• Tartalom

365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.10.

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS-rendelet) 16. §-a a következő 28. és 29. pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„28. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök polivinilklorid érzékelőiben használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/573/EU bizottsági irányelvnek,
29. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerekben használt higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/574/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

2. § A RoHS-rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A RoHS-rendelet

a) 2. § 15. pontjában és 7. melléklet 9. pontjában a „felügyeleti” szövegrészek helyébe az „ellenőrző” szöveg,

b) 15. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (3) bekezdés c) és d) pontjában a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „ellenőrző” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

1. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök polivinilklorid érzékelőiben használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/573/EU bizottsági irányelvnek,

2. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerekben használt higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i 2015/574/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1. A RoHS-rendelet 3. mellékletének címében, 20., 33., 39. pontjában a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „ellenőrző” szöveg lép.
2. A RoHS-rendelet 3. melléklet 40., 43.5., 44. pontjában a „felügyeleti” szövegrészek helyébe az „ellenőrző” szöveg lép.
3. A RoHS-rendelet 3. melléklet 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Ólom, amely olyan
– forraszanyagokban,
– villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok védőbevonatában,
– villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban használatos,
amelyeket
a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy
b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmaznak – a mentesség 2020. június 30-án lejár.”
4. A RoHS-rendelet 3. melléklete a következő 45. és 46. pontokkal egészül ki:
„45. Vér, egyéb testfolyadék és testgáz elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök amperometriás, potenciometriás és konduktometriás elektrokémiai érzékelőinek alapanyagaként szolgáló polivinilklorid (PVC) hőstabilizálására használt ólom – a mentesség 2018. december 31-én lejár.
46. A magas frekvenciájú (>50MHz) működési módokra képes intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek elektromos forgóérintkezőiben lévő higany – a mentesség 2019. június 30-án lejár.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére