• Tartalom
Oldalmenü

362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az 5/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény szerinti központi szerv kijelölése
5/C. § Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény szerinti központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.”

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.