• Tartalom

33/2015. (XII. 9.) NGM rendelet

33/2015. (XII. 9.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról1

2015.12.10.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

2. § A Rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 33/2015. (XII. 9.) NGM rendelethez

A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre- működő szerve-
zete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

355851

 

 

Tőkeemelések

Az előirányzat célja a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. és a nemzetgazdasági miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére nyújtandó tőkeemelés biztosítása.

gazdasági társaság

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben történő kifizetéssel.

 

 

 

 

 

2. melléklet a 33/2015. (XII. 9.) NGM rendelethez

A Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht. azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás biztosí-
tásának módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„72

209533

Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

Részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére