• Tartalom

39/2015. (VI. 19.) BM rendelet

39/2015. (VI. 19.) BM rendelet

a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról1

2015.06.21.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 4. § tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési támogatás
a) a polgárőr egyesület részére a Ptv. 3. § (1) bekezdése szerinti, vagy
b) területi polgárőr szövetség részére a Ptv. 7. § (6) bekezdése szerinti
feladatok ellátásához, valamint az ehhez kapcsolódó működési költségekhez nyújtható.”

(2) A Rendelet1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha sem a költségvetési támogatás, sem az OPSZ egyéb bevételei nem fedezik az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi feladat ellátását, a költségvetési támogatást elsősorban az OPSZ, valamint a polgárőr egyesületek és a területi polgárőr szövetségek működési költségeinek, valamint a Ptv. 3. § (1) bekezdése és 7. § (6) bekezdése szerinti feladatok ellátásának biztosítására kell felhasználni.”

2. § A Rendelet1. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A működési támogatásra vonatkozó kérelmét a polgárőr egyesületnek a területi polgárőr szövetséghez kell írásban benyújtania.
(2) A működési támogatásra vonatkozó kérelmét a területi polgárőr szövetségnek az OPSZ-hez kell írásban benyújtania.
(3) A működési támogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv:
a) az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetében a területi polgárőr szövetség,
b) a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetében az OPSZ.”

3. § A Rendelet1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A céltámogatásra vonatkozó kérelmet a polgárőr egyesületnek az OPSZ-hez kell írásban benyújtania.
(3) A céltámogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv az OPSZ.”

4. § A Rendelet1. 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A polgárőr igazolvány, valamint az ifjú polgárőr igazolvány
6. § A polgárőr igazolvány, valamint az ifjú polgárőr igazolvány az ISO 7810 (1995) szabvány vagy ezzel egyenértékű más kritériumok alapján gyártott, egyedi grafikus mintázatú, műanyag kártyaigazolvány, amelynek mindkét oldalán kék, világoskék és fehér árnyalatú alnyomat található.”

5. § A Rendelet1.

a) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a „formaruha és” szövegrész helyébe a „formaruha, illetve a Ptv. 9/A. § (4) bekezdésében, valamint”,

b) 2. § (1) bekezdés j) pontjában az „igazolvány kiadásával” szövegrész helyébe az „igazolvány, illetve a Ptv. 9/A. § (3) bekezdése szerinti ifjú polgárőr igazolvány kiadásával”, valamint

c) 4. § (4) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „30”

szöveg lép.

2. A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A feladata ellátása során
a) a polgárőr az 1. mellékletben számára meghatározott formaruhát és fényvisszaverő mellényt,
b) az ifjú polgárőr az 1. mellékletben számára meghatározott fényvisszaverő mellényt
köteles viselni, amely viseleteket a (2) bekezdés szerint összeállított műszaki leírás alapján kell kialakítani.”

(2) A Rendelet2. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgárőr részére kiadott formaruha és a fényvisszaverő mellény, illetve az ifjú polgárőr részére kiadott fényvisszaverő mellény a polgárőr egyesület tulajdona.”

(3) A Rendelet2. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgárőr köteles a formaruha és a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára. Az ifjú polgárőr köteles a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára.”

7. § A Rendelet2. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgárőr egyesület a polgárőrt és az ifjú polgárőrt értesíti a formaruha, illetve a fényvisszaverő mellény átvételének időpontjáról és helyszínéről.”

8. § A Rendelet2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A formaruha vagy a fényvisszaverő mellény – ifjú polgárőr esetében a fényvisszaverő mellény – megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését a polgárőrnek, illetve az ifjú polgárőrnek haladéktalanul írásban jelentenie kell a polgárőr egyesületnél.”

9. § A Rendelet2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyesületi tagsága megszűnésével egyidejűleg a polgárőrnek, illetve az ifjú polgárőrnek tételes elszámolási kötelezettsége keletkezik a polgárőr egyesülettel szemben a részére kiadott formaruha, illetve fényvisszaverő mellény tekintetében.”

10. § A Rendelet2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A Rendelet2.

a) 2. § (1) bekezdésében a „mellény igényéről” szövegrész helyébe a „mellény, az ifjú polgárőr a fényvisszaverő mellény igényéről”,

b) 2. § (2) bekezdésében a „fényvisszaverő mellényt” szövegrész helyébe a „fényvisszaverő mellényt, valamint az ifjú polgárőr által ellátandó feladatok figyelembevételével biztosítja a fényvisszaverő mellényt”,

c) 3. § (3) bekezdésében a „polgárőr kötelessége” szövegrész helyébe a „polgárőr, illetve az ifjú polgárőr kötelessége”, valamint

d) 3. § (4) bekezdésében a „polgárőri feladatok” szövegrész helyébe a „polgárőri, illetve az ifjú polgárőri feladatok”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napján2 lép hatályba.

1. melléklet a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelethez

1. A Rendelet2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A fényvisszaverő mellény jellemzői:
1.1. A polgárőrök mellénye esetében
Szín:
Fluo narancs vagy zöld felső és alsó rész, fluo sárga középrész. Két oldalon függőlegesen futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles). Derék részen vízszintesen körbe futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles), alatta 50 mm-es navy kék betét, alatta 50 mm széles vinyl steppelt jól láthatósági csík „POLGÁRŐRSÉG” felirat applikációval.
Ékítmények:
Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 10 cm-es szélességben tépőzáras rögzítéssel. Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 28 cm-es szélességben, tépőzáras rögzítéssel. Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.
1.2. Az ifjú polgárőrök mellénye esetében
Szín:
Fluo narancs vagy zöld felső és alsó rész, fluo sárga középrész. Két oldalon függőlegesen futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles). Derék részen vízszintesen körbe futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles), alatta 50 mm-es navy kék betét, alatta 50 mm széles vinyl steppelt jól láthatósági csík „IFJÚ POLGÁRŐR” felirat applikációval.
Ékítmények:
Jobb mellrészen „IFJÚ POLGÁRŐR” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 10 cm-es szélességben tépőzáras rögzítéssel. Háton, felső részen középen elhelyezett „IFJÚ POLGÁRŐR” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 28 cm-es szélességben, tépőzáras rögzítéssel. Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 22. napjával.

2

A hatálybalépés időpontja 2015. június 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére