• Tartalom

343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelet

343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.14.

A Kormány

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) és e) pontjában,

a 4. § (1) bekezdés tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében,

a 15–21. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnj. Korm. r.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Felszámoló az a 2. § (1) bekezdés szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,
a) amely a felszámolók névjegyzékében szerepel,
b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami felszámolóként kijelöl, vagy
c) amelyet törvény pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelöl.
(2) Az új felszámolói névjegyzékben kizárólag olyan, a 2. § (1) bekezdés szerinti szervezeti formában működő szervezet szerepelhet, melynek az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételéről a felszámolók névjegyzékét vezető szerv jogerős határozatában döntött.”

2. § Az Fnj. Korm. r. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra tekintettel a felszámoló szervezetnek folyamatosan rendelkeznie kell legalább 70 millió forint biztosítékkal, amely – a felszámoló szervezet választása szerint –
a) a törvényszék gazdasági hivatalában letéti számlára befizetett pénzösszeg,
b) magyarországi székhelyű hitelintézetnél vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét),
c) értékpapír letét (amely magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, azonnal beváltható vagy értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapír, amely az említett országokban van letéti számlán, és a letétbe helyezéstől számított 180 napnál hosszabb hátralévő futamidejű értékpapírokat tartalmaz),
d) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott bankgarancia,
e) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kibocsátott biztosítói garancia,
f) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,
g) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítóval kötött felelősségbiztosítás,
h) Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam által kibocsátott, ezen államok valamelyikében értékpapírszámlán, értékpapír letéti számlán nyilvántartott, legalább egy éves futamidejű állampapír
lehet.”

3. § (1) Az Fnj. Korm. r. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázati kérelmeket nyolctagú bizottság értékeli, a benyújtásra adott határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság tagja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a belgazdaságért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke az igazságügyért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által erre jelölt egyik tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll vagy a pályázati határidőt megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, vagy egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek.”

(2) Az Fnj. Korm. r. 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó és tulajdonosai, tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői és a legalább heti tizenöt órát elérő időtartamban történő foglalkoztatottjai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) nem rendelkeznek más felszámoló szervezetben vagy más pályázó szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedéssel, és nem tagjai olyan elismert vagy tényleges vállalatcsoportnak sem, amelyben felszámoló szervezet is tagként vesz részt, továbbá az említettek vállalják, hogy a névjegyzékbe vételtől számítva hét éven belül – az öröklést, valamint a hatósági (bírósági) határozat alapján való tulajdonszerzés esetét kivéve – sem szereznek más felszámoló szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedést, és nem lesznek tagjai olyan vállalatcsoportnak, amelyben más felszámoló szervezet vesz részt. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti forma esetén a pályázó, illetve a pályázó tagja, vezető tisztségviselője helyett a külföldi székhelyű vállalkozás, illetve annak vezető tisztségviselői, tagjai tekintetében kell a tagsági (részvényesi) jogviszonyt vizsgálni, és a külföldi székhelyű vállalkozás tekintetében kell a jogszabálysértéseket figyelembe venni.”

(3) Az Fnj. Korm. r. 3. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

„(13a) E rendelet alkalmazásában tulajdonosi szerkezet alatt az új felszámolói névjegyzékbe vételre benyújtott pályázati kérelem elbírálásáról szóló döntés napján fennálló tulajdonosi (tagi, részvényesi) személyi kört kell érteni azzal, hogy a tulajdonosi részesedési arány megváltozása nem eredményezheti a nem magánszemély tag, illetve részvényes többségi befolyásszerzését, és – az öröklés, valamint a hatósági (bírósági) határozat alapján való tulajdonszerzés esetét kivéve – harmadik (kívülálló) személy tulajdonszerzését.”

(4) Az Fnj. Korm. r. 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A Kormány – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter és a belgazdaságért felelős miniszter együttes javaslatára – a pályázati felhívást tartalmazó személyügyi közleményében a pályázat elbírálásához keretszámot határoz meg, amelyet a bíróságoknak – az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett – csőd-, felszámolási és vagyonrendezési ügyszáma alapján, valamint a felszámoló szervezetek jogszabályi feladatainak változására figyelemmel állapít meg. A felszámolók névjegyzékében szereplő felszámoló szervezetek száma a keretszámot nem haladhatja meg.”

4. § (1) Az Fnj. Korm. r. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámolók névjegyzékét vezető szervként a Kormány a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóságot (a továbbiakban: felszámolók névjegyzékét vezető hatóság) jelöli ki, amely az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium – e rendeletben foglalt hatósági ügyek tekintetében nem utasítható – önálló szervezeti egysége. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a Cstv. szerinti hatósági ellenőrzési eljárás során az e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) kérelemről rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell. Újrafelvételi eljárásnak, továbbá az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésének nincs helye. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje a pályázati határidő leteltét követő hat hónap, a névjegyzék vezetésével kapcsolatos egyéb közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje pedig egy hónap.”

(2) Az Fnj. Korm. r. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a felszámoló szervezetek jegyzékét (név, székhely) az új névjegyzék felállításakor – a felszámolók jegyzékére vonatkozó változásokat pedig a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – közzéteszi a honlapján, továbbá a Cégközlönyben és (személyügyi közleményként) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. A közzétételnek tartalmaznia kell az új névjegyzék felállításának (a változás bejegyzésének) időpontját is. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a felszámoló gazdasági társaságok Cstv.-ben meghatározott cégadatai változását az adatváltozás bejegyzésekor haladéktalanul megküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet szerinti elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének.”

5. § (1) Az Fnj. Korm. r. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak írásban adatot szolgáltatni a felszámoló szervezet vezetői, foglalkoztatottai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) létszámáról, végzettség, szakképesítés, szakképzés szerinti összetételéről. Be kell jelenteni azt is, hogy a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében és a 83/B. §-ában meghatározott személyek mely időponttól állnak a felszámoló szervezettel tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatásra, megbízásra irányuló jogviszonyban. Amennyiben ezen adatszolgáltatás alapján a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság azt állapítja meg, hogy az adott személyt háromnál több felszámoló szervezet foglalkoztatja, a Cstv. 27/B. § (10) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eredményeként felhívja azokat a felszámoló szervezeteket a jogviszony megszüntetésére, amelyek az említett személyt a legkésőbbi időpontoktól foglalkoztatják.”

(2) Az Fnj. Korm. r. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak adatot szolgáltatni a felszámoló szervezet nevéről, postai és elektronikus levelezési címéről, honlapjának elérhetőségéről, működési területéről, főtevékenységéről és a további tevékenységi köreiről a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, a 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek adatairól, a külön jogszabályban meghatározott elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszámáról, a foglalkoztatotti állományának összetételéről, a jelen rendeletben előírt vagy vállalt foglalkoztatás teljesítéséről és a tulajdonosi szerkezete megtartásáról, illetve változásáról.”

(3) Az Fnj. Korm. r. 4/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A felszámoló szervezet minden év július 1-jéig köteles az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló adózás előtti eredményéről, és az árbevétel megoszlásáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint:
a) a Cstv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti eljárásokból származó tevékenység nettó árbevétele,
b) az egyéb gazdasági tevékenységek árbevétele, továbbá a nettó árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelőkre (vásárlókra) vonatkozó adatok.”

(4) Az Fnj. Korm. r. 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak beszámolni a szakmai és gazdasági tevékenységéről, a 2. melléklet szerinti szempontrendszer figyelembevételével. A 2. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték meglétét a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, továbbá a hatósági ellenőrzéskor is igazolni kell.”

6. § Az Fnj. Korm. r. 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4/B. § Az a felszámoló szervezet, amely felett a hatósági ellenőrzést a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján – mint a pályázati keretszám miatt a névjegyzékbe vételre nem kerülő szervezet felett hatósági ellenőrzést végző szerv – végzi, minden év január 31-éig köteles a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak adatot szolgáltatni azon folyamatban lévő bírósági eljárások számáról, amelyben eljár. Az adatszolgáltatást utoljára a legutolsó bírósági eljárás jogerős befejezéséről kell teljesíteni.”
4/C. § A felszámoló szervezet a 4/A. § és 4/B. § szerinti adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének írásban (postai úton, könyvelt küldeményként), és elektronikusan köteles eleget tenni.”

8. § (1) Az Fnj. Korm. r. 5. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből)

j) ha a felszámoló szervezet a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § a) pont aa) vagy ab) alpontja szerinti díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg.”

(2) Az Fnj. Korm. r. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A névjegyzékből való törlésről, illetve a névjegyzékbe történő felvételről szóló jogerős határozatot a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság haladéktalanul megküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet szerinti elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének, továbbá eljuttatja a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló kormányrendeletben az értékesítési rendszer működtetőjének. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben azt is fel kell tüntetni, hogy az új névjegyzékbe vételre a jogszabályi feltételek teljesítésének hiánya miatt vagy a keretszám miatt nem került sor.”

9. § Az Fnj. Korm. r. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/A. § A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság hatósági ellenőrzés keretében – helyszíni ellenőrzéssel is – vizsgálja, hogy
a) a felszámoló szervezet eleget tett-e a pályázatban vállalt kötelezettségeinek,
b) a felszámoló szervezet eleget tett-e az adatszolgáltatási, adatváltoztatási vagy bejelentési kötelezettségének,
c) a felszámoló szervezet adatszolgáltatásában, szakmai beszámolójában szereplő adatok, információk megfeleltek-e a valóságnak, teljeskörűek voltak-e,
d) a felszámoló szervezet honlapja és annak tartalma megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, a jogszabályban előírt adatokat, információkat közzétette-e, honlapja naprakész-e,
e) a felszámoló szervezet belső szabályzatai, nyilvántartásai megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek,
f) a felszámoló szervezet eleget tett-e a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet által meghatározott díjfizetési kötelezettségének.”

10. § Az Fnj. Korm. r. 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/B. § (1) A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékébe nem került, de a folyamatban lévő ügyekben eljáró felszámoló szervezetekről vezetett hatósági nyilvántartásra e rendeletnek a névjegyzék vezetésére, az azzal összefüggő adatszolgáltatás teljesítésére, a szakmai beszámoló készítésére és benyújtására, a hatósági ellenőrzésre, továbbá a nyilvántartásból való törlésre, és a törlésről a bíróságok értesítésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(2) A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság az 5. § (1) bekezdésében meghatározott törlési ok fennállása esetén – ide nem értve az 5. § (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott törlési okokat – a felszámoló szervezetet törli az (1) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásból. Ezekben az esetekben a felszámoló szervezetet a nyilvántartást vezető hatóság értesítése alapján a még folyamatban lévő eljárásokban az eljáró bíróság felmenti.”

11. § Az Fnj. Korm. r. a következő 6/C. §-sal egészül ki:

6/C. § (1) A felszámolóbiztosi kijelölés feltételeként a Cstv. 27/A. § (3) bekezdésében előírt legalább egy év időtartamú szakmai gyakorlati idő elismeréséhez annak igazolása szükséges, hogy a felszámolóbiztos – akár a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését megelőzően – egyidejűleg legfeljebb három felszámoló szervezetnél közreműködött a felszámolási tevékenységben:
a) jogi szakvizsgához kötött jogász, vagy közgazdász, vagy könyvvizsgáló munkakörben,
vagy
b) más, a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható felsőfokú végzettséghez (szakképzettséghez, szakképesítéshez) kötött munkakörben.
(2) A szakmai gyakorlat időtartamának Cstv. 27/C. § (4) bekezdés f) pontja szerinti bejegyzéséhez csatolni kell a szakmai gyakorlatot teljesítő személyt foglalkoztató felszámoló szervezet által kiállított okiratot, mely tartalmazza a felszámoló szervezet és a szakmai gyakorlatot teljesítő személy természetes személyazonosító adatait, a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzésének időpontját és az oklevél számát, a szakmai gyakorlat időtartamát a kezdő és befejező időpont megjelölésével. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a felszámoló szervezet a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyt a gyakorlati idő alatt milyen munkakörben, és milyen jogviszony keretében foglalkoztatta.
(3) A szakmai gyakorlat időtartamába csak a legalább heti 15 óra időtartamot elérő – munkaviszonyban, személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági jogviszonyban, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján fennálló jogviszonyban történő – foglalkoztatás számítható be.”

12. § Az Fnj. Korm. r. a következő 7/B. §-sal egészül ki:

7/B. § E rendeletnek a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított 1. § (2) bekezdését, 2. § (5) bekezdését, 3. § (1)–(4), (11), (13a) és (16) bekezdését, 4. § (1) és (3) bekezdését, 5. § (1) és (4) bekezdését, 6/A. §-át, 1. melléklet 1. a) és 1.A. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt közigazgatási hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

13. § Az Fnj. Korm. r.

a) 2. § (5) bekezdésében a „legalább két-két” szövegrész helyébe a „két-két” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „írja” szövegrész helyébe az „írhatja” szöveg,

c) 3. § (2) és (3) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az 1. melléklet 1. a) pontjában az „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság” szöveg,

d) 3. § (15a) bekezdésében, 4/A. § (3) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésének f) pontjában az „a névjegyzéket vezető szervnek” szövegrész helyébe az „a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak” szöveg,

e) 4. § (2) bekezdésében az „a névjegyzéket vezető szerv” szövegrész helyébe az „a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság” szöveg,

f) 5. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet 1.A. pontjában az „Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság” szöveg,

g) 5. § (4) bekezdésében a „(6a)” szövegrész helyébe a „(6b)” szöveg, az „az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert” szövegrész helyébe az „a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságot” szöveg

lép.

14. § Az Fnj. Korm. r. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

15. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eér. Korm. r.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/E–49/G. §-ában meghatározott szabályok alapján létrehozott, a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert (a továbbiakban: EÉR) 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, mindazon esetekben, amikor a Cstv. 49. § (1) bekezdése értelmében a nyilvános értékesítés kötelező, kivéve az értékpapíroknak a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ért. Korm. r.) 4. § (6) bekezdése szerinti módon történő értékesítését.
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján e rendelet szabályait kell alkalmazni a vagyonrendezési eljárásban történő nyilvános értékesítésekre is.”

16. § Az Eér. Korm. r. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EÉR létrehozására, működtetésére és üzemeltetésére a Kormány az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium – e rendeletben foglalt feladatok tekintetében nem utasítható – önálló szervezeti egységét jelöli ki (a továbbiakban: működtető).”

17. § Az Eér. Korm. r. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A licitálók a részletes tenderfüzet megtekintéséért és letöltéséért az értékesítő által meghatározott összegű költségtérítést a működtető részére fizetik meg. A működtető a megfizetett költségtérítésről a saját nevében állítja ki a számlát. Az általános forgalmi adó tekintetében az állami adóhatósághoz a bevallást és a befizetést a működtető teszi meg, illetve teljesíti. A működtető az értékesítési eljárás lezárultát követően a megfizetett költségtérítések nettó összegét az értékesítő részére átutalja, illetve a költségtérítések megfizetésével kapcsolatos adatokat az értékesítőnek megküldi.”

18. § Az Eér. Korm. r. 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A licitálóként történő részvétel feltétele a regisztráció során a Felhasználói Szabályzat elfogadása és az értékesítéssel, valamint az elektronikus árveréssel összefüggő jogszabályi feltételek tudomásul vétele. A licitálónak az EÉR felületén meg kell adnia az azonosítására szolgáló, következő adatokat:)

c) szervezet képviseletében történő licitálás esetében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági (hatósági, köztestületi) bejegyzésének száma, adószám, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhely, levelezési cím.”

19. § Az Eér. Korm. r. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázati határidő leteltét követően pályázat nem nyújtható be. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását az ajánlattételi határidő letelte előtt megkezdi, de a pályázatot az ajánlattételi határidőn belül nem nyújtja be, úgy az ajánlattételi határidő leteltét követő benyújtás megkísérlésekor a rendszer tájékoztatja a pályázót arról, hogy a pályázat ajánlattételi határideje véget ért.”

20. § Az Eér. Korm. r. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR-nek az elektronikus ártárgyalás lebonyolítását is biztosítania kell oly módon, hogy az értékesítő az EÉR által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázókat a licitzárást követően értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes árajánlatuk azon automatikusan részt vesz, továbbá, hogy módjuk van az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. Az online ártárgyalás során alkalmazott licitlépcső legkisebb és legnagyobb értéke a legmagasabb érvényes ajánlathoz képest a 22. § (4) bekezdésében meghatározott értékek fele. Az online ártárgyalás során az ajánlatokat kettőezer-ötszáz forintra kerekítve kell megtenni. A licitáló az árajánlatát (pályázatának tartalmát) közvetlenül az értékesítővel a pályázati ártárgyalás esetén sem közölheti. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani.”

21. § Az Eér. Korm. r. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. § (1) E rendelet 1–13. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A felszámoló szervezet rendszeres szakmai beszámolójának kötelező tartalmi elemei
I. A felszámoló szervezetre vonatkozó legfontosabb gazdálkodási és létszám adatok:
1. Foglalkoztatottak, tartós megbízási jogviszonyban állók száma, szakképesítéssel, szakképzettséggel (felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképesítéssel) rendelkezők száma.
2. Tárgyi feltételek, ingatlantulajdon, székhely, illetve fióktelep céljára szolgáló ingatlan típusa, használatának jogcíme, alapterülete.
3. Irodai, informatikai felszereltség, internet kapcsolat, informatikai biztonsági intézkedések, járműállomány.
4. A felszámoló tevékenységi körében bekövetkezett változások a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egy éves időszakban.
5. A 4/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti „egyéb gazdasági tevékenységek” felsorolása.
6. A szakmai beszámoló benyújtásának időpontjában van-e lejárt tartozása, ha igen, ez kivel szemben áll fenn, és:
6.1. kapott-e erre vonatkozóan haladékot vagy más fizetési könnyítést,
6.2. van-e ellene ezzel összefüggésben végrehajtási eljárás, kibocsátott fizetési meghagyás.
7. A 3. § (8a) bekezdés szerinti kapcsolódó szervezetek bemutatása.
7.1. A felszámoló szervezet közvetlen és közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok.
7.2. A felszámoló szervezet közvetlen és közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok tevékenységi körének felsorolása.
7.3. A felszámoló szervezet közvetlen és közvetett részesedésével működő olyan vállalkozások, amelyek nem Magyarországon vannak bejegyezve (csatolni szükséges annak cégkivonatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt). Fel kell tüntetni ezen vállalkozások tevékenységi körét is.
7.4. A felszámoló szervezet rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen ezek felsorolása.
7.5. A felszámoló szervezet tulajdonosai (tagok, részvényesek), vezető tisztségviselői és a legalább heti 15 órát elérő időtartamban foglalkoztatottai (ideértve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) rendelkeznek-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen ezek felsorolása.
8. A felszámoló szervezet működési területe.
II. A felszámoló szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egy éves időszakban:
1. A felszámoló szervezet közreműködésével lefolytatott eljárások bemutatása:
1.1. A tárgyidőszak végén folyamatban lévő csődeljárások, felszámolási eljárások, és más bírósági nemperes eljárások bemutatása a felszámoló szervezet képviseletében eljáró felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő nevének feltüntetésével.
1.2. A tárgyidőszakban jogerősen befejezett ügyek bemutatása, és ezek átlagos időtartama, továbbá megoszlása eljárás típusonként a felszámoló szervezet képviseletében eljáró felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő nevének feltüntetésével.
2. A felszámoló szervezet internetes honlapjának elérhetősége, a tárgyidőszakban történt frissítésére vonatkozó adatok.
3. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet az adott eljárásban felmentette, és ha igen, a jogszabályok mely rendelkezése alapján (összeférhetetlenség miatt, jogszabálysértés miatt, jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása miatt, vagy a hitelezők kezdeményezésére). Ezen felmentések száma a jogerős határozatok bírósági ügyszámának feltüntetésével.
4. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet jogszabálysértés vagy mulasztás miatt pénzbírsággal sújtotta (fel kell tüntetni a jogerős határozat bírósági ügyszámát is).
5. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely jogerősen megállapította a felszámoló szervezet jogszabálysértő tevékenységét vagy mulasztását, ha igen, ezek száma, ügyszáma, a bírósági határozat szerint megszegett jogszabályhely(ek) felsorolásával.
6. Volt-e a tárgybeli időszakban – az 5. pontban foglaltakon kívül – olyan jogerős, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a felszámoló szervezet szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.
7. A hitelezői igények befogadásával, besorolásával vagy más jogi kérdésekkel összefüggésben a felszámoló intézkedését megváltoztató bírósági döntések száma, ügyszáma.
8. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámolási értékesítési szabályok felszámoló szervezet általi megsértése miatt a szerződés érvénytelenségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.
9. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezet ezen tevékenysége miatti kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.
10. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezetnél közreműködő felszámolóbiztos vagy más személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az adott felszámoló szervezet képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során, vagy ezekkel összefüggésben, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.
11. Volt-e a felszámoló szervezettel szemben a tárgybeli időszakban szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.
12. Került-e a tárgybeli időszakban a felszámoló által az értékesítendő vagyonra megállapított becsérték helyett annak legalább a 20%-ával eltérő összegű becsérték jogerős megállapításra a bíróság által kirendelt szakértő által.
13. Volt-e a felszámoló szervezeten belül a tárgybeli időszakban olyan intézkedés vagy hatósági, bírósági eljárások kezdeményezése, amely vezető tisztségviselővel, taggal, foglalkoztatottal, tartós megbízottal szemben az említettek szabályszegései miatt történt, ha igen, ezek száma, és az ügyek jellege.
14. A felszámoló szervezet által az ügyfelek számára működtetett panaszkezelési rendszer bemutatása, a tárgyidőszakban érkezett panaszok dokumentálásának rendszere, a panaszok száma, az elintézésük módja (helyt adó döntés, elutasító döntés).
15. A felszámoló szervezet által a tárgyidőszakban befejezett értékesítési eljárások főbb adatai (pályázatok, árverések, egyéb értékesítési formák) ezek száma. Az átlagos árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban. Az éves összes árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban.
16. Az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelőkre (vásárlókra) vonatkozó adatok.
17. A tárgybeli eljárásban a hitelezői választmány (hitelezői képviselő) megválasztása esetén a vele való kapcsolattartást ismertető adatok.
18. A tárgybeli időszakban a csődeljárások és felszámolási eljárások esetén milyen hányadban került sor a gazdasági tevékenység folytatását célzó intézkedésre.
19. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, végelszámolási eljárásokban, kényszer-végelszámolásokban eljárásokban az adós gazdálkodó szervezeteknél a környezeti károk kezelésére, a termőföldvagyon védelmére, termőképessége fenntartására hozott intézkedésekre vonatkozó adatok.
20. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett felszámolási vagy kényszer-végelszámolási ügyekben az adós szervezetek iratanyagának elhelyezésére vonatkozó megállapodások, és intézkedések adatainak ismertetése.
21. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett csődeljárásokban a csődegyezségek megkötésének aránya, az egyes hitelezői csoportok kielégítési arányára vonatkozó összesített adatok.
22. A tárgybeli időszakban jogerősen megszüntetett csődeljárások esetén a csődegyezség elmaradása okainak felsorolása (összesített adatok).
23. A tárgybeli időszakban volt-e a felszámoló szervezetnél jogerősen lezárt adóhatósági vagy más hatósági, törvényességi felügyeleti eljárás, ha igen, ezek megállapítottak-e jogszabálysértést, ezek száma, és az ügyek jellege.
24. A tárgybeli időszakban az állami adóhatóság jogerős határozattal megállapította-e a foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztását (fel kell tüntetni a jogerős határozat számát és a határozatban kiszabott mulasztási bírság összegét, illetve egyéb adóhatósági intézkedés tényét).
25. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogsértés, ami miatt munkaügyi hatóság jogerős határozattal pénzbírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezte (fel kell tüntetni a jogerős határozat számát is).
26. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, kényszervégelszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet által a fedezetelvonó ügyletek megtámadása érdekében, csődbűncselekmény vagy más, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény gyanúja miatt, illetőleg az adós volt vezetői, tulajdonosai ellen indított vagy kezdeményezett eljárások (eljárás típusonként csoportosítva).
27. A tárgybeli időszakban azon felszámolás alatt álló adós gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítésére vagy végrehajtásuk kezdeményezésére irányuló eljárások száma és a követelések behajtásának átlagos hányada, amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve.
28. A tárgybeli időszakban azon folyamatban lévő, valamint jogerősen lezárt nemzetközi vonatkozású csődeljárások és felszámolási eljárások száma (külföldi főeljárások, másodlagos belföldi eljárások) amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve, ezekben a belföldi hitelezők kielégítési aránya (összesített adatok).
III. A felszámoló szervezetében, vezetésében és a tulajdonosi körében bekövetkezett változások. Ezek okainak rövid bemutatása. A felszámolási tevékenységben személyesen közreműködő tagok, részvényesek esetében a személyes közreműködés bemutatása.
IV. Képzések, továbbképzések, tudományos tevékenység, szakmai elismerés:
1. A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai által elkezdett vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa (felsőoktatási alap, és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ képzés, jogszabályban előírt továbbképzés.
2. A tárgyidőszakban olyan folyamatban lévő vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa (felsőoktatási alap-, és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ képzés, jogszabályban előírt továbbképzés), amelyben a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai közül oktatóként vettek részt.
3. A tárgyidőszakban volt-e olyan folyamatban lévő tudományos kutatási program, amelyben a felszámoló szervezet részt vett (ha igen, a kutatási program megnevezése, az azonosítására vonatkozó adat, és a kutatási programot indító intézmény neve).
4. A tárgyidőszakban a felszámoló szakmai szervezet részesült-e szakmai elismerésben, és ha igen, kitől.
V. Társadalmi szerepvállalás:
A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet közérdekű kötelezettségvállalásával, közfeladatok ellenszolgáltatás nélküli segítésével, szakmai rendezvények rendezésével és támogatásával összefüggő, összesítő adatok.
VI. Szakmai minősítések:
1. Szerepel-e a minősített adózói adatbázisban?
2. Szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban?
3. Szerepel-e a minősített könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában?
4. Szerepel-e valamely legalább többségi részesedéssel rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője a minősített könyvvizsgálók nyilvántartásában?
5. Szerepel-e (szerepelt-e) a közbeszerzési törvény szerinti minősített ajánlattevői adatbázisban, ha igen, az erre vonatkozó adatok?
6. Van-e ISO minősítése, és ennek érvényessége.”

2. melléklet a 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelethez

Az elektronikus értékesítési rendszer üzemeltetési szabályzatának kötelező tartalmi elemei
1. az üzemeltetővel, vagy az elektronikus értékesítési rendszer informatikai üzemeltetését ellátó szolgáltatóval szembeni elvárások
1.1. hálózatbiztonsági szakember foglalkoztatása
1.2. rendszerüzemeltetési mérnök foglalkoztatása
2. az üzemeltető feladatai:
2.1. részt vesz a fejlesztési stratégia kidolgozásában
2.2. részt vesz az aktuális fejlesztési igények összegyűjtésében
2.3. oktatásokat szervez és tart a felhasználók részére
2.4. HelpDesk szolgáltatásokat nyújt az üzemelés-technológiai területen az értékesítőknek és a licitálóknak
2.5. rendszerműködéssel, és -változással kapcsolatos üzeneteket tesz közzé, és rendszer-üzeneteket küld ezekkel összefüggésben a felhasználóknak
2.6. közzéteszi a változások, karbantartások várható időpontját és idejét
2.7. elvégzi a jogszabályok változását követően szükségessé váló paraméter módosításokat
2.8. strukturáltan gyűjti és specifikálja a fejlesztési igényeket a fejlesztők számára, amelyek a jogszabályi környezet változásából fakadnak, de paraméter állítással nem kezelhetőek
2.9. naplózza a fizikai biztonságot veszélyeztető eseményeket, a megelőzés érdekében tett intézkedéseket és a szükségessé váló problémakezeléseket
2.10. biztosítja a hálózati hibakeresés és hibaelhárítás stratégiáját, diagnosztizálását
2.11. megelőzi és kezeli a rendszer fizikai biztonságát veszélyeztető eseményeket
2.12. elvégzi az archivált eseménytárba helyezési és az archiválási feladatokat.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére