• Tartalom

380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról

2016.01.01.

A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/B. §-a szerinti, 2015. december – 2016. november hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan

a) a helyi önkormányzat,

b) a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. melléklet IV. pontja alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és

c) a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv

részére [az a)–c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].

(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra jogosult.

(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

(5) A támogatás kizárólag a 2015. december – 2016. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kiegészítő pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(6) A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. § (1) A támogatást a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a tárgyhónap 12-éig történő – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja. A támogatás mértéke a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék 27% szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

(2) A támogatás utalványozásához a kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) a kifizetés hónapjának 10-éig – önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

3. § (1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2016. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével felülvizsgálja.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása

4. § (1)1 A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság)

a) a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és

b) a 2. melléklet szerinti összeg

alapulvételével, 2016. január 16-áig a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat keretében dönt a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatásról.

(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról egy határozatban dönt.

(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be, az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.

5. §2 A támogatás folyósítására – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. § (1)3 A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A nem állami szociális fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához

Megye kódja/sorszám:

/

neve:

Önkormányzat

A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértéke

Sorszám

KSH kódja

PIR szám

Neve

Megye összesen:

..............................., ...... év .............hó ....... nap

P. H.

...................................
igazgató

2. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

A 2016. január és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

 

OSZTÁLY

FOKOZAT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

0

2

6 427

35 386

29 711

42 222

29 307

0

3

767

8 114

34 415

28 553

41 399

26 794

0

4

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

0

5

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

0

6

343

209

6 320

14 220

33 988

27 563

40 659

16 244

0

7

262

826

683

8 007

15 907

33 155

26 543

37 203

11 851

0

8

387

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

0

9

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

0

10

3 088

6 136

5 936

15 261

23 161

29 316

18 486

36 821

12 916

0

11

4 175

8 381

8 181

17 888

25 788

26 290

14 843

37 080

13 073

0

12

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

0

13

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

0

14

9 118

18 086

17 886

28 898

30 416

27 045

13 745

44 335

17 180

0

1

A 4. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 50. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére