• Tartalom

35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet

35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1a) bekezdésében, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés b) pontjában és a nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 11. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet módosítása

1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: 5/1993. MüM rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni.”

(2) Az 5/1993. MüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A munkabaleset kivizsgálásnak megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni – többek között – tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset vizsgálati dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.”

(3) Az 5/1993. MüM rendelet „[Az Mvt. 64. § (4) bekezdéséhez]” alcímének címében a „(4) bekezdéséhez” szövegrész helyébe az „(1) és (4) bekezdéséhez” szöveg lép.

2. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az „az Ipari Főügyeletből,” szövegrész,

c) 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal,” szövegrész,

d) 9. § (2) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó rendkívüli eseményekkel” szövegrész.

3. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

3. § (1) A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet (a továbbiakban: 51/2007. GKM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására (a továbbiakban együtt: szerelési tevékenység) irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékot a területi hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. A bejelentést a műhely üzemeltetőjének kell megtennie.”

(2) Az 51/2007. GKM rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A bejelentésnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a területi hatóság nyilvántartásában szerepel-e,
b) a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e,
c) a szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítését igazoló okirat másolatát,
d) ha az ingatlan tulajdonosa és az üzemeltetője nem azonos, akkor a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez.
(4) A szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítását, illetve a tevékenységi kör megváltoztatását a műhely üzemeltetőjének a területi hatóságnál be kell jelentenie. A területi hatóság ezekben az esetekben helyszíni ellenőrzést tart.”

(3) Az 51/2007. GKM rendelet 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A területi hatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a helyszínen ellenőrzést folytat le.
(7) Ha a szerelést végző rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szerinti szakvéleménnyel, akkor a (6) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a területi hatóságnak nem kell elvégeznie.”

(4) Az 51/2007. GKM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben foglaltak megtartását a területi hatóság ellenőrzi.”

(5) Az 51/2007. GKM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Azon műhely üzemeltetőjének, aki a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet hatálybalépésekor már rendelkezik a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására irányuló tevékenység végzésére érvényes engedéllyel, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett változás esetén kell a 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentést benyújtania.”

(6) Az 51/2007. GKM rendelet 3. § (5) bekezdésében az „Az engedély” szövegrész helyébe az „A bejelentés” szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az 51/2007. GKM rendelet 7. §-a.

4. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet

c) 11. § (5) bekezdésében az „- ide nem értve a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díját -” szövegrész,

5. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

b) 2. § (4) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,

c) 2. § (5) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,

6. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása

6. § (1) A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: 30/2009. NFGM rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a 6. § szerinti továbbképzés elvégzését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.
(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel. Amennyiben a bejelentésre a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év letelte után kerül sor, a tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés elvégzése.”

(2) A 30/2009. NFGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés legalább ötévenként történő elvégzése. A továbbképzés elvégzését igazoló okiratot a Hatóság részére be kell nyújtani.”

(3) A 30/2009. NFGM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,
d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést.
(2) A Hatóság törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha
a) a tevékenység végzését az (1) bekezdésben foglaltak szerint megtiltotta,
b) a gázszerelő bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
c) a gázszerelő elhalálozik.
(3) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.
(4) A gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a
a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésnek megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor,
b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a gázszerelő eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest egyéb okból került sor.”

(4) A 30/2009. NFGM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 3. § szerinti továbbképzési kötelezettség bármely, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező intézmény által folytatott gázszerelő szakmai tárgyú képzés elvégzésével teljesíthető. A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.”

(7) A 30/2009. NFGM rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Az engedély 3. § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához” szövegrész helyébe az „A tevékenység végzéséhez” szöveg lép.

(8) Hatályát veszti a 30/2009. NFGM rendelet

a) 4. §-ában a „15 napon belül” szövegrész,

7. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása

7. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: 20/2010. NGM rendelet) 2. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelékezés lép:

„(6a) Az országos nyilvántartás vezetéséért a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az üzemeltetőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A nyilvántartott szervezet a nyilvántartás vezetéséért járó díjat az évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap tizenötödik napjáig a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára átutalja.”

(2) A 20/2010. NGM rendelet Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

8. § (1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: 28/2011. NGM rendelet) a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények
1/A. § (1) Belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki
a) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy
c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
ca) okleveles pénzügyi revizori,
cb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
cc) ellenőrzési szakelőadó,
cd) okleveles könyvvizsgálói,
ce) költségvetési ellenőri,
cf) mérlegképes könyvelői,
cg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
ch) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
cj) felsőfokú költségvetési,
ck) felsőfokú államháztartási,
cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
cm) elektronikus információbiztonsági vezetői,
cn) integritás tanácsadói
szakképesítéssel, és
az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel alól, de ebben az esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.
(3) Belső ellenőrzési tevékenységet az folytathat, aki eleget tesz a 7. §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségének.”

(2) A 28/2011. NGM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő az 1. melléklet szerinti adattartalommal postai úton vagy elektronikus űrlapon jelenti be, és a bejelentéshez csatolja a Bkr. 24/A. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat. A bejelentés benyújtásával kapcsolatos részletes információkat, nyomtatványokat, űrlapokat a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.”

(3) A 28/2011. NGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A belső ellenőr a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzőknek az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon köteles írásban bejelenteni a miniszternek. A bejelentéshez csatolni kell az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.”

(4) A 28/2011. NGM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § (1) A miniszter azt a természetes személyt, aki
a) az 1/A. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg,
b) a 7. § szerinti továbbképzési kötelezettséget nem teljesíti 1 évre,
c) büntetett előéletű, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig,
d) a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítésig,
e) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondokság megszüntetéséig,
f) a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból törlésre okot adó körülményt nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor 3 évre,
eltiltja a belső ellenőrzési tevékenység folytatásától.
(2) Akinek a nyilvántartásból való törlésére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. § b) pontja alapján került sor, a nyilvántartásból való törlését követő 1 év után jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását.
(3) Az (1) és (2) bekezdés esetén a tevékenység újbóli gyakorlására irányuló szándék bejelentésére a 2. §-t kell alkalmazni. A tevékenység újbóli gyakorlása esetén a továbbképzési kötelezettség tekintetében a 7. §-t kell alkalmazni.”

(5) A 28/2011. NGM rendelet 3/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szintvizsga egyéb vizsgával nem váltható ki.”

(6) A 28/2011. NGM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Ha a tevékenységtől való eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr köteles ezt a miniszter részére a körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenteni.
(2) Ha a belső ellenőr büntetett előéletűvé válik, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá kerül vagy vele szemben a foglalkozástól eltiltás intézkedését alkalmazzák, a belső ellenőr vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni az erről szóló bírósági döntés másolatát.
(3) A belső ellenőr elhalálozása esetén a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben foglalt kezelő központi szerv igazolása alapján hivatalból, díjmentesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató is kezdeményezheti.
(4) A belső ellenőri tevékenység végezésének jogszabályi feltételeinek ellenőrzéséről a miniszter legalább évente intézkedik.
(5) A belső ellenőr köteles az eltiltásra okot adó körülményről a munkáltatói jogok gyakorlóját vagy megbízóját haladéktalanul értesíteni.”

b) 3/B. § (1) bekezdésében a „törölhető a nyilvántartásból a 3/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján azon” szövegrész helyébe a „tiltható el a tevékenység gyakorlásától az a” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „tevékenység engedélyezése iránti eljárásért és a kérelemre történő törlésért” szövegrész helyébe a „bejelentésére, a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására és törlésére irányuló eljárásért” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az engedély iránti” szövegrész helyébe az „a bejelentésre irányuló” szöveg,

e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „kérelemre” szövegrész helyébe a „bejelentés alapján” szöveg,

f) 6. § (4) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg, a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg,

g) 7. § a) pontjában az „az engedélykiadás” szövegrész helyébe a „legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés” szöveg,

h) 7. § b) pontjában a „kétévente – ÁBPE-továbbképzés II.” szövegrész helyébe a „legalább kétévente egy alkalommal – ÁBPE-továbbképzés II.” szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti a 28/2011. NGM rendelet

a) 5. §-a,

b) 15. §-a és

9. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet módosítása

9. § (1) A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: 35/2011. NGM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A nemesfém tárgyak, valamint a nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységre vonatkozó – kivéve a muzeális intézményben munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátor tevékenységét –, továbbá az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
b) a vállalkozás magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet kíván folytatni, illetve forgalmazás esetében a d) pontban meghatározott folytatni kívánt tevékenység címét,
c) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
d) a bejelentő által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés benyújtásával egyidejűleg a vállalkozásnak harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolnia kell azt, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása, kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(2) A 35/2011. NGM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Amennyiben a vállalkozás megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint e rendeletben előírt követelményeknek, a hatóság a vállalkozót hivatalból nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza
a) a nyilvántartásba vétel számát,
b) a bejelentés, illetve a nyilvántartásba vétel időpontját,
c) a vállalkozás nevét, vezető tisztségviselőinek a nevét,
d) a vállalkozás tevékenységét,
e) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
f) a készítő, a javító, az árverező, valamint a kereskedő székhelyét, azon magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, illetve kereskedelmi tevékenység esetében a h) pontban meghatározott tevékenység folytatásának címét,
g) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
h) kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység formáját a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint,
i) az engedélyezett névjel adatát,
j) a hatósági ellenőrzés megállapításait, valamint
k) a nyilvántartásból való törlés tényét és annak időpontját.
(2) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, és működése megszűnését köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.
(3) A vállalkozás a Szolgtv. 28. §-a szerinti nyilvántartásából történő törlését követő tizenöt napon belül köteles a névjel beütésére szolgáló eszközt megsemmisítés céljából a hatóságnak átadni.
(4) A hatóságnál vezetett hatósági nyilvántartás alapján az (1) bekezdés a)–f), h), i) és k) pontjában meghatározott adatokat a hatóság a Kormányzati Portálon keresztül is elérhető honlapján folyamatos frissítéssel közzéteszi.”

(3) A 35/2011. NGM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a hatóság az ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg, a jogsértés súlyát, ismételtségét, az ellenőrzés alá vont eljárást segítő együttműködő magatartását, valamint az eset összes körülményét figyelembe véve a jogsértés megállapítása mellett
a) felhívja az ellenőrzött személyt a nemesfém tárgyakra vonatkozó jogszabályi előírások megtartására,
b) megtiltja a jogszabályi előírásokba ütköző tevékenység végzését, vagy
c) szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását kezdeményezi.”

(4) A 35/2011. NGM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § A fémjelek a következők:
a) az R. 1. mellékletében meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú platina tárgyra kard, felette az évszám betűjele, az évszám betűjel felett 950; a jel mélységében több szintű,
b) az R. 1. mellékletében meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú platina tárgyra kard, alatta az évszám betűjele, az évszám betűjel alatt 900; a jel mélységében több szintű,
c) az R. 1. mellékletében meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú palládium tárgyakra sisak, balra az évszám betűjele, jobbra 950; a jel mélységében több szintű,
d) az R. 1. mellékletében meghatározott, 500 ezrelék finomsági fokú palládium tárgyakra sisak, balra az évszám betűjele, jobbra 500; a jel mélységében több szintű,
e) az R. 1. mellékletében meghatározott, 916 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 916, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű,
f) az R. 1. mellékletében meghatározott, 750 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 750, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű,
g) az R. 1. mellékletében meghatározott, 585 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra szent korona, balra stilizált nap, a naptól balra az évszám betűjele, az évszám betűjel és nap alatt 585; a jel mélységében több szintű,
h) az R. 1. mellékletében meghatározott, 375 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 375; jobbra stilizált nap, a jel mélységében több szintű,
i) az R. 1. mellékletében meghatározott, 925 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (Lánchíd), felette az évszám betűjele; az évszám betűjel felett 925, a jel mélységében több szintű,
j) az R. 1. mellékletében meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (Erzsébet-híd), felette az évszám betűjele és 900; a jel mélységében több szintű,
k) az R. 1. mellékletében meghatározott, 835 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (veszprémi viadukt), alatta az évszám betűjele és 835; a jel mélységében több szintű,
l) az R. 1. mellékletében meghatározott, 800 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (Szabadság-híd), alatta az évszám betűjele, felette 800, a jel mélységében több szintű.”

(5) A 35/2011. NGM rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A készítő a tevékenység megkezdésére vonatkozó, e rendelet szerinti bejelentéssel egyidejűleg vagy azt követően köteles a névjel engedélyezését kérni.
(3) A kereskedő és a javító a tevékenység megkezdésére vonatkozó, e rendelet szerinti bejelentéssel egyidejűleg vagy azt követően kérheti a névjel engedélyezését.”

(6) A 35/2011. NGM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) Az érmét és féldomborművet a névjel használatára jogosult készítő, javító vagy kereskedő köteles azzal a névjellel ellátni, amelynek használatát részére a hatóság engedélyezte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzésen felül a tárgy peremébe az ezredrészben kifejező finomsági számjelet valamint az alábbi jelzéseket kell elhelyezni:
a) a platinából készült tárgyakon a Pt betűket,
b) a palládiumból készült tárgyakon a Pd betűket.”

(7) A 35/2011. NGM rendelet 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet hatálybalépésekor már működő és tevékenységi engedéllyel rendelkező, nemesfém tárgyak, valamint a nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy az ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozásnak a 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett változás esetén kell az 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentést benyújtania.”

(10) A 35/2011. NGM rendelet 1. alcímének címében az „engedélyezése” szövegrész helyébe a „bejelentése” szöveg lép.

10. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet módosítása

10. § (1) A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: 23/2013. NGM rendelet) 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:)

d) a Tt. 49. § (1) bekezdés c) pontja és az Lt. 64/C. § (4) bekezdése szerinti köztartozás-mentességet a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint – ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – a nemzeti adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal,”

(2) A 23/2013. NGM rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hatóság a bejelentés és az 5. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés során a büntetlen előéletet, valamint
a) a társasházkezelő, ingatlankezelő, vagy
b) az ingatlan-értékbecslői, az ingatlanközvetítői, az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői
tevékenység folytatásától való eltiltás hiányát a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (2) bekezdése szerint vizsgálja.”

(3) A 23/2013. NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatóság a szolgáltatókról nyilvántartást vezet.”

a) 1. § záró szövegrészében az „a) pont esetén bejelentést, b) pont esetén kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem)” szövegrész helyébe a „bejelentést” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés d) pontjában az „amelynek” szövegrész helyébe az „aki vagy amelynek” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a 23/2013. NGM rendelet

b) 5. § (1) bekezdésében az „és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén – a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja” szövegrész,

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

12. § A 3. §, a 6. § és a 8–10. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

A gázszerelői bejelentés adattartalma

 

 

I.

Tevékenység megnevezése: Gázszerelés

II.

Bejelentő

1.

Neve:

2.

Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:

3.

Ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve:

4.

Székhelye:

5.

Születési hely, idő (év, hó, nap):

6.

Anyja neve:

7.

Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

8.

Értesítési címe:

9.

Telefonszáma:

Elektronikus levélcíme:

Faxszáma:

10.

Díjfizető neve:

11.

Számlázási címe:

12.

A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:

III.

Nyilatkozat

Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben,
a Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?

igen □

nem □

IV.

Képesítések

1.

Gázvezeték és -készülékszerelő vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga

...................................................... száma

......................................................kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

2.

Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

...................................................... száma

......................................................kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

3.

Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség

...................................................... száma

......................................................kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

4.

Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés

...................................................... száma

......................................................kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

5.

Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

...................................................... száma

......................................................kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

6.

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés,

......................................................
száma

......................................................
kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

7.

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

......................................................
száma

......................................................
kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

8.

......................................................
száma

......................................................
kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

9.

......................................................
száma

......................................................
kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

10.

......................................................
száma

......................................................
kelte

    
kiállító intézmény megnevezése

V.

E rendeletben előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

1.

Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

2.

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

3.

Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)

2. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

A 30/2009. NFGM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

Végezhető tevékenység

Végzettség/képesítés

Gyak.
idő
(év)

1.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

1.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga vagy
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga

1.2.
Az 1.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az 1.2.2. pont szerinti végzettség

1.2.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- vegyipari gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus vagy
- gázipari technikus

1.2.2.
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés

3

2.

Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

2.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga vagy
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga vagy
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga vagy
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

2.2.
A 2.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az 2.2.2. pont szerinti végzettség

2.2.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- vegyipari gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus vagy
- gázipari technikus

2.2.2.
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés vagy
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés

3

3.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata

3.1.
A 3.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a 3.1.2. pont szerinti végzettség

3.1.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga,

3.1.2.
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3.2.
A 3.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a 3.2.2. pont szerinti végzettség

3.2.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- vegyipari gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus

3

3.2.2.
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3.3.
A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező
vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő.

3. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. A 20/2010. NGM rendelet Melléklet 6. Villamos-biztonságtechnikával kapcsolatos eljárásokért felszámítandó díjak alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések, valamint szabványelőírások megtartásának ellenőrzése a beépített teljesítmény alapján. A díjak a hatóság műszaki-biztonsági hatáskörébe tartozó összes villamos biztonságtechnikai engedélyezési és ellenőrzési eljárás díját tartalmazzák, és csak egy alkalommal, a használatba vételkor számlázandók.

2.1.

50 kW felett 0,1 MW-ig

44 000 Ft

2.2.

0,1 MW felett 0,5 MW-ig

88 000 Ft

2.3.

0,5 MW felett 1,0 MW-ig

440 000 Ft

2.4.

1 MW felett 2,0 MW-ig

880 000 Ft

2.5.

2 MW felett 4,0 MW-ig

1 760 000 Ft

2.6.

4 MW felett 8,0 MW-ig

3 520 000 Ft

2.7.

8 MW felett

4 840 000 Ft”

2. A 20/2010. NGM rendelet Melléklet 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
1. a nyilvántartott szervezetek engedélye – a nyilvántartásba vétellel egyidejű – kiadásának egyszeri, valamint meghosszabbításának díja 10 000 forint,
2. az ellenőrök nyilvántartásba vételének díja 3 000 forint,
3. a berendezéseknél
3.1. létesítés engedélyezésének, a használatbavétel engedélyezési eljárásának, az áthelyezés engedélyezésének, az átalakítás engedélyezésének, az ismételt üzemeltetés engedélyezésének díja 11 000 forint,
3.2. a nyilvántartás éves díja 5 000 forint,
4. a felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja 11 000 forint.”
3. Hatályát veszti a 20/2010. NGM rendelet Melléklet 10. Az 1-9. fejezetben nem szereplő egyéb eljárási díjak alcím 2. pontja.

4. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

ADATLAP
a költségvetési szervnél végzett, az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos eljárásokhoz
A bejelentés kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A bejelentésnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a bejelentő a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendő belső ellenőrzésével kapcsolatosan bejelentése
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
□ a tevékenység folytatására,
□ adatainak módosítására,
□ vagy a tevékenység megszüntetésére
irányul.
2. A bejelentéshez kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:
Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Értesítési cím:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám:
3. Nyilatkozatok:
a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nincs tudomásom olyan körülményről, amely a rendelet szerinti nyilvántartásba történő felvételemet kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás szerint – a lakcímem, értesítési címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetőségem az Áht. 70. § (6) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 70. § (6) bekezdése alapján]:
□ lakcím,
□ értesítési cím (tartózkodási hely),
□ telefonszám,
□ elektronikus elérhetőség”
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
d) „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
□ magánszemélyként befizettem,
□ helyettem a közöttünk levő megállapodás szerint harmadik személy fizette be.
Egyúttal kijelentem, hogy
- a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,
- a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § (1) bekezdés a)c) pontjában meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát;
- az R. 1/A. § (1) bekezdése szerinti kétéves, illetve ötéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó bejelentői nyilatkozatot vagy az R. 1/A. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot
csatolom.”
4. Egyéb megjegyzés:
Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.
Bejelentő aláírása
5. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez
A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyak fémjelei Magyarországon

Hivataljel
(Hatóság jele)

Platina tárgyakra

Palládium tárgyakra

Arany tárgyakra

Ezüst tárgyakra

6. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15.
napján aláírt Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jel (CCM) alakja és rajza
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére