• Tartalom

34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia)–id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

1–3. §2

4. § (1) Az R.1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendszerbevételi eljárás lebonyolítására
a) a Kr. 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt szakorvosi szakmák keretszámaira, valamint
b) a Kr. 17. § (2) bekezdés d) pontja szerinti háziorvosi keretszámokra
kerül sor.”

(2) Az R.1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ENKK valamennyi, az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítés tekintetében legalább évente egy alkalommal meghirdeti a rendszerbevételi eljárást. A rendszerbevételi eljárás lebonyolításáról az ENKK tájékoztatót ad ki, valamint a rendszerbevételi eljárás lebonyolítását legalább 60 nappal megelőzően közzéteszi a rendszerbevételi eljárás időpontját és a jelentkezés feltételéül szolgáló dokumentumok körét.”

(3) Az R.1. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretszám tekintetében a rendszerbevételi eljárást az egyetemek bonyolítják le. A rendszerbevételi eljárás lebonyolításáról az egyetem tájékoztatót ad ki, valamint a rendszerbevételi eljárás lebonyolítását legalább 60 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi és az ENKK részére megküldi a rendszerbevételi eljárás időpontját és a jelentkezés feltételéül szolgáló dokumentumok körét.”

5. § Az R.1. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszerbevételi eljárásra történő jelentkezéskor a jelentkező meghatározhatja az általa elsődleges képzőhelyként előnyben részesítendő, akkreditált egészségügyi szolgáltatók körét, vagy azt, hogy mely megyében (megyékben) kívánja az elsődleges képzőhely kijelölését.”

6. § Az R.1. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés b) pontja szerinti személyes meghallgatás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott szakmaspecifikus tárgyak ismeretanyaga.”

7. § (1) Az R.1. 6. §-a a következő (1)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A rendszerbevételi eljárást rendszerbevételi bizottság folytatja le. A rendszerbevételi bizottság összehívásáról a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ENKK, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyetem gondoskodik.
(2) A rendszerbevételi bizottság tagjai a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszerbevételi eljárás esetében:
a) a keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók egy-egy képviselője,
b) az egészségügyi szakmai kollégium egy képviselője,
c) valamennyi egyetem egy-egy képviselője,
d) az egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a miniszter által meghatározott szakmai szervezet egy képviselője,
e) a Magyar Orvosi Kamara egy képviselője és
f) a rezidensek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezet egy képviselője.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a rendszerbevételi bizottság elnöke az egészségügyi szakmai kollégium képviselője.
(4) A rendszerbevételi bizottság tagjait a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rendszerbevételi eljárást lebonyolító egyetem határozza meg.”

(2) Az R.1. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ENKK a rendszerbevételi eljárás eredményéről annak lefolytatását követő öt munkanapon belül értesíti a jelentkezőt.”

8–17. §3

18. § Az R.1.

1–3.4

4. 4. § (5) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

5–18.5

lép.

19. §6

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

20–27. §7

3. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4–7. §, a 18. § 4. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

29. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1–8. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § 5–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére