• Tartalom

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

2023.07.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 28. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások címébe sorolt központi kezelésű előirányzatok, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatok felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében az 1. melléklet M oszlopában kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §2 E rendeletnek a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról szóló 10/2021. (III. 17.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 32/2015. (VI. 19.) FM rendelethez4

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosítá-
sának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési támo-
gatás közre-
működő szervezete

2

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

3

278323

Termőföld vásárlás

1. Az államnak a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Nfatv.) foglalt termőföld elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások finanszírozása.

2. Az Nfatv. alapján az állam részére ellenérték fejében felajánlott termőföldek megvétele kiadásainak finanszírozása.

3. Az állam részére ingyenesen felajánlott termőföldek állami tulajdonba vételével felmerülő tehermentesítési kiadások finanszírozása.

4. A birtokösszevonási célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözetének elszámolása.

5. A kisajátítással kapcsolatos termőföldvásárlások finanszírozása.
6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény(a továbbiakban: Földforgalmi törvény)alapján
a sikertelen árverések következtében a Nemzeti Földalapba kerülő földrészletek ellenértékének megfizetése.

7. Az állam jogszabályon alapuló termőföld-visszavásárlási jogának gyakorlásához, valamint
a termőföld értékesítés meghiúsulása miatti visszatérítéshez kapcsolódó kiadások finanszírozása.

8. A Földforgalmi törvény 67/A. §-a szerinti – a Magyar Állam vételi jogához kapcsolódó – kiadások finanszírozása.

9. A Földforgalmi törvény 34. § (4) bekezdése alapján az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerülő ingatlanok kapcsán az örökösöket megillető kártalanítások finanszírozása.

1. szerződés
2. közigazgatási hatósági döntés
3. bírósági döntés szerinti jogosult

1. tulajdonjog-
változást eredményező okirat
2. közigazgatási hatósági döntés
3. bírósági döntés
alapján egy összegben vagy részletekben

Nemzeti Földügyi Központ
(a továbbiak-
ban: NFK)

4

278390

Életjáradék termőföldért

Az állam által megkötött életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek kiadásainak finanszírozása.

1. életjáradékra jogosult
2. Magyar Államkincstár

1. életjáradéki szerződés
2. megálla-
podás alapján részletekben

NFK

5

296124

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

Az állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlásában lévő ingatlan vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos kifizetések biztosítása, így különösen a Nemzeti Földalapba tartozó:
1. földrészletek rekultivációs, művelésiág-helyreállítási munkálatainak finanszírozása,
2.hasznosítatlan kivett utak főközlekedési utakhoz történő csatlakozásának biztonságos kialakítása, valamint a kapcsolódó területek elvárható szintű megközelíthetőségének biztosítása,
3. kivett árkok, csatornák és töltések biztonságos működésének kialakítása és fenntartása, a természeti károk és katasztrófák megelőzésének finanszírozása,
4. földrészletek művelésben tartásának elősegítése,
a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, valamint a környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása, és
5. hasznosítatlan földrészleten található és az ingatlan vagy
a szomszédos ingatlan(ok) rendes használatát akadályozó, kárt okozó vagy annak veszélyével fenyegető növények eltávolítása érdekében szükséges és kármegelőzési célokat szolgáló munkálatok finanszírozása.

a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner

megbízási szerződés alapján teljesítés-
arányosan

NFK

6

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

7

303557

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése

1. Az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése
1.1. A földvagyon auditálásához kötődően felmerülő munkák
– természetbeni és ingatlan- nyilvántartási állapot, jogi és hasznosítási helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása – költségeinek finanszírozása, így különösen:
1.1.1. az Nfatv.-ben előírt Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartás fejlesztése,
1.1.2. az érintett földrészletek tanúsítványainak feldolgozása,
1.1.3. az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése,
1.1.4. a termőföld-hasznosítási szerződések felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása,

1.1.4.1. a földhasználat tárgyát képező földrészletek egyeztetése, 1.1.4.2. a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges ellenőrzése,
1.1.5. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek erdészeti adatainak feldolgozása és vagyon-
nyilvántartásba való beillesztése,
1.1.6. az adatok vagyon- nyilvántartási rendszerbe történő betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása, és
1.1.7. az ingatlan-nyilvántartásban helytelenül nyilvántartott Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek feltárása és összesítése.

2. Az állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése
2.1. Az ismert, illetve a felmérés következtében feltárt, jogilag rendezetlen állami tulajdonban lévő földrészletek jogi rendezése, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázása és rendezése az érintett földrészletek minél szélesebb körű, birtokpolitikai elveknek megfelelő hasznosítása érdekében.
2.2.Az állami földterületek elbirtoklásának megakadályozása, helytelenül hasznosított, rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok megfelelő hasznosításának jogi előkészítése. 2.3.A jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján a korábbitól eltérő módon hasznosítandó állami területek kapcsán felmerülő, az új hasznosítási mód biztosítását szolgáló kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítése. 2.4. A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított és az Nfatv. 16/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint átvett területek tényleges művelési ága megállapításával összefüggésben felmerült feladatok finanszírozása.

1. az F oszlop
1. pontjában foglalt célok tekintetében
a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner

2. az F oszlop
2. pontjában foglalt célok tekintetében
2.1. a jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése által meghatározott
2.2. a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses
partner

1. az F oszlop
1. pontjában foglalt célok tekintetében megbízási szerződés alapján teljesítés-
arányosan

2. az F oszlop
2. pontjában foglalt célok tekintetében
2.1. a jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése által meghatározottak szerint
2.2. megbízási szerződés alapján teljesítés-
arányosan

NFK

8

334684

Bírósági döntésből eredő kiadások

A Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek bírósági elmarasztalásai, valamint peres eljárással érintett ügyben kötött egyezség kiadásainak finanszírozása.

az elismert, jogos követeléssel rendelkező partner

1. bírósági döntés
2. egyezségi okirat
alapján egy összegben

NFK

9

296146

Egyéb vagyonkezelési kiadások

1. Az NFK tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó és más előirányzati jogcímhez nem kapcsolható kifizetések biztosítása, így különösen:
1.1. a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok tekintetében a vagyon-nyilvántartási, a földhasználati
és földműves nyilvántartási adatok, a digitális térképi állomány időszakos frissítésének, valamint
az NFK tulajdonosi joggyakorlói tevékenységét támogató nyilvántartási rendszerének finanszírozása,
1.2. a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó hatósági határozatok alapján fizetendő bírságok és egyéb kiadások finanszírozása,
1.3. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó megfizetése, és
1.4. a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény alapján az állam tulajdonába kerülő földrészleteken lévő épületek, építmények, agrotechnikai létesítmények értéke megtérítéséhez kapcsolódó egyéb kiadások finanszírozása.

2. Azon kifizetések finanszírozása, melyek az NFK tulajdonosi joggyakorlási tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányulnak, és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelemcsoportjaihoz köthetők, így különösen,
de nem kizárólagosan:
2.1. az NFK által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai és
2.2. a vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai.
2.3. a vagyon-nyilvántartási, valamint az NFK tulajdonosi joggyakorlói tevékenységét elősegítő informatikai rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások kiadásai.

3. Az NFK-t terhelő perviteli, illetve egyéb kapcsolódó szakértői eljárások díjainak finanszírozása.

1. az F oszlop
1. pontjában foglalt célok tekintetében
1.1. a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner
1.2. helyi önkormányzat
1.3. jogszabály által meg-
határozott partner
1.4. közigaz-
gatási hatóság
1.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2. az F oszlop
2. pontjában foglalt célok tekintetében
a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner

3. az F oszlop
3. pontjában foglalt célok tekintetében
3.1. közigaz-
gatási hatóság
3.2. bíróság
3.3. pernyertes ellenérdekű fél

1. az F oszlop
1. pontjában foglalt célok tekintetében
1.1. szerződés alapján teljesítés-
arányosan
1.2. közigaz-
gatási hatósági döntés alapján egy összegben
1.3. jogszabály alapján egy összegben

2. az F oszlop
2. pontjában foglalt célok tekintetében megbízási szerződés alapján teljesítés-
arányosan

3. az F oszlop
3. pontjában foglalt célok tekintetében
3.1. közigaz-
gatási hatóság döntése
3.2. bíróság döntése
3.3. jogszabály
alapján
egy összegben vagy részletekben

NFK

10

375273

Értéknövelő beruházások megtérítése

1. A lejáró szerződéses használati jogviszonyok kapcsán az NFK és jogelődei által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján az államot terhelő megtérítési kötelezettség finanszírozása.
2. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény alapján az állam tulajdonába kerülő földrészleteken lévő épületek, építmények, agrotechnikai létesítmények értéke megtérítésének finanszírozása.

1. szerződéses partner
2. jogszabály által meghatározott partner

1. szerződés vagy
2. jogszabály alapján
egy összegben

NFK

11

296191

Fejezeti tartalék

Az év közben felmerülő, előre nem látható kiadások finanszírozása.

előirányzat-
átcsoportosítás-
sal

3

A hatálybalépés időpontja 2021. március 18.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére