• Tartalom
Oldalmenü

32/2015. (XI. 2.) IM rendelet

az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről

2020.07.09.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az igazságügyi miniszter mint áldozatsegítő szolgálat tájékoztatót állít össze annak érdekében, hogy az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvétel alkalmával az áldozatok késedelem nélkül megkapják a szükséges tájékoztatást ahhoz, hogy az őket megillető jogokat gyakorolhassák, valamint a támogatásokat igénybe vehessék.

(2) A tájékoztató készülhet általános és az egyes áldozati csoportok számára az életkorukhoz vagy az elszenvedett bűncselekményhez igazodó tartalommal is.

2. § A tájékoztatónak a szükséges információt közérthető módon, a lehető legegyszerűbb megfogalmazással kell tartalmaznia.

3. § A tájékoztatónak legalább a következő információt kell tartalmaznia:

a) az áldozatok által igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatások célja,

b) arra való utalás, hogy egyes támogatások igénybe vétele feltételekhez kötött,

c) egyes támogatások tartalma,

d) az áldozatsegítő szolgálatok elérhetőségei, különösen a telefonos és e-mailes elérhetőségük,

e) a díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonal elérhetősége,

f) tájékoztatás arról, hogy személyre szabott tájékoztatás az áldozatsegítő szolgálattal való kapcsolatfelvételt követően lehetséges.

4. § Az áldozatok számára a szükségleteiknek megfelelő, személyre szabott tájékoztatás a részükre átadott tájékoztató anyagon található elérhetőségeken keresztül, az áldozatsegítő szolgálatokkal való személyes kapcsolatfelvételt követően érhető el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdésének és 4. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás