• Tartalom

360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az engedély kiegészítése iránti kérelmet kell benyújtani, ha a felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzések valamelyikére már rendelkezik engedéllyel, és kérelme az alábbi képzésekre irányul:]

c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körben új nyelvre irányuló általános nyelvi képzésre, az engedélyben szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére vagy olyan egyéb nyelvi képzésre vagy kombinált nyelvi képzésre, amelynek célja a képző intézmény általános nyelvi képzésre kiadott engedélyében nem szereplő nyelv oktatása.”

3. § A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemnek – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – tartalmaznia kell

a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenységnek az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott képzési kör szerinti besorolásának megjelölését, a képzés pontos megnevezését]

cc) nyelvi képzés esetén a nyelvi programkövetelménynek a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti azonosítószámával és a képzési szint megjelölésével, és”

4. § A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – mellékelni kell:]

e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy
ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása esetén a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz,
eb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési program szerinti nyelvből a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (a továbbiakban: „komplex KER-C1”) szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – a képzési program Közös Európai Referenciakeret alapfokú (a továbbiakban: KER-B1) szintjéig – tanító szakon a képzési program szerinti nyelvből idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos szakképzettséggel rendelkező oktatókat, alkalmaz,
ec) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű vagy nyelvtanári végzettségű és az érintett nyelv szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai egyetemi vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv „komplex KER-C1” vagy szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező oktatókat alkalmaz,
ed) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó, a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel vagy magyar anyanyelvű oktató esetén a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel rendelkező oktatókat alkalmaz,
ee) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén egy képzési csoporton belül a képzési program „KER-B2” szintjének végéig a képzési csoport óraszámának maximum ötven százalékában, a „KER-C1” és „KER-C2” szinten maximum nyolcvan százalékában alkalmaz anyanyelvi oktatókat,
ef) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
eg) rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi feltételekkel,
eh) rendelkezik az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételekkel,
ei) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ej) rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel,
ek) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és
el) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre.”

5–8. §3

9. § (1) A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felnőttképzést folytató intézmény az engedélyében szereplő képzés képzési programját – a jogszabályi előírások betartásával, az (1) bekezdésben foglalt kötelezően előírt módosításokon túlmenően – kizárólag az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési körben módosíthatja.”

(2) A Korm. rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felnőttképzést folytató intézmény a módosított képzési programot – legkésőbb a képzési program alapján megvalósuló képzés megkezdésének napján – elektronikus úton megküldi az NSZFH-nak.”

10. § (1) A Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedély kiadásának személyi feltételei:)

c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó
ca) általános nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettséggel, vagy nyelvtanári végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – a képzési program KER-B1 szintjéig – tanító szakon a képzési program szerinti nyelvből idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos szakképzettséggel,
cb) egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettséggel, vagy nyelvtanári végzettséggel és az érintett nyelv szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai felsőfokú végzettséggel és az érintett nyelv „komplex KER-C1”, vagy szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével, vagy
cc) a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel, vagy magyar anyanyelvű oktató esetén a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel”

(rendelkező oktatók alkalmazása.)

(2) A Korm. rendelet 16. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7a) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén – a (7) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában foglaltaktól eltérően – a képzési program „KER-B2” szintjének végéig egy képzési csoporton belül a képzési csoport óraszámának maximum ötven százalékában, a „KER-C1 és KERC2” szinten maximum nyolcvan százalékában anyanyelvi oktatók alkalmazhatók. Anyanyelvi oktatónak minősül az, aki a tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos vagy kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét évfolyamon végezte el és rendelkezik felsőfokú végzettséggel.”

(3) A Korm. rendelet 16. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:

„(7b) Az egyéni vállalkozóként, egyéni cégként vagy egyszemélyes társaságként működő felnőttképzést folytató intézmény szakmai vezetője – a (7) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – az egyéni vállalkozó, az egyéni cég vagy egyszemélyes társaság tulajdonosa (a továbbiakban: tulajdonos) is lehet, ha a szakmai vezetőre a (7) bekezdés a) pontjában előírt képesítésre, illetve szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelel.
(7c) Ha a felnőttképzést folytató intézmény kizárólag az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés folytatására rendelkezik engedéllyel, – a (7b) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a tulajdonosnak mint az intézmény szakmai vezetőjének az intézmény engedélyében szereplő nyelvek valamelyikéből nyelvtanári végzettséggel kell rendelkeznie.”

(4) A Korm. rendelet 16. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felnőttképzést folytató intézmény a (7) bekezdés]

c) a)–c) pontja szerinti képesítési feltételnek való megfelelést a szakmai vezető, illetve az oktató végzettségét bizonyító oklevéllel és a nyelvismeretét igazoló dokumentummal vagy azok másolatával”

(igazolja.)

11–13. §4

14. § (1) A Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ellenőrzési eljárásban közreműködő szakértői bizottság tagjait úgy kell kirendelni, hogy a szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési programszakértőből álljon, azonban kizárólag az Ftkv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzést folytató intézmények ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő helyett felnőttképzési szakértőt kell kirendelni. A szakértői bizottság tagjaira az FSZB javaslatot tesz. A javaslattétel céljából az NSZFH az FSZB részére az intézménnyel kapcsolatos valamennyi iratba betekintést biztosít. Ha az NSZFH a javaslattal nem ért egyet, erről – indokolással ellátva – tájékoztatja az FSZB-t.”

(2) A Korm. rendelet 25. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A szakértői bizottság létszámát és összetételét a kirendelés során úgy kell megállapítani, hogy a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodjon a felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek szakmai tartalmához.”

(3) A Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. Az NSZFH a szakértői bizottság tagjai részére megbízólevelet állít ki.”

15. §5

16. § A Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakértői bizottság vezetője, vagy az általa kijelölt bizottsági tag (a továbbiakban: kijelölt bizottsági tag) a folyamatban lévő képzés ellenőrzése keretében elméleti órát, illetve gyakorlati képzési részt tartalmazó képzés esetén gyakorlati képzést látogat. A kijelölt bizottsági tag csak olyan elméleti órát, gyakorlati képzést látogathat, amelynek szakmai tartalmához a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik.”

17–19. §6

20. § (1)7

(2) A Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyéb nyelvi képzés” szövegrész helyébe az „egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az „ei)–em)” szövegrész helyébe az „eh)–el)” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az „ek)–em)” szövegrész helyébe az „ej)–el)” szöveg,

d) 26. § (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság” szöveg, a „szakértővel” szövegrész helyébe a „szakértői bizottsággal” szöveg,

e) 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság” szöveg, az „a felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe az „az Fktv. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg,

f) 27. § (1) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság” szöveg,

g) 27. § (3) és (4) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „kijelölt bizottsági tag” szöveg,

h) 28. § (1) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság vezetője” szöveg, a „tíz” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „öt” szövegrész helyébe a „követő három” szöveg,

i) 28. § (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértői bizottság vezetője” szöveg

lép.

(3)8

21. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében az „a szakértői bizottság kirendelésétől számított húsz napon belül” szövegrész,

b)9

d) 28. § (2) bekezdésében az „a kirendelésétől számított negyven napon belül” szövegrész,

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, a 9-10. §, a 14. §, a 16. §, a 20. § (2) bekezdése és a 21. § a) és c)–e) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

23. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez11

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21. § c)–e) pontja a 22. § (2) bekezdése alapján 2016. január 1-jén lép hatályba.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére