• Tartalom

4/2015. (II. 3.) NFM rendelet

4/2015. (II. 3.) NFM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.02.05.

Az 1. és 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet módosítása

1. § A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM R1.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosítása

2. § A légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM R2.)

módosul.

3. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása

3. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere szabad útvonalú légtér, amelyben az IFR szerint üzemelő légijárművek a kijelölt belépő, kilépő vagy a közbenső pontok között – a nemzetközi útvonalhálózat figyelembevételével – szabad útvonalon tervezhetik repülésüket. A kijelölt belépő, kilépő és közbenső pontokat, valamint a pontokra vonatkozó szabályokat a légiforgalmi szolgálat az AIP-ben közzéteszi.
(2) A szabad útvonalú légtérből történő kilépést követően ugyanabba a légtérbe ismételt belépés ugyanazon repülés alatt kizárólag kijelölt kilépő és belépő ponton tervezhető.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabad útvonalú légtéren kívül a légiforgalmi szolgálat illetékességi légterében ATS útvonalakat határozhat meg. Az ATS útvonalakat az AIP-ben közzé kell tenni.”

4. § Az R1.

módosul.

4. A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

5. § A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (5) bekezdésében a „gyakornok légiforgalmi irányítónak, a repüléstájékoztatónak és a légiforgalmi tisztnek” szövegrész helyébe a „gyakornok légiforgalmi irányítónak és a repüléstájékoztatónak” szöveg lép.

6. § Az R2.

lép.

7. § Ez a rendelet 2015. február 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

1. A KöViM R1. Melléklet 2. Fejezet 2.6.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.6.4. RNAV vagy szabad útvonalon történő üzemelés
Az RNAV vagy szabad útvonalon történő üzemeltetésnek meg kell felelnie a European Aviation Safety Agency (EASA) AMC 20-4 vagy azzal egyenértékű dokumentum B-RNAV-ra (RNAV5) vonatkozó előírásainak.
2.6.4.1. Az RNAV vagy szabad útvonalon történő repülés megkezdése előtt és az azokon történő üzemeltetés során meg kell bizonyosodni a légijármű RNAV rendszerének megfelelő működéséről. Ez magában foglalja a következők ellenőrzését:
a) a repülési útvonal megfelel az engedélynek, és
b) a légijármű navigációs képessége legalább RNAV5-nek megfelelő
2.6.4.2. Ha bármilyen ok miatt a navigációs képesség nem felel meg az RNAV5 követelményeknek, és ezért a légijármű nem képes repülését RNAV vagy szabad útvonalon megkezdeni, vagy nem tud az érvényes irányítói engedély szerint tovább repülni, amint lehetséges, a légijármű vezetőjének módosított engedélyt kell kérnie.
Megjegyzés: A légiforgalmi irányítás légi járművel kapcsolatos ezt követő eljárását a jelentett meghibásodás és a forgalmi helyzet határozza meg. Sok esetben lehetséges a további üzemelés az érvényes ATC, engedélynek megfelelően. Ha erre nincs mód, a légiforgalmi irányító radarvektorálást alkalmazhat, vagy VOR/DME berendezések segítségével követhető útvonalat határoz meg.
2. A KöViM R1. Melléklet 2. Fejezet 2.8.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8.3. Az útvonalrepülés végrehajtásakor különös gonddal kell megközelíteni a helyi ATS egységgel nem rendelkező repülőtereket és vitorlázó légtereket.
Megjegyzés: Azokon a nem ellenőrzött repülőtereken, ahol AFIS-t nem nyújtanak, a repülőterek működésére vonatkozó információt esetlegesen a repülőtéri rádióállomástól lehet kérni.
Nemzetközi repülés esetén az ilyen repülőtéren történő leszálláskor a repülési terv levegőből történő lezárása nem megengedett, a tényleges leszállást követően, annak időpontját telefonon közölni kell a FIC-cel.”
3. A KöViM R1. Melléklet 4. Fejezet 4.4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4.4. Budapest CTA-ban a szabad és a kijelölt ATS útvonalakon IFR szerint működő légijárművet – az állami légijárművek kivételével – legalább B-RNAV berendezéssel kell felszerelni. A B-RNAV útvonalon üzemeltetett légijárműveknek rendelkeznie kell a B-RNAV követelmények teljesítéséhez szükséges, a légijárművekre meghatározott felszereltséggel.”
4. A KöViM R1. Melléklet „E” Függelék II. rész II.2.2. pont 15. ROVAT 7. útvonali várakozás jelzése alpontját követő „A repülési útvonal leírásának általános szabályai” alcím első bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Szabad útvonalú légtérben történő repülések:
A szabad útvonal megadásához írja be:
- annak a fontos pontnak a kódjelölését, ahol a SID befejeződik vagy a szabad útvonalú légtérbe belép, azt követően a DCT (direkt) betűket és a következő fontos pont kódjelölését
pl. TORNO DCT NATEX …, BUDOP DCT BEGLA…
- a DCT betűket és a következő fontos pont kódjelölését, ha az indulási repülőtéren SID-ek nincsenek kijelölve,
pl. LHBC DCT DODAR
- a földi telepítésű navigációs berendezések kódjelölését, ha a fedélzeti rendszer nem teszi lehetővé az RNAV5-nek megfelelő üzemelést
pl. BUDOP DCT BKS DCT BUG DCT PTB DCT GYR DCT BEGLA
Ezt követően be kell írni minden olyan fontos pontot, ahol:
- az útvonal,
- az utazósebesség vagy utazómagasság,
- a repülési szabályok, vagy
- a repülés jellegének megváltoztatását
tervezik.”
5. A KöViM R1. Melléklet „O” Függelék 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Az űrlap képe
6. A KöViM R1. Melléklet „R” Függeléke a következő 194/a. és 194/b. pontokkal egészül ki:
„194/a. Szabad útvonal
A kijelölt belépő és kilépő vagy a közbenső pontok között, a légijármű által alkalmazott direkt (DCT) útvonal.
194/b. Szabad útvonalú légtér
Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere, amelyben az IFR szerint működő légijárművek a kijelölt belépő és a kilépő vagy a közbenső pontok között szabad útvonalon tervezhetik repülésüket.”
7.1. 2.6.2.1.1. pont a) alpontjában az „ATS útvonalon” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalon” szöveg,
7.2. 2.6.2.1.2. pontjában az „ATS útvonal” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonal” szöveg,
7.3. 2.12.4. pontjában az „ATS útvonal ki- és belépő pontja” szövegrész helyébe a „kijelölt ki- és belépő pont” szöveg
lép.

2. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

1. A KöViM R2. 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.7.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.7.2. Budapest CTA-ban az IFR szerint működő légijárműveknek a szabad vagy kijelölt ATS útvonalat RNAV5 pontossággal kell tartaniuk.
Megjegyzés: A légijárművek felszereltségére vonatkozó előírásokat a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet tartalmazza."
2.1. 1.7.1 pontjában az „ATS útvonalakra” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalakra” szöveg,
2.2. 1.13.1 pontjában és 1.18.3 pont i) alpontjában az „ATS útvonalak” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalak” szöveg
lép.

3. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

1. A KöViM R2. 2. számú melléklet 4. Fejezet 4.5.7.2.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5.7.2.5 RNAV5 képességű RNAV berendezéssel fel nem szerelt állami légijárműveket vagy az olyan légijárműveket, melyek RNAV berendezése meghibásodott, nem RNAV berendezés használatán alapuló SID-eken és STAR-okon kell vezetni.
Útvonalrepülés során az ilyen légijárművekre az alábbi eljárásokat kell alkalmazni:
a) a légijárműveket VOR/DME berendezéssel kijelölt ATS útvonalakon kell vezetni, vagy
b) ha ilyen útvonalak nem állnak rendelkezésre, a légijárműveket hagyományos navigációs berendezések között (VOR, DME) kell repültetni.”
2. A KöViM R2. 2. számú melléklet 4. Fejezete a következő 4.5.7.2.6 ponttal egészül ki:
„4.5.7.2.6 Az olyan légijárművet, amely P-RNAV képességgel nem rendelkezik, vagy P-RNAV képességét elveszítette, olyan SID-en vagy STAR-on kell vezetni, amelyre a P-RNAV képesség szükségessége nincs előírva.
A 4.5.7.2.5 és 4.5.7.2.6 pontban meghatározott módon üzemeltetett légijárművek esetében az érintett légiforgalmi irányító egység részéről folyamatos radarmegfigyelésre lehet szükség.
Ha a fenti eljárások nem alkalmazhatók, a légiforgalmi irányító egységnek radarvektorálással kell a légijárművet vezetnie, míg az saját navigációval történő működésre nem képes.”
3. A KöViM R2. 2. számú melléklet 4. Fejezet 4.10.2.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.10.2.3 Budapest FIR-ben a tényleges átváltási szint meghatározásához az alábbi táblázat használatos:

Átváltási magasság

QNH (hPa)

Átváltási szint Budapest FIR-ben

9000 láb (2750 m)

1013,3 és felette

FL 100

1013,2 - 977,2

FL 110

977,1 és alatta

FL 120

4. A KöViM R2. 2. számú melléklet 5. Fejezet 5.4.1.2.1.4-5.4.1.2.1.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.4.1.2.1.4 A közzétett szomszédos műszer szerinti repülési eljárásokat követő induló vagy érkező légijárművek oldalirányú elkülönítése akkor valósul meg, ha:
a) a távolság RNAV1, Basic RNP 1, RNP APCH és RNP AR APCH útirány között legalább 7 NM (13 km), vagy
b) az előírt akadálymentességet figyelembe vevő útirányok védőterületei nem fedik egymást és üzemi hibát számításba vettek.
5.4.1.2.1.5 RNAV üzemelés, ahol meghatározott navigációs követelményt írnak elő párhuzamos útirányokon, ATS vagy szabad útvonalakon.
Kijelölt légtérben vagy kijelölt útvonalakon, ahol a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendeletben meghatározott navigációs követelményt ír elő, az RNAV berendezéssel felszerelt légijárművek között oldalirányú elkülönítés érhető el azáltal, hogy a légijárműveknek olyan párhuzamos útirányok, ATS vagy szabad útvonalak középvonalán kell repülniük, amelyek egymás közötti távolsága biztosítja, hogy az útirányok, ATS vagy szabad útvonalak védő területei nem fedik egymást.
Párhuzamos útirányok között, párhuzamos ATS vagy szabad útvonalak középvonalai között – melyekre meghatározott navigációs követelményt írtak elő –, az oldaltávolság az adott navigációs követelmény függvénye.
5.4.1.2.1.6 Légijárművek oldalirányú elkülönítése párhuzamos útirányokon, nem keresztező útirányokon, ATS vagy szabad útvonalakon.
Párhuzamos útirányokon, nem keresztező útirányokon, ATS vagy szabad útvonalakon üzemelő légijárművek között, kijelölt légtérben vagy kijelölt útvonalakon az oldalirányú elkülönítés akkor valósul meg, ha
a) RNAV10 (RNP 10) alkalmazása esetén az útirányok közötti legkisebb távolság 50 NM (93 km),
b) RNP 4 alkalmazása esetén az útirányok közötti legkisebb távolság 30 NM (55,5 km).”
5. A KöViM R2. 2. számú melléklet 5. Fejezet 5.4.1.2.1 pontja a következő 5.4.1.2.1.7 és 5.4.1.2.1.8 ponttal egészül ki:
„5.4.1.2.1.7 RNAV üzemelés, ahol meghatározott navigációs követelményt írnak elő keresztező útirányokon, ATS vagy szabad útvonalakon.
Az itt leírt elkülönítés használata olyan keresztező útirányokra korlátozódik, mely keresztező útirányok közös pontjuknál az összetartás vagy széttartás 15 és 135 fok közötti szögtartományba esik.
5.4.1.2.1.7.1 Keresztező útirányoknál a terület ki és belépő pontjait, ahol az útirányok közötti oldaltávolság kevesebb, mint az előírt minimum, oldalirányú elkülönítési pontoknak nevezik. Az oldalirányú elkülönítés pontjait határoló területet a keresztezés konfliktus területének nevezik (lásd az 5-5. ábrát).
5-5. ábra. Oldalirányú elkülönítési pontok és a konfliktus terület (lásd 5.4.1.2.1.7.1)
Megjegyzés: Az oldalirányú elkülönítési pontokat a következő képlettel számítják: l = Sy / (sinθ)
ahol:
Sy = az útirányok közötti oldalirányú távolság megegyezik az oldalirányú elkülönítési minimummal.
l = az oldalirányú elkülönítés távolsága az útirányok keresztezési pontjától, és
θ = az útirányok által bezárt szög.
5.4.1.2.1.7.2 Az oldalirányú elkülönítési pontok útirány keresztezési ponttól mért távolságát összeütközési kockázatelemzéssel határozzák meg, amely olyan tényezőtől függ, mint például a légijármű navigációs pontossága, a forgalom sűrűsége, a keresztezési pont használatának gyakorisága.
1. Megjegyzés: Az oldalirányú elkülönítés pontjainak meghatározására és az összeütközési veszély elemzéssel kapcsolatos tájékoztatás a Légtér Tervezési Módszerek Az Elkülönítési Minimumok Meghatározására Kézikönyvben (ICAO Doc. 9689) található.
2. Megjegyzés: Budapest FIR-ben jelenleg oldalirányú elkülönítési pontok nincsenek kijelölve.
5.4.1.2.1.7.3 Két légijármű között oldalirányú elkülönítés áll fenn, amikor legalább az egyik légijármű a keresztezés konfliktus területén kívül található.
5.4.1.2.1.8 Átmenet egy olyan légtérbe, ahol nagyobb oldalirányú elkülönítési minimumot alkalmaznak. Az oldalirányú elkülönítés fennáll, ha a légijárművek olyan meghatározott útirányokon repülnek, amelyek:
a) valamely megfelelő minimummal egymástól el vannak különítve; és
b) legalább 15 fokkal széttartó irányt követnek mindaddig, amíg az alkalmazható elkülönítési minimumot létre nem hozzák;
feltéve, hogy az illetékes légiközlekedési hatóság által jóváhagyott módon biztosítható, hogy a légijárművek rendelkeznek a pontos útvonaltaráshoz szükséges navigációs képességgel.”
6. A KöViM R2. 2. számú melléklet 8. Fejezet 8.6.5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.5.2 Egy IFR repülés vektorálásakor, vagy olyan közvetlen útvonal adásakor, amely a légijárművet letéríti az ATS vagy a szabad útvonalról, az irányítói engedélynek biztosítania kell a terep feletti előírt magasságot, amíg a légijármű el nem ér egy olyan pontot, amelynél a légijármű vezetője áttér saját navigációra. Szükség szerint, az érintett minimális vektorálási magasság meghatározásához be kell számítani az alacsony hőmérsékleti hatásra vonatkozó helyesbítést.”
7.1. 2. Fejezet 2.5.2 pont b) pont nyitó szövegrészében, 2.6.1.1. pont c) alpontjában, 2.6.2.1. pont c) alpontjában, 3. Fejezet 3.1.1.1 pontjában, 8. Fejezet 8.6.4.2. pont e) alpontjában és 9. Fejezet 9.2.2.5 pont 2. alpontjában az „ATS útvonal” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonal”szöveg,
7.2. 2. Fejezet 2.5.2 pont b) 2. alpontjában az „ATS útvonalak” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalak” szöveg,
7.3. 4. Fejezet 4.10.3.1 pont 2. Megjegyzésében és az 5. fejezet 5.9 pont 3. Megjegyzésében az „ATS útvonalról” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalról” szöveg,
7.4. 5. Fejezet 5.3.3.3 pontjában az „ATS útvonalon” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalon” szöveg
lép.

4. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

1.1. 84. pontjában az „ATS útvonal” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonal” szöveg,
1.2. 141. pontjában az „ATS útvonalak” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalak” szöveg,
1.3. 298. és 299. pontjában az „ATS útvonalon” szövegrész helyébe az „ATS vagy szabad útvonalon” szöveg
lép.
2. Hatályát veszti a KöViM R2. 3. számú melléklet 312. pontjában szereplő „ATS” szövegrész.

5. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

Az R1. 2. melléklet II. „NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK” című táblázata helyébe a következő 1-34. pontok lépnek:

 

A

B

C

1

Nem ellenőrzött légterek

2

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

3

Békéscsaba TIZ

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

465341N

0212325E

464613N

0212426E

463747N

0212055E

Országhatár

462849N

0211712E

462629N

0211307E

462529N

0205740E

463510N

0205309E

465233N

0210554E

465341N

0212325E

4

Börgönd TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ2 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

471833N

0182354E

471842N

0183545E

465707N

0183721E

465448N

0182729E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

5

Börgönd TIZ2

7500’ (2300 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Börgönd TIZ1 és TIZ3
légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

472148N

0181621E

472147N

0183628E

470908N

0184432E

471301N

0181832E

6

Börgönd TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Börgönd TIZ1 és TIZ2
légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

470908N

0184432E

470623N

0184817E

465611N

0185125E

465054N

0183452E

465115N

0182246E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

7

Debrecen TIZ1

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen TIZ2 és TIZ3
légtérrel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

8

Debrecen TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen TIZ1 és TIZ3
légtérrel együtt működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

9

Debrecen TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen TIZ1 és TIZ2
légtérrel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

10

Fertőszentmiklós TIZ

5 km sugarú kör a
473500N 0165040E
középpont körül

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

11

Nyíregyháza TIZ

10 km sugarú kör a
475856N 0214100E középpont körül

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

12

Pécs-Pogány TIZ

9500’ (2900 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

454614N

0181508E

455106N

0182820E

461304N

0182154E

461402N

0181906E

460854N

0180424E

455347N

0175950E

454614N

0181508E

13

Pér TIZ

9500’ (2900 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

474906N

0173651E

474449N

0173000E

473559N

0172918E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0180954E

473521N

0181527E

474419N

0181530E

Országhatár

474906N

0173651E

14

Sármellék TIZ1

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Sármellék TIZ2 légtérrel
együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

15

Sármellék TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Sármellék TIZ1 légtérrel
együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

16

Szeged TIZ

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

462300N

0200000E

462300N

0201300E

461500N

0201300E

461217N

0200526E

461500N

0200000E

462300N

0200000E

17

Tököl TIZ

3500’ (1050 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

472257N

0185724E

472140N

0190505E

471556N

0185907E

472014N

0185339E

472257N

0185724E

18

LHSA1

6000’ (1850 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL

(ICAO „G”) Csak műre-
pülés céljára. A légteret
munkanapokon
09.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között,
pihenő- és munkaszü-
neti napokon 09.00 óra
(LT) és 12.00 óra (LT)
között, valamint
15.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között
lehet igénybe venni a
Repüléstájékoztató
Központ hozzájárulásá-
val. A légtér nem hasz-
nálható az LHD30
üzemideje alatt.

472633N

0184454E

472403N

0184854E

472703N

0184754E

472703N

0184624E

472633N

0184454E

19

LHSG1

2500’ (750 m) AMSL / GND

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhe-
tő. Elsősorban vitorlázó-
repülés céljára. A kez-
dés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Buda-
pest ATS Központ hatá-
rozza meg.

473720N

0185425E

473302N

0185909E

473220N

0185858E

Koordinált légtér:
3500’ (1050 m) AMSL/ 2500’ (750 m) AMSL

473500N

0185300E

473720N

0185425E

20

LHSG2/S

3500’ (1050 m) AMSL / GND

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhe-
tő. Elsősorban siklóre-
pülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

21

LHSG2/V

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés
céljára. A kezdés, befejezés
időpontját és az igénybe
vehető magasságot a
Budapest ATS
Központ
határozza meg.

473500N

0185300E

3500’ (1050 m) AMSL/GND

473220N

0185858E

473002N

0185812E

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

22

LHSG3

4500’ (1350 m) AMSL / GND

(ICAO „G”) Csak VFR

473328N

0184606E

repülések számára.

472636N

0185717E

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

Koordinált légtér: El-

472519N

0185531E

sősorban vitorlázórepü-

472516N

0185346E

lés céljára. A kezdés,

473233N

0184156E

befejezés időpontját és

473328N

0184606E

az igénybe vehető

magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

23

LHSG10


4500’ (1350 m) AMSL / GND

(ICAO „G”) Csak VFR

474527N

0183705E

repülések számára.

473722N

0184005E

Koordinált légtér: El-

474723N

0185152E


Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

sősorban vitorlázórepü-

474750N

0184351E

lés céljára. A kezdés,

Országhatár

befejezés időpontját és az

474527N

0183705E

igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

24

LHSG20

(ICAO „G”) Csak VFR

473900N

0190300E

2000’ (600 m) AMSL / GND

repülések számára.

473800N

0192100E

Koordinált légtér: El-

473600N

0191030E

Koordinált légtér:
3000’ (900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

sősorban vitorlázórepü-

473700N

0190400E

lés céljára. A kezdés,

473900N

0190300E

befejezés időpontját

és az igénybe vehető magasságot a Budapest

ATS Központ határozza meg.

25

LHSG20A

Koordinált légtér:
4000’ (1200 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „G”) Elsősorban

2 km sugarú kör a

vitorlázórepülés céljára.

473704N 0190836E

A kezdés, befejezés

középpont körül

időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

26

LHSG21

2500’ (750 m) AMSL / GND

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepülés
céljára. A kezdés, befejezés
időpontját és az igénybe
vehető magasságot a Budapest ATS Központ
határozza meg.

474100N

0190430E

473948N

0194515E

Koordinált légtér:
5000’ (1500 m) AMSL / 2500’ (750 m) AMSL

473800N

0192100E

473900N

0190300E

474100N

0190430E

27

LHSG22

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepülés
céljára. A kezdés, befejezés
időpontját és az igénybe
vehető magasságot a Budapest ATS Központ
határozza meg.

474636N

0190905E

3000’ (900 m) AMSL / GND

474503N

0194053E

473948N

0194515E

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL

474100N

0190430E

474636N

0190905E

28

LHSG23

6500’ (2000 m) AMSL / GND

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és az
igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ
határozza meg.

475547N

0193148E

474503N

0194053E

474636N

0190905E

Koordinált légtér:
7500’ (2300 m) AMSL / 6500’ (2000 m) AMSL

475547N

0193148E

29

LHSG24 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD) / GND

(ICAO „G”) Koordinált
légtér: Hullámrepülés
céljára. A kezdés, befe-
jezés időpontját és az
igénybe vehető magas-
ságot a Budapest ATS Központ határozza
meg.

474946N

0185738E

474340N

0191445E

473900N

0190300E

474946N

0185738E

30

LHSG25 (Hullám légtér)


Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD) / GND

(ICAO „G”) Koordinált
légtér: Hullámrepülés
céljára. A kezdés, befe-
jezés időpontját és az
igénybe vehető magas-
ságot a Budapest ATS
Központ határozza
meg.

480000N

0190800E

474340N

0191445E

474946N

0185738E

475300N

0185600E

480000N

0190800E

31

LHSG30 (Hullám légtér)

FL285 (8700 m STD) / GND

(ICAO „G”) Szeptem-
ber 15. és május 15.
között napkeltétől nap-
nyugtáig, csak VFR re-
pülések számára.
Hullámrepülés céljára.
Budapest ATS Központ
engedélyével vehető
igénybe.

475730N

0194200E

475700N

0200120E

475000N

0200700E

474430N

0194600E

474930N

0193830E

475730N

0194200E

32

Kiliti „Skydive Balaton” Drop Zone
11,11 km (6 NM) sugarú kör a 465119N 0180551E középpont körül


FL155 (4750 m STD) / GND

(ICAO „G”)
Közzétett üzemidő szerint.

33

LHDV Drop Zone
5 km (2,5 NM) sugarú kör a 465318N 0185438E középpont körül

FL135 (4100 m STD) / GND

(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint

34

Tököl Drop Zone
3,15 km (1,7 NM) sugarú kör a 472037N 0185909E középpont körül


FL145 (4450 m STD) / 3500’


(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

6. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

Az R1. 3. melléklet Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek című táblázata helyébe a következő 1-38. pontok lépnek:

 

A

B

C

D

E

1

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

2

Légtér azonosítója

Légtér neve/oldalhatárai

Felső határa
Alsó határa: GND

Korlátozás ideje

Korlátozás indoka

3

LHB01

Ócsa

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471843N

0191007E

471740N

0191339E

471451N

0191910E

471250N

0191626E

471843N

0191007E

4

LHB02

Tószeg

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470818N

0200133E

470625N

0200713E

470241N

0200428E

470154N

0200920E

465802N

0200304E

470304N

0195208E

470818N

0200133E

5

LHB03

Aggtelek

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

483501N

0205041E

482446N

0204350E

482555N

0202607E

Országhatár

483427N

0205016E

6

LHB04

Zempléni-hg.
13 km sugarú kör a
482530N 0212451E
középpont körül.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

7

LHB05

Hevesi füves puszták I.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

(Tisza-tó)

474156N

0204928E

473325N

0204342E

473531N

0203543E

474155N

0204322E

474156N

0204928E

8

LHB06A

Hevesi füves puszták II.

1500’ (450 m) AGL

Március 1. - július 31. között

természetvédelem

474826N

0210041E

474158N

0205911E

472841N

0203520E

472648N

0202534E

9

LHB06B

472723N

0201344E

1000’ (300 m) AGL

Augusztus 1.-március 1. között

természetvédelem

474430N

0201528E

474504N

0203314E

475318N

0204737E

474826N

0210041E

10

LHB07

Hortobágy

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474718N

0210751E

474200N

0212540E

471839N

0210656E

472500N

0204402E

474718N

0210751E

11

LHB08

Bihari-sík I.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471154N

0212611E

471037N

0214022E

471827N

0213052E

471831N

0212135E

471154N

0212611E

12

LHB09

Bihari-sík II.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471834N

0211342E

470119N

0211405E

470043N

0213135E

470922N

0214153E

471037N

0214022E

471154N

0212611E

471831N

0212135E

471834N

0211342E

13

LHB10

Alsó-Tisza-völgy

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

464459N

0195832E

464131N

0201302E

462310N

0201739E

462338N

0195959E

463723N

0195943E

463254N

0195304E

463547N

0195107E

464459N

0195832E

14

LHB11

Csanádi puszták
2 km sugarú kör a
462043N 0203820E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

15

LHB12

Kardoskút
4 km sugarú kör a
462824N 0203744E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

16

LHB13

Gemenc

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

462317N

0184615E

462015N

0185620E

461526N

0185503E

460945N

0185637E

460205N

0184456E

460316N

0184306E

461854N

0185033E

462202N

0184439E

462317N

0184615E

17

LHB14

Tapolcai-medence
1,5 km sugarú kör a
464853N 0172410E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

18

LHB15

Tihany

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465530N

0175103E

465546N

0175218E

465521N

0175341E

465418N

0175421E

465337N

0175236E

465425N

0175132E

465530N

0175103E

19

LHB16

Őrség

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465824N

0161618E

465952N

0163907E

464323N

0163210E

464252N

0162223E

Országhatár

465824N

0161618E

20

LHB17

Sárvíz-völgye

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470149N

0183222E

464813N

0184116E

464653N

0183553E

470059N

0182606E

470149N

0183222E

21

LHB18

Fertő

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

473831N

0165158E

473630N

0164330E

473315N

0164313E

majd ez egy 7,6 km sugarú, 473641N 0164632E középpontú ÉNY irányú körívvel lezárva.

22

LHB19

Gerecse

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474358N

0183115E

473415N

0183129E

473409N

0182237E

474338N

0181731E

474358N

0183115E

23

LHB20

Nyirkai-hany

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474236N

0170534E

474308N

0171347E

474211N

0171346E

474007N

0170956E

473929N

0170145E

474209N

0170115E

Országhatár

474241N

0170527E

24

LHB21

Fehér-tó, Barbacsi-tó

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474300N

0172019E

474221N

0172425E

473624N

0172149E

473730N

0171641E

474300N

0172019E

25

LHB22

Kőszegi-hg.
6 km sugarú, 472154N 0162856E középpontú kör magyar légtérbe eső területe.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

26

LHB23

Kis-Balaton

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

464303N

0171326E

464236N

0171748E

463820N

0171503E

464034N

0171335E

464303N

0171326E

27

LHB24

Velencei-tó, Dinnyés

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471340N

0183522E

470704N

0183623E

470723N

0183139E

470948N

0183228E

471049N

0183137E

471308N

0183139E

471340N

0183522E

28

LHB25

Vértes

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

472942N

0183126E

472042N

0183044E

471840N

0181458E

472435N

0181329E

472907N

0182201E

472942N

0183126E

29

LHB26

Dunazug-hg., Börzsöny

1500’ (450 m) AGL

A Duna vonalában (víztest felett):
november 1.- június 30. között.
A Duna vonalán kívül:
március 1.- november 1. között.

természetvédelem

480401N

0190608E

474833N

0190657E

473858N

0190406E

474036N

0184353E

474723N

0185152E

474937N

0185122E

Országhatár

480401N

0190608E

30

LHB27

Kiskunság - észak I.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471155N

0190402E

471135N

0190402E

471022N

0190536E

470928N

0190739E

470616N

0190231E

470403N

0191630E

470354N

0192224E

471150N

0192150E

471155N

0190402E

31

LHB28

Kiskunság - észak II.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470616N

0190231E

465519N

0190144E

465604N

0192257E

470354N

0192224E

470403N

0191630E

470616N

0190231E

32

LHB29

Kiskunság - dél

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465342N

0190808E

465004N

0192716E

463639N

0191858E

464022N

0191351E

463334N

0191413E

463435N

0185817E

465342N

0190808E

33

LHB30

Kelet-Cserhát

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

480336N

0194155E

475943N

0194848E

475132N

0193516E

475540N

0192835E

480336N

0194155E

34

LHB31

Tarnavidék
9 km sugarú kör a
480713N 0200833E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

35

LHB32

Bükk

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

481629N

0202402E

480608N

0204702E

475325N

0204119E

475631N

0201651E

481629N

0202402E

36

LHB33

Kesznyéten
7 km sugarú kör a
475953N 0210601E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

37

LHB34

Kecskeri-puszták
10 km sugarú kör a
471606N 0205122E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

38

LHB35A

Béda-Karapancsa

1500’ (450 m) AGL

Március 2. - június 30. között

természetvédelem

460316N

0184306E

460144N

0184055E

455507N

0183939E

LHB35B

Országhatár

1000’ (300 m) AGL

Július 1. - március 1. között

természetvédelem

455606N

0185427E

460945N

0185637E

460205N

0184456E

460316N

0184306E

7. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

8. melléklet a 4/2015. (II. 3.) NFM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére