• Tartalom

39/2015. (XII. 21.) IM rendelet

39/2015. (XII. 21.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a)–c), e)–f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. és 4. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,

a 4. és 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (a továbbiakban: nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.”

(2) A Cvhr. 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A létesítő okirat a 4–12. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető
a) a közkereseti társaság,
b) a betéti társaság,
c) a korlátolt felelősségű társaság,
d) a zártkörűen működő részvénytársaság,
e) az egyéni cég,
f) a végrehajtói iroda
alapítása során.”

(3) A Cvhr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül, az a céginformációs szolgálat honlapján kerül közzétételre.”
„(7) A cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásakor az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján a cégjegyzékben – a változás időpontjaként – feltüntetésre kerül a tevékenység megkezdésének, illetve a tevékenység végzése megszűnésének időpontja is.”

(5) A Cvhr. a következő 20. §-sal egészül ki:

20. § A cégjegyzék a 10. § (7) bekezdés szerinti adatokat az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet hatálybalépését követően a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körök esetében tartalmazza.”

(6) A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(7) A Cvhr. 5. számú melléklet 17.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá a beltag(ok) kijelenti(k), hogy nem tagja(i) olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelőssége (felelősségük) korlátlan, és nem egyéni vállalkozó(k). A tagok kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.”

a) 18. pontjának számozása 17.-re,

b) 19. pontjának számozása 18.-ra,

c) 19. pont 19.1. alpontjának számozása 18.1.-re,

d) 19. pont 19.2. alpontjának számozása 18.2.-re,

e) 19. pont 19.3. alpontjának számozása 18.3.-ra

módosul.

(10) A Cvhr.

a) 7. §-ában a „kamara” szövegrész helyébe a „kamara (kar)” szöveg, a „kamarai” szövegrész helyébe „kamarai (kari)” szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a „Kamarát” szövegrész helyébe a „Kart” szöveg, a „kamarai” szövegrész helyébe a „kamarai, illetve kari”szöveg,

c) 1. számú melléklete „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok” elnevezésű táblázat 18/1. rovatában a „kamarának” szövegrész helyébe a „kamarának (karnak)” szöveg, a „kamarai” szövegrészek helyébe a „kamarai (kari)” szöveg,

d) 1. számú melléklete „Cég-és változásbejegyzési kérelem Általános adatok kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 18/ rovatában a „kamarának” szövegrész helyébe a „kamarának (karnak)” szöveg, a „kamarai” szövegrészek helyébe a „kamarai (kari)” szöveg

lép.

(11) A Cvhr.

a) 6. § (1) bekezdésében a „pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi rendelkezéseknek” szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a „vállalat cégbejegyzését kérik” szövegrész helyébe a „vállalat adatai változásának bejegyzését kérik” szöveg,

c) 4. számú mellékletében lévő szerződésminta 10. pontjának a) alpontjában „A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

d) 5. számú mellékletében lévő 11. pontjának a) alpontjában „A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

e) 6. számú mellékletében lévő szerződésminta 12. pontjának 12.1. alpontjában „A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

f) 7. számú mellékletében lévő szerződésminta 11. pontjának 11.1. alpontjában „A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

g) 8. számú mellékletében lévő szerződésminta 10. pontjának 10.3. alpontjában „a vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

h) 9. számú mellékletében lévő szerződésminta 8. pontjának 8.2. alpontjában „a vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrészek lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

i) 10. számú mellékletében lévő szerződésminta 6. pontjának 6.1. alpontjában „a vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg

lép.

(12) Hatályát veszti a Cvhr.

b) 1. számú mellékletének a „Nyilatkozat a NAV számára” elnevezésű adatlapja.

2. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cég-, illetve a változás bejegyzésének közzétételét tartalmazó közlemény szövege megegyezik a cégbíróság által hozott végzéssel.”

(2) A Cvhr2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közzétételi költségtérítés összege a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén 5000 Ft, a cég adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló kérelem esetén 3000 Ft, akkor is, ha a bejegyző végzés mellett – jogszabály rendelkezése folytán – a létesítő okirat vagy a létesítő okirat módosításának közzétételére is sor kerül.”

(3) A Cvhr2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közlemény szövege vagy annak egy része abban az esetben csatolható mellékletként, ha az képi formátumként (szkennelve) kerül közzétételre. Képi formátumként kerül közzétételre különösen a Ctv. 21/B. § szerinti hatósági engedély, a vállalatcsoport uralmi szerződése, a határokon átnyúló egyesülés esetén az egyesülési szerződés közös tervezete és a vezető tisztségviselők beszámolója.”

(4) A Cvhr2. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemény részét képező nyitó és záró mérleg adatait a számviteli törvény szerinti tagolásban, táblázatos formában és a közlemény szövegének részeként kell megadni.”

(5) A Cvhr2. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közlemény – tartalmi vagy technikai – hibájáról a megrendelő figyelmeztetést kap. Ha a megrendelő a hiánypótlási felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, hogy a megrendelő a közlemény közzétételét nem kéri, és a közlemény „visszavont” státuszba helyezhető. Ha a hiánypótlási felhívásnak a megrendelő csak részben tesz eleget vagy a közleményt változatlan tartalommal kéri közzétenni, a közlemény további felhívás nélkül a részben javított vagy kért tartalommal és a figyelmeztetést is tartalmazó megjegyzéssel kerülhet közzétételre.”

(6) A Cvhr2. 8/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A megrendelő figyelmeztetést kap arról is, ha a közlemény közzétételének a Ctv. 20. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel nincs helye. Ebben az esetben a figyelmeztetés megküldésével egyidejűleg a közlemény „visszavont” státuszba kerül.”

(7) A Cvhr2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cégbírósági közlemények közzétételi költségtérítését az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak kell elektronikus úton, külön rendeletben foglaltak szerint megfizetni. A 6. § szerinti bíróság, illetve cég vagy más szervezet közleményeinek közzétételéért a költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-30000003 számú számlájára kell megfizetni.”

(8) A Cvhr2.

a) 4. § (4) bekezdésében a „49. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „48. § (9) bekezdés” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében a „– a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerülő, a Cégközlöny kiadásából származó bevételek által nem fedezett, szükséges és igazolt költségek levonását követően –” szövegrész helyébe „– a Ctv. 11/B. § szerinti levonásokat követően –” szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti a Cvhr2.

3. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

3. § (1) Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: eCvhr.) 10/E. § (1) bekezdésében a „kamarát” szövegrész helyébe a „kart” szöveg lép.

(2) Az eCvhr.

a) 10/D. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „száma” szövegrész helyébe a „számla” szöveg,

b) 10/E. § (3) bekezdésében a „pénzfogalmi szolgáltatónak” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatónak” szöveg,

c) 10/F. § (1) és (2) bekezdésében a „fokozott biztonságú aláírással” szövegrész helyébe a „fokozott biztonságú elektronikus aláírással” szöveg

lép.

4. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című 25/2006. (V.18.) IM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című 25/2006. (V. 18.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és” szövegrész,

b) 8. §-a.

5. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása

5. § (1) A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet (a továbbiakban: Cvhr3.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Céginformációként az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető (a továbbiakban: csoportosított céginformáció) a Ctv. 14. §-a rendelkezéseinek megfelelően. Csoportosított céginformáció kérhető továbbá a céginformációs szolgálat honlapján közzétételre került beszámolók egyes adatairól, egyes részeiről.”
„(4) Az (1) bekezdés a)–f) pontok szerinti költségtérítést nem kell megfizetni, ha a céginformációt – igazoltan – a cég tagja, vagy képviselője kéri.”

(3) A Cvhr3.

a) 6. § (3) bekezdésében a „fokozott biztonságú aláírással” szövegrész helyébe a „fokozott biztonságú elektronikus aláírással” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

c) 11. §-ában az „A céginformáció” szövegrész helyébe az „A céginformáció – ideértve a beszámolókhoz való közvetlen hozzáférés lehetőségét is –„ szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a Cvhr3.

a) 6. § (1) bekezdésében a „(Budapest V, Báthory u. 12.)” szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdésében a „a 269–3924 és 332–8902 számokon” szövegrész,

6. A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

6. § (1) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: Cvhr4.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A beszámoló benyújtására – a cég választása szerint – a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beküldési eljárások egyikével, elektronikus űrlap segítségével kerülhet sor. Az elektronikus űrlap a kormányzati portálról is elérhető.”

(2) A Cvhr4. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A cég kérelmére a már közzétett beszámoló – a (7) és (8) bekezdésben foglalt kivétellel – a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el.”

(3) A Cvhr4. 3. §-a a következő (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi. A legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a céginformációs szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak.
(8) Ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát. E bekezdésben foglaltak esetén a (7) bekezdés szerinti időbeli korlátozás nem érvényesül.
(9) A (7) és (8) bekezdéstől eltérő esetekben a beszámoló vagy annak melléklete ismételt benyújtásának nincs helye. A céginformációs szolgálat a megküldött dokumentumokat ezen esetekben nem fogadja be, ennek tényéről elektronikus értesítést küld a beküldő személy részére.”

(4) Hatályát veszti a Cvhr4.

a) 1. § (1) bekezdésben az „a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást” szövegrész,

b) 2. §-a,

c) melléklete.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelethez

2. melléklet a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelethez

3. melléklet a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére