• Tartalom

302/2015. (X. 15.) Korm. rendelet

a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.10.16.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Jászfényszaru város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 05/144, 05/65, 05/66, 05/92, 05/96, 05/95, 05/94, 05/71, 05/105, 05/106, 05/73, 05/74, 05/6, 05/19, 05/168, 05/24, 05/42, 05/43, 05/44, 05/45, 05/46, 05/47, 05/48, 05/50, 05/51, 05/52, 05/53, 05/54, 05/55, 05/56, 05/57, 05/58, 05/88, 05/87, 05/86, 05/85, 05/84, 05/83, 05/82, 05/81, 05/80, 05/79, 05/78, 05/77, 05/76, 05/75, 08, 05/22, 05/20, 04/20, 04/54, 04/52, 04/53 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari telephely, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.”

2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2015. (X. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére