• Tartalom

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól1

2020.07.29.

A Kormány

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában,

az 5–10. § és 19–21. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés b), e) és f) pontjában,

a 11–18. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés d), e) és g) pontjában,

a 25–26. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A TÚLZÁSBA VITT SZERENCSEJÁTÉK ÁRTALMAIRÓL ÉS A SZENVEDÉLYBETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK VESZÉLYEIRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. § (1) A szerencsejáték-szervező (a továbbiakban: szervező) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá tartozó tevékenysége és annak kereskedelmi kommunikációja során köteles a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire vonatkozó figyelmeztetést alkalmazni.

(2) A szervező az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenysége során köteles a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozására vonatkozó figyelmeztetést alkalmazni, valamint felhívni a játékos figyelmét a sérülékeny személynek nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó és önkizáró intézkedések igénybevételének lehetőségére.

(3) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza a sérülékeny személyek fokozott védelmének, valamint a sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedések igénybevételének rendjét, továbbá a szervező által alkalmazott egyéb játékosvédelmi intézkedéseket.

2. § (1)2 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői eljárás és a játékosok védelme érdekében honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatain a játékosok részére nyomtatott formában folyamatosan elérhetővé teszi:

a) a kóros játékszenvedéllyel élő személyek pszichiátriai ellátását biztosító szolgáltatók elnevezését és elérhetőségi adatait megyénként és településenként,

b) a problémás játékkal és kóros játékszenvedéllyel élő személyek részére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján közösségi ellátásokat nyújtó szolgáltatók elnevezését és elérhetőségi adatait megyénként és településenként,

c) legalább három, a játékosok védelmével vagy a szerencsejáték káros hatásainak megelőzésével, csökkentésével foglalkozó civil szervezet elnevezését és elérhetőségi adatait,

d) a gondnokság alá helyezés iránti eljárásról szóló gyakorlati tájékoztatót,

e) a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról szóló gyakorlati tájékoztatót és e nyilatkozat ajánlott mintáját,

f) a 18 év alatti személyek fokozott védelméről és játéktilalmáról szóló tájékoztatót,

g) a 18 év alattiak kivételével a sérülékeny személyek (a továbbiakban: egyéb sérülékeny személy) fokozott védelméről és szervezői ellenőrzéséről, valamint a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről szóló gyakorlati tájékoztatót,

h) a sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére a jogszabály szerint kötelezően biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedések használatáról gyakorlati tájékoztatót szerencsejáték-fajtánként,

i) a játékosvédelmi nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót, és

j) az ajánlott felelős játékszervezői minősítéssel rendelkező szervezők 22. § (3) bekezdése szerinti adatait.

(2)3 A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tájékoztatást az egészségügyért, valamint szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben és adatszolgáltatása alapján, az (1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatást az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben és adatszolgáltatása alapján, az (1) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatást az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben és adatszolgáltatása alapján, az (1) bekezdés i) pontja szerinti tájékoztatót a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal egyetértésben, az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti tájékoztatást saját hatáskörben készíti el és bocsátja a szerencsejáték-felügyeleti hatóság rendelkezésére.

(3) Az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti tájékoztatók tartalmát a közzétételt követően félévente felül kell vizsgálni.

3. § (1) A szervező a 2. § (1) bekezdés a)–i) pontjai szerinti tájékoztatást, valamint a 2. § (1) bekezdés j) pontja esetén a szervező tevékenységi engedélye szerinti szerencsejáték-fajtára vonatkozó tájékoztatást a szervező által alkalmazott esetleges további önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kiegészítve a honlapjáról elérhetővé teszi.

(2)4 A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezője kivételével a szervező a játéktérben vagy az értékesítés során az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást játékosok részére hozzáférhetővé teszi.

(3) A tájékoztatás (1) és (2) bekezdés szerinti szervezői változatán a szervező a cégnevét, a kereskedelmi kommunikáció során használt egyéb elnevezését, logóját feltüntetheti és az önkéntesen vállalt játékosvédelmi intézkedéseit, játékosvédelmi programját is bemutathatja.

4. § (1)5 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok, javaslatok szóbeli előterjesztésére a hét minden napján 0–24 óra között működő, ingyenesen hívható telefonvonalat tart fenn (a továbbiakban: játékosvédelmi zöld szám).

(2) A játékosvédelmi zöld számot valamennyi szervező a honlapján feltünteti.

(3) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező kivételével a szervező a játékosvédelmi zöld számot a belépésnél és az értékesítési helyen, pénztárnál figyelemfelhívó módon közzéteszi.

II. Fejezet

A SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYEK SZERENCSEJÁTÉKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

1. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat

5. § (1) A játékos egy vagy több szerencsejáték fajtára vagy több szervezőre kiterjedő önkorlátozó nyilatkozatot tehet (a továbbiakban: jelentős önkorlátozó nyilatkozat).

(2)6 A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni, és azt

a) a személyazonosság igazolása mellett személyesen,

b) postai úton teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy

c) a nyilatkozattevő elektronikus azonosítását követően elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton,

az a) pont esetében a szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, a b) és c) pont esetében a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz kell benyújtani.

(3) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a szerencsejáték fajták a következő felosztás szerint jelölhetők meg:

a) kártyateremben szervezett kártyajáték,

b) játékkaszinó,

c) online kaszinó,

d) távszerencsejáték,

e)7

f)8

(4)9 A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a szerencsejáték-felügyeleti hatóság tevékenységi engedélyével rendelkező szervező jelölhető meg.

(5)10 A jelentős önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje 1 év, 3 év vagy 5 év. Az 1 évet meg nem haladó érvényességű nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Az 1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat legalább 2 év leteltét követően a személyazonosság igazolása mellett a szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, személyesen tett írásbeli nyilatkozatban vonható vissza.

(6)11 A 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tájékoztatót

a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jelentős önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg nyomtatott formában személyes átadással,

b) a (2) bekezdés b) pontja esetén a jelentős önkorlátozó nyilatkozat beérkezését követő 2 munkanapon belül nyomtatott formában postai úton, vagy

c) a (2) bekezdés c) pontja esetén az elektronikus nyilatkozat beérkezését követő 1 munkanapon belül elektronikus formában

a játékos rendelkezésére kell bocsátani.

2. A személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei

6. § (1) A játékkaszinó üzemeltető, a kártyaterem üzemeltető, a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező [a továbbiakban együtt a 6–9. § alkalmazásában: 6. § (1) bekezdése szerinti szervező] a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos 18 év alatti személy vagy életkora az azonosítás során kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti szervező a játékost a szerencsejátékból haladéktalanul kizárja, és a szerencsejáték-fajtára irányadó elszámolást követően a játékosi egyenleget megszünteti, ha a játékos nyilvántartásba vételét követően jut tudomására, hogy a játékos 18 év alatti, vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba vétele előtt a 20. § szerint ellenőrzi, hogy a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján – a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – korlátozás alatt áll-e.

(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos – a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – a játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll.

(3) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a nyilvántartásba vétel játékosvédelmi nyilvántartásra alapozott megtagadásáról a játékost a 20. § (4) bekezdése szerinti elektronikus igazolás egyszerű másolatával írásban tájékoztatja.

8. § (1) A játékos nyilvántartásba vételét követően a 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos személyes belépésekor vagy online bejelentkezésekor folytatja le a 7. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzést.

(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos kérelmére az (1) bekezdéstől eltérő esetben is elvégezheti a 7. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzést.

(3) Ha az elektronikus adatszolgáltatás alapján a játékos korlátozás alatt áll, a 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít és a szerencsejáték fajtára irányadó módon a játékossal elszámol.

9. § (1) Ha a 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a 6–8. § szerinti ellenőrzés alapján a játékos nyilvántartásba vételét megtagadja vagy a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ennek közlésével egyidejűleg a 18 év alatti játékos esetén a 2. § (1) bekezdés f) pontja, egyéb esetben a 3. § szerinti tájékoztatót a játékos rendelkezésére bocsátja.

(2)13 A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a 6–8. § szerinti ellenőrzések számáról, valamint az ellenőrzés alapján a nyilvántartásba vétel megtagadása, a játéklehetőség biztosításának mellőzése, a játékosi egyenlegek megszüntetése és a játékos nyilvántartásból való törlése számáról havi nyilvántartást vezet.

(3)14 A kártyaterem és a játékkaszinó üzemeltető a (2) bekezdés szerinti adatokról a szervező választása szerint a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig vagy a havinál gyakoribb egyéb adatszolgáltatási kötelezettségével egyidejűleg a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

(4)15 A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező a (2) bekezdés szerinti adatokhoz a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.

3. A személyazonosításhoz nem kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei

10. § (1) Az Szjtv. 20. §-a szerinti sorsolásos játék szervezője, a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező és az értékesítés során a szervező nevében eljáró személy kétség esetén a játékos személyazonosságának ellenőrzésével is biztosíthatja a 18 év alattiak kizárását a szerencsejátékból.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervező a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ha a játékos 18 év alatti személy vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb sérülékeny személynek minősülő személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza.

(4) Az Szjtv. 40. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb sérülékeny személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a részvételi szabályzatban meghatározhatja.

III. Fejezet

A SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYNEK NEM MINŐSÜLŐ JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE ÖNKORLÁTOZÓ, ÖNKIZÁRÓ INTÉZKEDÉSEK BIZTOSÍTÁSA

4. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezőjének kötelezettségei

11. § (1)16 Az Szjtv. 29/I. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti – legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. Az Szjtv. 29/I. § (2a) bekezdése szerinti – kivéve a figyelmeztető jellegű – önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti – legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. A bontás időtartama alatt legalább napi 24 órát, heti 7 napot, havi 30 napot kell érteni. Az önkorlátozó intézkedés alkalmazását a szervező a játékos részére a játékos választásának közlését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.

(2)17 Az Szjtv. 29/I. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti önkorlátozó intézkedés enyhítésének vagy feloldásának a napi, heti, havi időtartam leteltét megelőzően nincs helye. Amennyiben a játékos a választott, érvényben lévő önkorlátozó intézkedést szigorítani kívánja, a módosítás lehetőségét a szervezőnek haladéktalanul biztosítania kell.

12. § (1) A játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra a szervező biztosítja az önkizárás lehetőségét.

(2) Az önkizárás időtartama alatt a játékosi egyenlegen befizetés nem írható jóvá, a játékos a távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban nem vehet részt, és a játékos részére – az általa a szervező részére a regisztráció során kötelezően rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornákon – a szervező szerencsejátékot népszerűsítő reklám- és marketingüzeneteket a távszerencsejátékra és az online kaszinójátékra használt honlap felületén kívül sem juttathat el.

(3) A szervező az önkizárást a játékos részére haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.

(4) A 180 napot el nem érő időtartamú önkizárás feloldásának nincs helye. A 180 napos vagy azt meghaladó időtartamú önkizárás feloldására a játékos kérelmére legkorábban 180 nap leteltét követően kerülhet sor.

(5) Az önkizárás (4) bekezdés szerinti feloldását a szervező a felelős játékszervezés elvének figyelembevételével megtagadhatja, ha ennek részletes feltételeit a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza.

13. § (1) A szervező a játékos részére az önkorlátozó intézkedés, illetve az önkizárás kezdőnapján elektronikus levélben a 3. §-nak megfelelő tájékoztatást küld.

(2)18 A szervező a 11. és 12. § szerint alkalmazott önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról, azok számáról, időtartamáról, az önkizáró intézkedések feloldásáról havi nyilvántartást vezet, melyhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.

5. A játékkaszinó és a kártyaterem üzemeltető kötelezettségei

14. § A játékkaszinó üzemeltető legalább a következő intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja a játékos részére 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra:

a) a belépés megtagadása, vagy

b) a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.

15. § A kártyaterem üzemeltető legalább a következő önkorlátozó intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja a játékosok részére 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra:

a) a belépés megtagadása,

b) az Szjtv. 29/B. § (2) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabb küszöbértékek alkalmazása, vagy

c) a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.

16. § (1) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat a játékos részére.

(2) A játékos a 14. §, 15. § vagy az (1) bekezdés szerinti önkorlátozó nyilatkozatot írásban, a személyazonossága igazolása mellett bocsátja a szervező rendelkezésére.

(3) A szervező az önkorlátozó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi. Az önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg a szervező a játékos részére a 3. § szerinti tájékoztatót átadja.

(4) A játékkaszinó és a kártyaterem üzemeltető az önkorlátozó nyilatkozat adatait az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló rendelet szerinti belépőkártya adatai között feltüntetheti.

17. § (1) Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a szervező a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza.

(2) Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye. A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A szervező a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza. Az önkorlátozás feloldását a szervező a felelős játékszervezés elvének figyelembevételével megtagadhatja, ha ennek részletes feltételeit a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározta.

(3) A szervező az önkorlátozó, önkizáró nyilatkozat átvételével egyidejűleg a 3. § szerinti tájékoztató nyomtatott változatát átadja.

(4)19 A szervező a 14–16. § szerinti önkorlátozó intézkedésekről, azok számáról, időtartamáról, az intézkedések feloldásáról nyilvántartást vezet, melyről a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére havi gyakorisággal, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

6. A személyazonosításhoz nem kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei

18. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára sérülékeny személynek nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedést a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza.

(2) Az Szjtv. 40. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb sérülékeny személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a részvételi szabályzatban meghatározhatja.

(3)20 Az e § szerinti önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kapcsolatban a 17. § rendelkezéseit kell alkalmazni, közös játékosi egyenleg esetén a 11–13. § alkalmazandó.

IV. Fejezet

A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

19. § (1) A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza

a) a bírósági korlátozás alatt álló személy Szjtv. 1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító adatait,

b) a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét, és

c) a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját.

(2) A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza

a) a jelentős önkorlátozás alatt álló személy Szjtv. 1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító adatait,

b) az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,

c) a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy a szervezőket, és

d) a korlátozás kezdő és záró időpontját.

(3)21 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot, illetve a nyilatkozat visszavonását, valamint a bírósági korlátozásról szóló határozatot legkésőbb annak beérkezése napját követő munkanapon jegyzi be a játékosvédelmi nyilvántartásba.

20. § (1) A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba kizárólag a 7. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettség teljesítése céljából a szervező elnevezése, tevékenységi engedély száma, a játékos Szjtv. 1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító adatai, valamint a szervező tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajta közlése esetén tekinthet be. A szervező a betekintést elektronikus úton a (2) és (3) bekezdés szerinti elektronikus kivonat letöltésével és felhasználásával végzi el.

(2)22 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervező részére a játékosvédelmi nyilvántartás (1) bekezdésnek megfelelő, a szervező elnevezése és a szervező tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajta figyelembevételével kizárólag a személyes adatokból generált, vissza nem fejthető alfanumerikus kódot tartalmazó elektronikus kivonatot készít. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság elektronikus úton a szervező rendelkezésére bocsátja az alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást. A szervező az alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást kizárólag a 7. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzéshez használhatja fel.

(3) A szervező a lekérdezéssel összehasonlítja a játékos személyes adataiból képzett alfanumerikus kódot a kivonatban szereplő alfanumerikus kóddal. Amennyiben a két kód egyezik, a szervező a játékos nyilvántartásba vételét megtagadja, illetve a nyilvántartásba vett játékos részére nem biztosít játéklehetőséget.

(4)23 Az elektronikus kivonat adattartalmának változása esetén a változásokat tartalmazó elektronikus kivonatot a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a változás átvezetését követő munkanapon elektronikus úton bocsátja a szervező rendelkezésére. Az elektronikus kivonatból az eseti keresés eredményét tartalmazó nyomtatható elektronikus igazolást a szervező biztosítja.

(5)24 Az elektronikus kivonat felhasználása üzemzavarának minősül, ha a (3) bekezdés szerinti lekérdezés megkezdését követő 30 másodpercen belül a lekérdezés eredménye nem állapítható meg. A szervező az üzemzavarral érintett nyilvántartásba vétel vagy belépés, online bejelentkezés vonatkozásában mentesül a 7. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettség alól. A szervező a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton adatot szolgáltat a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére az üzemzavarral érintett lekérdezések 7. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerinti számáról.

(6) A korlátozás, illetve annak visszavonása alkalmazásának megkezdését az elektronikus kivonat szervező részére hozzáférhetővé és letölthetővé válását követő 24 órán belül kell biztosítani.

(7)25 A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba a szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölt ügyfélszolgálatán is betekinthet és az (1) bekezdés szerinti célból a játékosvédelmi nyilvántartás adatairól papír alapú másolatot kérhet.

21. § (1)26 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a játékosvédelmi nyilvántartás adatait az engedéllyel rendelkező szervezők Szjtv. szerinti ellenőrzéséhez felhasználhatja.

(2)27 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a 19. § szerinti adatokat és az azt alátámasztó okirati bizonyítékokat az Szjtv. 1. § (6b) bekezdése szerinti célból a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezelheti.

(3) A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból a III. fejezet alapján, illetve a 20. § (1) bekezdésének megfelelően rendelkezésére álló adatokat, okiratokat az adat, okirat rendelkezésre állásától számított 6 évig köteles megőrizni.

V. Fejezet

AZ AJÁNLOTT FELELŐS JÁTÉKSZERVEZŐI MINŐSÍTÉS

22. § (1)28 A szervező kérelmére a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését határozatban megállapítja, ha a kérelem előterjesztését megelőző 1 évben

a)29 a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és a rendeletben foglaltak megsértése miatt – engedélyenként és ha a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik, az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – 300 000 forintot meghaladó bírságot a szerencsejáték-felügyeleti hatóság végleges határozatában nem állapított meg, és

b) a szervező

ba) az e rendeletben kötelezően előírt intézkedések mellett a játéktervben és a részvételi szabályzatban foglaltak szerint a 24. § a)–d) pontjában felsorolt játékosvédelmi intézkedések közül legalább egyet folyamatosan biztosított, vagy

bb) koncessziós társaságonként, ennek hiányában szervezőnként legalább 5 000 000 forintot a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet tevékenységének támogatására fordította.

(2)30 Az ajánlott felelős játékszervezői minősítést a szerencsejáték-felügyeleti hatóság 1 éves időtartamra állapítja meg.

(3)31 A szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését – annak érvényességi időtartama alatt – a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervező tevékenységi engedélyének adatai mellett honlapján feltünteti. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervező kérelmére az ajánlott felelős játékszervezői minősítést megállapító határozatot érvényességi időtartama alatt honlapján közzéteszi.

(4) Az ajánlott felelős játékszervezői minősítést érvényességi időtartama alatt a szervező honlapján, a játéktérben, reklámjaiban és kereskedelmi kommunikációjában cégnevével vagy szervezői tevékenysége során alkalmazott elnevezésével, logójával összefüggésben feltüntetheti.

23. §32 A szerencsejáték-felügyeleti hatóság az ajánlott felelős játékszervezői minősítés érvényességét határozatban megszünteti, ha a minősítés érvényességi ideje alatt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltak megsértése miatt – működési engedélyenként, és ha a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – végleges határozatban 300 000 forintot meghaladó bírságot szabott ki.

24. § A szervező az alábbi játékosvédelmi intézkedéseket alkalmazhatja a 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak választása esetén:

a) pénznyerő automata üzemeltetése esetén legalább két eszköz alkalmazását:

aa) játékkaszinó egységenként legalább 10 pénznyerő automatán legfeljebb 3000 forint tétmaximum biztosítása,

ab) a játékban eltöltött időre legalább 30 percenként figyelmeztető funkció biztosítása,

ac) a játékos részére havi tétmaximum biztosítása, vagy

ad) a pénznyerő automatán jól látható módon a játékosvédelmi zöld szám és legalább egy, a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti civil szervezet elnevezésének és telefonszámának feltüntetése;

b) játékkaszinó és kártyaterem esetén belépéskor, a pénztárnál és a játéktérben jól látható helyen, távolról is olvasható és a valós időt mutató időmérő szerkezetek állandó elhelyezését és a c) pont vagy d) pont da) alpontja szerinti szolgáltatás hetente legalább 1 órában történő biztosítását;

c) távszerencsejáték és online kaszinójáték kivételével a szerencsejáték szervezésére használt ingatlanban, értékesítőhelyen a játékosok részére hozzáférhető helyen családvédelemmel, családsegítéssel foglalkozó szervezet vagy a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet részére hetente legalább 5 óra időtartamban a túlzásba vitt szerencsejátéknak a játékosra és családjára gyakorolt káros hatásaival és kezelési lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztató tevékenység ingyenes vagy a szervező által finanszírozott folyatatásának biztosítása (információs pult, tábla); vagy

d) valamennyi szerencsejáték esetén

da) a nyitvatartási idő legalább 15%-ában a kóros játékszenvedély kezelésére, megelőzésére szakképzettséggel rendelkező személy közvetlen és ingyenes elérésének biztosítását a játékosok részére,

db) az 1. § (3) bekezdése szerinti játékosvédelmi szabályok kidolgozását a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet közreműködésével, vagy

dc) a játékosok részére elektronikusan vagy papír alapon a játékfüggőség mértékének mérésére alkalmas teszt kitöltésének és értékelésének állandó elérhetővé tételét és a da) alpont szerinti szolgáltatás biztosítását hetente legalább 1 órában.

VI. Fejezet

A KITILTÁS ÉS PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

25. § (1) Ha a játékos a szervező és a játékos között a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegi, a szervező a játékos részére eseti jelleggel vagy határozott, de legfeljebb 5 éves időtartamra megtagadhatja a szerencsejáték szervezésére szolgáló ingatlanba, értékesítő helyre a belépést vagy távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén az online bejelentkezést és a szerencsejátékban való részvételt (a továbbiakban: kitiltás).

(2) Ha a szervező, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának minősülő társaság az 5. § (3) bekezdése szerinti valamely szerencsejáték fajtára több engedéllyel rendelkezik vagy az adott szerencsejáték fajtára a szervezői tevékenységet több egységben, ingatlanban, értékesítési helyen vagy honlapon egyetlen engedély keretében végzi, a játékossal szemben a kitiltást valamennyi engedélyére, illetve az egyetlen engedély keretében valamennyi egységre, ingatlanra, értékesítési helyre, honlapra kiterjedően is alkalmazhatja.

(3)33 A kitiltásról – a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező kivételével – a szervező a személyesen jelen levő játékost a kitiltással egyidejűleg, írásbeli nyilatkozat átadásával értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik vagy a kitiltás során személyesen nincs jelen, a szervező a játékost – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – a kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai vagy elektronikus úton történő megküldésével vagy személyes átadásával értesíti.

(4) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a kitiltásról a játékost a kitiltással egyidejűleg, de legfeljebb a kitiltástól számított 8 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.

(5) A (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatban és a (4) bekezdés szerinti elektronikus levélben a szervező a kitiltás tényét, időpontját, (2) bekezdés szerinti alkalmazási körét és indokát feltünteti.

(6) A kitiltást a szervező az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a nyilvánosság kizárása mellett és más játékosok zavarása nélkül hajtja végre.

(7) A szervező a kitiltott játékossal a szerencsejáték fajtára irányadó szabályok szerint elszámol.

(8) A szervező a kitiltásra okot adó súlyos szerződésszegés esetköreit és a kitiltás részletes eljárásrendjét a játéktervben és a részvételi szabályzatban határozza meg. A 10. § (1) bekezdése szerinti szervező a személyazonosítással nem járó szerencsejátékok esetén a játéktervben és a részvételi szabályzatban a nem eseti kitiltás lehetőségét kizárhatja.

(9) A szervező a kitiltásokról nyilvántartást vezet és a kitiltással kapcsolatban keletkezett adatokat a kitiltásról szóló írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig köteles megőrizni.

26. § (1) A szervező a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, kérelem hiányában saját kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és a visszavonás kezdő időpontjáról a szervező a játékost írásban – távszerencsejáték és online kaszinójáték esetén elektronikus levélben – értesíti.

(2) A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság előtt érvényesítheti.

VII. Fejezet

JELENTÉSTÉTEL

27. §34 A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az egészségügyért, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével és adatszolgáltatásának felhasználásával a tárgyévet követő február 20-ig jelentést készít a Kormány részére a felelős játékszervezés elvének érvényesüléséről, a játékosvédelmi intézkedések gyakorlati alkalmazásáról és továbbfejlesztési lehetőségeiről.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. § (1) A 2. § rendelkezéseit a kihirdetést követő 3. munkanaptól kell alkalmazni.

(2) Az 1. §, a 3. §, a (3) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével a II. fejezet, valamint a III–VI. fejezet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)35 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (2) és (6) bekezdését, valamint 25. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)36 Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot 2017. december 31-ig személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz kell előterjeszteni.

(5)37 E rendeletnek a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1.) megállapított rendelkezéseinek való megfelelést a Mód1. hatálybalépésekor38 engedéllyel rendelkező online kaszinójáték szervezője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság felé 2017. december 31-ig köteles auditálási okirattal igazolni, vagy az auditor olyan nyilatkozatát benyújtani, amely szerint az engedélyezett játék műszaki-informatikai rendszere a feltételeket teljesíti.

30. § (1)39 A játékterv, részvételi szabályzat Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és a 29/I. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaknak és – a 29. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az e rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében a játékterv, részvételi szabályzat módosításával összefüggő kérelmet a szervező legkésőbb 2015. december 15. napjáig terjeszti elő a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.

(2) A játékosok előzetes tájékoztatása és a játékosvédelmi intézkedések 2016. január 1-jétől kezdődő hatékony bevezetése érdekében a 2015. december 1. és 2015. december 31. közötti időszakban a szervező a honlapján, valamint a játéktérben, értékesítő hálózat esetén az értékesítőhelyek legalább 60%-ában a 2. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti tájékoztatást a játékosok részére hozzáférhetővé teszi.

8. Jogszabály tervezetének egyeztetése

31. § E rendelet 11. és 12. §-a, valamint 13. § (2) bekezdése tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése a 2014/353/HU sz. alatti műszaki notifikációs eljárásban megtörtént.

1

A rendeletet az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdés e) pontját a 261/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (3) bekezdés f) pontját a 261/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (4) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (5) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (6) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 9. § (2) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. § (3) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (4) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. § (1) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (2) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. § (2) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

19

A 17. § (4) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 18. § (3) bekezdése a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 19. § (3) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 30. § (1) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 20. § (4) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 20. § (5) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 20. § (7) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 21. § (1) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 21. § (2) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 22. § (1) bekezdés a) pontja a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 551. §-a szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

30

A 22. § (2) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 22. § (3) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 23. § a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 551. §-a szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

33

A 25. § (3) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 29. § (3) bekezdését a 261/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdése iktatta be.

36

A 29. § (4) bekezdését a 214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A 29. § (5) bekezdését a 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

38

A hatálybalépés időpontja 2017. október 13.

39

A 30. § (1) bekezdése a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére