• Tartalom

37/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 6. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés a) pontjában és

a 6. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

1. § A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli)

c) az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldése mellett a 6. adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)–f) és k) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, ha az elítélt az elismerésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján még nem mentesült,”

2. § A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére közli)

d) az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldésével a 6. adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)–g) és j) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, ha a külföldi bíróság által hozott ítélet érvényét elismerte vagy a külföldi bíróság által kiszabott büntetés végrehajtását a magyar hatóság átvette, és az elítélt az elismerésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján már mentesült,”

2. A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

4. § A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2015. (XII. 21.) IM rendelettel megállapított 3. mellékletét a 2016. január 1-jét követően elrendelt mintavételek esetében kell alkalmazni.”

3. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

6. § (1) Hatályát veszti a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet [a továbbiakban: 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet] 6. § (3) bekezdése, 7. § (3) bekezdése és 8. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész.

(3) Hatályát veszti az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 4. alcíme és a 16. §-a.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 37/2015. (XII. 21.) IM rendelethez

6. adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

    

1.3. Születési családi és utónév:

    

1.4. Előző születési családi és utónév:

    

1.5. Születési hely:      idő: □□□□ év □□ hó □□ nap

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

    

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:

    

1.8. Neme: □ férfi □ nő

1.9. Állampolgárság: .............................................
1.10. Előző állampolgárság: ..................................

1.11. Lakóhely:

    

1.12. Előző lakóhely:

    

 

2. A terhelt érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező):

□ IGEN □ NEM

3. A határozat és az eljáró szerv adatai:3.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□nap.
3.2. Külföldi bíróság(ok) adatai:
megnevezése:
    
határozatának száma:      kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
megnevezése:
    
határozatának száma:      kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
megnevezése:
    
határozatának száma:      kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.

3.3. Elismerési eljárásban első fokon eljárt bíróság megnevezése:
határozatának száma:      kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.

3.4. Elismerési eljárásban másodfokon eljárt bíróság megnevezése:
határozatának száma:      kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

3.5. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező)

4. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetés helye és
ideje

Elkövetői és
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

.................../..................

................../...................

................../...................

................../...................

5. Szankció adatai:

5.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke/Értéke/
Tartama

Vh. fokozata

Foglalkozás vagy tevékenység / Járműkategória / Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése / Kitiltás helye

5.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

5.2.1. Vh. felfüggesztve ......... évre

5.3. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS

 

Tartama

5.4. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke/Értéke/Tartama

6. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező):
□□□□ év □□ hó □□ nap:

7. A terhelt ideiglenes végrehajtási letartóztatást töltött az ítélet elismerésekor, amely az elismeréssel egyidejűleg megszűnik: □ IGEN □ NEM


7.1. A korábban elrendelt ideiglenes végrehajtási letartóztatást elrendelő bíróság megnevezése:
    

7.2. határozatának száma:
...................................................................... és kelte:


□□□□ év □□ hó □□ nap.

 

 

8. Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel és annak végrehajtásával kapcsolatos adatok

8.1. Külföldi bíróság által kiszabott szankció

Neme

Mértéke/Értéke/Tartama

8.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

8.2.1. Vh. felfüggesztve ......... évre

8.2.2. Részben felfüggesztve: ..........évre, végrehajtandó tartam: □□□□ év □□ hó □□ nap

8.2.3 Felfüggesztés leteltének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap

8.3. Külföldön történt büntetés-végrehajtási adatok:

8.3.1 Foganatba vétel napja: □□□□ év □□ hó □□ nap

8.3.2. Feltételes szabadságra bocsátás napja: □□□□ év □□ hó □□ nap, leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap

8.3.3. Kitöltés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap

8.4 Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó bíróság megnevezése:

    

határozatának száma: .......................................................…………….. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év
□□ hó □□ nap.

8.5. A mentesítésre vonatkozó adatok:
8.5.1. A mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.5.2. A mentesítés időpontja nem állapítható meg: □

 

 

9. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények:

 

 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.


P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

 

 

□ Hatályon kívül helyezve:
......................................................................…………

 

 

Egyéb:
......................................................................…………

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:

 

Mentesítés várható időpontja:

 

 

 

Büntetés nyilvántartási ideje:

 

Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:

 

Intézkedés nyilvántartási ideje:

 

 

2. melléklet a 37/2015. (XII. 21.) IM rendelethez

Eljáró hatóság megnevezése:
Eljáró hatóság ügyszáma:
MINTA

UJJNYOMATLAP
FINGERPRINT CARD
HUNGARY

Szakrendszeri (AFIS) azonosító:
AFIS code:

Vezetéknév:
Surname:

Iktatószám:
Reference number:

Utónév:
Forename(s):

Belső azonosító:

Leánykori név:
Maiden name:

Anyja neve:
Mother’s name:

Születési helye, ideje:
Place, date of Birth:

Eljáró hatóság:
Official:

P. H.

Neme:
Sex:

Állampolgársága, személyi azonosító:
Nationality, PIN:

Ügyirat szám:
Number:

Bűncselekmény:
Offence:

Aláírás (terhelt, vétlen, sértett):
Signature:

Lakcím:
Address:

ÁTFORGATOTT UJJLENYOMATOK - ROLLED IMPRESSION

Jobb kéz - Right

1. Hüvelykujj - Thumb

2. Mutatóujj - Forefinger

3. Középujj - Middlefinger

4. Gyűrűsujj - Ringfinger

5. Kisujj - Littlefinger

Bal kéz - Left

1. Hüvelykujj - Thumb

2. Mutatóujj - Forefinger

3. Középujj - Middlefinger

4. Gyűrűsujj - Ringfinger

5. Kisujj - Littlefinger

Bal kéz együttes nyomata - Left Hand

Hüvelykujjak - Two
Thumbs

Jobb kéz együttes nyomata - Right Hand

Ujjnyomatot vette:
Signature:

Dátum:
Date:

□ A DNS-mintavételre a Bnytv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott okból nem került sor.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére