• Tartalom

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről1

2015.12.10.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország légterében és területén 19 főnél több utas szállítására alkalmas polgári légijárművel történt légiközlekedési balesetekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a légiközlekedési hatóságra,

b) a közlekedésbiztonsági szervre,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

d) az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságra és az önkéntes tűzoltó egyesületre,

e) az állami mentőszolgálatra,

f) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

g) a terrorizmust elhárító szervre,

h) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 7. §-ában meghatározott kormányzati koordinációs szervre,

i) a megyei, a fővárosi és a helyi védelmi bizottságokra,

j) a körzeti repüléstájékoztató és a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezetre,

k) a légiközlekedési hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon bejegyzett légifuvarozóra,

l) a repülőtér üzemben tartóra,

m) a légijármű karbantartó és javító szervezetre,

n) a földi kiszolgálási tevékenységet végző szervezetre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása: a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv mellékletében szereplő adatok, elérhetőségek naprakészségének biztosítása;

2. nemzeti vészhelyzeti terv módosítása: az 1. pontban meghatározottak kivételével a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv tartalmának érdemi megváltoztatása, amely a 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti jóváhagyást igényel.

3. A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv

3. § (1) A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv (a továbbiakban: nemzeti vészhelyzeti terv) légiközlekedési baleset bekövetkezése esetén az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szervezetek együttműködési kötelezettségének módját szabályozza technikai-szakmai előírások megállapításával. A nemzeti vészhelyzeti terv alapján ezen szervezetek saját kényszerhelyzeti terveik megvalósítása figyelembevételével szakmai tevékenységük összehangolására kötelesek.

(2) A nemzeti vészhelyzeti terv részletes szabályokat állapít meg

a) a vészhelyzeti terv aktiválása (polgári légiközlekedési baleset bekövetkezése esetén a terv alkalmazásának megkezdése);

b) az érintett szervezetek feladatai;

c) a riasztási és értesítési rend;

d) a kárhelyszín biztosítása és felszámolása;

e) a vészhelyzeti kommunikáció; valamint

f) az 5. §-ban meghatározott referens feladatai

vonatkozásában.

(3) A nemzeti vészhelyzeti terv elkészítéséről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik. A nemzeti vészhelyzeti tervet és annak módosítását a miniszter a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével hagyja jóvá.

(4) A nemzeti vészhelyzeti tervet folyamatosan karban kell tartani és szükség esetén, de legalább háromévente meg kell vizsgálni célszerűségét, a hatályos jogszabályoknak és szervezeti szabályoknak való megfelelőségét, alkalmazhatóságát. A nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, módosítása a miniszter feladata.

(5) A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közlekedésbiztonsági szerv értékeli a nemzeti vészhelyzeti terv végrehajtását, és amennyiben szükséges, 180 napon belül ajánlást fogalmaz meg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezetnek.

(6) Az ajánlás címzettje az ajánlás kézhezvételétől számított 90 napon belül írásban tájékoztatást ad a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek és a közlekedésbiztonsági szervnek az ajánlás elfogadásáról, vagy az azzal való – indokolással ellátott – egyet nem értéséről, és az ajánlás alapján tervezett vagy megtett intézkedésről, az intézkedés bevezetése határidejének megjelölésével.

4. A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazásában közreműködő szervezet tevékenysége

4. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében szereplő szervezetek a nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazása során egymással együttműködnek. A szervezet saját működésére vonatkozó szabályozása nem lehet ellentétes a nemzeti vészhelyzeti terv rendelkezéseivel.

(2) A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazhatóságának fenntartása érdekében az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet belső szabályozásának, eljárási rendjének és kényszerhelyzeti tervének a nemzeti vészhelyzeti tervet érintő módosításáról írásban haladéktalanul értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervet és a minisztert.

(3) A nemzeti vészhelyzeti terv hatékony végrehajtása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az 1. § (2) bekezdésében meghatározott együttműködő szervezetek közül a gyakorlat tervezett időpontját legalább 60 nappal megelőzően kijelöli azokat a szervezeteket, amelyek legalább évente együttes törzsvezetési gyakorlatot, és legalább kétévente rendes gyakorlatot tartanak. A gyakorlatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv koordinálja. A gyakorlatok végrehajtását a gyakorlatozást követő 30 nappal a szervezetek értékelik és az értékelés eredményéről tájékoztatják a minisztert.

(4) A (3) bekezdés szerinti gyakorlat végrehajtásával kapcsolatban felmerült költséget az a szerv viseli, amelynél a költség felmerült.

5. § A légiközlekedési balesetek áldozatai és e személyek hozzátartozói számára történő segítségnyújtásban közreműködő, a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott referenst a külpolitikáért felelős miniszter javaslatára a miniszter jelöli ki.

5. A polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási terv

6. § (1) Az 1. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott szervezet a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervet (a továbbiakban: légitársasági segítségnyújtási terv) készít. A légitársasági segítségnyújtási terv nem tartalmazhat a nemzeti vészhelyzeti terv rendelkezéseivel ellentétes előírásokat.

(2) A légitársasági segítségnyújtási tervnek tartalmaznia kell legalább a hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és az azonnali és hatékony segítségnyújtás és az érintett szervezetekkel való együttműködés módját. A légitársaságnak biztosítania kell az utaslista azonnali megismerhetőségét a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi CXVII. törvény 27/A. §-ában foglalt adatvédelmi szabályok figyelembevételével, biztosítania kell továbbá a balesetekre való felkészülést és az ehhez szükséges személyi és tárgyi erőforrások azonnali rendelkezésre állását.

(3) Az 1. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott szervezet a légitársasági segítségnyújtási tervet és annak módosítását a légiközlekedési hatósághoz nyújtja be. A légiközlekedési hatóság a légitársasági segítségnyújtási terv jogszabályoknak való megfelelőségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A nemzeti vészhelyzeti tervet e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül kell elkészíteni.

(3) Az 1. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott azon szervezetnek, amely a rendelet hatálybalépésének időpontjában nem rendelkezik hatóság által jóváhagyott segítségnyújtási tervvel, a segítségnyújtási terv jóváhagyása iránti kérelmét e rendelet hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül kell benyújtania a légiközlekedési hatóságnak.

8. § Ez a rendelet a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 9. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 7. § (2) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére