• Tartalom

35/2015. (VII. 10.) EMMI rendelet

35/2015. (VII. 10.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.07.11.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 35/2015. (VII. 10.) EMMI rendelethez

    1.    Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy”
    2.    Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,”
    3.    Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.19.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.19.1. egy vagy több 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy”
    4.    Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja
1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy
1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7–10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy
1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy
1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy
1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz”
    5.    Az R. 1. mellékletének 1. pont 1.21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3–10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1–3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.”
    6.    Az R. 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja
2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több
2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat
2.3. a nitrogénatom
2.3.1. 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy
2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy
2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.”
    7.    Az R. 1. mellékletének 4. pont 4.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.”
    8.    Az R. 1. mellékletének 4. pont 4.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot tartalmazhat.”
    9.    Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 46–47. sorral egészül ki:

 

(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név)

46.

bk-2-C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanone

47.

25I-NBF

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)–
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine

    10.    Hatályát veszti az R. 1. melléklet
a)    4. pontjának felvezető szövegében a „a 25I-NBOMe kivételével,” szövegrész,
b)    5.1. pontjában foglalt táblázat 18–21., 23., 26., 29–31., 35., és 40–44. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére