• Tartalom

392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről1

2016.01.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés m) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül
a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a diákigazolvány-igénylés tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.”

(2) Az R1. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül
a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai alapján a diákigazolvány-igénylés tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdése szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.”

2. § Hatályát veszti az R1.

b) 7. § (2) bekezdés c) pontjában az „az igazgatási szolgáltatási díjának beszedésében, kezelésében,” szövegrész,

f) 16. § (5) bekezdésében az „és (4)” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,

h) 17. § (3) bekezdésében az „A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására.” szövegrész, a „– hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől –” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,

l) 26. § (3) bekezdésében az „A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására.” szövegrész, a „– hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől –” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,

n) 30. § (5) bekezdésében az „és (4)” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,

q) 39. §-a és

2. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3–5. §2

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére