• Tartalom

34/2015. (VI. 25.) FM rendelet

34/2015. (VI. 25.) FM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.07.10.

Az 1. és a 3. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 28. pontjában, valamint (4) bekezdés b) pontjában,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5., 14. és 16. pontjában,

az 5. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában,

a 8. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 2. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1., 3. és 7. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 2. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása

1. §2

2. Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosítása

2. § (1)–(2)3

(3) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § Az 1. és 4. számú mellékletnek az egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VI. 25.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseinek a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

módosul.

3. A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosítása

3. §4

4. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosítása

4. §5

5. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

5. §6

6. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

6. §7

7. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása

7. §8

8. A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki eljárásáról szóló 52/2013. (VI. 17.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

8. §9

9. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) és (4) bekezdése, a 11. §, valamint az 1. és 2. melléklet e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § A rendelet 4. §-a, 3. és 4. melléklete

a) a különleges táplálási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló 2008/38/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. október 22-i 1123/2014/EU bizottsági rendelet, valamint

b) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany, az endoszulfán, valamint az Ambrosia spp. magok maximális szintje tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. február 6-i 186/2015/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. § Az 1. és 2. mellékletnek a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

[MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

n

c

m

M]

„5. Fűszerek: fűszer és fűszerkeverék adalékanyag, technológiai segédanyag, élesztő,
gyógynövény- és gyümölcsteák

5.1 Fűszerek: fűszer és
fűszerkeverék adalékanyag,
technológiai segédanyag, élesztő

Salmonella

5

-

-

0/25 g

E. coli*

5

1

102

104

5.2 Gyógynövény- és
gyümölcsteák, valamint azok
valódi teával alkotott keverékei

Salmonella

5

-

-

0/25 g

E. coli*

5

2

102

103

Penészgombák*

5

2

105

106

5.3 Gyermekek részére készült
gyógynövény- és gyümölcsteák,
valamint azok valódi teával
alkotott keverékei

Salmonella

5

-

-

0/25 g

E. coli*

5

2

10

102

Penészgombák*

5

2

104

105

[MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

n

c

m

M]

„9. Szárított készítmények, hőkezelést igénylő termékek:

 

 

 

 

 

9.1 tea (Camellia sinensis),

Salmonella

5

0/25 g

9.2 kávé, egyéb (száraz tészta)

Salmonella

10

0/25 g”

2. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 4. számú melléklet 15.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 4. számú melléklet 15. pontja a következő 15.2. alponttal egészül ki:

 

[MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

n

c

m

M]

 

(15. Szárított készítmények, hőkezelést igénylő termékek)

 

 

 

 

 

„15.1.

tea, kávé, egyéb

Salmonella
S. aureus
E. coli
Penészgomba
Szulf. red. clostridium

5
5
5
5
5


2
3
3
2


10210210210

0/25 g
103103104102”

15.2.

gyermekek részére készült tea

Salmonella
S. aureus
E. coli
Penészgomba
Szulf. red. clostridium

5
5
5
5
5


2
3
3
2


10210
10210

0/25 g
103102104102”

3–6. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez10

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 11. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére