• Tartalom

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

2023.01.01.

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/B. § a)–d) pontjában,

a 19. § tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/A. § c), e) és f) pontjában,

a 20. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az eljáró állami szerv kijelölése

1. § (1) A Kormány a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásnak (a továbbiakban: közszolgáltatás) az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

a) 3/F. § (2) bekezdésben meghatározott ideiglenes ellátása (a továbbiakban: ideiglenes begyűjtési ellátás) esetén a közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint

b) 3/G. §-ban meghatározott ellátásának kiesése esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének megszervezésével és elvégzésével (a továbbiakban: rendkívüli ellátás) kapcsolatos feladatok ellátására

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

(2) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra a Tv. alapján kijelölhető közérdekű szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi, vagy ennek hiányában a katasztrófavédelmi szervnek negyedévente továbbítja – az ideiglenes begyűjtési ellátás tervezése céljából – a következő adatokat:

a) nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,

b) ellátási területét (megjelölve a településeket),

c) a rendelkezésére álló eszközök jegyzékét (meghatározva azok számát és kapacitását),

d) a begyűjtött háztartási szennyvíz éves átlagos mennyiségét a megelőző két naptári évben folytatott tevékenysége alapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.

(4) Az ideiglenes begyűjtési ellátás helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv mint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatásfelügyeletet ellátó hatóság nyilvántartást vezet

a) a közszolgáltatást végző közszolgáltatókról,

b) a közszolgáltatás ellátására ajánlatot benyújtó gazdálkodó szervezetekről,

c) azokról a településekről, amelyeken nem működik közszolgáltatást végző közszolgáltató.

(5) A Tv. 3/F. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmazza:

a) az érintett települési víziközmű-szolgáltató nyilatkozatát az átadási helyekről és azokra vonatkozóan engedélyezett mennyiségről, valamint az azoknál fennmaradó szabad kapacitásról,

b) a település közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanjainak felsorolását (cím és helyrajzi szám szerint),

c) a település közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanjainak összesített lakosságszámát,

d) azon közszolgáltatók felsorolását, amelyek a tájékoztatást megelőző egy évben a települési önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatást ellátták.

2. § Az ideiglenes begyűjtési ellátást és a rendkívüli ellátást megelőzően a településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a személyes adatok kivételével – az ideiglenes begyűjtési ellátáshoz vagy a rendkívüli ellátáshoz kapcsolódó, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításához, ürítéséhez és kezelésre történő átadásához szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

2/A. §1 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

2. Az ideiglenes begyűjtési ellátás

3. § (1) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes begyűjtési ellátásra elsődlegesen az önként kötelezettséget vállaló, más településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. §-ban meghatározott rendelkezéseknek.

(2) A katasztrófavédelmi szerv a közérdekű szolgáltató kijelölésekor az ideiglenes begyűjtési ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek mérlegelése során figyelembe veszi különösen az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett település és a kijelölendő közérdekű szolgáltató által – az ideiglenes begyűjtési ellátással egyidejűleg vagy azt közvetlenül megelőzően – ellátott település közötti földrajzi távolságot, a befogadó telepen, ürítési helyeken fizetendő díjakat.

(3) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Ha nincs olyan, más településen működő közszolgáltató, amely az ideiglenes begyűjtési ellátás végzését az (1) bekezdés szerint önként vállalná, és a (2) bekezdésben meghatározott szempontok másként nem biztosíthatóak, az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölhető

a) az a közszolgáltató, amely az adott településen az ideiglenes begyűjtési ellátást megalapozó körülmény bekövetkezését megelőzően a közszolgáltatást biztosította, vagy

b) a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező, közszolgáltatást más településen végző közszolgáltató, a más településen végzett közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül.

(5) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:

a) a közérdekű szolgáltató adatait (név, székhely, statisztikai számjel),

b) az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett település megnevezését,

c) az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartamát,

d) az ürítés helyét (befogadót), valamint

e)2 az ideiglenes begyűjtési ellátásért fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj).

(6) Az ideiglenes begyűjtési ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell

a) a kijelölt közérdekű szolgáltatóval,

b) az ellátásért felelős önkormányzattal,

c) az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett települési önkormányzattal és a befogadó telep üzemeltetőjével,

d)3 az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett települések szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatallal,

e) az ideiglenes begyűjtési ellátást megelőzően a településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezettel.

(7)4 Az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg az öt évet.

(8) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató a kijelölését követő 8 napon belül egyeztet az érintett települések víziközmű szolgáltatóival és önkormányzataival az átadási helyek és kapacitások biztosítása érdekében, valamint a közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanok számáról és elhelyezkedéséről. Az egyeztetés sikertelensége esetén a kijelölt közérdekű szolgáltató értesíti a kijelölő katasztrófavédelmi szervet.

(9)5 A katasztrófavédelmi szerv – indokolt esetben – a közérdekű szolgáltató kijelölését megszüntetheti.

4. § (1)6 A közszolgáltatási díj megállapítása során figyelembe kell venni a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában a közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A kijelölést követően az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul írásban megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról.

(3) Az ideiglenes begyűjtési ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.

(4)7 A települési önkormányzat az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, a közszolgáltatási díjról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

5. § A háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló kormányrendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel, valamint azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

3. A rendkívüli ellátás

6. § (1) A rendkívüli ellátás körébe a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és kezelésre történő átadása tartozik.

(2) A katasztrófavédelmi szervnek a rendkívüli ellátás körében folytatott tevékenysége engedélyhez, bejelentéshez nem kötött tevékenység.

7. § (1) A katasztrófavédelmi szerv az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 3/G. §-a szerinti döntését követően szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának (a továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével és szükség esetén közfoglalkoztatottak bevonásával haladéktalanul intézkedik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és kezelésre történő átadásának megszervezéséről és elvégzéséről. A szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező, közszolgáltatást más településen végző közszolgáltatóra vonatkozóan is elrendelheti a más településen végzett közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül.

(3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor – a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.

(4) A szállítóeszközt a szolgáltatásra kötelezett a forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban biztosítja.

(5) Ha a szolgáltatásra kötelezett a közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt, a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

8. § (1) A katasztrófavédelmi szerv a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a rendkívüli ellátás keretében való rendjét – az ellátás megszervezését követően haladéktalanul – a honlapján és az érintett településen közérdekű közleményben közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza

a) a rendkívüli ellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,

b) a begyűjtés és elszállítás rendszeres időpontjait.

9. §8 A közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás során, a rendkívüli ellátást végző a rendkívüli ellátás során történt haváriaeseményt a kijelölő katasztrófavédelmi szervnek, valamint a területileg illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának haladéktalanul bejelenti. Haváriaeseménynek minősül a szennyvíz olyan mértékű kifolyása, amely a közérdekű szolgáltató által nem összegyűjthető és környezetveszélyeztetést okoz.

4. A díjfizetés és az elszámolás

10. § (1) A rendkívüli ellátás

a) település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv,

b) az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) által fizetendő költségét a település egészére vetített költség figyelembevételével – a (2) bekezdés d) pontja szerinti költségelemet is meghatározva – a települési önkormányzat

állapítja meg.

(2) A rendkívüli ellátás költségeinek meghatározásánál

a) szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,

b) a begyűjtés, elszállítás és kezelés költségét,

c) a begyűjtéshez szükséges fogyóeszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök költségét,

d) a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget, valamint

e) a haváriaesemény kapcsán felmerülő költséget

lehet érvényesíteni.

(3) A rendkívüli ellátás természetes személy ingatlantulajdonost terhelő költsége meghatározásánál a 4. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(4) A rendkívüli ellátás költségének mértékéről és megfizetésének módjáról a települési önkormányzat a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

11. § (1)9 Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg, kivéve, ha a díjfizetést az önkormányzat a kijelölt közérdekű szolgáltatóval kötött megállapodásban átvállalta. Az átvállalt díjfizetésről a települési önkormányzat a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

(2) A rendkívüli ellátás ingatlantulajdonost terhelő költségeit az ingatlantulajdonos utólag fizeti meg a települési önkormányzat számlájára történő befizetéssel.

(3) A települési önkormányzat a rendkívüli ellátás költségei címén számlájára befolyt összeget öt napon belül átutalja a Belügyminisztérium részére.

12. §10 (1) A közszolgáltatási díjnak a Tv. 3/F. § (6) bekezdésének való megfelelését, valamint a Tv. 3/F. § (7) bekezdése szerinti, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségek (a továbbiakban: többletköltségek) összegét, a közérdekű szolgáltató többletköltség megtérítése érdekében benyújtott igényét és módosított igényét, valamint az igény alapján folyósított támogatási előleg felhasználásáról készült elszámolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.

(2) A közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás során keletkező indokolt többletköltségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

(3) Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségeinek megállapítása során

a) a begyűjtés, elszállítás és kezelés költsége,

b) a begyűjtéshez szükséges fogyóeszközök, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök költsége,

c) az a) és b) pont szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérköltség és munkaadót terhelő járulék költsége, továbbá

d) a haváriaesemény kapcsán felmerülő költség

vehető figyelembe.

(4) A közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt többletköltségei megtérítése iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz nyújtja be

a) a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdése időpontjáig

aa) a tárgyévet megelőző időszakra a tényadatok alapján,

ab) az aa) alponton kívüli időszakra a tervadatok alapján,

b) a kijelölés megszűnését követően a tényadatok alapján.

(5) Az ellátásért felelős önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott igényt, annak ellenőrzését követően, véleményével ellátva 5 napon belül továbbítja az MEKH részére.

(6) Az MEKH meghatározza és honlapján közzéteszi a (4) bekezdés szerinti igény elbírálásához és a támogatással való elszámoláshoz szükséges, kötelezően benyújtandó adatokat. Az MEKH a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.

(7) Az MEKH a (4) bekezdés szerinti igény és az (5) bekezdés szerinti vélemény beérkezését követő 20 napon belül

a) ellenőrzi az igény indokoltságát és a (3) bekezdésnek való megfelelőségét,

b) megállapítja az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés teljes idejére, évenkénti bontásban az indokolt többletköltség összegét, és

c) az indokolt többletköltségnek a kijelölés teljes idejére vonatkozó, évenkénti bontásban

ca) a (4) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja szerinti időszakra a közszolgáltató igénylésében szereplő tényadatok alapján,

cb) a (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti időszakra a közérdekű szolgáltató tervadatai alapján

megállapított összegéről tájékoztatja a belügyminisztert.

(8) Az MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához szükséges tájékoztatást, adatot kérhet a katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és a települési önkormányzattól.

13. §11 (1) A belügyminiszter az MEKH által nyújtott, a 12. § (7) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatást követően – a (6) bekezdésben meghatározott feltétellel – egy összegben folyósítja az ellátásért felelős önkormányzat útján

a) a közérdekű szolgáltató részére a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdése időpontjáig

aa) a tárgyévet megelőző időszakra a közérdekű szolgáltató igényében szereplő tényadatok alapján megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegű támogatást,

ab) a tárgyévre vonatkozó – a november 30-ig megküldött javaslatot – a közérdekű szolgáltató tervadatai alapján megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegű támogatást támogatási előlegként,

b) a közérdekű szolgáltató kijelölésének megszűnését követően a közszolgáltató igénylésében szereplő tényadatok alapján megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegű támogatást.

(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a belügyminiszter támogatói okiratának kézhezvételét követő öt munkanapon belül a közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés támogatással érintett időtartamára támogatási szerződést köt

a) az (1) bekezdés szerinti indokolt többletköltség támogatás,

b) az (5) bekezdés a) pontja szerinti indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részére vonatkozó támogatás

összegéről, folyósításáról, felhasználásáról és az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási előleg elszámolásáról.

(2a) Az ellátásért felelős önkormányzat a részére a belügyminiszter által folyósított támogatást a banki folyószámláján történő jóváírást követő öt munkanapon belül egyösszegben a közérdekű szolgáltató részére az indokolt többletköltségek fedezeteként átutalja.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási előleg felhasználásáról a közérdekű szolgáltató

a) a tárgyévet követő év 20. napjáig elszámol az ellátásért felelős önkormányzatnak, amely az elszámolást a tárgyévre vonatkozó éves költségvetési beszámolóban a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján teljesíti,

b) az MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi elszámolást nyújt be az MEKH-nak, a támogatási okiratban rögzített támogatási időszak lejártát követő tizenöt napon belül.

(4) Az MEKH a (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás beérkezését követő 20 napon belül

a) ellenőrzi az elszámolás megalapozottságát,

b) tájékoztatja a belügyminisztert

ba) a megállapított, indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetésére vonatkozóan, megadva a megállapított, indokolt többletköltség, valamint a támogatási előleggel nem fedezett többletköltség összegét, vagy

bb) a megállapított, indokolt többletköltség, valamint a megalapozatlanul igénybevett támogatási előleg összegéről és javaslatot tesz a közérdekű szolgáltató által visszafizetendő összegre vagy

c) az elszámolás hiányossága miatt a belügyminiszternek az elszámolás elfogadását nem javasolja, és javaslatot tesz a támogatási előleg közérdekű szolgáltató általi visszafizetésére,

d) tájékoztatja a belügyminisztert a 12. § (7) bekezdés c) pontja alapján továbbított, a tárgyévet követő időszakra vonatkozó támogatási előleg javaslatának fenntartásáról vagy módosított összegéről.

(5) A belügyminiszter az MEKH javaslatát követően

a) dönt és az ellátásért felelős önkormányzat útján gondoskodik az MEKH által a kijelölt közérdekű szolgáltató elszámolása alapján megállapított, indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, vagy

b) intézkedik az ellátásért felelős önkormányzat útján a megalapozatlanul igénybe vett támogatási előleg összegének a kijelölt közérdekű szolgáltató általi visszafizetése érdekében.

(6) A belügyminiszter a támogatási előleget a kijelölés ideje alatt ismételten akkor folyósítja, ha az ellátásért felelős önkormányzat a (3) bekezdés a) pontja szerinti, előző évre vonatkozó elszámolást az éves költségvetési beszámolójában teljesítette. A támogatási előleg következő évi összegét az MEKH (4) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatásában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.

(7) A Kincstár az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja szerinti beszámolójának elfogadásáról, valamint az elszámolt összegről a belügyminisztert tájékoztatja.

14. § (1) A közérdekű szolgáltató a támogatási szerződés alapján az indokolt többletköltségek első alkalommal (támogatási előlegként) történő folyósításáig is köteles az ideiglenes begyűjtési ellátás folyamatos biztosítására.

(2)12 Ha a közérdekű szolgáltató 12. § (4) bekezdés szerinti igényében foglalt adatokhoz képest változás következik be, a módosított igényt az MEKH a 12. § (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint bírálja el. Az igény érvényesítésére a 12–13. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

15. § (1) A rendkívüli ellátás 10. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti költsége és a települési önkormányzat által a 10. § (3) bekezdése szerint megállapított, ingatlantulajdonost terhelő költsége közötti különbség a központi költségvetést terheli.

(2) A kártalanítás összegét

a) az ideiglenes begyűjtési ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz esetén a katasztrófavédelmi szerv határozata alapján, és

b) a rendkívüli ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz esetén

a központi költségvetésből kell biztosítani.

16. § (1) A 12. § (2) bekezdése szerinti költségvetési finanszírozás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint – a kijelölt közérdekű szolgáltató nyilatkozata alapján – kell megállapítani.

(2) Ha a közérdekű szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a támogató által meghatározott határidőben a túlkompenzációt visszafizetni.

(3) A közérdekű szolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. §13

20. §14

1

A 2/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 552. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

A 3. § (5) bekezdés e) pontja a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (6) bekezdés d) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 225. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (7) bekezdése a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (9) bekezdését a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (1) bekezdése a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 225. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 11. § (1) bekezdése a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. § a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 13. § a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 14. § (2) bekezdése a 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére