.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes (információ biztonsági)

450-650

16.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

150-350

150-350

17.

beosztott vezető

osztályvezető 1

titkárságvezető

150-350

1.2. Területi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

150-350

4.

középvezető

szakirányító 2

katasztrófavédelmi igazgató-helyettes

150-350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

polgári védelmi főfelügyelő

150-350

6.

tűzoltósági főfelügyelő

150-350

7.

iparbiztonsági főfelügyelő

150-350

8.

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető

150-350

150-350

9.

hivatalvezető

150-350

10.

osztályvezető 1

zenekarvezető

150-350

11.

osztályvezető

150-350

150-350

12.

szolgálatvezető-
helyettes

150-350

150-350

13.

osztályvezető 2

szakcsoport-vezető (KOK)

150-350

1.3. Helyi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

főosztályvezető 1

katasztrófavédelmi kirendeltségvezető (vármegyeszékhelyi)

150-350

4.

főosztályvezető 2

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

150-350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

polgári védelmi felügyelő

150-350

6.

tűzoltósági felügyelő

150-350

7.

iparbiztonsági felügyelő

150-350

8.

szolgálatvezető

150-350

9.

osztályvezető 2

tűzoltóparancsnok

150-350

10.

osztályvezető

150-350

150-350

11.

irodavezető

150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

E

alosztályvezető

400

350

4.

központi

E

alosztályvezető (információbiztonsági)

650

5.

központi

E

kiemelt főreferens

400

350

6.

központi

E

kiemelt főreferens
(információbiztonsági)

650

7.

központi

E

kiemelt főreferens
(információbiztonsági ügyeletes)

650

8.

központi

E

munkabiztonsági főfelügyelő

350

9.

központi

E

vezető főügyeletes

400

10.

központi

D

kiemelt főelőadó

400

350

11.

központi

C

főelőadó

400

350

12.

területi

E

alosztályvezető

350

300

13.

területi

E

vezető tanár

350

14.

területi

E

ügyeletvezető

350

15.

területi

D

kiemelt főtanár

350

16.

területi

D

kiemelt főelőadó

350

300

17.

területi

D

kiemelt főelőadó KMSZ, KML

400

18.

területi

D

ügyeletvezető (KOK)

300

19.

területi

D

karmester-helyettes

300

20.

területi

D

főügyeletes

350

21.

területi

D

csoportvezető

350

300

22.

területi

C

főelőadó

350

300

23.

területi

C

főeladó KMSZ, KML

400

24.

területi

C

koncertmester

300

25.

területi

C

főtanár

350

26.

területi

C

ügyeletes

350

27.

területi

C

oktató

350

28.

területi

B

szólamvezető

300

29.

területi

B

tanár

350

30.

területi

B

előadó I.

350

300

31.

területi

B

előadó I. (KMSZ, KML)

400

32.

területi

A

előadó II.

350

300

33.

helyi

D

alosztályvezető

350

300

34.

helyi

D

parancsnokhelyettes

350

35.

helyi

D

őrsparancsnok

350

36.

helyi

C

kiemelt főelőadó

350

300

37.

helyi

C

szolgálatparancsnok

400

38.

helyi

C

műszaki biztonsági tiszt

350

39.

helyi

C

katasztrófavédelmi megbízott

350

40.

helyi

C

csoportvezető

350

300

41.

helyi

B

főelőadó

350

300

42.

helyi

B

hajóskapitány

400

43.

helyi

B

rajparancsnok

400

44.

helyi

A

előadó I.

350

300

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

D

referens

400

350

4.

C

segédelőadó

400

350

5.

területi

D

szakoktató

350

6.

referens

350

300

7.

technikus

350

300

8.

technikus
KMSZ, KML

400

9.

zenész

300

10.

C

segédelőadó

350

300

11.

segédelőadó KMSZ, KML

400

12.

raktáros

300

13.

kiképző

350

14.

B

gépjárművezető

350

300

15.

gépjárművezető
KMSZ, KML

400

16.

helyi

D

rajparancsnok-helyettes

400

17.

C

hajóvezető

400

18.

szerparancsnok

400

19.

referens

350

300

20.

B

gépész

385

21.

különlegesszer-kezelő

385

22.

helyi

B

segédelőadó

350

300

23.

helyi

A

híradó ügyeletes

350

24.

A

gépjárművezető

385

25.

beosztott tűzoltó

375

26.

matróz

375

4. Rövidítések:

4.1. KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

4.2. KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok

6. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez36

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

országos parancsnok

4.

központi szerv vezetőjének helyettese

országos parancsnok helyettes

5.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető

150-350

6.

hivatalvezető

150-350

7.

szakirányító 2

főosztályvezető

150-350

8.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150-350

9.

főtanácsadó
(országos parancsnoki biztos)

150-350

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

11.

sajtószóvivő

150-350

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

150-350

13.

osztályvezető 1

munkavédelmi főfelügyelő

150-350

14.

titkárságvezető

150-350

15.

tanácsadó

150-350

1.2. Területi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

parancsnok
(agglomerációs központ)

150-350

4.

parancsnok (több objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150-350

5.

főigazgató

150-350

6.

igazgató

150-350

7.

ügyvezető
(Bv. Holding Kft.)

150-350

8.

középvezető

szakirányító 2

parancsnok
(egy objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150-350

9.

főosztályvezető 1

parancsnok-helyettes
(agglomerációs központ)

150-350

10.

gazdasági vezető
(agglomerációs központ)

150-350

11.

igazgató-helyettes

150-350

12.

ügyvezető-helyettes
(Bv. Holding Kft.)

150-350

13.

főosztályvezető 2

parancsnok-helyettes
(több objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150-350

14.

főosztályvezető-helyettes 1

parancsnok-helyettes
(egy objektumos büntetés-végrehajtási intézet)

150-350

15.

orvos igazgató

150-350

16.

ápolási igazgató

150-350

17.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

1.3. Helyi szervnél

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem
alapfeladat

3.

középvezető

szakirányító 2

ügyvezető (gazdasági társaságok)

150-350

4.

középvezető

főosztályvezető 1

parancsnok

150-350

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

ügyvezető-helyettes (gazdasági társaságok)

150-350

6.

beosztott vezető

gazdasági vezető (gazdasági társaságok)

150-350

7.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető

150-350

8.

beosztott vezető

osztályvezető (gazdasági társaságok)

150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem
alapfeladat

3.

központi

E

kiemelt főreferens

400

350

4.

nyomozó tiszt

350

5.

energetikai és környezetvédelmi vezető

350

6.

tűzvédelmi vezető

350

7.

közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

400

8.

D

főügyeletes

400

9.

területi

E

alosztályvezető

350

300

10.

osztályvezető-helyettes

350

300

11.

szakorvos

350

12.

vezető főtanár

350

13.

D

csoportvezető

350

300

14.

kiemelt főelőadó

350

300

15.

kiemelt főtanár

350

16.

szakpszichológus

350

17.

fegyelmi és nyomozótiszt

350

18.

biztonsági tiszt

350

19.

C

pszichológus

350

20.

főelőadó

350

300

21.

diplomás ápoló

350

22.

vezető reintegrációs tiszt

400* vagy 350

23.

B

előadó

350

300

24.

reintegrációs tiszt

400* vagy 350

25.

helyi

E

szakorvos

350

26.

D

alosztályvezető

350

27.

osztályvezető-helyettes (gazdasági társaságok)

350

300

28.

csoportvezető

350

300

29.

kiemelt főelőadó

350

300

30.

szakpszichológus

350

31.

üzemvezető (gazdasági társaságok)

350

32.

biztonsági tiszt

350

33.

C

főelőadó

350

300

34.

főművezető (gazdasági társaságok)

350

35.

B

előadó

350

300

36.

reintegrációs tiszt

400* vagy 350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem
alapfeladat

3.

központi

E

műveleti főfelügyelő

600

4.

D

referens

450

350

5.

C

segédelőadó

400

350

6.

kutyavezető

450

7.

körletfelügyelő

500

8.

B

biztonsági felügyelő

450

9.

területi

E

körlet-főfelügyelő

500

10.

biztonsági főfelügyelő

450

11.

műveleti főfelügyelő

500

12.

raktárvezető

350

13.

élelmezésvezető

350

14.

főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)

350

15.

D

kutyatelep-vezető

450

16.

konyhavezető

350

17.

főápoló

350

18.

szakoktató

350

19.

műhelyvezető

350

20.

kiemelt művezető (gazdasági társaságok)

350

21.

biztonságtechnikus

350

22.

C

fegyvermester

350

23.

raktáros

350

24.

szociális segédelőadó

400* vagy 350

25.

foglalkoztatási segédelőadó

400* vagy 350

26.

nyilvántartási segédelőadó

350

27.

segédelőadó

350

28.

művezető

350

29.

körletfelügyelő

500

30.

kutyavezető

450

31.

szakasszisztens

350

32.

szakápoló

350

33.

B

ápoló

350

34.

foglalkoztatási felügyelő

400* vagy 350

35.

gépjárművezető

450

36.

biztonsági felügyelő

450

37.

A

segédfelügyelő

350

38.

helyi

E

körlet-főfelügyelő

400

39.

biztonsági főfelügyelő

400* vagy 375

40.

műveleti főfelügyelő

400

41.

raktárvezető

350

42.

élelmezésvezető

350

43.

főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)

350

44.

D

konyhavezető

350

45.

főápoló

350

46.

műhelyvezető

350

47.

kiemelt művezető (gazdasági társaságok)

350

48.

C

raktáros

350

49.

szociális segédelőadó

400* vagy 350

50.

nyilvántartási segédelőadó

350

51.

segédelőadó

350

300

52.

művezető (gazdasági társaságok)

350

53.

szakápoló

350

54.

B

ápoló

350

55.

körletfelügyelő

400* vagy 350

56.

foglalkoztatási felügyelő

400* vagy 350

57.

kutyavezető

375

58.

A

gépjárművezető

375

59.

biztonsági felügyelő

375

60.

segédfelügyelő

350

4. Megjegyzés:

4.1. Agglomerációs központ:

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
4.2. Több objektumos szervezeti egység:
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
4.3. Egy objektumos szervezeti egység:
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet
4.4. 400*: 400% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

7. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez37

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

1. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

szakirányító 1

sajtófőnök

200-400

200-400

4.

középvezető

szakirányító 1

főosztályvezető

200-400

200-400

5.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

200-400

200-400

6.

középvezető

főosztályvezető 2

osztályvezető*

200-400

200-400

7.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

osztályvezető**

200-400

200-400

8.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

200-400

200-400

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

sajtószóvivő

200-400

200-400

1.1.1. Megjegyzés:

1.1.1.1. *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.

1.1.1.2. **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.

1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

kiemelt főreferens

400

400

4.

D

kiemelt főelőadó

400

400

1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

referens

375

375

4.

C

gépkocsivezető

375

2. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

2.1. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai

2.1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

szakirányító 2

főigazgató-helyettes

150-350

150-350

4.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150-350

150-350

5.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

2.1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

kiemelt főreferens

350

350

4.

D

kiemelt főelőadó

350

350

5.

C

főelőadó

350

350

2.1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

referens

350

350

4.

C

segédelőadó

350

350

2.2. A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai

2.2.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

150-350

4.

középvezető

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes

150-350

150-350

5.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

150-350

2.2.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

alosztályvezető

350

350

4.

E

osztályvezető-helyettes

350

350

5.

E

szakcsoportvezető

350

6.

E

vezetőorvos

350

7.

E

évfolyamparancsnok

350

8.

E

kiemelt főreferens

350

9.

E

mesteroktató

350

10.

D

kiemelt oktató

350

350

11.

D

kiemelt főelőadó

350

12.

D

csoportvezető

350

350

13.

C

oktatótiszt

350

14.

C

főelőadó

350

350

15.

C

orvos

350

2.2.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

szakoktató

350

4.

ügyeletes

350

5.

D

felcser

350

6.

referens

350

350

7.

szolgálatvezető

350

8.

C

segédelőadó

350

9.

szolgálatparancsnok-helyettes

350

350

8. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez38

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

rektor*

150-350

4.

központi szerv vezetőjének helyettese
(tábornok)

rektorhelyettes*

150-350

5.

dékán

150-350

6.

területi szerv vezetője (tábornok)

karközi intézetvezető igazgató

150-350

150-350

7.

középvezető

szakirányító 1

dékánhelyettes

150-350

150-350

8.

kari intézetvezető

150-350

150-350

9.

(középvezető)

szakirányító 1

tagozatparancsnok (Rendészettudományi Kar Rendvédelmi
Tagozat)

150-350

10.

szakirányító 2

karközi intézetvezető-helyettes (KVI, NBI)

150-350

150-350

11.

tanszékvezető

150-350

150-350

12.

kari tanulmányi vezető

150-350

13.

középvezető

szakirányító 2

irodavezető

150-350

14.

középvezető

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok-helyettes (Rendészet-tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)

150-350

15.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

hivatalvezető

150-350

16.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

központvezető (egyetemi központban)

150-350

17.

osztályvezető 1

osztályvezető

150-350

18.

beosztott vezető

osztályvezető 1

évfolyam-parancsnok

150-350

2. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

főosztályvezető 1

egyetemi tanár

150-350

4.

főosztályvezető 1

kutató professzor

150-350

5.

főosztályvezető 1

tudományos tanácsadó

150-350

6.

osztályvezető 1

egyetemi docens

150-350

7.

osztályvezető 1

főiskolai tanár

150-350

8.

osztályvezető 1

tudományos főmunkatárs

150-350

9.

osztályvezető 1

ügyvivő szakértő

150-350

10.

E

adjunktus

350

11.

E

tudományos munkatárs

350

12.

E

tanársegéd

350

13.

E

mesteroktató

350

14.

E

gyakorlati oktató (szakoktató)

350

15.

E

osztályvezető-helyettes

350

16.

E

alosztályvezető

350

17.

E

kiemelt főreferens

350

18.

D

tudományos segédmunkatárs

350

19.

D

mesterkiképző

350

20.

D

csoportvezető

21.

C

kiképző

350

3. Kiképzői beosztások

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

segédkiképző

350

4.

fegyvermester

350

4. Megjegyzés: * A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül.

9. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez39


Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások
1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

kiemelt vezetők

területi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

12.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV

3.

D

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV*

4.

C

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

3.

D

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

4.

C

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

5.

B

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

6.

A

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1–1.3. ponthoz
1.4.1. Iskolai végzettség
1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,
1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba)
1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség
1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),
1.4.2.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.
1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés; az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél az ügyeletvezető, a főügyeletes, az ügyeletes, a kiemelt főtechnikus, a főtechnikus, a technikustiszt, a technikus, a segédtechnikus, a szolgálatparancsnok, a szolgálatparancsnok (közterületi támogató), a szolgálatirányító parancsnok, a szolgálatirányító tiszt, a szolgálatparancsnok-helyettes, a csoportparancsnok, a helyszínelő, a helyszínelő és balesetvizsgáló, a kutyavezető, valamint a körzeti megbízott beosztások betöltéséhez szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített, rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés.
1.4.4. Rövidítések:
1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,
1.4.4.4. RSZV*: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.
2. Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások
2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

középvezető

szakirányító 2

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

főosztályvezető 1

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

főosztályvezető 2

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

RSZV

3.

D

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

RSZV**

4.

C

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

3.

D

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

4.

C

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

5.

B

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

6.

A

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1–2.3. ponthoz
2.4.1. Iskolai végzettség
2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:
2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,
2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,
2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,
2.4.1.1.5. Informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,
2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,
2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,
2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,
2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,
2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.
2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).
2.4.1.3. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
2.4.1.3.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),
2.4.1.3.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.
2.4.1.4. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható.
2.4.2. Rövidítések:
2.4.2.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,
2.4.2.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
2.4.2.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,
2.4.2.4. RSZV**: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.
3. Megfeleltetések
3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni
3.1.1. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,
3.1.2. a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői szakán szerzett végzettséget,
3.1.3. a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést,
3.1.4. a rendészeti szervező szakképesítést [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].
3.2. A rendőr tiszthelyettes szakképzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni
3.2.1. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettséget,
3.2.2. a Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképesítést,
3.2.3. kizárólag az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” besorolási kategóriájú, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” és „B” besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a rendőr tiszthelyettes rész-szakképesítést (OKJ 51 861 01 03).
3.2.4. az ORFK Csopaki Rendőr Szakiskola 1 éves közrendvédelmi és közlekedési szakos nappali tagozatos, valamint az ORFK Csopaki Rendőr Szakiskola 7 hónapos általános szakos nappali tagozatos képzettséget,
3.2.5. az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A”, „B” és „C” besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A”, „B” és „C” besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti alapfelkészítését követően tett Tisztjelölt vizsgát a képzési szaknak és szakiránynak megfelelően.
3.3. Nem alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében műszaki, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán (jogutód: Bólyai János Műszaki Katonai Főiskola) szerzett szakirányú végzettséget.

10. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez40


A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások
1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

kiemelt vezetők

területi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

12.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei
1

Az 1. § a) pontja a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 89. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § d) pontja a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1/A. §-t a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés b) pont bk) alpontja a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1a) bekezdését a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 89. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 4/A. §-t az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelet 8. §-a iktatta be.

9

A 7. § a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (1a) bekezdését a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 19. §-a iktatta be.

11

A 8. § (2) bekezdése a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

12

A 10. §-t a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 10/A. §-t a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 18. §-a iktatta be.

14

A 11. § (2) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (6) bekezdése a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 11. § (7) bekezdését a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 18. §-a iktatta be.

17

A 12. § (1) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § c) pontja, a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 12. § (2) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § d) pontja, a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 12. § (3) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § e) pontja, a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 17. §-t a 70/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-a újból hatályon kívül helyezte.

21

A 18. §-t a 13/2019. (IV. 12.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2019. április 13.

23

A hatálybalépés időpontja 2019. április 13.

24

A 19. §-t a 2/2020. (I. 17.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A 20. §-t a 6/2020. (III. 20.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2020. március 21.

27

A 21. §-t a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 19. §-a iktatta be.

28

A hatálybalépés időpontja 2021. június 19.

29

A 22. §-t a 19/2021. (VII. 6.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

30

Az 1. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 17. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 2. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § a) pontjával megállapított, az 5/2023. (II. 15.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. [Nem vezethetőek át a 16/2022. (V. 4.) BM rendelet 2. §-ában foglalt módosítások.]

32

A 3. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § b) pontjával megállapított szöveg.

33

A 4. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § c) pontjával megállapított szöveg.

34

A 4/A. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § d) pontjával megállapított szöveg.

35

Az 5. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § e) pontjával megállapított szöveg.

36

A 6. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § f) pontjával megállapított szöveg.

37

A 7. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § g) pontjával megállapított szöveg.

38

A 8. melléklet a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § h) pontjával megállapított szöveg.

40

A 10. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított, a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg szerint módosított szöveg szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére