• Tartalom

351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.25.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10a. IMIR 2014–2020: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok területi együttműködéshez kapcsolódó egyes programjainak támogatásával megvalósuló programok és az azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló informatikai rendszer,”

2. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Az IMIR 2014–2020
21/A. § Az önálló rendszerként működő IMIR 2014–2020-ra – az általa kezelt programok speciális jogszabályi kereteit is figyelembe véve – megfelelően alkalmazni kell a FAIR alrendszereire irányadó szabályokat.”

3. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki és a § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből támogatott határokon átnyúló programokból finanszírozott források kezeléséhez szükséges informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban.
(2) A FAIR-ral, az EMIR-rel és az IMIR 2014–2020-szal kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kizárólagosan látja el.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére