• Tartalom

4/2015. (II. 19.) NGM rendelet

4/2015. (II. 19.) NGM rendelet

egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.02.20.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, és a 2–3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pedagógiai tartalom tekintetében – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 4. alcím, és a 4–7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosítása

1. § (1) Hatályát veszti az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet (a továbbiakban: R1.) Mellékletének „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke” alcím 9., 14., 15., 18. és 30. pontja.

(2) Hatályát veszti az R1. Mellékletének

a) „9. ÓRÁS mestervizsga szakmai követelmények”,

b) „14. RÁDIÓ- ÉS HANGTECHNIKAI MŰSZERÉSZ mestervizsga szakmai követelmények”,

c) „15. TELEVÍZIÓ- ÉS VIDEOTECHNIKAI MŰSZERÉSZ mestervizsga szakmai követelmények”,

d) „18. BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS szakmai követelmények”,

e) „30. KERESKEDŐ mesterszint és vizsgakövetelmények”

alcíme.

2. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása

2. § A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet módosítása

4. § (1) A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

5. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről
és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra (a továbbiakban: NSZFH).”

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NMH a felnőttképzési nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a javaslatban]

g) a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételeként valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése kerül megjelölésre és”

6. § Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Az NSZFH a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket a „KER”-ben ajánlott hatfokozatú rendszer, vagy a programkövetelményt érintő jogszabályi változás esetén felülvizsgálja, és a felülvizsgálatot követő tíz napon belül a nyilvántartást – szükség esetén – módosítja.”

7. § Az R4. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése. A képzést záró vizsga további követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.”

8. § Az R4. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) E rendeletnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 2. § (1) bekezdés g) pontját a Mód.r. hatálybalépésének napján folyamatban levő, a javaslatnak a nyilvántartásba történő felvétele iránti eljárásokban úgy kell alkalmazni, hogy az NSZFH a javaslatot benyújtót felhívja a javaslat e rendelet tartalma szerinti módosításának benyújtására.
(2) E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 9. § (3) bekezdését a Mód.r. hatálybalépésének napján folyamatban levő képzésekben nem kell alkalmazni.”

9. § (1) Az R4.

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében, 7. §-ában az „NMH” szövegrész helyébe az „NSZFH” szöveg,

b) 4. § (3) és (4) bekezdésében az „NMH” szövegrészek helyébe az „NSZFH” szöveg

lép.

(2) Az R4. 9. § (4) bekezdésében a „képzési szintet záró” szövegrész helyébe a „képzést záró” szöveg lép.

(3) Az R4. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

6. Hatályba léptető rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § E rendeletnek az R4.-re vonatkozó rendelkezései a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

1. melléklet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelethez

1. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 29. sorszámú CNC gépkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont „2.2. Szakmai előképzettség” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló, 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus és a 7. EGYEBEK fejezetben foglaltak”
2. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 29. sorszámú CNC gépkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
További szakmai előképzettségek a 2.2. ponton kívül:
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus
31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés
51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés”
3. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 120. sorszámú Kézápoló és műkörömépítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont „5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás és műkörömépítés
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modelljén. Végezze el a 2. számú modell mindkét kezén a teljes műkörömépítési feladatot. Végezze el a teljes töltési és díszítési feladatot a 3. számú modellen. A feladat kiválasztása mindhárom esetben tétel húzás alapján történik, meghatározott (következőkben felsorolt) típusfeladatok szerint. Az 1. és 2. számú modell natúr körömmel, a 3. számú modell 3-4 hetes lenőtt műkörömmel érkezzen.
A) Kézápolás:
A vizsgafeladat aránya: 20%
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modellje mindkét kezén!
1. Klasszikus manikűr, masszázzsal, lakkozással
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása klasszikus manikűr technológiával készüljön. Az ápolási folyamatot masszázs technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez egyik kézen piros lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
2. Francia manikűr francia lakkozással és díszítéssel, SPA kezeléssel
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása francia manikűr technológiával készüljön. Az ápolási folyamatot SPA technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
B) Műkörömépítés:
A vizsgafeladat aránya: 30%
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes műkörömépítési és a töltési folyamatot a 2. és a 3. számú modellje mindkét kezén!
2 számú modellhez tartozó feladatok:
1. Építsen műkörmöt zselé anyagból, tip-es meghosszabbítással, megerősítő technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Megerősítő technikával történő építés esetén az ív a technikától elvárható mértékű, a meghosszabbítás a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, - színében és formájában természetes hatású legyen. A gyűrűs ujjak körmeit díszítéssel hangsúlyozza.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
2. Építsen műkörmöt UV porcelán anyagból tip-es meghosszabbítással. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, - a forma a klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, - a forma a klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
4. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az épített köröm klasszikus francia stílusban épüljön. A meghosszabbítás hófehér anyaggal, - szögletes formára készüljön. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú legyen. A fényvisszaadás fényzselé alkalmazásával történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
5. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása tartást biztosító arányú, - a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás polírozással történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
6. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása tartást biztosító arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás fényzselével történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. számú modellhez tartozó feladatok:
C.) Műköröm töltése és díszítése
A vizsgafeladat aránya: 30%
1. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését zselé anyaggal, a gyűrűs ujjakon körömdíszítéssel. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez géllakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
2. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését levegőre kötő porcelán anyaggal, a gyűrűs ujjakon körömdíszítéssel. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
A vizsgára úgy kell felkészülni, hogy a feladatnak megfelelő modellt és felszerelést kell hoznia a vizsgázónak.
Kézápolás, műkörömépítési feladatok végzésekor a biztonságos munka és az optimális hatás érdekében csak professzionális, összetartozó anyagcsoportot használhat!
A műkörömépítési feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz és a műköröm ápolása a kéznek megfelelő technológiával és anyagokkal történjen. A díszítéshez korszerű, divatos anyagokat, technológiákat használjon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Minden esetben csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes kész munka értékelhető.
Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 415 perc
A gyakorlati vizsgafeladat aránya összesen: 80%”
4. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 138. sorszámú Lábápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont „5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lábápolás
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes lábápolási folyamatot modellje mindkét lábán. Állítsa össze a kezelési tervet. A diagnosztizálás során tapasztaltakat rögzítse vendégkártyán. Térjen ki a lábon lévő speciális probléma előidéző okaira. A tapasztaltakat figyelembe véve a kezelés kézi vagy kombinált ápolási technológiával készüljön. A körömápolást végezze japán manikűr alkalmazásával vagy díszítsen piros vagy francia lakkal és az öregujjat egyéb díszítő elemekkel tegye hangsúlyozottá. A bőrápolási folyamatot SPA vagy masszázs technológiával és a lábnak megfelelő anyagokkal végezze. Egyik lábat díszítse. A kezelés szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet. Tartsa be a higiéniás munkavédelmi előírásokat és állítsa össze a tételes számlát.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgaszervező úgy állítsa össze a vizsgafeladatokat, hogy az összeállított tételsor egyenlő arányban tartalmazzon kézi és kombinált technológiát, valamint az ápolási és díszítési technológiákat is. A gyakorlati vizsgafeladat kiválasztása tétel húzás alapján történjék. 2 tanulónként egy Speciális pedikűr gép (vizes vagy porszívós) legyen a vizsgán.
A vizsgafeladat időtartama: 130 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%”
5. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 173. sorszámú Olvasztár és öntő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.1. „A szakképesítés-ráépülés azonosító száma” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 03”
6. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 176. sorszámú Ortopédiai cipész megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont „2.2. Szakmai előképzettség” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: 34 542 02 Cipőkészítő, vagy
33 542 02 1000 00 00 Cipész, cipőkészítő, cipőjavító, vagy
54 542 01 0010 54 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus végzettség, vagy
12 5 3114 16 5 3 02 Cipőipari technikus”
7. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 197. sorszámú Speciális lábápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1000-1400”
8. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont „2.1.2. Bemeneti kompetenciák” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában”
9. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozások” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

8121

Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

Textilgép-beállító
Textilipari szárítógép-kezelő
Textilfehérítő
Textilfestő

3.1.3.

8327

Mosodai gép kezelője

Tisztítógép-kezelő

3.1.4.

9113

Kézi mosó, vasaló

Textilkalandergép-kezelő
Vegytisztító, kézi

10. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Természetes és mesterséges szálasanyagokból készült, közvetlenül még felhasználásra nem alkalmas nyers szövetek, kelmék, egyéb textíliák előkészítése tovább feldolgozásra. Esztétikai és használati tulajdonságainak javításával, átalakításával megfelelő műveletek segítségével történő, felhasználásra alkalmas kész textíliák előállítása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    jellemezni a textiliparban alkalmazott szálasanyagok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit
–    jellemezni a nem szőtt eljárással készült termékek tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit
–    jellemezni a szövéssel, kötéssel (hurkolással) készült termékek tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit
–    jellemezni a speciális minőségi kritériumokkal rendelkező textíliákat
–    jellemezni a bőr, és szőrmefajtákat
–    jellemezni a textiliparban használatos mosó, tisztító, festő, fehérítő, színezőanyagokat
–    kikészítésre előkészíteni a nyers szövetet, kelmét, egyéb textíliákat
–    kiválasztani a szükséges mechanikai kikészítő technológiát és gépet
–    színezőgépet kezelni
–    kiválasztani a megfelelő színnyomási technológiát és nyomógépet
–    textíliáknak különleges tulajdonságot biztosító-, tulajdonságot javító kezeléseket végezni
–    mosással eltávolítani a nem kötődött színezéket és segédanyagokat, a textíliát vízteleníteni, szárítani
–    hőkezeléssel méretrögzíteni a szintetikus textíliát
–    adagolni a technológiához szükséges színezéket, elő- és utókezelő, valamint mosó- és segédanyagot
–    üzemeltetni a mosó-, vegytisztítógépet
–    bőr, szőrme, szőnyeg, toll, szalagfüggöny-tisztító berendezést üzemeltetni
–    gőzöléssel/vasalással kialakítani a textília eredeti formáját és felületét
–    kézi vasalógépet működtetni
–    elvégezni a tisztított textília végellenőrzését, hiba kijavításáról gondoskodni”
11. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 250. sorszámú Vájár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

Vájár (segédvájár)

3.1.3.

Ásvány-előkészítő

3.1.4.

Mélybányászati osztályozó kezelő

3.1.5.

Szilárdásvány-kitermelő gép

Jövesztőgép-kezelő

3.1.6.

8311

kezelője (szén, kő)

Rakodógép-kezelő

3.1.7.

Gépkezelő

3.1.8.

Szalagkezelő

3.1.9.

Vontatógép-kezelő

3.1.10.

Szivattyúkezelő

3.1.11.

Tömedékelő

12. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontjában foglalt táblázat A:4.6. mezőjében a „113-12” szövegrész helyébe a „11371-12” szöveg lép.
13. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 13. sorszámú Bányaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép.
14. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4. szöveg lép.
15. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 42. sorszámú Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép:
16. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 104. sorszámú Ipari gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép:
17. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 108. sorszámú Ipari üvegműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép:
18. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 110. sorszámú Járműipari fémalkatrész-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép:
19. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép:
20. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 137. sorszámú Külszíni bányász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép.
21. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3 Kapcsolódó szakképesítések” alpontjában foglalt táblázat A:3.3.4. mezőjében az „53 582 01” szövegrész helyébe az „55 582 04” szöveg lép:
22. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép.
23. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 159. sorszámú Műszakicikk-eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép.
24. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 165. sorszámú Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás” alpontjában foglalt táblázat
a) A:3.1.2. mezőjében a „7639” szövegrész helyébe az „7539”,
b) B:3.1.2. mezőjében az „Egyéb építési szakipari foglalkozások” szövegrész helyébe az „Egyéb építési szakipari foglalkozású” szöveg lép.
25. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 173. sorszámú Olvasztár és öntő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontjában foglalt táblázat B:4.6. mezőjében a „Folyamatos öntési feladatok” szövegrész helyébe a „Folyamatos öntés” szöveg lép.
26. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 173. sorszámú Olvasztár és öntő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele” alpontjában foglalt táblázat B:5.2.6. mezőjében a „Folyamatos öntési feladatok” szövegrész helyébe a „Folyamatos öntés” szöveg lép.
27. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 188. sorszámú Pirotechnikai terméküzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontjában foglalt táblázat A:3.3.3. mezőjében az „51 544 01” szövegrész helyébe az „52 544 01” szöveg lép.
28. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 190. sorszámú Pirotechnikus raktárkezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontjában foglalt táblázat A:3.3.3. mezőjében az „51 544 01” szövegrész helyébe az „52 544 01” szöveg lép.
29. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 196. sorszámú Sírkő és műkőkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontjában foglalt táblázat B:3.3.3. mezőjében a „Kőfaragó, épületszobrász és műkőkészítő” szövegrész helyébe a „Kőfaragó, műköves és épületszobrász” szöveg lép.
30. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „6. ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK” pontjában foglalt táblázat
a) A:6.2 mezőjében a „Laboratóriumi mérőműszerek, mérlegek” szövegrész helyébe a „Laboratóriumi eszközök, mérlegek”,
b) A:6.7 mezőjében a „Nyomógépek” szövegrész helyébe a „Kézi filmnyomó eszközök”,
c) A:6.10 mezőjében a „Vákumvíztelenítő” szövegrész helyébe a „Vákuum víztelenítő”
szöveg lép.
31. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 244. sorszámú Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontjában a „IV.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép.
32. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet „A 252. sorszámú Dietetikus szakács megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcímében a „Dietetikus” szövegrész helyébe a „Diétás” szöveg lép.
33. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. mellékletA 252. sorszámú Dietetikus szakács megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.2 Szakképesítés-ráépülés megnevezése” alpontjában a „Dietetikus” szövegrész helyébe a „Diétás” szöveg lép.
34. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. mellékletA 252. sorszámú Dietetikus szakács megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.2 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása” alpontjában, valamint a „7. EGYEBEK” pontjában a „dietetikus szakács” szövegrész helyébe a „diétás szakács” szöveg lép.

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38-45. sorral egészül ki:

 

A

B

38.

37.

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

39.

38.

Bádogos

40.

39.

CNC gépkezelő

41.

40.

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

42.

41.

Ipari alpinista

43.

42.

Kereskedő

44.

43.

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

45.

44.

Órás

3. melléklet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet „6. FODRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI” alcím „III. Szakmai követelmények” pont „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:, 015-09 Szépségszalon működtetése, A szakmai követelménymodul tartalma:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőeszközöket-felszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Leltárt készít
Feltölti a készleteket
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket, gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Ismeri és alkalmazza a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vállalkozási formák
D Piackutatás alapjai
C Pénzügy alapjai
C Számvitel alapjai
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei
A Biztonságos munkavégzés feltételei
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai
A Balesetvédelem
A Tűzvédelem
A Közegészségügy
A Veszélyes hulladék kezelése
C Kommunikáció alapjai
C Pszichológiai kultúra
C Etika alapjai
A Szolgáltatásetika
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
A Fogyasztóvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
5 Olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
4 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés”
2. Az R2. 2. melléklet „9. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI” alcím „III. Szakmai követelmények” pont „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 015-09 Szépségszalon működtetése, A szakmai követelménymodul tartalma:,” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőeszközöket-felszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Leltárt készít
Feltölti a készleteket
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket, gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Ismeri és alkalmazza a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vállalkozási formák
D Piackutatás alapjai
C Pénzügy alapjai
C Számvitel alapjai
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei
A Biztonságos munkavégzés feltételei
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai
A Balesetvédelem
A Tűzvédelem
A Közegészségügy
A Veszélyes hulladék kezelése
C Kommunikáció alapjai
C Pszichológiai kultúra
C Etika alapjai
A Szolgáltatásetika
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
A Fogyasztóvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
5 Olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
4 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés”
3. Az R2. 2. melléklet „10. KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
10. KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Kozmetikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Kozmetikus

55 815 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Kozmetikus

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Kozmetikus mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Kozmetikus mester munkaterületének leírása
Megteremti a vállalkozás feltételeit
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel
Testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel
Arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, tartósan
Arcot, testet szőkít
Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz
Különböző sminkeket készít
Tartós sminket készít
Elektrokozmetikai kezelést végez
Szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat végez
Tanácsot ad házi ápolásra, életmódra vonatkozóan
Oktatja a munkaterületéhez tartozó feladatokat
2. A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Fodrász mester

Kézápoló és műkörömépítő mester

Lábápoló mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Kozmetikus megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

182-13

Kozmetikus mester alapfeladatai

183-13

Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai

184-13

Kozmetikus mester speciális feladatai

015-09-1

Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség a szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészít a kezeléshez arcon és/vagy testen
Előkészíti és elvégzi a szemöldök és szempillafestést, szemöldököt formáz
Fertőtlenítést végez megfelelő fertőtlenítőszerrel és/vagy eszközzel
Sminket készít alkalomhoz illően
Osztályozza a szépséghibákat kezelhetőség szerint
Felismeri és rögzíti – diagnosztikai lap segítségével – a kozmetikus által kezelhető és nem kezelhető rendellenességeket
Összehúzó, nyugtató és/vagy tápláló pakolást alkalmaz
Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra
Vizsgálja a kozmetikumok összetételét, kozmetikai recepteket elemez, felismeri és jellemzi azok alap-, ható- és segédanyagait
Kiválasztja a megfelelő kozmetikumot a receptúrák alapján a különböző bőrtípusokra és rendellenességekre
Iskolamasszázst végez
Tanácsot ad a bőr házi ápolására, életmódra vonatkozóan
Alkalmazza a kozmetikus alapfeladataihoz szükséges anyagokat
Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a kozmetikus alapfeladataihoz szükséges biológiai, kémiai és szakmai elméletet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Sejt és alkotórészei
Szövetek jellemzése, felosztása
Szervek és szervrendszerek általános jellemzése
Biokémia
A bőr anatómiai felépítése
Masszázs élettani hatásai, fajtái
Szőrnövési rendellenességek
Depilációs eljárások
Tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, javallatai, ellenjavallatai
Kozmetikai kóroktan, tünettan
Sminkelmélet, kendőzés, színelmélet
Elemi elváltozások
Rendellenességek
Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
Tanácsadás alap-kezelésekkel, házi ápolással kapcsolatban
Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
Szövetszaporulatok fajtái, megjelenési formái
Évszakok kozmetikai problémái
Az öregedés folyamata és az öregedés elleni küzdelem hatóanyagai
Anyagi rendszerek
Általános és szervetlen kémia
Szervetlen kozmetikai anyagok
Szerves kémia
Szerves kozmetikai anyagok
Kozmetikai készítmények és alapanyagai
Fertőtlenítőszerek
Kozmetikumok összetételei
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kozmetikában használatos eszközök és berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Lényegkiemelő-képesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Empátia
Fogalmazókészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
183-13 Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek szóban vagy írásban feltett kérdésekkel kizárja a kontraindikációk lehetőségét
Megtervezi az elektrokozmetikai készülékekkel az arc és/vagy testkezelést
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Galvánárammal működő készülékeket alkalmaz
Ultrahanggal működő készülékeket alkalmaz különböző testtájakon
Termoterápiás készülékeket alkalmaz különböző testtájakon
Abráziós készülékeket alkalmaz
Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során
Kis- és középfrekvenciás készülékeket alkalmaz differenciált módon
Vákuum készüléket használ
Ismerteti és gyakorlatban alkalmazza a direkt és indirekt elektrokozmetikai műveletekhez szükséges elméleti alapokat
Fényterápiás eszközzel kezelést végez
Rádiófrekvenciás készüléket alkalmaz
Tű nélküli mezoterápiás készüléket alkalmaz
Tanácsot ad cellulit-kezeléssel kapcsolatban és megtervezi azt
Tanácsot ad a vendégnek a helyes életmódra vonatkozóan
Naprakészen ismeri és bemutatja a legkorszerűbb elektrokozmetikai gépeket, kezeléseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az elektrokozmetikai készülékek felosztása, alkalmazásához szükséges alapismeretek; áram fogalma, fajtái, jellemzői, mértékegységei: áramerősség, feszültség, teljesítmény, frekvencia, ellenállás, vezetők, félvezetők, szigetelők
Az indirekt készülékek csoportosítása, jellemzői
A direkt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása, jellemzői
Ionvándorlás, polaritás és az elektrolitos disszociáció fogalma, kozmetikai jelentősége
Elektroozmózis, elektroforézis, elektrolízis, kataforézis
Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában
Rádiófrekvencia fogalma, kozmetikai jelentősége, javallatai, ellenjavallatai
Alkalmazott elektródák, elektródák szabályos felhelyezési módja
Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása
Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei
Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése, stádiumai
A fény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint
Dózis fogalma és fajtái a fényterápia kapcsán
Polarizált fénnyel működő készülékek működése, használatuk javallatai
A fototermolízis lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában
Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai készülékek: infralámpa, infraszauna működése, javallatai, ellenjavallatai
Lézerek kozmetikai felhasználása, működése, javallatai, ellenjavallatai
Az interferencia lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában
Face lifting eljárások
Vio működése, javallatai, ellenjavallatai
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önképzés
Felelősségtudat
Precizitás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Empátia
Fogalmazókészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
184-13 Kozmetikus mester speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Testkezeléshez diagnosztizálja a kezelendő területet és tájékoztatja a vendéget a testkezelés menetéről, tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a lehetséges mellékhatásokról, az ellenjavallatokról
Teljes testen korszerű masszázstechnikát alkalmaz
Differenciált cellulit kezelést végez
Rádiófrekvenciás készülékkel fogyasztó és feszesítő kezelést alkalmaz
Tű nélküli mezoterápiás kezelést végez testen
Testmasszázs-technikákat alkalmaz különleges eszközökkel
Testtekercselési technikákat alkalmaz
Egészséges életmódra és helyes táplálkozásra vonatkozó tanácsokat ad
Tanácsot ad férfikozmetikával, menedzserkezeléssel kapcsolatban
Naprakészen ismeri és bemutatja a legkorszerűbb speciális kezeléseket
Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelést végez arcon és az egész testen
Arcon és testen kozmetikai frissítő, relaxáló, szépítő masszázsokat végez
Arc- és testszépítő kúrákat állít össze, kezeléssorozatokat tervez meg, ajánl és kivitelez
Kozmetikus speciális feladataihoz szükséges elméleti alapokat ismertet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Legújabb hatóanyagok a kozmetikában
A masszázs élettani hatásai, a testmasszázsok fajtái
Különböző masszázstechnikák
Különleges technológiák
Masszázshoz alkalmazott kozmetikumok
Kozmetikai készítmények és alapanyagaik
Különleges hatóanyagok
Biológiailag aktív hatóanyagok
Ránctalanító, regeneráló hatóanyagok
Gyógynövények és kivonataik
Aromaterápia és anyagai
Testtekercselés
Speciális kozmetikai eljárások
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
A speciális testkezeléseknél használatos kézi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Empátia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09-1 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőeszközöket -felszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Leltárt készít
Feltölti a készleteket
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket, gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Ismeri a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Vállalkozási formák
Piackutatás alapjai
Pénzügy alapjai
Számvitel alapjai
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Biztonságos munkavégzés feltételei
Villamosság-biztonságtechnika alapjai
Balesetvédelem
Tűzvédelem
Közegészségügy
Veszélyes hulladék kezelése
Kommunikáció alapjai
Pszichológiai kultúra
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
Fogyasztóvédelmi szabályok
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
Olvasott szöveg megértése
Fogalmazás írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A vizsgázó a szakmai vizsgatevékenység megkezdése előtt egy héttel a saját modell (két modell esetén mindkét modell) diagnosztikai lapját, kezelési tervét és az ezekhez kapcsolódó önálló szakmai elemzését a mestervizsgát szervező kamarának leadja.
A saját modellel kapcsolatos kritériumok:
30 évnél idősebb modellt kell hoznia a mestervizsgára. Mindösszesen két modell hozható.
A mesterdolgozattal kapcsolatos kritériumok:
Tartalmi szempontok:
A saját modell diagnosztikai lapja 1-2 oldal terjedelmű lehet.
A saját modell kezelési terve 1-2 oldal terjedelmű lehet.
Ezen kívül max. 3 oldal terjedelmű elemzés képezi a dolgozat részét, melyben a kezelési tervben szereplő hatóanyagok részletesebb jellemzése, egyéb kiegészítő kezelések leírása szerepeljen.
A mindösszesen 7 oldalnyi szakmai anyagban képek, ábrák nem szerepelhetnek, ezeket a dolgozat mellékleteként kell csatolni.
Formai követelmények:
A kéziratot jó minőségű nyomtatóval, összefűzve (spirálozva) kell előállítani 3 példányban.
A kézirat A/4 méretű. A felső, alsó margó 2,00 cm, a bal, jobb oldali margó 2,00 cm. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, oldalszámozás alul, középen. A sortávolság 1,0. A bekezdések között 1 üres sor maradjon.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak gyakorlata 1.
A vizsgafeladat ismertetése: Idegen modell bőrének (arc, nyak, dekoltázs, test) diagnosztizálása, diagnosztikai lap kitöltése, kezelési terv készítése (hatóanyag megnevezésével, helyspecifikusan), a bőrön található rendellenességek felismerése.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc felkészülésre, 10 perc válaszadásra
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak gyakorlata 2.
A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően modellezi, hogyan tanítaná meg
a következő alapfeladatokat tanulójának:
- Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldökformázás: az alátétek elkészítése, felhelyezése, megfelelő mennyiségű és állagú festék kikeverése, a bórvizes szemöblögetés technikája, a helyes csipesz-használat technikája.
- Iskolamasszázs: a legyezés és zongorázás, a szem körizmának masszírozása, a gyúrás bemutatása, összekötő és befejező mozdulatok, az arc idegkilépési pontjai.
- Különböző sminktechnikák: különböző arcformák alapozása és pirosítása, különböző szájformák kontúrozása, három színből a szemhéjárnyalás bemutatása, tekintettel a szem formájára és elhelyezkedésére.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester elektrokozmetikai gyakorlata
A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően üzembe helyezi a készüléket és bemutatja a készülék gyakorlati alkalmazását. Ismerteti a készülék használatával kapcsolatos legfontosabb információkat. Választható gépek, melyek mindegyikének rendelkezésre kell állnia a vizsga helyszínén: iontoforézis készülék, rádiofrekvenciás készülék, elektroporációs készülék, VIO, termoterápiás készülék, abráziós készülék, ultrahang, interferenciás készülék/vagy szelektív ingeráramú készülék, vákuumkészülék, soft lézer készülékek.
A vizsgafeladat időtartama: 5 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester speciális feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően speciális arc-, vagy testkezelést végez meghatározott módszerrel. Az alábbi feladatok közül húzás alapján az egyiket a vizsgázó saját modellen, a saját maga által választott módszerrel végzi el:
- Testkezelések:
A bőr diagnózisa és a lehetséges eljárások ismertetése után a kiválasztott módszer alapján testkezelést végez; alakjavító, vagy fogyasztó, vagy cellulit, vagy feszesítő. A kötelezően elvégzendő műveletek megnevezése: letisztítás, peelingek, különböző masszázstechnikák, elektrokozmetikai eszközök alkalmazása, korszerű hatóanyagokkal készült ampullák, pakolások, krémek, beillesztése a kezelési folyamatba.
- Arckezelések:
A bőr diagnózisa után elvégzi a preventív, vagy vitalizáló, vagy fiatalító, vagy regeneráló kezelést arcon, nyakon, dekoltázson. A kötelezően elvégzendő műveletek megnevezése: letisztítás, kémiai vagy biológiai peeling, elektrokozmetikai eszközök alkalmazása, különböző masszázstechnikák, korszerű hatóanyagokkal készült ampullák, maszkok, pakolások, krémek beillesztése a kezelési folyamatba.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
E) A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép-kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsor a 182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai, a 183-13 Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai, valamint a 184-13 Kozmetikus mester speciális feladatai szakmai követelménymodulok ismereteit kéri számon.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladatok értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak elmélete
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott, komplex tételsorból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai szakmai követelménymodul témaköreinek elméleti vonatkozású részeit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 40 perc)
A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szépségszalon működtetése
A vizsgafeladat ismertetése: Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján)
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Kozmetikus mester

Higiéniai eszközök, tartozékok

X

Egyéni védőfelszerelések

X

Kezelőszék a csoportszámnak megfelelően

X

Munkaszék a csoportszámnak megfelelően

X

Masszázságy

X

Nagyítós lámpa a csoportszámnak megfelelően

X

VIO készülék

X

Iontoforézis készülék

X

Ultrahang készülék

X

Vákuum készülék

X

Microdermabráziós, vagy Hidroabráziós készülék

X

Elektroporációs készülék

X

Rádiofrekvenciás készülék

X

Interferencia készülék/vagy szelektív ingeráramú készülék

X

Soft lézer készülék

X

Termoterápiás készülék

X

Szakszerű munkavégzéshez szükséges textíliák, melyeket a jelölt biztosít

X

A műveletek elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök (kivéve az elektrokozmetikai készülékek és berendezések), melyeket a jelölt biztosít

X

4. Az R2. 2. melléklet „12. LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI” alcím „III. Szakmai követelmények” pont „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:, 015-09 Szépségszalon működtetése, A szakmai követelménymodul tartalma:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőeszközöket-felszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Leltárt készít
Feltölti a készleteket
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket, gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Ismeri és alkalmazza a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vállalkozási formák
D Piackutatás alapjai
C Pénzügy alapjai
C Számvitel alapjai
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei
A Biztonságos munkavégzés feltételei
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai
A Balesetvédelem
A Tűzvédelem
A Közegészségügy
A Veszélyes hulladék kezelése
C Kommunikáció alapjai
C Pszichológiai kultúra
C Etika alapjai
A Szolgáltatásetika
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
A Fogyasztóvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
5 Olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
4 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés”
5. Az R2. 2. melléklete a következő 37–44. alcímekkel egészül ki:
37. AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Elektronikai műszerész

34 522 03

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

Elektronikai technikus

54 523 02

Automatikai technikus

54 523 01

Villamosmérnöki (Bsc, Msc)

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Elektronikai műszerész

5

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

5

Elektronikai technikus

4

Automatikai technikus

4

Villamosmérnöki (Bsc, Msc)

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mester munkaterületének leírása
Az audio- és vizuáltechnikai műszerész mester szakmai tudása és munkatapasztalata birtokában hozzájárul a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához.
Beméri, javítja és karbantartja az audio- és vizuáltechnikai készülékeket, berendezéseket és műszereket.
Megkeresi és megszünteti az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibákat (hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.).
Összeszereli és beállítja az audio- és vizuáltechnikai berendezéseket.
Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel.
Híradástechnikai berendezéseket és rendszereket szerel, üzembe helyez, karbantart és javít.
Alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, valamint a villamos biztonságtechnikai előírásokat.
Intelligens híradástechnikai eszközöket programoz.
Szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretei révén részt vesz a tanulóképzésben és ezzel szakmájuk, hivatásuk továbbörökítésében.
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez.
Villamos kapcsolásokat értelmez.
Villamos méréseket végez.
Mérési jegyzőkönyvet készít.
Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat.
Elektronikai áramköröket épít, üzembe helyez.
Feszültség alá helyezi az áramkört.
Műszaki leírás alapján elvégzi a kívánt beállításokat.
Műszeres hibakeresést végez és irányít.
Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi.
Mikrovezérlőket (PIC-et) használ.
Híradástechnikai rendszereket működtet.
Híradástechnikai rendszereket programoz.
Elektronikai tervező programokat telepít, beállít és használ.
Távvezérléseket alkalmaz, működtet.
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint.
Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat.
2. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Elektronikai műszerész

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Audio- és vizuáltechnikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

154-12

Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése

155-13

Audio- és vizuáltechnikai rendszerek létesítése, üzemeltetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
154-12 Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elektrotechnikai alapismeretek
Elektronikus áramkörök
Villamos gépek biztonságtechnikája
Teljesítményelektronikai áramkörök
Gépelemek
Finommechanikai elemek
Mechanika
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai alapok
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Informatikai angol nyelv
szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
155-13 Audio- és vizuáltechnikai rendszerek létesítése, üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez
Villamos kapcsolási rajzot, kiviteli tervet készít, értelmez, használ
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört
Műszaki leírások alapján elvégzi az előírt beállításokat
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri
Elektronikai áramköröket épít
Beszereli, beülteti a mechanikai és az elektronikai alkatrészeket
Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
Készre szereli és beépíti az áramkört, berendezést
Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat
Feszültség alá helyezi az áramkört
Műszeres hibakeresést végez és irányít
Megkeresi, behatárolja a hibás áramköri alkatrészt, egységet, modult
A hibás áramköri elemet kicseréli
Jegyzőkönyvet készít a javítási munka feladatairól
A kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi
Ellenőrzi a kész berendezés helyes működését
Előírás szerint dokumentálja az elvégzett feladatokat
Dokumentáció alapján hibakeresést végez mérőrendszer útján
Villamos méréseket végez, mérési dokumentációt készít
Teszteli az elektronikai áramkör működösét
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői, szabványos jelölései
Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzok
Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek
Műszeres méréstechnika
A villamos áram hatásai
Elektrotechnikai, elektronikai ismeretek
Digitális technikai ismeretek
Irányítástechnikai ismeretek
Tápegységek, stabilizált tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Teljesítményelektronikai áramkörök
Impulzustechnikai áramkörök
Elektroakusztikai ismeretek
Analóg és digitális hangrögzítés
Rádió és televízió adás- és vételtechnika
Mágneses és digitális képrögzítés
Mikrohullámú és kábeltelevíziós műsorszórás
Speciális videotechnikai eszközök
Mikroprocesszorok, mikrovezérlők
Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
Forrasztási eszközök (állomások) kezelési, használati módjai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Villamos hibafeltárási, hibajavítási eljárások, módszerek, dokumentálás
Mérési jegyzőkönyv
szakmai készségek:
Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Villamos kéziszerszámok kezelése, használata
Forrasztástechnológiai eszközök használata
Mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: Megfelelt minősítésű mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat 1 db tervezési, számítási feladatból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott mesterdolgozatok témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt 10 nappal kell leadni.
Formai követelmények: A/4 oldal, normál margó, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság.
A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri modul építése, mérése és beüzemelése
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki terv, áramköri leírás olvasása, értelmezése, alkatrészek kiválasztása, műveleti sorrend meghatározása.
Áramkör építése kész NYÁK-lemezbe, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése, méréstechnikai vizsgálata, jegyzőkönyv készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelel
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Számolási, áramköri, tervezési feladatok megoldása elektrotechnika, elektronika, digitális technika tananyagból.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
Interaktív vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Mesterdolgozat megvédése
A vizsgafeladat ismertetése: A mesterdolgozat ismertetése, vizsgabizottság előtti megvédése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a „III. Szakmai követelmények” fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61%-100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Audio- és vizuáltechnikai műszerész mester

Kéziszerszámok

X

Kéziműszerek

X

Jelgenerátorok

X

Oszcilloszkóp

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Tápegység

X

Nyomtató

X

Egyéni és csoportos védőfelszerelések, berendezések

X

38. BÁDOGOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Bádogos mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Bádogos mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Bádogos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Bádogos

34 582 02

Ipari szigetelő bádogos

32 582 05

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Bádogos mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Bádogos

5

Ipari szigetelő bádogos

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Bádogos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Bádogos mester munkaterületének leírása
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos homlokzati-, tetőszerkezeti műszaki és részletrajzokat értelmez.
A bádogos munka előkészítéséhez felmérést végez és a kapcsolódó fogadószerkezeteket ellenőrzi
A műszaki és felmérési dokumentációk alapján meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos anyagbeszerzéseket végez, és anyagokat tárol.
Épületbádogos szerkezeti elemeket készít, készíttet, felszerel, beépít és javít.
A bádogos munkák végzését szervezi és irányítja.
Vízgyűjtő-, vízelvezető, szegélyező és burkoló szerkezeteket készít, felszerel és felújít.
Kemény és lágyfedésű tetők bádogos szerkezeteit készíti, felszereli és felújítja.
Korcolt-, léces-, hullám fémlemezfedéseket készít, felszerel és felújít.
Kőműves szerkezetek bádogos fedéseit készíti, felszereli és felújítja.
Hőszigetelt csővezetékek, tartályok, készülékek fémlemez burkolatait készíti és felszereli.
Légtechnikai berendezések légcsatornáit, felméri, idomait készíti és összeszereli.
Torony-, kupolatetők fémlemezfedéseit készíti, felszereli és felújítja.
Bádogos tető- és épületdíszítő elemeket készít, felszerel és felújít.
Bádogosipari műanyagszerkezeteket összeépít, felszerel és felújít.
Maximum 1,5 mm vastag fém síklemezekből fémlemez szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat készít, valamint készíttet.
A bádogos szakmához tartozó bontási munkákat végez, illetve végeztet.
2. A Bádogos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Bádogos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Tetőfedő mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Bádogos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

003-09-1

Építőipari közös feladatok

156-13

Bádogos mester alapfeladatai

157-13

Bádogos mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09-1 Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagmennyiség-meghatározás
Rendelési dokumentumok
Szállítás
Munka megkezdésének feltételei
Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Az elvégzett munka dokumentálása
Hulladékkezelés
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
Elemi számolási készség
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi beszédkészség
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
156-13 Bádogos mester alapfeladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
    Épületbádogos munkákkal kapcsolatos homlokzati-, tetőszerkezeti műszaki és részletrajzokat értelmez
A bádogos munka előkészítéséhez felmérést végez
A műszaki és felmérési dokumentációk alapján meghatározza a szükséges épületbádogos munkák anyagmennyiséget, beszerzi azokat és szakszerűen tárolja
A bádoglemezeken szerkesztést, előrajzolást végez, azok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Kézi és gépi eszközökkel a fémlemezeket hajlítja és korcolja
A bádoglemezek beszegését és peremezését végzi
Csatornaelemeket gyárt, csatornaelemeket csöves és lapos beszegéssel ellátja
Bádoglemez lefolyóelemeket készít
Lemezek leerősítéséhez rögzítést készít
Az alátéthéjazat folyamatosságát és kivezetését ellenőrzi
Rögzítő szegélyes ereszszegélyt, kör alakú áttörésekhez szegélyeket gyárt
Viharlécet gyárt
Kéményszegélyt-kéményburkolatot felmér, gyárt
Tetőkibúvót, tetőbevilágítót gyárt
Bitumenes fedésű tetőben rögzítőszegélyes ereszszegélyt gyárt
Korcolt fedést felmér, korckiosztást készít, anyagot előregyárt, előprofiloz
Eresz-, gerinckialakítást és homlokzati falcsatlakozást kivitelez be- és kiszellőztetéssel
Hajlatcsatlakozást, fal- és oromszegélyeket, tetőáttöréseket felmér és gyárt
Párkányfedéseket felmér, gyárt és felszerel
Táblás fedést, íves fedést felmér, szerkeszt és gyárt
Torony-, és kupolafedést szerkeszt
Gömbutánzatot szerkeszt és gyárt
Négyzet, illetve kör alapú csúcsdíszt, díszes vízgyűjtő üstöt gyárt
Díszes tetőablakot szerkeszt
Gépészeti berendezés illetve légcsatornák burkolatát felméri, szerkeszti
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Bádogozáshoz használt fémek hőtechnikai, épületfizikai és technológiai tulajdonságai
Épületbádogos munkák szakszámításai
A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
Idomanyagok, kötőelemek, kiegészítő elemek
Hosszúság- és területmérés, szögmérés
Bádogos munkák szakszámításai
Felszín, köbtartalom
Bádogos szabványok, szakmai előírások
Méretmegadási módok, szerkesztés
Méret és minőségellenőrzés
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza
Fémlemez-szerkezetek részletrajza
Ábrázolási módok
Anyagvizsgálat
Forrasztószerszámok
Bádogos munkák kéziszerszámai
Lyukasztógépek
Fúrógépek
Él- és ívhajlítógépek
Hornyoló- és göngyölítő gépek
Korckészítőgép
Előprofilozó gépek
Korczáró szerszámok és gépek
Vak(POP)-szegecselőgépek
Fémlemez vágószerszámok
Vágógépek és szerszámok
Kovácsolás, hőkezelés
Fémek képlékeny alakításának eljárásai
A fémek forrasztási, hegesztési, szegecselési és ragasztási eljárásai
Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem változatai
szakmai készségek:
Bádogos szerkezetek-, fémlemez használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak, részletrajzainak készítése, olvasása, értelmezése
Bádogos szakmai számolási készség
Mérő- és bádogos jelölő eszközök használata
Fémlemez megmunkáló szerszámok használata
Bádogosipari szerelő-, bontó eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Terhelhetőség
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem - összpontosítás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
157-13 Bádogos mester feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fémlemezeket átlapolással-, korcolással-, ragasztással-, forrasztással-, vagy szegecseléssel kapcsol össze
Leerősítéshez tartóelemeket ellenőriz, és rögzítést készít
Eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt-kéményburkolatot szerel
Kör alakú áttörésekhez szegélyeket szerel
Kiselemes tetőfedések kiegészítő és biztonsági bádogos szerkezeteit szereli
Korcolt, lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit szereli
Bitumenes fedésű tetők bádogos szerkezeteit szereli
Gumi vagy PVC anyagú tetőfedésnél szegélyezését szereli
Táblás fedés ereszszegélyét-, élgerincét-, áttöréseit kitűzi és szereli
Lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit, szereli
Tetősík ablakszegélyezést-, tetőbevilágítót-, tetőkibúvót szerel
Bitumenes fedésű tetőben rögzítőszegélyes ereszszegélyt szerel
Rögzítőszegélyes ereszszegélyt, falszegélyt, viharlécet és oromszegélyt szerel
Kör alakú áttörésekhez szegélyeket gyárt és szerel
Hajlatcsatlakozást, homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket, teraszszegélyezést és vízelvezetést, ablakszemöldököt-, ablakkönyöklőt, teraszszegélyezést-, vízelvezetést, gömbutánzatot kitűz és szerel
Csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot felszerel
Belső helyzetű csatornát szerkeszt és készít
Vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt felszerel
Az alátéthéjazat folyamatosságát és kivezetését ellenőrzi
Függőleges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli, rögzíti
Homlokzatfedést és aljzatot készít, homlokzatáttörések szegélyezését szereli
Kupola- és toronyfedést készít fémlemezből: sugár-, tükör-, pikkelyfedés
Díszműbádogos szerkezeteket, négyzet és kőralapú csúcsdíszt szerel
Íves fedést kitűzi és elkészíti
Gépészeti berendezés és részelemeinek burkolatait szereli, légcsatornákat és gépészeti csőburkolatok idomait összeszereli
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, hőtechnikai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások, minőségi követelmények
Bádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Vízszigetelés és hőszigetelés
Tetőszerkezetek, tetőformák
Tetőfedő technológiák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ács, kőműves, tetőfedő, hőszigetelő, lakatos munkák
Állványozás
Fedél- és födémszerkezetek
Bádogos szerelő- és bontó szerszámok
Bádogos munka segédeszközei
A fémek forrasztási, hegesztési, szegecselési és ragasztási eljárásai
Forrasztószerszámok
Sűrített levegős és patronos szögbelövő gépek
Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek készítése, szerelése, felújítása
Kemény és lágy fedésű tetők bádogos szerkezeteinek készítése, szerelése, felújítása
Vonalas bádogos szerkezetek készítése, szerelése, felújítása
Használati és berendezési tárgyak, fémlemez-szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
Korcolt, szalagfedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Lécbetétes fedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Táblás fedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Íves fémlemezfedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Tető kiegészítő szerkezetek és biztonsági felszerelések szerelése
Korcolt homlokzatfedés készítése, szerelése, felújítása
Teraszszegélyezések készítése, szerelése, felújítása
Tető- és épületdíszítő bádogos munkák készítése, felújítása
Hőszigetelt csővezetékek, tartályok, készülékek fémlemezburkolatának készítése, szerelése
szakmai készségek:
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tető-, homlokzati-, szerkezeti-, bádogos csomóponti rajzok, rajzjelölések olvasása
Fémlemez megmunkáló kisgépek használata
Tetőfedési, faipari kisgépek és kéziszerszámok használata
Forrasztóeszközök használata
Bádogos mérő- és ellenőrző eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kézügyesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek elkészítése, melynek témáját önállóan választja meg. Ez lehet vízgyűjtőüst, csúcsdísz, több betétes hattyúnyak állókorccal, több betétes félkörszelvényű függő ereszcsatorna szöglet, ívcső, átmeneti idom, manzardablak makettje, virágtartó, cikkelyes gömb, kúpos nadrágcsőidom, több betétes kúpos ívcső, stb.
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A mesterremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A mestervizsga megkezdése előtt a mesterjelöltet munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
A vizsgázó saját kézi szerszámait használhatja, ha azok a munkavédelmi feltételeknek megfelelnek.
A vizsgafeladat megnevezése: Bádogos szerkezet szabása, összeállítása
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsgafeladat húzását követően a következő bádogos szerkezetek valamelyikének előrajzolását, szabását, összeállítását végezze el: különböző szelvényű cső- vagy csatornaelemek hossztoldás (korcolással és forrasztással egyaránt); tetődísz, vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek készítése; bádogos vonalas szerkezeti elemek készítése; állókorcbetétes szalagfedés áttörésekkel; fémlemezfedés tető modellen.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, és 71-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex bádogos munkák írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki dokumentáció alapján a megadott bádogos munkákhoz szabási tervek készítése és anyagszükséglet számítása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex bádogos munkák szóbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a „III. Szakmai követelmények” fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61%-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz és felszerelésjegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Bádogos mester

Anyagmozgató eszközök

X

Mérőeszközök

X

Jelölőeszközök

X

Forrasztóeszközök

X

Lemezollók

X

Fogók

X

Kalapácsok

X

Vak (POP) - szegecselő gép

X

Él- és ívhajlítógépek

X

Hornyoló- és göngyölítőgépek

X

Korckészítő gép

X

Elektromos kézi kisgépek

X

Fémipari kéziszerszámok

X

Szerelőszerszámok

X

Telepített lemezmegmunkáló gépek, felszerelések

X

Műszaki dokumentáció

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Nyomtató

X

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

Anyagmozgató gépek, eszközök

X

Szerelő- és bontószerszámok

X

Lemezmegmunkáló szerszámok

X

39. CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A CNC gépkezelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

CNC gépkezelő

35 521 01

Gépgyátástechnológiai technikus

54 521 03

Gépi forgácsoló

34 521 03

Ipari gépész

34 521 04

Szerszámkészítő

34 521 10

Gépészmérnök (BSc, MSc)

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

CNC gépkezelő

5 év

Gépgyátástechnológiai technikus

4 év

Gépi forgácsoló

5 év

Ipari gépész

5 év

Szerszámkészítő

5 év

Gépészmérnök

4 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A CNC gépkezelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A CNC gépkezelő mester munkaterületének leírása
A különböző forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli és beállítja a forgácsoló gépeket.
Kiválasztja a megfelelő forgácsoló szerszámokat és beállítja a forgácsolási paramétereket.
Forgácsolt alkatrészeket gyárt különböző működési elvű forgácsoló gépeken.
Összetett alkatrészeket készít, finom felületi megmunkálást végez.
CNC gépet kezel, új munkadarab legyártását programozza, egyszerű és összetett megmunkáló programokat készít.
Bonyolult megmunkáló programot betölt külső forrásból.
CAD szoftver segítségével parametrikus testmodellt készít, CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export), CAD-rendszerből adatokat vesz át CAM-rendszerbe.
CAM programot optimalizál CNC gépre, CAM-szoftvert kezel, szimulációt végez.
Meghatározza a szerszám és gépszükségletet, az optimális technológiai adatokat, megmunkálási ráhagyásokat, műveleti tűréseket.
Geometriai méréseket végez, alak és helyzettűréseket ellenőriz, alkatrésztől függő önellenőrzést végez.
Anyagvizsgálatokat végez, anyagbizonylatokat ellenőriz.
A gyártás során felhasznált anyagok, segédanyagok, ellenőrzését végzi.
A gyártás során felhasznált gépek, mérőeszközök műszaki paramétereinek folyamatos ellenőrzését végzi.
A géprajz, valamint a gépgyártástechnológia jelképes ábrázolásait alkalmazza.
Technológiai dokumentációt (műveletterv, műveleti sorrendterv, szerszámterv, felfogási terv, ellenőrzési utasítás stb.) készít.
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, azok jogi hátterét.
Gyakorlati képzést folytató intézményeknél gyakorlati oktatást végez.
2. A CNC gépkezelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A CNC gépkezelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Gépi forgácsoló mester

Szerszámkészítő mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A CNC gépkezelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

081-12-1

Baleset, tűz és környezetvédelmi feladatok

082-12-1

Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

158-13

Általános gépészeti és gépi forgácsolás technológiai feladatok

159-13

CNC forgácsolási és üzemviteli feladatok

160-13

Informatikai és CAD-CAM ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
081-12-1 Baleset, tűz és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka, baleset, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára vonatkozó előírásokat.
Betartja a forgácsoló gépek biztonságtechnikai előírásait.
Ismeri és alkalmazza a baleset, tűz- és környezetvédelmi feladatokkal járó dokumentációt.
Ismeri a munka-, tűz-, környezetvédelmi szervezeteket.
Részt vesz a munka, tűz és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait.
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Környezetvédelmi ismeretek
Tűzvédelmi ismeretek
Gépi forgácsolási és munkabiztonsági ismeretek
Elsősegély nyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai
szakmai készségek:
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Gépi forgácsolás biztonságtechnikai ismereteinek alkalmazása
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
082-12-1 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános anyagvizsgálatokat végez.
Ellenőrizi az anyagok minőségét.
A munkához anyagot, anyagminőséget rendel.
Ellenőrzi a kész munkadarabok minőségét.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik
Iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfémötvözetek
Szabványos színesfémötvözetek
Anyagvizsgálatok
Mérés optikai mérőeszközökkel
Mérés idomszerekkel
Felületi érdesség mérése
Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése
szakmai készségek:
Műszaki táblázatok kezelése
Roncsolásos anyagvizsgálatok
Roncsolás mentes anyagvizsgálatok
Technológiai vizsgálatok
Összetett méret, alak és helyzetmérés
Mérési jegyzőkönyv készítése
Személyes kompetenciák:
Tapintás
Pontosság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
158-13     Általános gépészeti és gépi forgácsolás technológiai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza a munka tárgyára vonatkozó dokumentumokat.
Tanulmányozza a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt.
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít.
Gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal, kézi kisgépes eljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.
Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok
Műszaki ábrázolás szabályai
Diagramok készítésének szabályai
Szabványok szerepe
Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) tartalmi előírásai
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás tartalma, szerkezete
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Kézi és kisgépes forgácsolás
Érintésvédelmi alapismeretek
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
Szerszámok, kézi gépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Szabványhasználati ismeretek
Minőségbiztosítási alapismeretek
szakmai készségek:
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése, készítése
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Gépipari mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
159-13 CNC forgácsolási és üzemviteli feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a munkavégzést, felméri a feladatokat.
Ellenőrzi a CNC gép működőképességét.
Ellenőrzi az energiaellátó-, a hűtő- és kenő rendszert.
Ellenőrzi a gép mérőrendszerét, a védőberendezéseket, megmunkáló szerszámokat.
Ellenőrzi a következő értéktárak adatait: szerszámkorrekció, kopáskorrekció, nullponttároló, nullpont eltolás.
Ellenőrzi a CNC megmunkálási programot, ha szükséges módosításokat végez.
A korrekciózás helyességét méréssel ellenőrzi.
Bonyolult megmunkáló programot betölt külső forrásból.
CAM programot optimalizál CNC gépre.
CNC-gépet beállítja az új munkadarab gyártására.
Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.
Meghatározza az optimális technológiai adatokat.
Megmunkálási ráhagyásokat, műveleti tűréseket határoz meg.
Automatizált gépeket kezel, felügyel.
Az alkatrészeken összetett méréseket végez.
Munkadarab adagolót programoz, kezel.
Összetett CNC-programot készít.
Program készítése során automata számítási funkciókat használ.
Ismeri és alkalmazza a paraméteres programozás alapjait.
Figyelemmel kíséri, ellenőrzi a CNC-gép működőképességét, dokumentálja azt.
Gondoskodik a folyamatos termeléshez szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, rendelkezésre állásáról.
Folyamatképesség vizsgálatot végez.
Javítási feladatok során a karbantartóval együttműködik, karbantartási feladatokat végez.
Robotkarokat, munkadarab elkapót programoz, kezel.
Dokumentációs tevékenységeket lát el (mérőlapok, gyártáskísérő lapok, karbantartási bárcák).
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Gépészeti ábrázolás szabályai
Gépelemek jelképes ábrázolása
Méretháló felépítése, tűrés, illesztés, felületi érdesség megadása
Alak és helyzettűrések megadása
Szerszámválasztás katalógusból
CNC szerszámgépek fő egységei és felépítése
Szerszámgépek mérőrendszere, pozicionálás
Szerszámtartók, szerszámbefogók, szerszámcserélők
Vezérlések típusai, programnyelvek
Védő-, hűtő-, kenő- és energiaellátási rendszer
Koordináta rendszerek, koordináta transzformációk
Nullponteltolás, nullponttárolók
Szerszámkorrekciózás
CNC programok felépítése
Technológiai információk programozása, programok készítése
CNC megmunkáló gép kezelőelemeinek ismerete
Szerszámok befogása
Üzemmódok, beállítások
Manuális programkészítés és ellenőrzés
Munkadarab gyártása
Program megszakítás, indítás, korrekciózás, nullpont meghatározás, nullpont eltolás
Szerszámbemérés, szerszámkorrekció, kopáskorrekció
Soros adatátviteli rendszer alkalmazása
Ciklusok alkalmazása, összetett ciklusok
Alprogramok alkalmazása
Minőségirányítási rendszerek dokumentumai, rajzi mérőpontok ábrázolása
A gyártás minőségtanúsítása
szakmai készségek:
Számítógépes programok használata
Kéziszerszámok használata
Szerszámgépek kezelése és programozása
Pozícionálás, szerszám bemérés, korrekciók és grafikus ellenőrzés
Folyamatképesség vizsgálat
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Döntésképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
160-13 Informatikai és CAD-CAM ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fájl típusokkal dolgozik
Alapvető adatfeldolgozási algoritmusokat használ
Számítógépes tervezői környezetet használ
Tárolja, gyűjti, kezeli és elemzi az információkat
Elvégzi az alkalmazott CAD-CAM-program installálását
Parametrikus testmodellezést alkalmaz
Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat
CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket
CAD-rendszerből átveszi CAM-rendszerbe a 2D/3D geometriai adatokat
Kezeli a CAD-CAM-szoftvert
Értelmezi a kapott CNC-programot
Teszteli a CAM-rendszerrel elkészített CNC programot
CNC-s technológiai dokumentációt készít
Meghatározza a megmunkálandó alkatrész adatait
Meghatározza a megmunkálási folyamatot
Gyártási eljárásokat választ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
CAD-rendszerek alapelvei
CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Információkezelés alapfogalmai
CAM fogalma, jellemzői
CAM-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
CAM-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Anyagminőségi jellemzők
Alkatrészek, megmunkálási folyamatok
Gyártási eljárások
szakmai készségek:
Műszaki rajz értelmezése, készítése
ECDL CAD
ECDL Képszerkesztés
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram értelmezése, készítése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval.
A mesterremekek és az ehhez kapcsolódó teljes dokumentációk leadásának határideje a vizsga megkezdése előtt 10 nap (nyomtatott és elektronikus formában).
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A mesterremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelés, felszerszámozás, CNC-programozás, program bevitel, tesztelés
A vizsgafeladat ismertetése: Kiadott műszaki dokumentációk alapján a rendelkezésre álló CNC forgácsoló gép felszerszámozása, az alkatrészprogramok bevitele, az alkatrészek legyártása, illetve az alkatrészek összeszerelése.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg;, 61-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Adott alkatrészhez CNC program írása. CNC forgácsoló berendezéseknek üzemeltetésével, beállításával, kapcsolatos dokumentáció készítése, számítási feladatok elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: CNC-forgácsolás technológiája, gépei, berendezései
A vizsgafeladat ismertetése: Vezérléstől független alapfogalmak és a CNC technikához kapcsolódó technikai információk ismeretének bemutatása, a DIN 66025 szabványban leírtak alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

CNC gépkezelő mester

Daraboló-, eszterga-, marógépek, fúrógépek

X

Köszörű-, finomfelület megmunkáló gépek

X

Befogó-, menesztő készülékek

X

Forgácsoló szerszámok

X

Kisgépek

X

Kézi szerszámok (szerelési eszközök, sorjázó szerszámok)

X

Mérőeszközök, idomszerek (hitelesített)

X

Koordináta mérőgép

X

Érdesség mérő

X

Digitális mérőeszközök (SPC)

X

Külső szerszámbemérő

X

Jelölő eszközök

X

Hűtő- és kenőanyagok

X

Kollektív és egyéni védőfelszerelések

X

CNC esztergagép

X

CNC marógép

X

CNC köszörűgép

X

CNC megmunkáló központ

X

Szerszámbemérő gép

X

Szakirodalom

X

Hűtés-kenés berendezései

X

Forgácseltávolító rendszer

X

Számítógép konfiguráció

X

Tervező szoftver (CAD)

X

Szimulációs szoftver (CAM)

X

40. FEHÉRNEMŰ-KÉSZÍTŐ ÉS KÖTÖTTÁRU ÖSSZEÁLLÍTÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

34 542 03

Női szabó

34 542 06

Férfiszabó

34 542 04

Ruhaipari technikus

54 542 02

Könnyűipari mérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

3 év

Női szabó

5 év

Férfiszabó

5 év

Ruhaipari technikus

4 év

Könnyűipari mérnök

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mester munkaterületének leírása
Fehérnemű és kötöttáru divatirányzatok folyamatos követésével, alkati sajátosságok figyelembe vételével öltözködési tanácsadást végez
A szakma aktuális technológiai változásait folyamatosan figyelemmel kíséri
Különböző fazonú női és férfi fehérneműeket, kötőipari termékeket készít különféle alapanyagú szövött és kötött, hurkolt kelmékből egyedi vagy sorozatgyártásban
A megrendelő igénye alapján vagy divatlapból kiválasztja a modellt a felhasználandó anyag tulajdonságainak figyelembevételével
Mérettáblázat vagy méretvétel alapján megszerkeszti az alapmintákat, modellezéseket végez, szabásmintákat, sablonokat készít, szériáz
Textilipari alap- és kellékanyagokat kiválaszt és használ
Kötőipari alap- és kellékanyagokat kiválaszt és használ
Különböző finomságú és kötésszerkezetű anyagot használ
Különböző szabászati műveleteket elvégez
A szabászati eszközöket használja, a szabászgépeket működteti, üzemelteti
A gyártástechnológiát szervezi és irányítja
Ragasztó-bevonatos és hagyományos közbéleléses technológiát alkalmaz
Különböző varrástípusokat és méretjellemzőket alkalmaz
Nedves-hőmegmunkálási eljárásokat végez
Megfelelően üzemelteti a gyártástechnológiának megfelelően az alapvető és speciális gépeket
Alkalmazza a készítésre és a késztermékre vonatkozó minőségi előírásokat
Árkalkulációt készít a fehérneműhöz és kötöttáruhoz
Kezeli a minőségi kifogásokat és fogyasztóvédelmi panaszokat
A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat betartja
A pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályát betartja
Marketingmunkát végez
2. A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Női szabó mester

Férfiszabó mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

117-12

Ruhaipari alap- és kellékanyagok felhasználása

118-12

Ruházati termékek gyártmánytervezése

119-12

Ruházati termékek összeállítása

165-13

Fehérnemű termékek készítése

166-13

Kötöttáru termékek összeállítása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
117-12 Ruhaipari alap- és kellékanyagok felhasználása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszerezi és csoportosítja a textilipari nyersanyagokat
Elvégzi az egyszerűbb textilipari nyersanyagvizsgálatokat
Meghatározza a ruházati textíliák fajtáit alapanyaguk szerint
Meghatározza a ruházati textíliák fajtáit gyártástechnológiájuk és kikészítésük szerint
Alkalmazza a ruházati textíliákat és kellékeket feldolgozhatóságuk és kezelhetőségük szerint
Rendszerezi a különféle textíliákat összedolgozhatóságuk szerint
Kiválasztja a fazonhoz megfelelő alapanyagot és kelléket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Textilipari szálasanyagok fajtái, tulajdonságai
A fonalak és cérnák fajtái, tulajdonságaik és felhasználásuk összefüggése az alapanyagokkal
Ruhaipari textíliák fajtái és tulajdonságai nyersanyaguk szerint
A textíliák felületi struktúrája és szerkezetének összefüggése a feldolgozással
A ruhaipari textíliák felhasználási területei a női ruházati cikkek készítésében
Anyagösszetétel vizsgálat lehetőségei
Anyagvizsgálati eszközök biztonságtechnikája
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Jelképek szimbólumok, kezelési utasítások értelmezése
Anyagvizsgálati jegyzőkönyvek értelmezése, készítése
Egyszerű anyagvizsgálati módszerek és eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Tapintás
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
118-12 Ruházati termékek gyártmánytervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz, alkalmazza a levett méreteket
Modellrajzot, gyártmányrajzot készít, tanácsot ad a modell kiválasztásához
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Anyagszükségletet számol
Alapmintát készít
Alapmintát modellez a megrendelő igénye szerint
Szabásmintát és szériát készít
Felfektetési rajzot készít
Terítékrajzot készít
Meghatározza a termékkészítés műveleti sorrendjét
Műszaki dokumentációt készít
Alkatrészeket szab
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
Alapszabásminták szerkesztése, modellezése, szériázása
Anyagmennyiség meghatározása
Szakmai számítások
Felfektetés és a szabás módja
Hulladékkezelés szabályai
Szabászeszközök használata
Műveleti, technológiai utasítások
Gyártás-előkészítő programok
szakmai készségek:
Ruhaipari tervező program alkalmazása
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Idegen nyelvű szakmai kifejezések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
119-12 Ruházati termékek összeállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz különféle ruhaipari termékek készítéséhez
Alkalmazza a mért méreteket
Beazonosítja a mért méreteket
Kiválasztja a mért adatok alapján a méretnagyságot a nyers és kész mérettáblázatból
Értelmezi a különböző ruhaipari ábrázolási módokat
Elkészíti és szakszerűen használja a szabásmintákat a felfektetésnél
Felismeri és értelmezi az alap- és kellékanyagok feldolgozási tulajdonságait
Kiválasztja a szabás módját
Elvégzi a szabást
Elvégzi a szabászati jelöléseket leigazító minták segítségével
Működteti a ragasztó és vasaló berendezéseket
Felismeri a kiszabott alkatrészeket
Elkészíti és használja a jelölősablonokat
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket a rendelkezésre bocsátott műszaki leírás alapján
Használja a huroköltésű és speciális varrógépeket
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges terület rendjéről, tisztaságáról és környezetvédelmi előírásainak betartásáról
Betartja a gépek, berendezések munkavédelmi előírásait, használja a védőeszközöket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Méretvétel különböző ruházati termékekhez
Mérettáblázatok, méretjelölések
Méretnagyság beazonosítás
Szabásminta, leigazító minta és jelölőminta készítés
Alap- és kellékanyagok tulajdonságai
Műszaki leírás készítés, értelmezés
Terítés, felfektetés, szabás
Ragasztás technológia
Vasalás technológia
Alkatrészek összeállítása
Gépek biztonságtechnikája
Védőeszközök fajtái
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Gépi szabászat eszközeinek működtetése
Kézi szabáseszközök használata
Gyorsvarrógépek és speciál gépek működtetése
Kézi varróeszközök használata
Vasalók és ragasztóprések működtetése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
165-13 Fehérnemű termékek készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vevői igények felmérésével kapcsolatos feladatokat ellát
Felveszi a megrendelést egyedi vagy sorozatgyártáshoz
Árkalkulációt készít, fazont és alapanyagot ajánl
Méretet vesz, mérettáblázatot használ
Elkészíti az alapmintákat, modellezést, szériázást végez
Fehérnemű termékeket szab
Meghatározza az elkészítés módját, a technológiai sorrendet
Fehérnemű termék előkészítő műveleteit végzi
Egyedi megrendelés esetén a terméket első, második próbára elkészíti
Elvégzi a próbákat
A szükséges műveletek végzésén kívül a különféle alkatokra jellemző leigazítás műveletét elvégzi
Fehérnemű termék összeállító műveleteit végzi
Termék befejezési műveleteit elvégzi
A termék elkészítése során szükséges speciális gépek alkalmazásának, alapvető beállításait elvégzi
Elkészíti a végleges varratokat
Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat
Befejezi a fehérnemű terméket
Az elkészült termék minőségét ellenőrzi
Elkészíti a számlát
Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Fehérnemű divatirányzatok ismerete
Szerkesztési, modellezési ismeretek
Fehérnemű alap- és kellékanyagai
Méretvétel szabályai
Szabás módjai
Fehérnemű munkaműveletei, technológiai sorrendje
Próba szempontjai
Jelölések ismerete
Árkalkuláció készítés tartalmi elemei
Munka- és környezetvédelmi szabályok
Minőségi követelmények
Fogyasztóvédelmi szabályok
Számla alaki és tartalmi követelményei
szakmai készségek:
Kézi és gépi varrás eszközeinek használata
Kézi és gépi szabászeszközök használata
Speciál és automata gépek működtetése
Vasalók, vasalóprések működtetése
Gyártástechnológiák értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
166-13 Kötöttáru termékek összeállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Marketing feladatokat végez
Felveszi a megrendelést egyedi vagy sorozatgyártáshoz
Árkalkulációt készít, fazont és alapanyagot ajánl
Szakszerű méretet vesz, mérettáblázatot használ
Elkészíti az alapmintát, modellezést, szériázást végez
Kötöttáru terméket szab
Meghatározza a kötött termék elkészítés módját, a technológiai sorrendet
Kötöttáru termék előkészítő műveleteit végzi
Egyedi megrendelés esetén összeállítja próbára a kötöttáru terméket
Elvégzi a próbát
Elvégzi a leigazításokat, átalakításokat az egyedi méretjellemzők alapján
Elvégzi a szabásmintán a leigazításoknak megfelelő átalakítást
Elkészíti a végleges varratokat
Szélt eldolgozza
Termék befejezési műveleteit elvégzi
A termék elkészítése során szükséges speciális gépek alkalmazásának, alapvető beállításait elvégzi
Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat
Befejezi a kötöttáru terméket
Meggyőződik a termék minőségéről
Elkészíti a számlát
Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kötöttáru divatirányzatok ismerete
Kötöttáruk alap- és kellékanyagai
Méretvétel szabályai
Árkalkuláció készítés tartalmi elemei
Szerkesztési, modellezési ismeretek
Szabás módjai
Kötöttáruk munkaműveletei, technológiai sorrendje
Próba szempontjai
Jelölések ismerete
Munka- és környezetvédelmi szabályok
Minőségi követelmények
Fogyasztóvédelmi szabályok
Számla alaki és tartalmi követelményei
szakmai készségek:
Kézi és gépi varrás eszközeinek használata
Kézi és gépi szabászeszközök használata
Speciál és automata gépek működtetése
Vasalók, vasalóprések működtetése
Gyártástechnológiák értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremekek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes gyártástechnológiai dokumentációval.
A mesterremekek egyeztetése a vizsgabizottsággal, a mestervizsga szakmai vizsgarészének megkezdése előtt 90 nap.
A mesterremekek és az ehhez kapcsolódó teljes gyártástechnológiai dokumentációk leadásának határideje a vizsga megkezdése előtt 10 nap (nyomtatott és elektronikus formában).
Mesterremekek:
A) A mesterremek fehérnemű készítő termék: fűző, body, fürdőruha, hálóing, köntös, szabadidő ruha.
A gyártástechnológiai dokumentációk értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
A mesterremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
B) A mesterremek kötöttáru összeállító termék: kardigán, kabát, ruha, szoknya, pulóver, kötött együttes
A gyártástechnológiai dokumentációk értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
A mesterremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fehérnemű termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Véletlenszerűen választott modellrajz alapján fehérnemű termék modellezése készen kapott alapszabásminta segítségével.
Szabásminták felfektetése, szabása, kellékanyagok szabása.
Fehérnemű termék elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 270 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kötöttáru termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Véletlenszerűen választott modellrajz alapján kötött ruházati termék modellezése készen kapott alapszabásminta segítségével.
Szabásminták felfektetése, szabása, kellékanyagok szabása.
Kötöttáru termék elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító iparban alkalmazott fehérnemű és kötöttáru alapanyagok feldolgozhatóságát befolyásoló fizikai és kémiai tulajdonságok.
Gyártmány- vagy modellrajzok alapján szabásminta készítése.
Gyártmány- vagy modellrajzok alapján műszaki dokumentáció készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsga remekek gyártástechnológiai dokumentációjának bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Az elkészített és leadott méretes fehérnemű és kötöttáru termék gyártástechnológiai dokumentációjának ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fehérnemű és kötöttáru cikktechnológiája
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a következő témaköröket tartalmazza: Fehérnemű és kötöttáru cikktechnológiája (munka- és környezetvédelmi szabályok, minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi ismeret)
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
C) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító mester

Szabászasztal

X

Tároló szekrények vagy polcok

X

Számítógép és perifériái

X

Terítékleszorító csipeszek

X

Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó stb.)

X

Mérő-, jelölő- és rajzeszközök

X

Szabásmintapapír

X

Kézi varróeszközök

X

Huroköltésű ipari varrógép

X

Láncöltésű varrógép

X

Szegővarrógép (interlock)

X

Láncoló gép

X

Egyenes gomblyukvarrógép

X

Fedővarrógép

X

Cikcakk varrógép

X

Különböző varrógép apparátok

X

Vasalóállvány

X

Hőfokszabályzós kézi vasaló

X

Gőzvasaló

X

Vasalóprés

X

Síkragasztó prés

X

Segédeszközök (vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.)

X

Szakkönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok

X

Mikroszkóp, lupe, bontótű

X

Próba tükör

X

Próbababa

X

Terméktároló állvány, vállfával

X

41. IPARI ALPINISTA MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. Az Ipari alpinista mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. Az Ipari alpinista mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az Ipari alpinista mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Ipari alpinista

32 582 04

További feltétel: A mestervizsgára jelentkezőnek az Ipari alpinista végzettséggel egyidejűleg Munkavédelmi technikusi végzettséggel is rendelkeznie kell.
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. Az Ipari alpinista mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Ipari alpinista

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. Az Ipari alpinista mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. Az Ipari alpinista mester munkaterületének leírása
Előkészíti a munkafolyamatot
Tanulmányozza a terveket, meggyőződik azok kivitelezhetőségéről
Tanulmányozza – szükség esetén elkészíti, kiegészíti – a munkavédelmi dokumentumokat
Erőhatásokat, terhelhetőségeket értékel, meghatározza és kiépíti, építteti a biztosító és ereszkedő pontokat
Zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozog (be- vagy lezuhanásveszélyes környezetben)
Munkautasítást készít, vagy a meglévő munkautasítást jóváhagyja
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket, munkavezetőt(ket) jelöl ki
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét
Munkát, vagy sport, illetve szabadidős tevékenységet végző személyt, személyeket irányít, mozgat, biztosít, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával, munkautasítást, üzemeltetési szabályzatot készít
Kiépíti, kiépítteti a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, helyszínt, a lezuhanás elleni védelem folyamatos fenntartása mellett
Emelési feladatoknál meghatározza a szükséges eszközöket és technológiát
Elemzi a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztja a legoptimálisabb megoldást
Mentési tervet készít, végrehajtja vagy irányítja a mentést
Elvégzi, elvégezteti a befejező munkálatokat
Gyakorlati oktatást tart
Értékeli és minősíti a végzett munkát, gyakorlati oktatást
Dokumentációt vezet, ellenőriz
2. Az Ipari alpinista mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Ipari alpinista mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Ipari alpinista megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

167-13

Kötéltechnika

168-13

Ipari feladatok kötéltechnikával

169-13

Szabadidős sportok kötéltechnikája

170-13

Kötéltechnika alkalmazása mentés során

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
167-13 Kötéltechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a dolgozók felszerelését, segít kiválasztani a megfelelő mennyiségű és minőségű eszközt
Meghatározza és egyértelművé teszi a kommunikációs csatornákat, jelzéseket
Kiválasztja az egyéni védőeszközöket, figyelembe véve azok együtt használhatóságát
Felszereli önmagát a munkavégzéshez szükséges kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
Meghatározza a kötélrögzítési pontokat
Kötélrögzítési pontokat helyez el, illetve beköti a köteleket az előkészített pontokhoz (standépítés)
Kiépíti a visszafutás gátló rendszert, ha szükséges
Klasszikus és modern előlmászó technika alkalmazásával eléri a munkaterületet (társbiztosítás segítségével)
Függőleges és/vagy függőlegestől eltérő szögű kötélen leereszkedik vagy felmászik a munkaterülethez és elvégzi a munkát
Függőleges és/vagy függőlegestől eltérő átszereléssel közelíti meg a munkaterületet
A munkaterületnek és alkalmazott kötéltechnikának megfelelő mentési tervet készít, amelyet ismertet az ott dolgozókkal
Vészhelyzeti tervet készít, kész tervet ellenőriz és jóváhagy
Ismerteti az elsősegélynyújtás módját, meghatározza az elsősegélynyújtó anyagok tárolási helyét
Emelési feladatoknál meghatározza a szükséges eszközöket és technológiát
Emelési tervet készít a várható terhelések figyelembevételével
Gépi vagy kézi erővel emelést, mozgatást végez
A munkaterület ismeretében kockázatértékelést készít
Folyamatos ellenőrzés alatt tartja a veszélyesnek ítélt területet, munkafolyamatot
Meghatározza a lezuhanás megelőzésére alkalmas módszert
Elkészíti a munkafeladat ellátásához szükséges egyéni védőeszköz juttatási rendet
Ellenőrzi az egyéni védőeszköz bevizsgálási jegyzőkönyvet
Elvégzi és dokumentálja az általános és speciális munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást
Gondoskodik a munkaterület eredeti állapotának a visszaállításáról
A területet tisztán hagyja ott, mindent dokumentál vagy ellenőrzi a dokumentációkat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Alpintechnikában használatos eszközök, tárgyak, felszerelések és azok minőségbiztosítási rendszere
A felhasznált technológia és anyagok ismerete
Környezet és tűzvédelmi szempontok ismerete, betartatásuk
Ereszkedő- és biztosítóállás szilárdságának megállapítása
A mindenkori hatályos jogszabályi alapok
Egyéni és kollektív védőeszközök működésének módjai, használatuk
Kommunikációs eszközök (hang és fényjelek)
Felszerelés használati (biztosítási, ereszkedési, eresztési stb.) technikák
Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzatban felsorolt, meghatározott és elfogadott eszközök
Anyag- és gyártástechnológia
Tipikus hibák
Munkavállalói alapok
szakmai készségek:
Alpintechnikai felszerelések alkalmazása, az alkalmazás irányítása
Mentési módszerek, elsősegélynyújtás
Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése
Teher- és személymozgatás módszereinek alkalmazása, az alkalmazás irányítása
Szakmai nyelvezet ismerete, zártnyelv használata
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Szervezőkészség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kommunikáció
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség,
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
168-13 Ipari feladatok kötéltechnikával
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza a terveket, meggyőződik azok kivitelezhetőségéről
Átveszi a munkaterületet, egyeztet a partnerekkel
Beszerzi, beszerezteti a munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyeket
Konzultál a munkavezetővel a szükséges védőeszközök, szerszámok, anyagok helyszínre szállításának üteméről
Előkészíti, biztosítja a mentéshez, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, anyagokat
Mentési tervet készít, a meglévőt ellenőrzi, jóváhagyja
A mentési tervet és az elsősegély helyét és a kommunikációs feladatokat ismerteti a dolgozókkal
Gondoskodik a munkaterület alatti terület biztonságáról
Koordinálja tevékenységét a munkaterületen dolgozó többi szakemberrel
Tájékozódik és alkalmazkodik az időjárás változáshoz
Segédeszközök és munkaeszközök segítségével megközelíti a munkaterületet (kötéltechnikai eszközök, daru, kosaras emelő, mozgatható állvány, csörlők)
Elvégzi a szükséges munkát, munkafeladatot
A munkavédelmi dokumentumok szerint elvégzi a vállalt feladatot
A munkavégzés alatt folyamatosan ellenőrzi a szükséges biztosítás meglétét
A veszélyes munkaterületen tartózkodás alatt folyamatosan kontroll alatt tartja a lezuhanás ellen védő rendszert
Gondoskodik, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá a kiépített biztosító és ereszkedő rendszerhez
A munka megkezdésekor és befejeztével a felszerelések ellenőrzésére felhívja a dolgozók figyelmét
A sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszközöket cseréli vagy cserélteti
A Biztonsági Szabályzat szerinti gyakorisággal meggyőződik a felszerelések állapotáról és azt dokumentálja
Nyilvántartja az egyéni védőeszköz juttatási rendet és az egyéni védőeszköz időszakos bevizsgálási jegyzőkönyvet
Figyelembe veszi a gyártói ajánlásokat, mind a használatra, mind a tárolásra vonatkozóan
Az ajánlások, állásfoglalások szerint tartja karban a felszereléseit
A munka elvégzését követően a munkaterületet tisztán és kifogástalan állapotban adja át
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A mindenkori hatályos Ipari alpintechnikai biztonsági szabályzat
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Építészeti tervrajz alapjai
Alpintechnikában használatos eszközök, tárgyak, felszerelések
Felszerelés használati, biztosítási, ereszkedési, eresztési és mászási technikák
Nemzetközi előírások és rendeletek
Anyag- és gyártástechnológia
Környezetvédelem
Munkavállalói alapok
szakmai készségek:
Alpintechnikai felszerelések használata
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Elemi szintű számítógép-használat
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önfegyelem
Precizitás
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzus készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
169-13 Szabadidős sportok kötéltechnikája
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a sporttevékenység jellegéről és a résztvevők várható összetételéről
Felkészíti a dolgozókat a várható feladatokra
Meghatározza a kommunikáció módját, fajtáit
Kiépíti vagy kiépítteti a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett
Munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt irányít, leereszt, mozgat, biztosít, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával
Felméri a résztvevők fizikai és mentális állapotát
Ismerteti a feladatot, felkészíti a résztvevőket
Kiválasztja a személyre szabott felszereléseket a résztvevők számára
Gondoskodik a résztvevők beöltöztetéséről, kezelési ismertetőt tart
Bemutatja a feladatot a résztvevőknek
Elindítja és folyamatosan ellenőrzi a feladat végrehajtását
Gondoskodik a pálya összes szakaszán az ellenőrzés folyamatosságáról
Leszereli a résztvevőkről az eszközöket
Lebontja a pályát, a helyszínt és a környezetét az eredeti állapotába visszaállítja
Mentési tervet készít
A speciális mentési feladatokat betanítja, bemutatja, begyakoroltatja
A mentéshez szükséges eszközöket összeállítja, megfelelő helyen deponálja
Szükség esetén lementi a résztvevőket a pályáról
Elvégzi és elvégezteti a szükséges létesítmény- és felszerelés vizsgálatokat
Gondoskodik a szükséges szakmai körülmények biztosításáról (pályaszabályzat, mentési terv, üzemeltetési szabályzat)
Kezeli és vezeti a szükséges üzembe helyezési- és üzemeltetési dokumentációkat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Alpintechnikával támogatható szabadidős tevékenységek
Kötéltechnikai ismereteket kívánó sporttevékenységek
A mindenkori hatályos Ipari alpintechnikai biztonsági szabályzat
A mindenkori hatályos általános munkavédelemi és munkabiztonsági szabályok
Alpintechnikában használatos eszközök, tárgyak, felszerelések
Ereszkedő- és biztosítóállás szilárdságának megállapítása
szakmai készségek:
Alpintechnikai felszerelések használata
„Zártnyelv” használata
Köznyelvi beszédkészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás- ötletgazdaság, helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
170-13 Kötéltechnika alkalmazása mentés során
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelembe veszi az időjárás-előrejelzést
Mérlegeli az önerőből történő mentés lehetőségét
Elemzi a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztja a legoptimálisabb megoldást
Mentési tervet készít, majd végrehajtja a mentést
Kiválasztja, előkészíti a sérülés jellegének megfelelő mentőfelszerelést
A mentésvezetői feladatként megoldja a kárhely felderítését, meghatározza a megfelelő mentési módot
A mentést olyan részfeladatokra bontja, hogy azok valamennyi mentésben résztvevő számára világos, egyértelmű legyen
Összehangolja és irányítja a mentési folyamatok végrehajtását
Elhúzódó mentéseknél gondoskodik a mentő személyek rendszeres, pihent emberekkel történő váltásáról
Végrehajtja a mentés befejezése után teendő intézkedéseket
Zárt térből való mentés megkezdése előtt és során figyelembe veszi az erre vonatkozó előírásokat, műszaki követelményeket
Legyen tisztában a zárt rendszerű légzőkészülékkel végzett kötéltechnikai mentés sajátos ismereteivel
Elsősegélyt nyújt
A sérült átadásáig kontrollálja a sérült állapotát
Hatóságokat értesíti
Folyamatosan kapcsolatot tart az akcióban érintett partnerekkel
Közreműködik a baleseti jegyzőkönyv készítésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elsősegélynyújtás
Elsősegély nyújtási felszerelések
Mentési sémák, modulok
Alpintechnikában használatos eszközök, tárgyak, felszerelések
Ereszkedő- és biztosítóállások
Mentéshez használt speciális felszerelések
szakmai készségek:
Alpintechnikai felszerelések használata
„Zárt nyelv” használata
Szakmai nyelvezetű íráskészség
Köznyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség, helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
Problémamegoldás
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett 167-13 Kötéltechnika, 168-13 Ipari feladatok kötéltechnikával, 169-13 Szabadidős sportok kötéltechnikája és a 170-13 Kötéltechnika alkalmazása mentés során követelménymodulokhoz kapcsolódó bemutatóvizsga elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki dokumentációval.
A dokumentáció formai követelményei: maximum 15 A/4 oldal, fűzött vagy kötött formában. Normál margó, 1,5-ös sortávolság, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. A felhasznált források jegyzéke mellékletben szerepeljen.
A műszaki dokumentáció leadási határideje: 10 nappal a bemutatói vizsga megkezdés előtt.
A műszaki dokumentáció értékelése: 0-70 % Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A bemutatóvizsga értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban.
A vizsgafeladat ismertetése: A kötéltechnikai ismeretek gyakorlatban történő bemutatása: mászás, ereszkedés, átszerelés, húzórendszerek építése, tárgyak mozgatása, személyek mentése kötélbiztosítás mellett.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari alpintechnika alkalmazása a különböző munkavégzések során.
A vizsgafeladat ismertetése: A munkatevékenységek során előforduló ipari alpintechnikai elemek alkalmazása a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a munkaterület elhagyásáig, a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Irányító és vezetői feladatok ellátásának aspektusai a különböző munkavégzések során.
A vizsgafeladat ismertetése: A különböző ipari alpintechnikai munkatevékenységek során előforduló vezetői, irányítói és oktatói feladatkörök adminisztrálása, alkalmazása, lebonyolítása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ipari alpinista

Kéziszerszámok

X

Mérőműszerek

X

Egyéni védőeszközök (kesztyű, sisak)

X

Ereszkedő- és biztosítóeszközök, mászógépek

X

Lezuhanásgátlók

X

Energiaelnyelők, kantárok

X

Kötelek

X

Hevederek

X

Karabinerek

X

Csigák

X

Időjárásálló munkaruha

X

Műszaki dokumentáció

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Nyomtató

X

Elsősegélynyújtó felszerelés

X

Kommunikációs eszközök

X

42. KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Kereskedő

54 341 01

Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

52 341 03

Látszerész és fotócikk kereskedő

54 725 04

Virágkötő és virágkereskedő

34 215 04

Boltvezető

35 341 01

Eladó

34 341 01

Élelmiszer -, vegyi áru és gyógynövény eladó

31 341 01

Műszakicikk-eladó

31 341 03

Virágbolti eladó

31 215 01

Töltőállomás kezelő

32 341 01

Becsüs

52 341 01

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Kereskedő

5 év

Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

5 év

Látszerész és fotócikk-kereskedő

5 év

Virágkötő és virágkereskedő

5 év

Boltvezető

5 év

Eladó

5 év

Élelmiszer -, vegyiáru és gyógynövény eladó

5 év

Műszakicikk-eladó

5 év

Virágbolti eladó

5 év

Töltőállomás-kezelő

5 év

Becsüs

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Kereskedő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Kereskedő mester munkaterületének leírása
A kereskedő mester aktívan részt vesz a kereskedelem valamelyik részterültén, annak gyakorlati, irányítási, vagy oktatási szegmensében.
Kereskedelmi vállalkozást alapít, működtet, vagy irányít.
Betartja és betartatja a kereskedelmi egység működésére vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.
Betartja és betartatja a felügyeleti és ellenőrző hatóságok, hivatalok elvárásait, ennek megfelelően dolgozik.
Vállalkozás alapításakor megszerzi az üzlet jellegének megfelelő engedélyeket, biztosítja az üzlet szabályos működésének feltételeit.
Kialakítja az üzlet áruválasztékát, arculatát, megtervezi a berendezést, az áru elhelyezését, kialakítja a közlekedési útvonalakat az üzletben, a marketing szempontok figyelembevételével.
Alkalmazza a kereskedelemben alkalmazandó legmodernebb technikát, gép, berendezés, és minden egyéb szakmai eszköz vonatkozásában.
Megszervezi az üzlet működéséhez szükséges feltételeket.
Alapításnál a rendelkezésre álló vállalkozási formák közül a legmegfelelőbbet kiválasztja, ennek megfelelően vállalkozást alapít.
Üzleti tervet készít, meghatározza a vállalkozás stratégiáját, főbb üzletpolitikáját.
Munkaerőt toboroz, alkalmaz, betartja a Munka Törvénykönyv aktuális szabályait, munkaszerződést köt, munkaköri leírást alkot, könyvelőt, adminisztrátort szerződtet, nekik határidőben adatot szolgáltat, a bevallások, könyvelés és egyéb adminisztrációs feladatok naprakészsége érdekében.
A munkaerő gazdálkodást irányítja, vagy végzi, műszakbeosztást készít, jelenléti ívet, vagy ennek megfelelő adattartalmú nyomtatványt készíttet, ellenőriz.
Szerződéseket köt, aktív piackutatást végez, szállítót értékel, minősít.
Szükség esetén hitelkérelmet készít, vagy kintlévőségeket kezel, irányítja az üzleti, pénzügyi folyamatokat.
Betartja az árképzés, áfa elszámolás, a számlakiállítás szabályait, valamint az Európai Unión belüli illetve azon kívüli elszámolás, és egyéb kapcsolatok jogszabályait, azon a szinten, amit egy kereskedelmi üzletben a vevő kiszolgálása során alkalmaznia kell.
Irányítja az adminisztrációs tevékenységet, az előírt bizonylatok kitöltését, a számla, nyugta kiállítás folyamatát.
Intézi a vevőreklamációt, tisztában van a vásárlók könyvéhez kapcsolódó előírásokkal.
Ismeri a szavatosság, jótállás és termékfelelősség fogalmát, és tudja alkalmazni a gyakorlatban a vonatkozó jogszabályokat.
Ismeri a készletgazdálkodás szabályait, munkája során alkalmazza az ezzel kapcsolatos előírásokat.
A piac és a vevőigényeknek megfelelő készletösszetételt alakít ki, figyelembe veszi a gazdasági szempontokat.
Készletgazdálkodási mutatókat számít és elemez (forgási sebesség napokban és fordulatokban).
Elemzi az árbevétel, árrés, jövedelmezőség, termelékenység és egyéb hatékonysági mutatókat, és folyamatosan vizsgálja a kereskedelmi munka hatékonyságát.
Kiemelt figyelemmel kezeli a HACCP és ehhez kapcsolódó higiéniai és egészségvédelmi előírások betartását (pl: minőség megőrzési idők, oktatások, egészségügyi könyv, kötelező időszaki orvosi vizsgálatok, stb.).
Megszervezi és irányítja az értékesítés munkafolyamatait, beszerzés, áruátvétel, árutárolás, az üzletbe történő árukihelyezése, árfeltüntetés, marketing, reklám, eladás, csomagolás.
Ismeri a pénztárgép működtetését, a bevétel elszámoltatását, a pénzkezelést és a bizonylatolással kapcsolatos előírásokat.
Irányítja a kereskedelemben alkalmazható leltározási tevékenységet, megállapítja a leltáreredményt, szükség esetén meghatározza a normán belüli hiányt (elszámolható veszteséget).
Munkája során betartja és betartatja a munka, baleset, tűz és vagyonvédelmi előírásokat, valamint a dohányzással kapcsolatos szabályokat.
Idegen nyelven kommunikál, a szakterületének megfelelő szinten.
Irányítja és oktatja a környezetében lévő, irányítása alá tartozó munkatársait valamint a szakmai gyakorlaton lévő tanulókat.
Figyelemmel kíséri és figyelembe veszi a piac és a fogyasztói szokások változását, az új igények megjelenését.
Figyelemmel kíséri a szakmai szervezetek munkáját, minősítési rendszereket, szakmai versenyeket, kiállításokat, mindennapi munkájában alkalmazza a legújabb oktatási, marketing és technológiai újdonságokat.
2. A Kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Kereskedő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

174-13

Kereskedelmi és marketing ismeretek alkalmazása

175-13

Kereskedelmi folyamatok gazdasági elemzése

176-13

Üzleti kommunikáció

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
174-13 Kereskedelmi és marketing ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kereskedelmi egységet rentábilisan irányít és működtet, elvégzi az alábbi feladatokat:
Kereskedelmi egységet létesít, kialakítja az üzlet arculatát, meghatározza az üzletpolitikáját
Megtervezi a kereskedelmi egység berendezését, a berendezési tárgyak szakmai elhelyezését, gondoskodik a tűz-, baleset- és vagyonvédelmi előírások betartásáról
Kereskedelmi vállalkozást irányít, működéséhez szállító és vevőpartnereket kutat fel, velük szerződéses kapcsolatra lép
Kereskedelmi vállalkozás működtetéséhez szükséges munkaköröket határoz meg, és alakít ki
Munkaerőt toboroz, és vesz fel, munkaszerződéseket köt, munkaköri leírásokat alkot
Hatékony létszám- és bérgazdálkodást végez
Irányítja és ellenőrzi az áruforgalmi tevékenységet: árubeszerzés, áruátvétel, raktározás, árufeltöltés, értékesítés, számlázás, vevőreklamáció
Összehasonlítja a beszerzési forrásokat, kiválasztja ezek közül az optimálist, és figyelemmel kíséri a teljes beszerzési folyamatot
Meghatározza a piaci környezetnek megfelelően a termékválasztékot a kereslet és kínálat összhangjának megteremtésével, figyelembe veszi a szakmai követelményeket a minőség és ár tekintetében
Irányítja és ellenőrzi az árképzés folyamatát, árfeltüntetés módját, árváltoztatás módszerét és elszámolását
Meghatározza a készletgazdálkodás alapvető elveit, nyilvántartás módszerét, elszámolás elvét és gyakorlatát
Meghatározza és irányítja a leltározás folyamatát, gyakoriságát, elszámoltatását
Munkája során tudatosan értelmezi az árujelöléseket, piktogramokat
Alkalmazza a kereskedelmi informatikai rendszereket a teljes áruforgalmi folyamatra vonatkozóan (pl. áruazonosítás, készletgazdálkodás, rendelési folyamatok, stb.), felismeri az e-kereskedelembe való bekapcsolódás lehetőségeit
Törekszik az innovatív eszközök és módszerek alkalmazására
Betartja a HACCP, a környezetvédelem, előírásait, különös tekintettel a veszélyes áruk tárolására, valamint szállítására vonatkozó szabályokra.
Kialakítja a vállalkozás marketingstratégiáját, tudatosan alkalmazza a marketing mix elemeit
A kereskedelemben alkalmazható reklámeszközök közül kiválasztja a számára hatékonyakat
Megtervezi az eladásösztönzés hatékony módját, és részt vesz az akciók megtervezésében, lebonyolításában és az eredmények értékelésében
Alkalmazza a PR-módszereket
Betartja a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó előírásokat
Vizsgálja a marketing döntések hatását a vállalkozás gazdálkodására
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási-, marketing-, reklám tevékenységére vonatkozóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az üzletnyitással kapcsolatos ismeretek
A szerződések alaki, formai, tartalmi előírásainak ismerete
Szükséges létszám meghatározása, munkakörök kialakítása, interjúztatás, munkaerő kiválasztás, alkalmazás, betanítás
Az áruforgalomi folyamat kialakítása, működtetése
Beszerzés csatornái, módszerei, szállítóértékelés, szállító kiválasztás
Üzlet külső-belső arculati elemei, kialakítása, árutárolás, kihelyezés szabályai
Árképzés módszerei, árfeltüntetés árváltozás szabályai, dokumentációja
Készletgazdálkodás, nyilvántartás, készletértékelési módok, leltározás lebonyolítása
Áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai, korszerű technikai eszközök alkalmazása
A kereskedelmi folyamatok finanszírozása, kapcsolódó dokumentációk ismerete
A kereskedelmi munkát érintő jogszabályok ismerete
Kereskedelmi vállalkozások marketing és reklámtevékenységének jellemzői
Marketingkommunikációs és reklámeszközök jellemzői és választéka
Értékesítés ösztönzés módszerei és alkalmazása
Reklámok csoportosítása, jogi szabályozása
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség magyar és idegen nyelven
Kereskedelemben használatos boltberendezések, pénztárgépek és szakmai szoftverek használata
Számítógép használat
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
175-13 Kereskedelmi folyamatok gazdasági elemzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, következtetéseket von le a gazdálkodás eredményessége tekintetében
Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészek főbb összetevőit, azok hatását a gazdálkodás biztonságára
A vállalkozás eredményes gazdálkodására vonatkozóan alkalmazza az összefüggéseket, (jövedelmezőség elemzés)
Elemzi a bevétel és a költségek alakulását, következtetéseket von le a vállalkozás rentabilitására vonatkozóan
A gazdálkodási adatokból levezeti az eredmény kialakulását, a kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe veszi
Elemzi a készletgazdálkodás alakulását, időbeni változását, alkalmazza terveinek kialakításánál
Alkalmazza az árképzési módszereket
Vizsgálja és elemzi a létszám és bérgazdálkodást, termelékenységet
Alkalmazza a kereskedelemre jellemző statisztikai módszereket, viszonyszámokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Számviteli beszámoló, eredmény kimutatás felépítése, összefüggései, elemzése
Költségek csoportosítása, elemzése
Készletgazdálkodási mutatók, forgási sebességmutatók számítása
Készletelemzés (áruforgalmi mérlegsor, viszonyszámok)
Árképzés módszere
Értékesítés, árképzés elemzése (érték, ár és volumenindex)
Létszám és bérgazdálkodási mutatók (váltás, viszonyszámok, színvonalmutatók)
Termelékenység számítása, elemzése
Tervezés, tervek kiértékelése
szakmai készségek:
Szakmai számolási készség
Információforrások kezelése
Számítógép használata
Szövegszerkesztési, táblázatkezelési és adatbázis kezelési programok használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
176-13 Üzleti kommunikáció
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kialakítja és működteti a kereskedelmi vállalkozás/üzlet kommunikációs csatornáit
Jól kommunikál szóban és írásban, alkalmazza az üzleti tárgyalástechnikai eszközöket
Üzleti tárgyalások során betartja az etikai szabályokat
Tudatosan alkalmazza a tárgyalás során a testbeszéd és az arcmimika hatásait
Meggyőzően kommunikál, elfogadtatja tárgyalópartnerével a szakmai álláspontját
Együttműködik az üzleti partnerekkel, szakmai szervezetekkel
Folyamatosan jelen van az üzleti életben, információt gyűjt, feldolgoz, új üzleti kapcsolatokat épít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kommunikációs ismeretek
Tárgyalástechnikai eszközök
Etikai szabályok
Szövegszerkesztési, táblázatkezelési és adatbázis-kezelési ismeretek
Irodatechnikai eszközök
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség magyar és idegen nyelven
Számítógép használat
Szövegszerkesztő, levelező, táblázatkezelő programok használata
Irodatechnikai eszközök működtetése
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltételei: mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat témaköre a kereskedő tevékenység keretein belül szabadon választható. A dolgozat végén szerepeljen egy általános, átfogó értékelés, vonjon le következtetéseket, tegyen javaslatot a további feladatokra, a téma szerint.
Leadási határidő: 10 nappal a szóbeli vizsga megkezdés előtt.
Formai követelmények: minimum 10, maximum 15 A/4 oldal, fűzött vagy kötött. Normál margó, 1,5-ös sortávolság, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. A számítási táblázatok és a képek a dolgozat részei. A felhasznált források jegyzéke mellékletben szerepeljen.
A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Üzleti levelezés
B) Leltározás
C) Készletnyilvántartás
A vizsgafeladat ismertetése:
A) Az üzleti levél követelményei: a levél feleljen meg az üzleti levelek tartalmi előírásainak (bevezetés, tárgyalás, befejezés) és formai követelményeinek (fejrész, főrész, zárórész). A vizsga során a levél készülhet számítógépen (normál margó, 1,5-ös sortávolság, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus), vagy kézírással. Az üzleti levél terjedelme 1 oldal, A/4 méretű.
B) A feladat célja a vállalkozás tulajdonát képező áruk valóságban meglévő állományának megállapítása. A leltárhiány/leltártöbblet kiszámításán kívül a feladat részét képezik a könyv szerinti készlet fogalmára, a leltározás célja szerinti leltártípusokra, valamint a leltározás lebonyolításához szükséges bizonylatokra vonatkozó kérdések komplex feladatsor formájában.
C) A feladatok tartalmazzák a készletek nagyságát, összetételét, költségeit meghatározó tényezőket, a készletek és az értékesítés közti összefüggéseket, valamint az áruforgalmi mérlegsort. A vizsgázónak ismernie kell a készletnövekedés és a készletcsökkenés okait, a folyamatos készletnyilvántartás feltételeit, valamint a készletnagyság megállapításának egyéb módjait. A készletgazdálkodás témaköreit három komplex     kérdéssor foglalja össze, módot adva – a kapott eredmények ismeretében – szöveges értékelések, következtetések, javaslatok megfogalmazására is.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági számítások, elemzések
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsga során a mester-jelöltnek számot kell adnia a kereskedelmi szakmai számítási, elemzési és tervezési készségéről, ismereteiről. A központilag összeállított feladatlap a „III. Szakmai követelmények” fejezetben megadott gazdasági számítási, elemzési témaköröket tartalmazza.
Egy-egy írásbeli feladatsor 5-6 példából áll. A számológép használata megengedett.
Az írásbeli vizsga értékelése a mestervizsga-bizottság által előre elkészített értékelő lapokon történik.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: a) Prezentáció
b) Válaszadás a központilag összeállított tételsor kérdéseire
A vizsgafeladat ismertetése:
a) Összefoglaló prezentáció a mesterdolgozat témájáról. Az értékelés során a mestervizsga-bizottság az adott témából három, megválaszolandó kérdést tesz fel a vizsgázónak.
b) A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a „III. Szakmai követelmények” fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből a felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Kereskedő mester

Irodai eszközök

X

Számítógép

X

Nyomtató

X

Projektor

X

Telefon, fax

X

Fénymásoló

X

Internet kapcsolat

X

43. KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

34 582 09

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

35 582 01

Épületgépész technikus

54 582 01

Okleveles gépész mérnök, épületgépész szakirány

 

Okleveles olaj- és gázmérnök, gázmérnöki szakirány

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.     A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

5

Gáz- és hőtermelő berendezés szerelő

4

Épületgépész technikus

3

Okleveles gépész mérnök, épületgépész szakirány

3

Okleveles olaj- és gázmérnök, gázmérnöki szakirány

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mester munkaterületének leírása
Felméri az épületek energetikai állapotát, a meglévő épületgépészeti rendszerek hatékonyságát
Javaslatot ad korszerű épületgépészeti rendszer kialakítására
Központifűtés és gázellátási tervdokumentáció és helyszíni bejárás alapján meghatározza az elvégzendő munka anyagszükségletét
Központifűtés és gázellátási tervdokumentáció alapján költségvetést készít a szerelési munkáról Költségvetés alapján árajánlatot készít a beruházó részére
Tervdokumentáció és helyszíni bejárás alapján munkaterületet készít elő munka-, baleset-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével
A munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat megválasztja, munkavégzésre való alkalmasságukat ellenőrzi
Központi fűtési és gázhálózati rendszerek csővezetékeit kiépíti, csőkötéseket készít azonos és különböző anyagú csővezetékeken, csőalakító munkálatokat végez, csőtartószerkezeteket épít be
Központi fűtési és gázhálózati rendszerek szerelvényeit elhelyezi, beépíti
Központi fűtési rendszerek hőleadóit elhelyezi
Központi fűtési rendszerek kiegészítő elemeit elhelyezi
Központi fűtési rendszerek beágyazott hőleadóit kiépíti
Napkollektoros HMV rendszerek fűtésoldali bekötését elkészíti, a szükséges biztonsági és szabályozó berendezéseket elhelyezi
Napkollektoros fűtés rásegítő rendszerek fűtésoldali bekötését elkészíti, a szükséges biztonsági és szabályozó berendezéseket elhelyezi
Hőszivattyús fűtési rendszerek készülékét elhelyezi, fűtésoldali bekötését elkészíti, a szükséges biztonsági és szabályozó berendezéseket elhelyezi
Gázellátó rendszerek különböző teljesítményű gázmérőjét előkerti és fali kivitelben elhelyezi, beépíti
Gázellátó rendszerek különböző teljesítményű nyomásszabályzó állomásait előkerti és fali kivitelben elhelyezi, beépíti
Gázfogyasztó rendszerek készülékeit elhelyezi, gázoldali, fűtésoldali és vízoldali bekötését elvégzi
Az elkészített gázellátó rendszerek nyomáspróbával egybekötött műszaki átadását előkészíti, elvégzi, ledokumentálja
Vezeti a szükséges építési dokumentációkat
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók, tanulók tevékenységét
Értékeli és minősíti az elvégzett munkákat
Kapcsolatot tart a megrendelővel, fogyasztóval, szolgáltatókkal
Számlát készít az elvégzett munkáról
Munkahelyi baleset dokumentálása
2. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mester

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

013-09-1

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi feladatok

177-13

Fűtésrendszer-szerelő feladatok

178-13

Hőtermelőrendszer-szerelő feladatok

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac