• Tartalom

350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.11.25.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a beruházások szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel (a továbbiakban: érintett miniszter) együttműködve figyelemmel kíséri a beruházások – ide nem értve a 2007–2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokat – megvalósítását és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány részére.
(2) A vízgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Kormány határozatában nevesített, a 2007–2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházások esetén.
(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata végrehajtása érdekében gondoskodik a 2007–2013 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, az ivóvízminőség-javító és a hulladékgazdálkodási beruházások határidőben történő megvalósításáról, nyomon követéséről, ellenőrzéséről, valamint kialakítja a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert.”

2. § (1) A 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogató képviseletében eljáró szervezet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 79. §-a, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 193. §-a alapján köteles az általa nyilvántartott – a beruházásokkal kapcsolatos, személyes adatnak nem minősülő – adatok teljes köréről folyamatosan adatot szolgáltatni a miniszter részére.”

(2) A 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 2/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az érintett miniszter köteles a miniszter kérésére az Európai Unió, más nemzetközi szervezet vagy a hazai költségvetés által nyújtott támogatással vagy a beruházás megvalósításával összefüggő egyéb, a rendelkezésére álló – személyes adatnak nem minősülő – adatot a miniszter részére megküldeni.”

3. § A 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az 1. § szerinti kötelezettség teljesítése veszélybe kerül – különösen, ha a vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll – a miniszter a helyi önkormányzattal folytatott egyeztetést követően a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az érintett miniszterrel együtt előterjesztést készít a Kormány részére a beruházásnak a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról.”

a) 5. §-ában a „szervet” szövegrész helyébe a „szervezetet (a továbbiakban: kijelölt szervezet)” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szervezet” szövegrész helyébe a „kijelölt szervezet” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „támogató képviseletében eljáró szervezet” szöveg, a „Kormány által kijelölt állami szervvel” szövegrész helyébe a „kijelölt szervezettel” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 2/A. § (4) bekezdése és a 4. §-ában az „(a továbbiakban: szervezet)” szövegrész.

2. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10. szakaszolt projekt: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 25b. pontja, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti projekt,”

7. § A 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. A szakaszolt projekt önerő-támogatása
10/B. § (1) A szakaszolt projekt számára a 2007–2013 programozási időszakban megítélt önerő-támogatás a 2014–2020 programozási időszakban további önerő-támogatási döntés nélkül felhasználható.
(2) A szakaszolt projekt második szakaszára eső önerő-támogatásról új önerő-támogatói okiratot kell kibocsátani.”

8. § A 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)” szövegrész helyébe a „Rendelet” szöveg lép.

3. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 21. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen]

i) a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő kamat.”

10. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 3a. pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére az éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján megtéríthető.”

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére