• Tartalom

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

2023.01.01.

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 23. § (3) bekezdésében szabályozott egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységet végző geodéziai tervezési és geodéziai szakértői szakmagyakorlási tevékenységet (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység) folytatók körére és tevékenységük folytatásának feltételeire, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,

b) az eljáró hatóság kijelölésére,

c) a geodéziai tervezési és a geodéziai szakértői tevékenység során – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység kivételével – végezhető feladatok körére,

d) az Fttv. 29/B. § (1) bekezdésében meghatározott szerv által a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szabályok be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezmények megállapítására.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. bejelentés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti bejelentés;

2. vállalkozás: gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég;

3. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás;

4. jogosultság: a névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett szakmagyakorlási tevékenység végzésének való megfelelés;

5. letelepedés: a Szolgtv. szerinti letelepedés;

6. szakmagyakorló: szakmagyakorlási tevékenységet folytató, jogosultsággal rendelkező személy;

7. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállamként meghatározott állam;

8. tagállami állampolgár: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállami állampolgárként és tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személyként meghatározott személy.

2. Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek

3. § (1) Geodéziai tervezői minősítés szükséges az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos következő geodéziai feladatok irányításához, minőségtanúsításához:

a) építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése,

b) építmények geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése,

c) építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése,

d) a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése,

e) közművezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévő szakági térképek, helyszínrajzok digitális átalakítása, térképezése,

f) műszaki térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, és azok változásvezetése,

g) településtervezéshez, területrendezéshez, településfejlesztéshez szükséges térképek készítése.

(2) Természetes tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseit geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező földmérő végezhet.

(3) Geodéziai szakértői minősítéssel a szakterületen teljes körűen végezhető az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel.

3. A minősítést végző és a névjegyzéket vezető szerv

4. § (1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara (a továbbiakban: területi kamara) titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) főtitkára folytatja le a minősítési eljárást.

(2) A geodéziai tervezőknek és a geodéziai szakértőknek az Fttv. 29/B. §-ában meghatározott közhiteles nyilvántartását az MMK a területi kamaráinak adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezeti és honlapján folyamatosan és ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

4. Geodéziai tervezői és geodéziai szakértői tevékenység végzésének feltételei

5. § (1) Geodéziai tervező az a személy lehet, aki az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a lakóhelye szerinti területi kamara tagja és

a) földmérő igazolvánnyal,

b) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendeletben meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettséggel,

c) 5 év szakmai gyakorlattal,

d) a 10. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő referenciamunkákkal, valamint

e) a 13. §-ban meghatározott szakmai minősítő vizsgával (a továbbiakban: vizsga)

rendelkezik.

(2) Geodéziai szakértő az a személy lehet aki

a) 10 év szakmai gyakorlattal,

b) legalább 5 éve geodéziai tervezői minősítéssel, és

c) legalább 5 db, a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott referencia munka irányítói tervezői gyakorlatával

rendelkezik.

(3) A geodéziai tervezői minősítés betűjele GD-T.

(4) A geodéziai szakértői minősítés betűjele GD-Sz.

6. § Geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői tevékenységet az folytathat, aki az MMK nyilvántartása alapján geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítéssel rendelkezik.

7. § (1) Geodéziai tervezői és geodéziai szakértői tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amelynek legalább egy tagja vagy munkavállalója rendelkezik geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel, a tag vagy a munkavállaló a tevékenység tényleges végzésében részt vesz, és a vállalkozás a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.

(2) A vállalkozás által folytatható tevékenység terjedelme azonos a tag, munkavállaló jogosultságának terjedelmével.

5. A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének és bejelentésének általános szabályai

8. § (1)1 A szakmagyakorlási tevékenység

a) engedélyezése,

b) engedélyének meghosszabbítása,

c) folytatásának szüneteltetése,

d) folytatásának megtiltása és a tevékenységet folytató szakmagyakorló névjegyzékből való törlése,

e) folytatója által az engedélyének kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlése

iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint, míg a vállalkozások szakmagyakorlási tevékenységének bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.

(2) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és a jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez, a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: e-rendszer) a kérelmező részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet (a továbbiakban: elektronikus tárhely) biztosít.

(3)2 Az elektronikus tárhely igényléséhez – a papír alapon történő benyújtás esetét kivéve – a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályai szerint elektronikus azonosítási szolgáltatással történt azonosítást követően regisztrálnia kell az e-rendszerben. A kérelmező vagy meghatalmazottja regisztrációval – külön bírálat és döntés nélkül – automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez.

(4) Az elektronikus tárhely dokumentumaiba a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként a kérelmező vagy meghatalmazottja, továbbá a kérelmező vagy meghatalmazottja hozzájárulásával az eljáró területi kamara elnöksége tekinthet bele.

(5) Az elektronikus tárhely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásáig áll a kérelmező rendelkezésére.

(6) A kérelmező a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a kérelem benyújtása előtt kérelmezheti a területi kamara elnökségétől.

6. A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés iránti kérelem

9. § (1) A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő adatlapon, a területi kamarához kell benyújtani

a) papír alapon vagy elektronikus adathordozón (személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton), valamint

b) elektronikusan,

ba) párbeszédre épülően (online),

bb) amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülően (offline).

(2) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a szakmai önéletrajzot,

b) a felsőfokú szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél (3) bekezdés szerinti másolatát,

c) geodéziai tervezői minősítési kérelem esetében

ca) a 10. § (1) bekezdésében meghatározott, legalább 10 db referenciamunkát tartalmazó jegyzéket,

cb) a 10. § (1) bekezdése szerinti referenciamunkák közül a kérelmező által jelentősebbnek ítélt öt munka tervtári dokumentációjának digitális másolatát, nem módosítható digitális fájlformátumban,

d) geodéziai szakértői minősítési kérelem esetében a geodéziai tervezői minősítés megszerzését követően végzett, a szakértői jártasságot alátámasztó szakmai tevékenység részletes bemutatását,

e) a névjegyzékbe vételi eljárással kapcsolatos, miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,

f) három hónapnál nem régebbi, az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában előírtakat igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt.

(3) A felsőfokú szakirányú szakképzettséget az oklevél hiteles másolatával, vagy az eredeti dokumentum egyidejű bemutatása esetén benyújtott egyszerű másolattal kell igazolni, amelyre az illetékes területi kamara rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre.

(4) A területi kamara – a kérelem adathordozó anyagától függetlenül – a beérkezett iratról elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az e-rendszerbe. Az e-rendszer a kérelem és mellékletei feltöltésekor a kérelmezőnek automatikusan értesítést küld az ügy azonosítójáról, amelyre tekintettel az eljárás megindulásáról a területi kamara titkára külön értesítést nem küld.

(5) A papír alapon benyújtott kérelmet a mellékleteivel együtt – az elektronikus másolat e-rendszerbe való feltöltését követően – a területi kamara titkára visszaküldi a kérelmezőnek. Kérelem és mellékletei alatt – az e-rendszerbe való feltöltést követően – az elektronikus másolatot kell érteni.

(6) Amennyiben a tényállás tisztázásához vagy egyenértékűségi vizsgálat miatt szükséges, a területi kamara titkára bekérheti az eredeti kérelmet és a mellékleteit.

7. Geodéziai tervezői referenciamunka

10. § (1) Geodéziai tervezői referenciamunkának kell elfogadni az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakképzettség megszerzése után elvégzett, a 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott munkákat.

(2) Referenciamunkaként olyan geodéziai dokumentáció fogadható el, amelynek földmérési munkarészein a kérelmező készítőként, közreműködőként szerepel, és amely munkát geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező földmérő tanúsított.

(3) A referenciamunkákat a 2. melléklet szerinti adatlapon kell igazolni.

8. A döntés meghozatala

11. § (1) Ha a kérelemhez benyújtandó dokumentumok hiányosak, a területi kamara titkára 15 napos határidő megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel. Ismételt hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs lehetőség.

(2) A területi kamara titkára a minősítéshez kötött szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet és a benyújtott dokumentumokat a beérkezésüktől, hiánypótlás esetén az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított 15 napon belül a (3) bekezdésben foglalt vizsgálat elvégzése, valamint a 13. § szerinti szakmai minősítő vizsga lefolytatása érdekében továbbítja a Földmérő Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) titkárának.

(3) A Bizottság a szakértői vélemény megadásakor vizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a szakmagyakorlási tevékenysége engedélyezése feltételeinek.

(4) A Bizottság a geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés megadásával kapcsolatos szakértői véleményét 21 napon belül megküldi a területi kamara titkárának.

(5) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítés megadásáról a területi kamara az Fttv. 29/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján dönt. A területi kamara döntését írásban közli a kérelmezővel.

9. A Földmérő Minősítő Bizottság

12. § (1) A Bizottság elnökből és nyolc tagból áll.

(2) A Bizottság elnökét a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki és bízza meg.

(3) A Bizottság tagjai közé a miniszter felkérésére

a) az MMK elnökének javaslata alapján, az MMK tagjai, vagy alkalmazottai közül a titkári teendőket ellátó egy fő,

b) az MMK elnökének javaslata alapján az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata tagjai közül öt fő,

c) a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára egy-egy fő földmérési szakirányú oktató

kerül 5 évre megbízásra.

(4) Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 5 éve geodéziai tervezői minősítéssel, illetve korábbi jogszabály alapján kiadott geodéziai tervezői jogosultsággal rendelkezik.

(5) A Bizottság működési költségeinek biztosításáról az MMK gondoskodik.

(6) A Bizottság üléseit a kérelmek száma által igényelt gyakorisággal, de legalább negyedévenként tartja. A Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

(7) A Bizottság határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Bizottság napirendjére és határozataira az elnök tesz javaslatot. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

(8) A Bizottság működését ügyrendjében szabályozza, amelyet alakuló ülésén fogad el.

10. A szakmai minősítő vizsga

13. § (1) A geodéziai tervezői minősítést kérelmezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie.

(2) A vizsga követelményeit a Bizottság határozza meg és az MMK azt honlapján közzéteszi.

(3) A vizsgát a Bizottság titkára szervezi és az MMK közreműködésével bonyolítja le. A Bizottság titkára, amennyiben szükséges, a Bizottság soron következő ülését megelőzően megszervezi a vizsga lebonyolítását.

(4) A vizsga díja 28 000 Ft, amelyet a vizsgát megelőzően a szervezés és lebonyolítás költségeire az MMK részére kell befizetni.

(5) Vizsgára az a kérelmező bocsájtható, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és bemutatta a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást.

(6) A vizsga eredményes, ha a kérelmező mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgát teljesíti. Az írásbeli vizsga eredményes, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti. Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli vizsga eredményes, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a eredményesnek minősíti.

(7) Az eredménytelen vizsga ismételhető. A javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a díja a vizsga díjával azonos.

(8) A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 Ft levonásra kerül.

11. Az egységes elektronikus névjegyzék vezetése

14. § (1) A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítés megadását követően a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi kamara titkára a geodéziai tervezőt, illetve a geodéziai szakértőt nyilvántartásba veszi és e tényről a 3. melléklet szerinti igazolást állítja ki.

(2) Az Fttv 29/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértő minősítési számát (a továbbiakban: minősítési szám) a geodéziai tervező vagy geodéziai szakértő területi kamarai tagsági nyilvántartási számából kell képezni, kiegészítve azt a geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítés betűjelével.

(3) A geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező az Fttv. 29/B. § (2) bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles bejelenteni a területi kamarához, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

(4)3 A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a területi kamarát.

12. Szakmagyakorlást végző vállalkozások névjegyzéke

15. § (1) Ha a szakmagyakorlási tevékenységet a vállalkozás üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatja, akkor a szakmagyakorlási tevékenységet a vállalkozás köteles bejelenteni a területi kamarának, igazolva a 7. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelőséget.

(2) A bejelentést a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon kell megtenni. Az illetékes területi kamara a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e az előírt követelményeknek.

(3) A területi kamara a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül,

a) ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, a vállalkozást nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti,

b) ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt.

(4) Amennyiben a bejelentő a (3) bekezdés b) pontja szerinti hiánypótlásnak nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a területi kamara titkára a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal megtagadja.

(5) A bejelentésről készített igazolásnak tartalmaznia kell

a) a területi kamara megnevezését, a bejelentés iktatási számát és az ügyintéző nevét,

b) a bejelentő vállalkozás megnevezését, székhelyét,

c) a bejelentett tevékenység megjelölését, a szakmagyakorlási szakterület megnevezését,

d) a bejelentés napját,

e) a szakmagyakorlási tevékenységet bejelentő vállalkozásnak a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerinti nyilvántartási számát (a továbbiakban: vállalkozás nyilvántartási száma), valamint a (6) bekezdés szerinti névjegyzéki jelölését,

f) azt, hogy a szakmagyakorlási tevékenység végzésére a vállalkozás – a határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó bejelentés kivételével – határozatlan időre, vagy a bejelentésben meghatározott ideig jogosult.

(6) A területi kamara a bejelentő vállalkozás számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg névjegyzéki jelölést ad ki, amely tartalmazza a területi kamara kódját, a vállalkozásnak a Kamtv. 43. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerinti nyilvántartási számát, egyéni vállalkozó esetében a természetes személy minősítési számát, valamint a „C” betűjelet.

(7) A vállalkozásra vonatkozó bejelentés alapján a területi kamara a Kamtv. 43. § (3) bekezdésében meghatározott adattartalmú névjegyzéket vezet.

16. § A területi kamara eltiltja a tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg – a névjegyzéki jelölés hatálytalanítása mellett – a névjegyzékből törli azt a vállalkozást, amely

a) a bejelentésben valótlan adatot közölt vagy valótlan hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelésről és ezt a hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy

b) a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik.

13. A minősítés meghosszabbítása

17. § (1) Kérelemre a területileg illetékes kamara a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítést az Fttv. 29/B. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának igazolása esetén 5 évvel meghosszabbítja.

(2) A meghosszabbítás iránti kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározott igazolások másolatát a területi kamara titkárához kell benyújtani. Nem szükséges benyújtani az MMK által akkreditált, az MMK e-mérnök rendszerében nyilvántartott rendezvények igazolásait.

(3) A geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítés lejártát 30 nappal megelőzően az MMK a geodéziai tervezőt, illetve geodéziai szakértőt értesíti a minősítés lejártának időpontjáról.

(4) Amennyiben a geodéziai tervező, illetve geodéziai szakértő az (1) bekezdésben meghatározott érvényesség meghosszabbítását annak érvényességi idején belül nem kéri, a területi kamara a geodéziai tervezőt, illetve geodézia szakértőt az Fttv. 29/B. § (2) bekezdésében foglalt nyilvántartásból törli.

14. Továbbképzés

18. § (1) A miniszter által jóváhagyott szakirányú továbbképzéseket az MMK szervezi a Továbbképzési Szabályzatában meghatározott szabályok szerint.

(2) A továbbképzés más oktatásokkal, konferenciákkal és egyéb szakmai rendezvényekkel közös lebonyolítása során az MMK vonatkozó szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(3) Az a geodéziai tervezői és a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező teljesíti a továbbképzési kötelezettségét, aki évente legalább 4 pontot és az 5 éves továbbképzési időszakban összesen legalább 20 pontot ér el.

(4) Az MMK gondoskodik a miniszter által jóváhagyott továbbképzés témáinak kiválasztásáról, a tananyagok elkészítéséről és az oktatók megbízásáról.

(5) A továbbképzésen való részvételt az MMK a közhiteles nyilvántartásában vezeti és nyilvántartja.

15. A minősítés szüneteltetése

19. § (1) A geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkárának a határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő időpontját és várható tartamát meg kell jelölni.

(2) A szüneteltetés tényét a nyilvántartásban jelezni kell. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető.

(3) A szünetelés idejét a továbbképzési időszak számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

16. A minősítés felfüggesztése és visszavonása

20. § (1) A geodéziai tervezői vagy a geodéziai szakértői munkával kapcsolatban szakmai vagy etikai vétségre hivatkozva panasszal lehet élni, amelyet a panasz benyújtójának lakóhelye szerint illetékes területi kamarához kell írásban benyújtani.

(2) A panasznak tartalmaznia kell:

a) a panaszos nevét és lakcímét,

b) a panaszolt nevét és a geodéziai tervezői, geodéziai szakértői minősítés számát,

c) a panaszos sérelmére elkövetett cselekmény leírását,

d) a rendelkezésre álló bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a panaszt alátámasztják.

(3) A benyújtott panaszt a kamara köteles megvizsgálni, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt alaki tartalomnak megfelel. Ennek hiányában a panaszost határidő megjelölésével a területi kamara titkára hiánypótlásra szólítja fel.

(4) A panasz vizsgálata során a területi kamara titkára a panaszban érintett feleket meghallgatja és kikéri a Bizottság véleményét.

21. § (1) Szakmai vagy etikai vétség esetén – a Bizottság szakértői véleménye alapján – a kamara titkára az alábbi döntést hozhatja:

a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben

aa) munkája során elmulasztotta a megbízó teljes körű tájékoztatását a megbízásával kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról,

ab) munkavégzése során nem tartotta be a szakmai jogszabályi előírásokat;

b) a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben

ba) a geodéziai tervező, illetve geodéziai szakértő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében foglalt minőségi előírásokat,

bb) a jogszabályban előírt földmérési adatokat jogosulatlanul, vagy díj megfizetése nélkül használja fel,

bc) munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel;

c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha

ca) tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,

cb) bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket,

cc) bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette,

cd) 5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt a geodéziai tervező vagy geodéziai szakértő minősítéshez kötött tevékenységet csak geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy minőségtanúsításával végezhet.

17. A geodéziai tervezői és a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy névjegyzékből való törlése

22. § (1) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői névjegyzékből törölni kell a minősített nyilvántartottat, amennyiben

a) ezt kérelmezi,

b) a nyilvántartott elhalálozott,

c) a 17. § (4) bekezdésében foglalt eset áll fenn,

d) a nyilvántartott az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak nem felel meg,

e) a továbbképzési kötelezettségét a nyilvántartott a 18. § (3) bekezdése szerinti öt éves időszakban nem teljesíti és azt az öt éves időszak lejártát követő egy éven belül sem teljesíti,

f)4 a területi kamara a 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végleges döntést hozott a nyilvántartott vonatkozásában,

g) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,

h) a nyilvántartott a bejelentésben valótlan adatközlést, vagy nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja,

i) a nyilvántartottat a területi mérnöki kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták,

j) a nyilvántartott a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének időtartama alatt végez szakmagyakorlási tevékenységet,

k) a nyilvántartott kamarai tagsága megszűnik.

(2) A geodéziai tervezői és geodéziai szakértői névjegyzékből törölt személy az Fttv. 29/B. § (1) bekezdésében foglalt munkák végzésére nem jogosult.

(3) Ha a névjegyzékből való törlésre az (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a jogosultság csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető ismételten.

(4)5 Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre az (1) bekezdés i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel.

(5) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.

(6) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző geodéziai szakértő szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásáról, névjegyzéki törléséről, illetve a 20. § (1) bekezdésében említett szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli.

18. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

23. § (1) A valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) Magyarország területén történő letelepedés nélkül, a Szolgtv. szerinti szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha az e rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezik.

(2)6 A szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás keretében történő szakmagyakorlási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente kell megtenni.

(3) A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell a szolgáltató

a) nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését,

b) szakmai képesítését igazoló okiratot,

c) tagállami állampolgárságára vonatkozó igazolást,

d) által végezni kívánt szakmagyakorlási tevékenység főbb adatait, különösen a szakmagyakorlási tevékenység helyét, a tárgyát és a jellegét,

e) vonatkozásában igazolást arról, hogy a szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerűen letelepedett valamely tagállamban, továbbá

f) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincsen eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

(4)7 A Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatókról elkülönített közhiteles nyilvántartást vezet. A Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki a (2) bekezdés szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

19. Letelepedés szabadsága keretében nyújtott szolgáltatás

24. § (1)8 Valamely tagállam állampolgára a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti szakmai képesítés elismerése iránti kérelmével egyidejűleg nyújtja be a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamarához.

(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell magyar nyelvű fordításban

a) a szakirányú végzettséget, szükség esetén a kiegészítő képesítést igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,

c) a küldő vagy származási ország illetékes hatósága által kiállított, a küldő vagy származási országbeli szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot, amely igazolja a szakirányú szakmai gyakorlat jellegét, szakirányát, teljesítésének helyét, időtartamát is.

(3)9 A kérelmet és mellékleteit a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara a szakmai képesítés elismeréséről szóló végleges határozatával együtt haladéktalanul megküldi a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti illetékes területi kamarának. A területi kamara a megküldött iratok alapján

a) az engedélyt megadja, és a szakmagyakorlót az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, vagy

b) a kérelmet elutasítja.

20. Harmadik ország szolgáltatói

25. § Harmadik országbeli, szakmagyakorlási tevékenységet végezni kívánó szolgáltatók számára jogosultság az e rendeletben foglaltak szerint, viszonosság alapján állapítható meg.

21. Jogkövetkezmények

26. § A területi kamara figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót, ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

22. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

28. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen kiadott engedélyek.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai korlátozott tervezői és geodéziai tervezői hatályos jogosultság e rendelet hatálybalépésével geodéziai tervezői minősítésnek, az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai szakértői tevékenység végzésére vonatkozó hatályos minősítés geodéziai szakértői minősítésnek minősül. A névjegyzékben az átsorolást az MMK az Fttv. 28. § (8) bekezdésében meghatározott földmérő igazolvány nyilvántartás alapján végzi el, e rendelet hatálybalépését követő 21 napon belül. A jogszabály alapján történő átsorolásról a 3. melléklet szerinti igazolást kell díjmentesen kiállítani a minősítéssel rendelkező részére.

(3) Az átsorolt geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítések a rendelet hatálybalépését követően 5 évig hatályosak.

1. melléklet a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
A GEODÉZIAI TERVEZŐ/SZAKÉRTŐ* MINŐSÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ
A kérelmező

1. neve:

2. születési neve:

3. születési helye és ideje:

4. anyja neve:

5. állandó lakcíme:

6. levelezési címe:

7. szakirányú iskolai végzettsége (a szakképzettsége, a tanintézet megnevezése és az oklevél száma, kelte):

8. telefonszáma:

9. e-mail címe:

10. jelenlegi munkahelye:

11. jelenlegi beosztása:

12. földmérő igazolvány száma:

13. mérnök kamarai nyilvántartási száma:

14. megelőző munkahelyei (a munkakörök és a végzett tevékenység leírása)

Munkahely

Munkakörök, tevékenység

Mettől–meddig (év, hó)

..............................................................

..............................................................

............................. – .............................

..............................................................

..............................................................

............................. – .............................


A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 29/B.§ (2) bekezdés d)–f) pontban meghatározott adataimnak az országos névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez:
hozzájárulok* nem járulok hozzá*

* A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap
..........................................................
a kérelmező aláírása

2. melléklet a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez

A kérelmező közreműködésével vagy általa eddig végzett földmérési referencia munkák felsorolása

Ssz.

A munka leírása

Teljesítés időpontja

Kérelmező közreműködése

Minőségtanúsító
megnevezése

Minőségtanúsító aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap
..........................................................
a kérelmező aláírása

3. melléklet a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelethez

A geodéziai tervező és szakértő minősítésről kiadandó igazolás mintája

A minősítés száma: ............... / ..................

IGAZOLÁS
a geodéziai tervező/szakértő* minősítésről

A Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján
............................................................
(név, végzettség)

aki ............... év ................................. hó ...... napján ....................................................................................... városban született, anyja neve .............................................................................., geodéziai tervezőnek/szakértőnek* minősítem, és ezzel egyidejűleg a minősítettek nyilvántartásába bejegyzem.

Nevezett jogszabályban meghatározott geodéziai tervezői/szakértői* minősítéshez kötött egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult.

A minősítés a kiállítástól számított öt évig érvényes.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap
P. H.
.....................................................
aláírás

* A fölösleges törlendő
1

A 8. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 549. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

A 8. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 549. § b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A 14. § (4) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

4

A 22. § (1) bekezdés f) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 549. § c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

A 22. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 549. § d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A 23. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 222. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 23. § (4) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 222. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 24. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 222. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 24. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 549. § e) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 222. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére