• Tartalom

39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.09.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. és 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5., 6., 13. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv)” szöveg,

b) 4. § (2)–(3a), (6), (11) bekezdésében a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a „Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szervnek” szöveg, a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg,

d) 4. § (9) bekezdés a) pontjában, 45. § (1) bekezdésében a „Főigazgatóságot” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szervet” szöveg,

e) 4. § (9) bekezdés b) pontjában, 4. § (10) bekezdésében a „Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szervnek” szöveg,

f) 45. § (2) bekezdésében a „Főigazgatóság szakvéleményt ad a működési engedélyt kiadó, az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek” szövegrész helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv szakvéleményt ad az első fokon eljáró működést engedélyező szervnek, a tisztifőorvosnak” szöveg,

g) 45. § (3) bekezdésében a „Főigazgatóság” szövegrészek helyébe a „módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 110/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy és az intézményvezető kérésére a Hivatal által kijelölt személy együtt végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére az erre irányuló, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégző személy, vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor jelölhető ki.”

(2) Az R. 110/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.”

(3) Az R. 110/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérést olyan, a (2) bekezdés szerinti személyek végezhetik, akik nem vettek részt az ellátást igénybevevő korábbi komplex szükségletfelmérésében. Ha az intézményben nincs ilyen kijelölhető személy, a Hivatal két személyt jelöl ki.”

3. § Az R.

a) 14. §-ában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg,

b) 39/I. §-ában az „Intézet” szövegrész helyébe a „Intézet vagy a Hivatal” szöveg, a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,

c) 84/A. § (1) bekezdésében a „vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe az „a Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv” szöveg,

d) 104/B. § (2) bekezdés f) pontjában a „regionális módszertani intézményt” szövegrész helyébe a „Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét” szöveg

lép.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

4. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 2. §-ában, valamint 5. és 6. számú mellékletében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az „az Intézet” szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg,

e) 4. § (7) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés b) pontjában az „az Intézetnek” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

f) 10. §-át megelőző alcím címsorában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

g) 11/A. § (1) bekezdésében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg, az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

h) 12/A. § (4) bekezdésében az „az Intézethez” szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg, az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

i) 13. § (4) bekezdésében az „az Intézethez” szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg,

j) 13. § (5) bekezdésében az „az Intézetnek” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg, az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

k) 13. § (6) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg, az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

l) 3. számú mellékletében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet címére: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33–35.” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal címére: 1071 Budapest, Damjanich utca 48.” szöveg

lép.

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § (1) A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tanfolyamot szervező
a) a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőző döntés-előkészítő program, valamint a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyam elindítását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak,
b) a családi napközit működtetők és házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek részére szervezett tanfolyam, az örökbefogadás előtti tanácsadás, valamint az örökbefogadói tanfolyam elindítását a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek
írásban bejelenti.”

(2) Az R1. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,
b) a tanfolyamon várhatóan résztvevők számát,
c) a tanfolyam szakmai felelőseit,
d) az oktatók nevét, képesítését és
e) a felhasználni kívánt szakmai tananyagot.”

7. § Az R1. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A tanfolyam során csak olyan szakmai tananyagot lehet használni, amit – a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentési rendhez igazodóan – a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jóváhagyott.
(4) A tanfolyamon való részvételről kiadott igazolás és tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező – a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentési rendhez igazodóan – megküldi az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek, ahol a tanúsítványokat nyilvántartásba veszik és sorszámmal látják el.”

8. § Az R1.

a) 2. § (3) bekezdésében az „Amennyiben a (2) bekezdés pontjaiban” szövegrész helyébe a „Ha a (2a) bekezdésben” szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

6. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló
69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet.

7. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 4. § (3) és (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdés e) pontjában, 4. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében az „az Intézethez” szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg,

e) 18. § (2) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,

f) 2. számú mellékletében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

g) 3. számú mellékletében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

8. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

11. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 1. § (4) bekezdés d) pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló” szöveg lép.

9. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása

12. § Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

a) 1. § (6) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg, a „társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért” szövegrész helyébe a „társadalmi felzárkózásért” szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a „társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért” szövegrész helyébe a „társadalmi felzárkózásért” szöveg

lép.

10. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére