• Tartalom
Oldalmenü

34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról1

2016.01.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatok

1. § (1) A könyvviteli számlák 2016. évi nyitása során a 2015. december 31-én

a) 367111. Túlfizetés a jövedelemadókban, 367112. Túlfizetés az általános forgalmi adóban és 367113. Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések könyvviteli számlák záró egyenlegét a 36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések könyvviteli számlán,

b) a 3675. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása könyvviteli számla záró egyenlegét a 36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása könyvviteli számlán,

c) a 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli számla záró egyenlegét a 4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli számlán

kell megnyitni.

(2) A könyvviteli számlák 2016. évi nyitása során az (1) bekezdésben nem nevesített megváltozó elnevezésű könyvviteli számlákat a 2015. december 31-én azonos számmal lezárt könyvviteli számlákon kell megnyitni.

(3) A nyilvántartási számlák 2016. évi nyitása során a 2015. december 31-én

a) a 094082. Követelés kamatbevételekre nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0940812. Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre és a 0940822. Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre nyilvántartási számlán,

b) a 094092. Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0940912. Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire és a 0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire nyilvántartási számlán

kell megnyitni.

2. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3–5. §2

1. melléklet a 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36411

K32/33

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36413

K32/33”

2.    Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

„d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414”

3.    Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)–f) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36412

K4216

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4216

K36411

e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36414

K4216

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4216

K36413”

4.    Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

„g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)

T8435

K36414”

5.    Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T8553

K4213”

6.    Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K9353”

7.    Az R. 1. melléklet II. fejezet B) Saját előállítás elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T36412

K36422”

8.    Az R. 1. melléklet II. fejezet C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása

Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K151”

9.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint

T11/121-151

K9242/9243

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T9242/9243

K443”

10.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T36412

K4213”

11.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T412

K36751”

12.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása cím 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)–g) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213 könyvviteli számlát kell használni”

13.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T11/151

K4219

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36412

K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36414

K4213

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

e) Kamatrész

T853

K4213

f) Kamatrész elhatárolása

T372

K853”

14.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372”

15.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása

Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K152”

16.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K118-158”

17.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé cím 5. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Nettó érték

T3515

K9244

b) Általános forgalmi adó

T3514

K36422”

18.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K11/121-151

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

K36582/36584

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete

a) Nyereségjellegű különbözet esetén

T36582/36584

K9244

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8435

K36582/36584

5. Cégbírósági bejegyzés

T161-163

K36582/36584”

19.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Az eszköz kivezetésének elszámolása: az E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 1–3. pontja szerint

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó nem hárítja át az átvevőre

T8435

K36422”

20.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K36422”

21.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a költségvetési számvitelben

a) Követelésként

T094102/
094112

K004

b) Teljesítésként

T005

K094103/ 094113

6. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben

a) Követelésként

T3514

K9244

b) Teljesítésként

T32/33

K3514”

22.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések I) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása cím 1-4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint

T119-149
T591

K56 K6/7

2. Eszköz értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148
T119-149

K11/121-141

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

4. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T21-22

K11/121-141”

23.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Tárgyi eszközök fenntartása A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása cím 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36412

K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36414

K4213”

24.    Az R. 1. melléklet III. fejezet Tárgyi eszközök fenntartása A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása cím 3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

„d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414”

25.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K05652/05662

2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása megtörténik

a) Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint

T05652/05662 T0022

K0021 K05652/05662

b) Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

T36581/36583

K4216

c) Befizetés teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T05653/05663

K003

d) Befizetés teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K32/33

e) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165

K36581/36583

3. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem történik meg

a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a költségvetési számvitel szerint

T05652/05662 T0022

K0021 K05652/05662

b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165 T36581/36583

K36581/36583 K4216

c) Befizetés teljesítése esedékességkor a költségvetési számvitel szerint

T05653/05663

K003

d) Befizetés teljesítése esedékességkor a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K32/33”

26.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) A névérték és a vételár különbözete

T8553

K4213

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T853

K4213”

27.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 6. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként

T0940812/0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940813/
0940823”

28.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K9333/934”

29.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de még nem esedékes kamat elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K9333/934”

30.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések E) Térítés nélküli átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint

T16/17/24

K9323/9324/ 9331/9332/
9353

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 27. § (4a) bekezdése szerint]

T9323/9324/ 9331/9332/9353

K443”

31.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések a következő G) és H) címmel egészül ki:
„G) Alaptőkén, törzstőkén felüli saját tőke terhére történő tőkeemelés elszámolása
E fejezet Növekedések E) Térítés nélküli átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszámolása cím szerint
H) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor

1. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása megtörténik:
a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az e fejezet Csökkenések C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az V. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént, valamint a VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím szerint.

2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása nem történik
meg

a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165

K36752/36753

b) Bruttó érték kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint

T36752/36753

K1-3

c) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint

T1-3(8)
T11-14(9)

K36752/36753

d) Értékhelyesbítés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-166

e) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete

T36752/36753

K9244

f) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözet esetén

T8435

K36752/36753”

32.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása cím 2. pont c)–f) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelésként

T0940812/0940822

K0041

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat teljesítésként

T005

K0940813/
0940823

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet követelésként

T0940912/0940922

K0041

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet teljesítésként

T005

K0940913/
0940923”

33.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása cím 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelésként

T3514

K9333/934”

34.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása cím 3. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet követelésként

T3514

K9353”

35.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása cím 3. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteség jellegű különbözet elszámolása

T8514/8522/8553

K16/17/24”

36.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8513/8521/8553

K16/17/24

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178/ 2481/2482

K8513/8521/8553”

37.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K16/17/24

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178/ 2481/2482

K36582/
36584

3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K166

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete

a) Nyereségjellegű különbözet esetén

T36582/36584

K9325/9333/
9353

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8514/8522/8553

K36582/
36584

5. Cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 5. pontja szerint”

38.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések D) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T854

K168/178/ 2481/2482”

39.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Egyéb gazdasági események B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/248

K16/241

2. A jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke különbözetének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Ha a különbözet veszteségjellegű

T8514/8553

K16/241

b) Ha a különbözet nyereségjellegű

T16/241

K9325/9353”

40.    Az R. 1. melléklet IV. fejezet Egyéb gazdasági események C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása cím 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla egyenlege veszteség jellegű

T8553

K494

4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla egyenlege nyereség jellegű

T494

K9353”

41.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 4. pont d)–g) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36412

K4213

e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4213

K36411

f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36414

K4213

g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4213

K36413”

42.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 4. pontja a következő h) alponttal egészül ki:

„h) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414”

43.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések B) Raktári többlet elszámolása cím 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T211

K9243

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T212

K9243

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint

T9243

K443”

44.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések C) Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Átvétel a pénzügyi számvitel szerint

T211/212

K9242/9243

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T9242/9243

K443”

45.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Nettó érték

T3514

K912/9244

b) Általános forgalmi adó

T3514

K36422”

46.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K211/212

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T218/228

K36582/
36584

3. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint”

47.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K211/212”

48.    Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések G) Értékvesztés elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„G) Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K218/228”

49.    Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K232

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T238

K36582/
36584

3. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként

T571

K572

4. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint”

50.    Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K232”

51.    Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések G) Értékvesztés elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K238”

52.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet A) Lekötött bankbetétek elszámolása cím 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként (ha korábban nem került előírásra)

T0940812/0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940813/
0940823”

53.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet A) Lekötött bankbetétek elszámolása cím 4. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként (ha korábban nem került előírásra)

T3514

K9333/934

b) Teljesítésként

T311/312/33

K3514”

54.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T8435

K4219”

55.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)

T853

K4213

c) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) elhatárolása

T372

K853”

56.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 4. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint

T853

K4213

c) Kamatrész elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T372

K853”

57.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372”

58.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása cím 2. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„c) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként

T0940922

K0041

d) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként

T005

K0940923”

59.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása cím 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként

T3514

K9353”

60.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása cím 3. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) Fizetendő kamat

T853

K4213

e) Kamatrész elhatárolása

T372

K853”

61.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása cím 5. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Befolyt összeg és a névérték különbsége

T8553

K4219

c) Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont d) és e) alpontja szerint”

62.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372”

63.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára cím 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként

T0940922

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940923”

64.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára cím 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K9353”

65.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára cím 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T8553

K4213”

66.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet I) Számlán jóváírt kamat elszámolása cím 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként

T0940812/ 0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940813/
0940823”

67.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet I) Számlán jóváírt kamat elszámolása cím 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K9333/934”

68.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet L) Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások cím 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T853

K4213”

69.    Az R. 1. melléklet VII. fejezet a következő M) címmel egészül ki:
„M) Külföldi pénznemben meglévő pénzeszközök év végi értékelésének elszámolása

1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint

T494

K31-33

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T31-33

K494

3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1–2. pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege veszteség jellegű

T8551/8552

K494

4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1–2. pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege nyereség jellegű

T494

K9351/9352”

70.    Az R. 1. melléklet VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K9244”

71.    Az R. 1. melléklet VIII. fejezet D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K9244”

72.    Az R. 1. melléklet VIII. fejezet E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg kötelezettségként

T54/211
T6/7

K4211
K591

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36412

K4213

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36414

K4213

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként

T55
T6/7

K4212
K591

f) Nettó összeg teljesítésként

T4211

K32/33

g) Általános forgalmi adó teljesítésként

T4213

K32/33”

73.    Az R. 1. melléklet VIII. fejezet F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás címe a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. Kapcsolódó tétel: az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások”

74.    Az R. 1. melléklet IX. fejezet A) Az önkormányzatnál cím 10. pont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként (irányító szervi támogatás)

T8435

K4219”

75.    Az R. 1. melléklet X. fejezet A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T8435

K4215/4218”

76.    Az R. 1. melléklet X. fejezet A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai cím 8. pont a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36516

K8435

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T3511/3512

K922/923”

77.    Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3511/3512

K922/923”

78.    Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T923

K443”

79.    Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3511/3512

K922/923

b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)

T421

K3511/3512”

80.    Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím 10. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T922/923

K36711

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8435

K4215/4218”

81.    Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím 12. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36711

K32/33”

82.    Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T8435

K4214/4215/
4218”

83.    Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai cím 8. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36515

K8435

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T3516/3517

K922/923”

84.    Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai cím 14. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T8435

K4214”

85.    Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása 4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Követelés kamatrésze

T0940822

K0041”

86.    Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 5. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Követelés kamatrésze

T3514

K934

c) Követelés kamatrésze elhatárolása

T934

K441”

87.    Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T441

K934”

88.    Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 9. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként

T0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940823”

89.    Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 12. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K9244”

90.    Az R. 1. melléklet X. fejezet F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása cím 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Követelés kamatrésze

T0940822

K0041”

91.    Az R. 1. melléklet X. fejezet F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása cím 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Követelés kamatrésze

T3514

K934

c) Követelés kamatrésze elhatárolása

T934

K441”

92.    Az R. 1. melléklet X. fejezet F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elején

T441

K934”

93.    Az R. 1. melléklet X. fejezet F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása cím 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A kamatrész visszafizetése

T005

K0940823”

94.    Az R. 1. melléklet X. fejezet G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása cím 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze

T853

K4213

c) Kamatrész elhatárolása

T372

K853”

95.    Az R. 1. melléklet X. fejezet G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372”

96.    Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása [Áht. 20. § (1) bekezdése] cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint

T3516/3517

K922/923”

97.    Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása [Áht. 20. § (1) bekezdése] cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T923

K443”

98.    Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása [Áht. 20. § (1) bekezdése] cím 8. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T922/923

K36711

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8435

K4215/4218”

99.    Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása [Áht. 20. § (1) bekezdése] cím 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36711

K32/33”

100.    Az R. 1. melléklet X. fejezet I) Garanciák, kezességek elszámolásai cím 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Kötelezettségként

T8435

K4215/4218

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként

T3511/3512/ 3516/3517

K9244”

101.    Az R. 1. melléklet XI. fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 11. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T8435

K4213”

102.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása cím 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c)–g) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni”

103.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása cím 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Általános forgalmi adó

T3514

K36422”

104.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a végszámla beérkezésekor a költségvetési számvitel szerint

T053512/ 05672/05742
T0022

K0021
K053512/ 05672/05742

2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a végszámla beérkezésekor a pénzügyi számvitel szerint

a) Levonható általános forgalmi adó

T36412

K4213/4216/
4217

b) Nem levonható általános forgalmi adó

T36414

K4213/4216/
4217

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414”

105.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K36422”

106.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolása cím 9. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó

T36412

K36422

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó

T36414

K36422”

107.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolása cím 9. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

„c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414”

108.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolása cím 9a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9a. Előzetesen felszámított levonható és fizetendő általános forgalmi adó összevezetése

T36422

K36412”

109.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolása cím 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint

T36422

K4213”

110.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolása cím 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik

T3514

K36412”

111.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolása cím 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K36412”

112.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet E) Követelés elengedése cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K351”

113.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet F) Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K358”

114.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet F) Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint

T358

K9244”

115.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet H) Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K36518”

116.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet H) Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T36518

K9244”

117.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint

T42

K9244

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében a pénzügyi számvitel szerint
[az Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

T9244

K443”

118.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet J) Adott engedmény elszámolása cím 2. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Nettó eladási ár

T912/9244

K3514/3515

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó

T36422

K3514”

119.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet J) Adott engedmény elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K35”

120.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása cím 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K42

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint
[az Szt. 33. § (1) bekezdése és az Áhsz. 13. § (10) bekezdése szerint]

T373

K8435”

121.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása cím 2. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Követelésként

T0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940823”

122.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása cím 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K934”

123.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (időarányos nyereség, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig)

T371

K934”

124.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása cím 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kötelezettségként

T853

K4213”

125.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet veszteségének (időarányos veszteség) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig

T442

K853”

126.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet O) Kerekítési különbözet elszámolása cím 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként

T3514

K9244”

127.    Az R. 1. melléklet XII. fejezet Q) Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évet követően történő visszatérülésének elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Q) A tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évet követően történő elszámolása a közhatalmi bevételek kivételével

1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása az adott bevétel visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint

T0022

K05(2)

2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint

T8

K421

3. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T05(3)

K003

4. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T421

K32/33

5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása az adott kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K004

6. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint

T351

K9

7. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

K09(3)

8. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K351”

128.    Az R. 1. melléklet XII. fejezete a következő R) címmel egészül ki:
„R) Behajtási költségátalány elszámolása

1. A megállapított behajtási költségátalány összegének végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele költségvetési számvitel szerint

T0022

K053552

2. A megállapított behajtási költségátalány összegének kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele pénzügyi számvitel szerint

T8435

K4213

3. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása költségvetési számvitel szerint

T053553

K003

4. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint

T4213

K32/33”

„8. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetések a pénzügyi számvitel szerint

a) Éven túli lejáratú lekötött bankbetét kivezetése

T361

K31

b) Éven belüli lejáratú lekötött bankbetét nyilvántartásba vétele

T33

K361”

130.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet A) A megszűnő költségvetési szervnél címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A megszűnő költségvetési szervnél

A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. fejezetben leírtak szerint. A vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, azonban el kell végezni az 1–7. pontban foglalt feladatokat.

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K166

3. Az aktív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T414

K37

4. A passzív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T44

K414

5. A záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K055062

b) Teljesítéseként

T055063

K003

6. A záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8435

K4215

b) Teljesítéseként

T4215

3673

7. Kapcsolódó tételek: a záró beszámoló elkészültét követően a XIII. fejezet szerinti zárlati feladatok könyvelési lépései”

131.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél cím 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495
T4133

K4133
K495

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti érétkének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint

T495/4133

K4133/495”

132.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél cím 19–21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. Mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése

T495/4133

K4133/495

20. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele

T31-33
T4131/4132

K4131/4132 K318/3318/
3328

21. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09162

K0041

b) Teljesítéseként

T005

K09163”

133.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél címe a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:

„22. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3511

K922

b) Teljesítéseként

T3653

K3511

23. A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben

T3673

K3653”

134.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél cím 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491
T4133

K4133
K491

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint

T491/4133

K4133/491”

135.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél cím 18. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

„f) Nyitómérleg számla egyenlegének átvezetése

T491/4133

K4133/491”

136.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél cím 19. és 20. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele

T31-33
T4131/4132

K4131/4132 K318/3318/
3328

20. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09162

K0041

b) Teljesítéseként

T005

K09163”

137.    Az R. 1. melléklet XV. fejezet C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél címe a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:

„21. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3511

K922

b) Teljesítéseként

T3653

K3511

22. A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben

T3673

K3653”

138.    Az R. 1. melléklet XV. fejezete a következő D)–G) címmel egészül ki:
„D) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K11/121-141

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T119-149

K491

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148

K491

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K151/152

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyitó terven felüli értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T158

K491

6. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K116-146

7. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K16-17

8. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K166

9. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178

K491

10. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K21-22/24

11. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T218-248

K491

12. A pénzeszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K31-33

13. A pénzeszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T318/3318/3328

K491

14. A követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K365

15. Az adott előlegek nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36518

K491

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K366

17. Az aktív időbeli elhatárolások nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K37

18. A nemzeti vagyon induláskori értéke nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T411

K491

19. A nemzeti vagyon változása nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T412/491

K412/491

20. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T413/491

K413/491

21. Az eszközök értékhelyesbítésének forrása nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K491

22. A mérleg szerinti eredmény nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T416/491

K416/491

23. A felhalmozott eredmény nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T414/491

K414/491

24. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T367

K491

25. A passzív időbeli elhatárolások nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T44

K491

26. Követelések és kötelezettségek könyvviteli számlái nyitó értékének kivezetése

a) Követelések nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K35

b) Követelések nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T358

K491

c) Kötelezettségek nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T42

K491

27. A költségvetési számvitel nyilvántartási számlái nyitó adatainak kivezetése költségvetési számvitel szerint

a) A 01–04. nyilvántartási számlák kivezetése

T006

K01-04

b) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek kivezetése

T05(2)

K002

c) Követelések kivezetése

T004

K09(2)

28. Kapcsolódó tétel: Az eredményszámlák zárása és a mérleg szerinti eredmény megállapítása a XIII. fejezet 1–9. pontja szerint

29. Mérlegszámlák forgalmának kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

a) Az immateriális javak, tárgyi eszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T119-149
T118-148
T158

K11/121-
141/151/152 K495

b) A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T168/178

K16-17
K495

c) A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T218-248

K21-22/24
K495

d) A követelés jellegű sajátos elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T36518

K365
K495

e) Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495

K366

f) Az aktív időbeli elhatárolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495

K37

g) A saját tőke könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T411/412/ 413/414/415/ 416//495

K412/413/414/
495

h) A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T367

K495

i) A passzív időbeli elhatárolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T44

K495

j) Követelések és kötelezettségek könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T358
T42

K35
K495

30. Mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése

T4133/495

K495/4133

31. Pénzeszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T4133
T318/3318/3328

K31-33
K4133

32. Költségvetési számvitel nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítési nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T003

K05(3)

b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T05(2)

K002

c) Követelés teljesítési nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T09(3)

K005

d) Követelés nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T004

K09(2)

e) Kiadási előirányzat nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T001

K05(1)

f) Bevételi előirányzat nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T09(1)

K001

E) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél

1. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat könyvviteli számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 1–26. pontjában szereplő tételek fordítottjaként
2. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 27. pontjában szereplő tételek fordítottjaként

3. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási és könyvviteli számlái forgalmi adatainak átvétele: e fejezet D) cím 28–32. pontjában szereplő tételek fordítottjaként.

F) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél
A fordulónapra az A) címben foglalt feladatokat kell elvégezni
G) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél

1. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási számlái záró adatainak nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

a) A 01–04. nyilvántartási számlák nyitása

T01-04

K006

b) A kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számláinak nyitása

T002

K05(2)

c) A követelés nyilvántartási számláinak nyitása

T004

K09(2)

2. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat könyvviteli számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 1–5., 7., 9–16., 18–20., 22–24. és 26. pontjában szereplő tételek fordítottjaként

3. Kapcsolódó tételek: a fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat záró pénzkészletének elszámolása az e fejezet C) cím 20–22. pontja szerint [megjegyzés: az új fejezetet irányító szervnek a fentiek szerint nyilvántartásba vett adatokról adatot kell szolgáltatni az időközi mérlegjelentés C) űrlapján]”

1

A rendeletet a 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2019. december 8. napjával.

2

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.