• Tartalom

37/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a mesterséges feltételteremtésről

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) előny: a mesterséges feltételteremtéssel és a mesterséges feltételteremtés nélkül igényelhető egységes területalapú támogatási összegek különbsége;

b) egységes területalapú támogatás: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető egységes területalapú támogatás;

c) mesterséges feltételteremtés: a 4. § (1) bekezdése szerinti feltétel (a továbbiakban: releváns feltétel) olyan – formálisan jogszerűnek minősülő – megvalósítása, amely a támogatás kötelező elvonásából eredő hatások elkerülésére irányul;

d) támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) szerinti alaptámogatás az adott támogatási évre vonatkozóan;

e) támogatás kötelező elvonása: az egységes területalapú támogatás 150 000 eurót meghaladó részének a 150 000 eurót meghaladó rész 5%-ával történő csökkentése, ha a mezőgazdasági termelőnek adott évre nyújtandó egységes területalapú támogatás összege 150 000 euró és 176 000 euró között van, továbbá az egységes területalapú támogatás 176 000 euró feletti részének teljes mértékben történő elvonása, ha a mezőgazdasági termelőnek adott évre nyújtandó egységes területalapú támogatás összege meghaladja a 176 000 eurót;

f) ügyfél: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.

2. §1 Az Európai Unió kötelezően alkalmazandó jogi aktusában előírt esetben a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a mesterséges feltételteremtés fennállását a kiválasztott sokaságból kockázatelemzés alapján vagy az ügyfél kérelmére vizsgálja.

3. §2 A Kincstár a mesterséges feltételteremtés tényét a mesterséges feltételteremtés vizsgálatára irányuló eljárás keretében beszerezhető, rendelkezésére álló adatok felhasználásával vizsgálja.

4. § (1) Releváns feltételnek az alábbiak együttes megvalósulása minősül:

a) a támogatás iránti, a tárgyévben benyújtott igénylés alapjául szolgáló földterület az ügyfél 2011–2014. közötti évek valamelyikében (a továbbiakban: referencia év) benyújtott igényléséhez képest legalább olyan mértékben lecsökkent, hogy annak következtében a tárgyévben a támogatás kötelező elvonásának összege legalább 10%-kal kisebb, mintha a tárgyévben a referencia év területe kerülne jóváhagyásra,

b) 2011. október 18-át követően szétválás történt, és a szétválással érintett jogelőd, illetve jogutód jogi személyek közül legalább kettő a tárgyévben egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, és

c) a korábbi jogi személy és a kiválás vagy különválás eredményeként létrejött jogi személy tulajdonosi köre, székhelye, vagy cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenysége részben megegyező.

(2) A releváns feltétel megvalósításával elérni kívánt előnyt el kell vonni, kivéve, ha az ügyfél bizonyítja, hogy a releváns feltétel megvalósítása nem a támogatás kötelező elvonásából eredő hatások elkerülésére irányult. Ez akkor tekintendő bizonyítottnak, ha

a) ügyfél igazolja, hogy a 2011. október 18-át követő szétválást a támogatási feltételektől független jogi, gazdasági környezet, vagy a tulajdonosi kör élethelyzetét érintő, a vállalkozás irányítását befolyásoló körülmény változása tette indokolttá, és a szétválás előkészületei tényszerűen igazolhatóak, vagy

b) a szétválásról az adott jogi személy ezen döntés meghozatalára jogosult szerve 2014. november 1-jét megelőzően dokumentumokkal igazolhatóan döntést hozott, és a szétválással érintett jogelőd, illetve jogutód ügyfelek nyilatkoznak a szétválás valós okairól és arról, hogy a szétválás nem a támogatás kötelező elvonásából eredő hatások elkerülésére irányult.

5. § (1)3 A mesterséges feltételteremtés vizsgálatára irányuló eljárást a Kincstár a 2. § szerinti kockázatelemzés alapján, a tárgyévet követő két naptári éven belül, vagy az ügyfél kérelmére jogosult megindítani.

(2)4 A Kincstár a releváns feltétel fennállása vizsgálatának megkezdéséről – a mesterséges feltételteremtés vizsgálatára irányuló eljárás keretében – végzésben tájékoztatja az ügyfelet. Az ügyfél ezt követően a 4. § (2) bekezdés szerinti ellenbizonyítással élhet. A Kincstár a döntést az ügyfél által szolgáltatott bizonyítási eszközöket is figyelembe véve, az ügy összes körülményére figyelemmel hozza meg.

(3) Ha megállapítást nyer a mesterséges feltételteremtés fennállása, akkor az előny szerinti támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül, és azt az ügyfél köteles visszafizetni, a még ki nem fizetett támogatás esetén a támogatás az előny összegével csökkentve kerül az ügyfél részére kifizetésre.

(4) A (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményt a szétválással érintett ügyfelek a tárgyévben igényelt egységes területalapú támogatásuk arányában, a támogatásokkal összefüggésben megállapított más jogkövetkezményektől függetlenül viselik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A 2. § a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 88. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 88. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 88. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 88. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére