• Tartalom

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

2020.09.02.

A Kormány
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § 4. pont b) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. és a 13. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. és 16. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében – ide nem értve a 85. §-t – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6., 7., 11., 14., 15. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 85. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1–5. §1

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

6–14. §2

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. §3

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16–24. §4

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25–29. §5

6. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. §6

7. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

31–33. §7

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. §8

35. § (1)9

(2)10

36–37. §11

38. § (1)12

(2)13

39–43. §14

44. §15

45. § (1)16

(2)17

(3)18

(4)19

1–17.20

18.21

19–20.22

21–22.23

szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1–2.24

3.25

4–5.26

6.27

7.28

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

49–52. §29

10. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

53. §30

11. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

54–55. §31

12. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. §32

57. §33

13. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. § Nem lép hatályba a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2., 3. és 4. pontja.

14. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

59–86. §34

87. §35

88. § (1)–(5)36

(6)37

(7)38

(8)39

(9)40

(10)41

89–90. §42

15. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

91–93. §43

16. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

94. §44

95. § Nem lép hatályba a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-a.

17. A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

96. §45

18. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(10) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 35. § (2) bekezdése, a 44. §, a 46. § 18. pontja, valamint a 47. § 6. pontja 2015. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–5. §, a 38. § (2) bekezdése, a 46. § 19. és 20. pontja, a 47. § 3. pontja, az 57. §, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 90. § 7. pontja 2016. január 2-án lép hatályba.

(5) A 15. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 87. §, a 88. § (6) bekezdése, valamint a 11. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A 45. § (1) és (3) bekezdése, a 2. melléklet, valamint a 4. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 88. § (7) bekezdése, valamint a 12. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9) A 88. § (8) bekezdése, valamint a 13. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 88. § (9) bekezdése, valamint a 14. melléklet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(11) A 88. § (10) bekezdése, valamint a 15. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

98. § Az 1–3. § a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló, 2015. június 24-i 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez46

2. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez47

3. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez48

4. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez49

5–10. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez50

11. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez51

12. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez52

13. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez53

14. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez54

15. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez55

1

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 45. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 45. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 46. § 1–17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 46. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 46. § 19–20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 46. § 21–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 47. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 47. § 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 47. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 47. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 49–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 88. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 88. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 88. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 88. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 88. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 88. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére