• Tartalom

30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás

30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás

az alaki és technikai szemle végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya alakiasságának, megjelenésének, szakmai felkészültségének, az alkalmazott eszközök használhatóságának és ezáltal a területi szervek egésze vagy egyes alegységei alkalmazásának, reagálóképességének ellenőrzése érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK) az utasítás 11. és 18–20. pontjának vonatkozásában;
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra [a b)–d) alpontban felsoroltak a továbbiakban együtt: területi szervek];
e) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek).

2. A területi és helyi szerveknél az alaki és technikai szemlét (a továbbiakban együtt: szemle) kétévente egy alkalommal kell végrehajtani.

3. A szemlét a területi szerv vezetője által az érintett szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok munkatársai közül kijelölt tagokból álló – a rendőri szerv állománya nagyságának és elhelyezési adottságainak megfelelő létszámú – bizottságok (a továbbiakban: szemlebizottság) végzik. A szemlék végrehajtására területi szervenként egy szemlebizottságot kell létrehozni.

4. A szemlebizottságok vezetői és helyettesei:
a)2 a KR-nél a rendészeti igazgató, helyettese a műszaki és üzemeltetési igazgató, az RRI-nél a rendészeti igazgatóhelyettes, helyettese a gazdasági igazgatóhelyettes;
b) a rendőr-főkapitányságokon a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, helyettese a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes;
c)3 a helyi szerveket érintő szemlék esetében a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti szakterületének legalább osztályvezető jogállású vezetője, helyettese a gazdasági szakterület azonos jogállású vezetője.

5. A szemle kiterjed:
a) a személyi állomány csapatszolgálati védőfelszereléseinek – ütésálló védősisak, lángálló kámzsa, ütésálló védőpajzs, ütés- és vágásálló testvédő készletek és hordtáskái, ütésálló védőpajzsok, csapatszolgálati kiszerelésű ingerlőgázok – hiánytalan meglétére, rendeltetésszerű használatára, minőségi állapotára, karbantartottságára;
b) a rendőrségi objektumban elhelyezett, valamint egyéni tárolásra kiadott fegyverzet, lőszer, robbanóanyag biztonságos tárolására, őrzésére, az előírt mennyiség meglétére, karbantartottságára (a továbbiakban: a fegyverzeti szakterület);
c) a vízi járművel rendelkező helyi szervek esetében:
ca) a vízi járművek, az úszóművek, a kikötő és annak berendezései műszaki állapotára, üzemképességére, hajózásra való alkalmasságára, karbantartottságára,
cb) az üzemképtelenné vált vízi járművek meghibásodása okának, a javítás költségeinek, üzemeltetésük gazdaságosságának, a menetokmányok, továbbá az üzemóra felhasználásának vizsgálatára,
cc) a hajóvezetői képesítések meglétének, érvényességének ellenőrzésére;
d) a bűnügyi-technikai eszközök, anyagok – bűnügyi technikusok fotó- és egyéb technikai felszerelésének – meglétére, állapotára, karbantartottságára (a továbbiakban: bűnügyi-technikai szakterület);
e) a számítástechnikai berendezések műszaki állapotára, karbantartottságára, a számítástechnikai adathordozók tárolásának szabályszerűségére (a továbbiakban: informatikai szakterület);
f) az objektumokra és épületekre, ezen belül:
fa) a hivatali helyiségek (irodák, ügyeletek, fegyverszobák, fogdák, raktárak, műhelyek),
fb) az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségek,
fc) a szociális helyiségek
rendjére, állagára, kihasználtságára és rendeltetésszerű használatára, a helyiségek berendezési és felszerelési tárgyainak állapotára, az építés vagy az átalakítás során az építési szabályok megtartására, a munkavégzés egészségügyi feltételeire, a dohányzással kapcsolatos szabályok megtartására;
g) a személyi állomány szakterületének megfelelően a munkavégzéshez szükséges jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök ismeretére;
h) az alaki fogások és mozdulatok egyénenkénti és alakzatban történő végrehajtására, a megjelent állomány öltözetére.

6. Az 5. pont h) alpontjában meghatározott feladatokat a személyi állománnyal az adott szervezeti elem vezetője köteles végrehajtatni.

7. A szemlére történő felkészítést a saját személyi állományuk részére a vezetők végzik. A felkészítést megelőzően a rendészeti szakterület kijelölt vezetője vagy beosztottja – valamennyi vezető együttes jelenlétében, ismertető és szemléltető jelleggel – szükség szerint segítséget nyújt az 5. pont h) alpontjában meghatározottak végrehajtására történő felkészüléshez.

8.4 Az 5. pont a), b) és h) alpontjában meghatározottak végrehajtásáért a rendészeti szakterület, az 5. pont c), d), e) és f) alpontjában meghatározottak végrehajtásáért a műszaki és üzemeltetési szakterület, az 5. pont g) alpontjában meghatározottakért a feladatkörében érintett szakterület a felelős.

9. A szemle időpontját és helyét a területi és a helyi szervek éves ellenőrzési tervükben ütemezik.

10. A soron kívül elrendelt szemle esetében a területi és a helyi szervek vezetőjét a tervezett időpont előtt legalább 30 nappal írásban tájékoztatni kell a szemle elrendeléséről és időpontjáról.

11. A területi szervek vezetői a szemlék tervezett helyéről és időpontjáról készült kimutatást a szemle évében január 15-ig a rendészeti és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek küldik meg.

12. A szemlét végrehajtó területi szervek vezetői gondoskodnak arról, hogy a szemlék lefolytatása előtt:
a) az 1. melléklet szerint készüljön végrehajtási terv;
b) a szemlebizottság tagjai az ellenőrző kérdéseket a 2. melléklet szerint állítsák össze;
c) a szemlebizottság felkészítése megtörténjen.

13. A szemle akkor értékelhető, ha azon a szemlére kötelezett személyi állomány és technikai eszközök legalább 70%-a részt vett.

14. Az alaki szemle értékelése:
a) 47 pontig „Nem megfelelő”;
b) 48–55 pontig „Megfelelő”;
c) 56–63 pontig „Átlagos”;
d) 64–71 pontig „Jó”;
e) 72–80 pontig „Kiváló”.

15. A technikai szemle során az egyes szakterületek értékelése:
a) 50%-ig „Nem megfelelő”;
b) 51–70%-ig „Megfelelő”;
c) 71–80%-ig „Jó”;
d) 81%-tól „Kiváló”.

16. A technikai szemle során „Nem megfelelő” minősítést kell adni, ha
a) a fegyverzeti szakterületen
aa) a tároló objektum nincs ellátva a kötelezően előírt biztonsági eszközök, berendezések valamelyikével,
ab) az okmányok hiányosak, illetve egy vagy több okmány vezetése nem szabályos,
ac) a tárolt anyagok, eszközök mennyiség szerinti nyilvántartása nem naprakész, illetve abban hiány állapítható meg;
b) a bűnügyi-technikai szakterületen a szemle alá vont eszközök, készletek több mint 15%-a vagy efölötti mennyisége műszakilag használhatatlan;
c) az informatikai szakterületen a számítástechnikai adathordozók tárolása szabálytalan.

17. A technikai szemle értékelése:
a) „Nem megfelelő”, ha legalább egy szakterület „nem megfelelő”;
b) „Megfelelő”, ha legalább egy szakterület „jó”;
c) „Jó”, ha legalább egy szakterület „kiváló”, és egy szakterület „jó”;
d) „Kiváló”, ha három szakterület „kiváló”;
értékelést kapott. Az eredménytelenül végrehajtott szemle esetén a területi szerv vezetője kivizsgálja a szemle eredménytelenségének okát, valamint intézkedik a szemle ismételt végrehajtására.

18. A szemle végrehajtását a rendészeti és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes ellenőriztetheti.

19.5 A szemlebizottság vezetője és helyettese által a szemléről – a 3. és 4. mellékletben foglalt értékelő lapok alapján – elkészített összegzett területi szintű értékelő jelentést a területi szerv vezetője hagyja jóvá, és az utolsó szemle végrehajtását követő 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 1-ig a rendészeti és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek terjeszti fel.

20. A rendészeti és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a szemlék értékeléséről, tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést a szemle évét követő év január 15-ig az országos rendőrfőkapitány részére felterjeszti.

21. Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

22.6

1. melléklet a 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasításhoz

VÉGREHAJTÁSI TERV
a ......................................... (rendőri szerv megnevezése) hivatásos állományának alaki és technikai szemléjére

1. A szemle ideje, helye:

2. A szemlére kötelezettek körének meghatározása:

3. A szemle kiterjed:

a) a személyi állomány csapatszolgálati védőfelszereléseinek – ütésálló védősisak, lángálló kámzsa, ütésálló védőpajzs, ütés- és vágásálló testvédő készletek és hordtáskái, ütésálló védőpajzsok, csapatszolgálati kiszerelésű ingerlőgázok – hiánytalan meglétére, rendeltetésszerű használatára, minőségi állapotára, karbantartottságára;

b) a rendőrségi objektumban elhelyezett, valamint egyéni tárolásra kiadott fegyverzet, lőszer, robbanóanyag biztonságos tárolására, őrzésére, az előírt mennyiség meglétére, karbantartottságára;

c) a vízi járművel rendelkező helyi szervek esetében:

ca) a vízi járművek, az úszóművek, a kikötő és annak berendezései műszaki állapotára, üzemképességére, hajózásra való alkalmasságára, karbantartottságára,

cb) az üzemképtelenné vált vízi járművek meghibásodása okának, a javítás költségeinek, üzemeltetésük gazdaságosságának, a menetokmányok, továbbá az üzemóra felhasználásának vizsgálatára,

cc) a hajóvezetői képesítések meglétének, érvényességének ellenőrzésére;

d) a bűnügyi-technikai eszközök, anyagok – bűnügyi technikusok fotó- és egyéb technikai felszerelésének – meglétére, állapotára, karbantartottságára;

e) a számítástechnikai berendezések műszaki állapotára, karbantartottságára, a számítástechnikai adathordozók tárolásának szabályszerűségére;

f) az objektumokra és épületekre, ezen belül:

fa) a hivatali helyiségek (irodák, ügyeletek, fegyverszobák, fogdák, raktárak, műhelyek),

fb) az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségek,

fc) a szociális helyiségek

rendjére, állagára, kihasználtságára és rendeltetésszerű használatára, a helyiségek berendezési és felszerelési tárgyainak állapotára, az építés vagy az átalakítás során az építési szabályok megtartására, a munkavégzés egészségügyi feltételeire, a dohányzással kapcsolatos szabályok megtartására;

g) a személyi állománynak a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök – munkavégzéshez szükséges – ismeretére;

h) az alaki fogások és mozdulatok egyénenkénti és alakzatban történő végrehajtására, a megjelent állomány öltözetére.

4. A szemlebizottság vezetője (neve, rendfokozata, beosztása):

5. A szemle végrehajtása során vezénylő parancsnok (neve, rendfokozata, beosztása):

6. A bizottságba beosztottak (neve, rendfokozata, beosztása):

7. A szemlére elrendelt öltözet, felszerelés:

8. Az ellenőrzési feladatok meghatározása:

9. A szemle végrehajtásának időrendi sorrendje, a végrehajtásra kerülő feladatok meghatározása:


................................., 20 ...................... hó ........ nap

a szemlét végrehajtó rendőri szerv

vezetője

2. melléklet a 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasításhoz

Alaki és technikai szemlére ajánlott témakörök (karikázza be az alkalmazott témaköröket)

1. Sorakoztassa alegységét alapalakzatba, és tegyen jelentést az elöljárónak!

2. Adjon vezényszót az alakzatból való kilépésre!

3. Adjon vezényszót az elöljáróhoz való menetre!

4. Az alegység sorakoztatása után vezényeljen fordulatokat állóhelyben!

5. Mozgassa alegységét rendes lépésben, majd díszlépésben!

6. Alegységével hajtasson végre tiszteletadást állóhelyben!

7. Vezesse alegységét, és hajtson végre menet közbeni tiszteletadást!

8. Tiszteletadás egyénileg, menet közben és állóhelyben.

9. Elöljárókra (ORFK, területi szervek) vonatkozó ismeretek.

10. Kényszerítő eszközök és azok alkalmazásának esetei gyakorlati bemutatással (pl. lőfegyver tűzkész állapotba helyezése, bilincselési módok szakszerű bemutatása).

11. Lőfegyverhasználat esetei.

12. Fogvatartott személy rendőri kísérésének szabályai.

13. Megkülönböztető jelzések használatának szabályai.

14. Teendők rendkívüli esemény bekövetkezése esetén.

15. A helyszíni bírságolás szabályai.

16. Rendőri intézkedések bemutatása.

17. A szolgálati és kiképzési fegyverzet tárolási helyének kialakítása, a fegyverszobák, raktárak előírások szerinti felszereltsége.

18. A fegyverek, lőszerek, robbanó- és pirotechnikai eszközök és anyagok tárolási, együtt-tárolási szabályainak betartása.

19. A fegyver, lőszer, robbanó- és pirotechnikai eszközraktárak okmányai, azok vezetettsége.

20. A bűnügyi-technikai eszközök, anyagok megléte, kihasználtsága, állapota.

21. A számítástechnikai eszközök műszaki állapota, a mágneses adathordozók tárolási szabályainak betartása.

22. Az objektumok (épületek) állaga, műszaki és esztétikai állapota.

3. melléklet a 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasításhoz

ÉRTÉKELŐ LAP ALAKI SZEMLÉHEZ

Szerv megnevezése

Rendszeresített létszám

Szemlére kötelezettek létszáma

Szemlén megjelentek létszáma


Az alaki szemle akkor értékelhető, ha a szemlére kötelezett állomány legalább 70%-a megjelent.

A feladat megnevezése

Az elért pontszám

Megjegyzés

1. Általános megjelenés

1.

Egyéni ápoltság

2.

Öltözet, felszerelés megléte, állapota

3.

Fegyverzet karbantartottsági állapota

2. Alakzatban végrehajtott alaki fogások

1.

Fordulatok állóhelyben

2.

Menet rendes lépésben

3.

Díszmenet

4.

Sorakoztatás

5.

Tiszteletadás állóhelyben

6.

Tiszteletadás menet közben

3. Egyénenként végrehajtott alaki fogások

1.

Kilépés alakzatból

2.

Elöljáróhoz való menet

3.

Tiszteletadás

4.

Alaki szabályzat ismerete

4. Szolgálati ismeretek

1.

Elöljárók ismerete

2.

Alárendeltek ismerete

3.

Szakmai ismeretek

Mindösszesen:


Adható pontszámok:

– Kiváló:

5 pont:

A jelen lévő állomány 90%-a megfelelt a követelményeknek.

– Jó:

4 pont:

A jelen lévő állomány 80%-a megfelelt a követelményeknek.

– Átlagos:

3 pont:

A jelen lévő állomány 70%-a megfelelt a követelményeknek.

– Megfelelő:

2 pont:

A jelen lévő állomány 60%-a megfelelt a követelményeknek.

– Nem megfelelő:

1 pont:

A jelen lévő állomány kevesebb mint 60%-a felel meg a követelményeknek.


A szemle értékelése: .................................. pont

– Kiváló:

72–80 pont

– Jó:

64–71 pont

– Átlagos:

56–63 pont

– Megfelelő:

48–55 pont

– Nem megfelelő:

47 pontigA bizottság tagjainak feljegyzése:

Általános tapasztalatok:Példaképül állítható személyek:

Azonnali intézkedést igénylő hiányosságok:................................., 20........ .................. hó ............ nap

.............................................
bizottsági tag

.............................................
bizottsági tag

.............................................
bizottsági tag

.............................................
bizottsági tag.............................................
bizottság vezetője

4. melléklet a 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasításhoz7

ÉRTÉKELŐ LAP TECHNIKAI SZEMLÉHEZ

Szerv megnevezése:

A szemle ideje:

A szemle helye:

A szemlebizottság vezetője
(neve, rendfokozata, beosztása):

A bizottságba beosztottak
(neve, rendfokozata, beosztása):A szemlére kötelezett és ellenőrzött fegyver-, lőszer- és robbanóanyag-tárolók száma külön részletezve hely szerint:

A szemlére kötelezett és ellenőrzött vízi járművek, úszóművek és kikötők mennyisége:

A szemlére kötelezett és ellenőrzött bűnügyi-technikai eszközök mennyisége:

A szemlére kötelezett és ellenőrzött számítástechnikai berendezések mennyisége:

F. sz.

Feladat megnevezése

Adható
pont-
szám

Elért
pont-
szám

Szöveges értékelés

1. Fegyverzeti szakterület

1.

Fegyverszoba kialakítása, belső rendje:

10

2.

Fegyverszoba okmányai, vezetettségük:

10

3.

Fegyverszoba együtt-tárolási szabályainak betartottsága:

10

4.

Fegyverraktár kialakítása, belső rendje:

10

5.

Fegyverraktár előírt felszereléseinek megléte, állapota:

10

6.

Fegyverraktár okmányai, vezetettségük:

10

7.

Fegyverraktár együtt-tárolási szabályainak betartottsága:

10

8.

Lőszerraktár kialakítása, belső rendje:

10

9.

Lőszerraktár okmányai, vezetettségük:

10

10.

Lőszerraktár együtt-tárolási szabályainak betartottsága:

10

11.

Robbanóanyag-raktár kialakítása, belső rendje:

10

12.

Robbanóanyag-raktár okmányai, vezetettség:

10

13.

Robbanóanyag-raktár együtt-tárolási szabályainak betartottsága:

10

Összértékelés:

2. Csapatszolgálati felszerelések

14.

Védőfelszerelések megléte:

10

15.

Minőségi állapota:

10

16.

Karbantartottsága:

10

17.

Tárolási körülmények, a raktár kialakítása, belső rendje:

10

Összértékelés:

3. Vízi járművek

18.

A vízi járművek és tartozékaik műszaki állapota, karbantartottsága:

10

19.

Az úszóművek és tartozékaik műszaki állapota, karbantartottsága:

10

20.

A kikötő és tartozékai műszaki állapota, karbantartottsága:

10

21.

A menetokmányok vezetése:

10

22.

A hajóvezetői képesítések megléte, érvényessége:

10

Összértékelés:

4. Bűnügyi-technikai szakterület

23.

Eszközök, készletek állapota:

10

24.

Tartozékok megléte:

10

25.

Eszközök, készletek kihasználtsága:

10

Összértékelés:

5. Informatika szakterület

26.

Eszközök műszaki állapota:

10

27.

Tartozékok megléte:

10

28.

Számítástechnikai adathordozók tárolása:

10

Összértékelés:

Értékelés:

Szakterületenként, az értékelt részterület adható és kapott pontszámainak arányában.

kiváló

81%-tól

71–80%

megfelelő

51–70%

nem megfelelő

50%-ig


A pontszámoktól függetlenül „Nem megfelelő”-re kell minősíteni a szakterületet, amennyiben:

Fegyverzeti szakterület:

1. A tároló objektum nincs ellátva a kötelezően előírt biztonsági eszközök, berendezések valamelyikével.

2. Az okmányok hiányosak, illetve egy vagy több okmány vezetése nem szabályos.

3. A tárolt anyagok, eszközök mennyiség szerinti nyilvántartása nem naprakész, illetve abban hiány állapítható meg.


Bűnügyi-technikai szakterület:

4. A szemle alá vont eszközök, készletek több mint 15%-a műszakilag használhatatlan.


Informatikai szakterület:

5. A számítástechnikai adathordozók tárolása szabálytalan.


Technikai szemle összértékelése: ………………………………………

kiváló

ha három szakterület „kiváló” értékelést kapott

ha legalább egy szakterület „kiváló” és egy szakterület „jó”

megfelelő

ha legalább egy szakterület „jó”

nem megfelelő

ha legalább egy szakterület „nem megfelelő”


Az objektumokra vonatkozó előírások betartásának, az objektumok műszaki-esztétikai állapotának, állagának (pontrendszer nélküli) értékelése:
A szemlebizottság egyéb megállapításai:

……………………………, 20…… ……………… hó …… nap

……………………………………

……………………………………

bizottsági tag

bizottsági tag

……………………………………

……………………………………

bizottsági tag

bizottsági tag……………………………………
bizottság vezetője
1

Az 1. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 118. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. pont a) alpontja a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

3

A 4. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 118. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 20. pontjával megállapított szöveg.

5

A 19. pont a 33/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

6

A 22. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 33/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére