• Tartalom
Oldalmenü

31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés b) és e) pontjában,

az 1. § és a 2. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § A Vhr.

a) 58. § (1) bekezdés a) pontjában a „18 éven aluli személy” szövegrész helyébe a „18 éven aluli és a játékkaszinó látogatásából kizárt sérülékeny vagy egyéb személy” szöveg,

b) 58. § (1) bekezdés d) pontjában a „kitiltás időtartamának lejártáig” szövegrész helyébe a „kitiltás időtartamának lejártáig vagy a kitiltás visszavonásáig” szöveg,

c) 68. § (2) bekezdés l) pontjában az „egyszeri vagy tartós kitiltás rendjét,” szövegrész helyébe a „kitiltásra okot adó súlyos szerződésszegés esetköreit és a kitiltás részletes eljárásrendjét,” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Vhr.

b) 57. § (2) bekezdés e) pontjában a ,, , továbbá a kitiltással kapcsolatos személyi adatok és információk más hazai kaszinók részére történő továbbításához való” szövegrész,

d) 73/D. § (3) és (4) bekezdésében az „– a kitiltást érintő rész kivételével –” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.