• Tartalom

4/2015. (IV. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről

2021.05.07.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 46. § tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva
a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed a Belügyminisztériumra (a továbbiakban: BM), a BM fejezeti kezelésű előirányzataira, a központi kezelésű előirányzatokra, valamint a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv).

(2)1 Az utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ esetében kizárólag akkor alkalmazandó, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.), a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet vagy egyéb vonatkozó jogszabály eltérő szabályt nem állapít meg.

2. § Ezen utasítás alkalmazásában:

1.2 közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv: a BM közvetlen irányítása alá tartozó, nem középirányított költségvetési szerv a rendvédelmi technikumok és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ kivételével;

2. hozzárendelt költségvetési szerv: a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, amelynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése szerinti feladatait gazdasági szervezettel rendelkező, az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerint kijelölt költségvetési szerv látja el;

3.3 más irányítási jogokat gyakorló szervek: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti fenntartói jogokat gyakorló szerv, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9/A. § (4) bekezdése szerint kijelölt szerv.

3. § (1)4 A BM – mint az Ávr. 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározottak szerinti fejezetet irányító szerv – nevében, a költségvetési szervek gazdálkodása vonatkozásában a BM gazdasági helyettes államtitkára az Áht. és az Ávr.-ben meghatározott gazdálkodási feladatok tekintetében intézkedést adhat ki.

(2)5 A fejezetet irányító szerv részére jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat – a költségvetési szervekkel kapcsolatos előirányzat-tervezési, végrehajtási, felhasználásról való elszámolási, illetve szabályozási feladatok ellátását – a BM gazdasági helyettes államtitkára a BM Közgazdasági Főosztályon (a továbbiakban: BM KF) keresztül a középirányító szervek, a más irányítási jogokat gyakorló szervek, valamint a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek bevonásával, közreműködésével végzi.

(3)6 A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, hatálybalépését követően várhatóan költségvetési, pénzügyi hatást kifejtő jogszabályt, illetve a Kormány normatív határozatát tartalmazó előterjesztés tervezetét, illetve az ahhoz kapcsolódó hatásvizsgálati lapot és az azt megalapozó számításokat – a belső koordinációt megelőzően, a szakmai előkészítés keretében – a javaslattevő szervezeti egység, illetve szerv a BM KF-fel vagy a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztállyal (a továbbiakban: BM PEF) előzetesen egyezteti.

(4) A (3) bekezdés szerinti előzetes egyeztetési kötelezettségtől kivételesen el lehet térni, amennyiben a tervezet előkészítését állami vezető utasítására haladéktalanul kell végrehajtani.

4. §7 A BM Informatikai Főosztály, a BM KF, a BM Személyügyi Főosztály, a BM PEF, a BM Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály, a BM Műszaki Főosztály és a BM Ellenőrzési Főosztály az ellenőrzések előkészítése, végrehajtása, a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata és a szükséges operatív beavatkozások előkészítése, valamint ügyintézés érdekében eseti adatszolgáltatások bekérésére jogosult.

II. Fejezet

Középirányító szerv, hozzárendelt költségvetési szerv

5. § A középirányító szerv vezetője – az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is kiterjedő hatállyal, a középirányító szerv és az általa irányított szervek feladat- és hatásköreinek figyelembevételével – a gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat belső szabályzatban határozza meg.

1. A középirányító szervek gazdálkodási feladatai

6. §8 A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv az irányítása, fenntartása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében a következő feladatokat látja el:

a) közreműködik a költségvetési keretszámok intézményszintű lebontásában, címszintű összesítésében;

b)9 közreműködik a költségvetési szervek költségvetésének (költségvetési javaslat, elemi költségvetés) összeállításában. Ennek keretében a középirányító szerv

ba) javaslatot tesz a költségvetési szerv költségvetési javaslata összeállításának módszertanához;

bb) a BM gazdasági helyettes államtitkára által meghatározott követelmények, módszertan és előírások alapján, a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló információk – a költségvetési engedélyezett és a tényleges létszám várható alakulása, a feladatváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések – alapján elkészítteti a költségvetési javaslatot az elkészítésért felelős költségvetési szervvel, közreműködik azok egyeztetésében, elkészíti a szükséges összesítéseket, és megküldi a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

bc)10

bd) elkészítteti a költségvetési szerv elemi költségvetését, amelyet az ellenőrzés és a megfelelő összesítések elvégzését követően további feldolgozás céljából megküld a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

be) a bb)–bd) alpontban foglalt feladatokat a jogszabályokban a költségvetési szerv és a BM gazdasági helyettes államtitkára részére biztosított határidő között, a BM gazdasági helyettes államtitkára által meghatározott határidőre végzi el;

c) szervezi, irányítja és ellenőrzi a költségvetési szerv által ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételeket, melynek keretében

ca)11 gondoskodik a középirányító szervnél kezelt előirányzatoknak az irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő évközi átadásáról;

cb) javaslatot tesz a BM gazdasági helyettes államtitkára részére a zárolások költségvetési intézményi szintre történő lebontására, jóváhagyás után gondoskodik az érintett szervek értesítéséről;

cc)12 javaslatot tesz a BM KF részére az irányító szervi hatáskörben elvégzendő évközi előirányzat-módosítások költségvetési intézményi szintre történő lebontására, jóváhagyás után gondoskodik az érintett szervek értesítéséről;

cd)13 gondoskodik az időarányostól eltérő többletkifizetések miatti előirányzatkeret-előrehozatali kérelmek koordinálásáról, a BM KF részére történő továbbításáról és a költségvetési szerv értesítéséről;

ce) ellenőrzi a havi előirányzat-felhasználási keretnyitásokat;

cf)14 nyilvántartja a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításait, és tájékoztatja arról a BM KF-et;

cg) a költségvetési szerv likviditási helyzetét folyamatosan figyeli, elemzi, értékeli, likviditási problémák esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, tájékoztatást ad a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

ch) külön felhatalmazás alapján lebonyolítja a központi beruházási munkákat, figyelemmel kíséri az előirányzatok és előirányzat-felhasználások alakulását, jelentést készít a BM gazdasági helyettes államtitkára részére a beruházások készültségéről;

ci)15 közreműködik a központi illetményszámfejtő rendszer működtetésében, a személyi és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat feletti jogosultsággal nem rendelkező intézmények részére lebonyolítja és koordinálja a személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolásokat és közteherfizetéseket;

cj) teljesíti a jogszabályban, illetve a BM gazdasági helyettes államtitkára által előírt, saját és az irányított szerveket érintő adatszolgáltatásokat, elvégzi a szükséges összesítéseket, ellenőrzéseket;

ck) a szakmai feladatokkal kapcsolatosan iránymutatásokat, intézkedéseket ad ki, figyelemmel kíséri az azokban bekövetkező változásokat;

cl) folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapított költségvetési keret és a szakmai feladatok ellátásának összhangját, szükség esetén a BM gazdasági helyettes államtitkára felé jogszabály-módosítást kezdeményez;

cm) a belső ellenőrzési tevékenység ellátása során szabályszerűségi ellenőrzést, pénzügyi ellenőrzést, rendszerellenőrzést, teljesítmény-ellenőrzést, valamint informatikai ellenőrzést, végez;

cn)16 elvégzi az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosításokat;

d)17 közreműködik az Áht.-ban, az Ávr.-ben és a külön jogszabályban a költségvetési szervek és a szakmai kezelésükben lévő fejezeti kezelésű előirányzatok részére előírt költségvetési beszámolók, időközi mérlegjelentések, időközi költségvetési jelentések elkészíttetésében, értékelésében, felülvizsgálatában, a beszámolók, mérlegjelentések tekintetében a BM gazdasági helyettes államtitkára és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által történt felülvizsgálatot követő visszaigazolásában, valamint egyéb adatszolgáltatások elkészítésében. Ennek keretében a középirányító szerv

da) a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a gazdálkodásról – a BM gazdasági helyettes államtitkára iránymutatásának megfelelően – elkészítteti az éves elemi költségvetési beszámolókat, a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást, valamint az időközi mérlegjelentéseket, a szükséges ellenőrzéseket – így különösen a számszaki egyezőséget és a főkönyvi kivonattal való egyezőséget – és összesítéseket követően felülvizsgálat, jóváhagyás és további feldolgozás céljából megküldi a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

db) az elemi költségvetési beszámoló és költségvetési maradvány jóváhagyását követően gondoskodik a költségvetési szervek beszámolójának és költségvetési maradványának visszaigazolásáról;

e)18 javaslatot tesz és közreműködik a költségvetési szerv, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokból származó pénzügyi források költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának megállapítása, illetve jóváhagyása tekintetében,;

f)19 a hatályos jogszabályi előírásokat betartva meghatározza a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, az előirányzatok felhasználása, a finanszírozás, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásaira figyelemmel a költségvetési beszámoló elkészítésének részletes rendjét, amelynek keretében a középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv a belső eljárásrendjének megfelelően utasításokat, intézkedéseket, körleveleket adhat ki;

g) a BM gazdasági helyettes államtitkára kezdeményezésére javaslatot tesz és közreműködik

ga) a költségvetési szervek létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében;

gb) a költségvetési szervek költségvetésének – ideértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is – felhasználására vonatkozó irányelv, iránymutatás elkészítésében;

h) javaslatot tesz, illetve közreműködik a BM hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében.

2. Munkamegosztási megállapodás

7. § (1) A hozzárendelt költségvetési szerv az Ávr. 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait a BM gazdasági helyettes államtitkára által kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el.

(2) Az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerinti munkamegosztási megállapodást – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az Ávr. 9. § (5a) bekezdésére tekintettel a BM gazdasági helyettes államtitkára hagyja jóvá.

(3)20 Az ugyanazon középirányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek között létrejövő munkamegosztási megállapodást a középirányító szerv vezetője hagyja jóvá. A középirányító szerv vezetője a megállapodást az aláírást követő 15 napon belül tájékoztatás céljából megküldi a BM KF részére.

III. Fejezet

A központi költségvetés tervezése

3. Központi költségvetés tervezése

8. § (1)21 A fejezet éves költségvetési javaslatát (a továbbiakban: költségvetési javaslat) – az államháztartásért felelős miniszter által az Áht. 13. § (1) bekezdés szerint közzétett tájékoztatót (tervezési tájékoztató) alapul véve – a BM KF állítja össze a költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek javaslata és adatszolgáltatása alapján.

(2)22 A költségvetési tervezés során – az Ávr. 16. § (1) bekezdésben és az Ávr. 17. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott feladatok keretében – a BM KF

a) meghatározza a fejezet költségvetési cím (alcím) rendjét, a szövegjavaslattal összefüggő elvárásokat, határidőket;

b) tájékoztatást ad a kiadási, bevételi, támogatási keretszámokról, a kiemelt előirányzatokról, a költségvetési létszámról;

c) rögzíti a szerkezeti változásokat és szintrehozást, valamint a tervezés évében megvalósult előirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétele lehetőségét, illetve módját;

d)23 gondoskodik a Költségvetési Adatbekérő Rendszerben (KAR) a költségvetési keretszámainak feltöltéséről;

e) költségvetési szervek bevonásával véglegezi a költségvetési javaslatot és az annak alátámasztására szolgáló szöveges indokolást, majd az államháztartásért felelős miniszterrel történt egyeztetés után szöveges indokolással ellátva benyújtja a miniszter részére jóváhagyásra;

f) gondoskodik a miniszter által jóváhagyott költségvetési javaslat államháztartásért felelős miniszterhez történő megküldéséről.

(3) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a középirányító irányítása alatt álló, valamint a hozzárendelt költségvetési szervekkel folytatott egyeztetés eredményeként készíti el a költségvetési javaslatot.

(4)24 A javaslatot a középirányító szerv – a saját és az általa irányított költségvetési szervek tekintetében –, a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv, továbbá a hozzárendelt költségvetési szerv, a gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerven keresztül, megküldi a BM KF-nek. A javaslatot továbbítás előtt a küldő szervek ellenőrzik, egyeztetik, és költségvetési cím, alcím szerint összesítik.

(5)25 A BM KF az (1)–(2) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása során a középirányító szervekkel, a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervekkel és a BM szakmai főosztályokkal tart kapcsolatot.

9. § (1)26 Az Áht. 29. § (2) bekezdése szerinti keretszámok középirányító szervekre, közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervekre, a BM kezelésében lévő központi kezelésű előirányzatra és fejezeti kezelésű előirányzatokra történő lebontását – a tervezés során rendelkezésére bocsátott információk és az ismert determinációk alapján – a BM KF végzi el a Kormány – az Áht. 29. § (1) bekezdése szerinti – egyedi határozatát követően.

(2)27 Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokra történő lebontáshoz szükséges adatszolgáltatást az erre kötelezett középirányító szervek, közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelője a KF által meghatározott határidőben teljesíti.

(3) Az (1) bekezdés szerint lebontott keretszámok módosítására a BM gazdasági helyettes államtitkára jogosult.

9/A. §28 A más irányítási jogokat gyakorló szervek és az irányításuk alatt álló költségvetési szervek tekintetében a költségvetési tervezés során a 8. § (3)–(5) bekezdését és a 9. § rendelkezéseit alkalmazni kell azzal, hogy középirányító szerv alatt a más irányítási jogokat gyakorló szervet, hozzárendelt költségvetési szerv alatt a más irányítási jogokat gyakorló szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervet kell érteni.

4. 29 Elemi költségvetés

10. § (1) A költségvetési szerv a központi költségvetési törvényben meghatározott, illetve az utasításban foglaltak szerint visszaigazolt előirányzatok alapján készíti el elemi költségvetését az Áht. 28/A. § (2) bekezdése alapján.

(2) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv saját, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szerv elemi költségvetését – költségvetési cím, alcím szerint összesítve is – a BM KF által meghatározott határidőben megküldi a BM KF részére. Valamennyi költségvetési szerv elemi költségvetését külön-külön kell elkészíteni és megküldeni a BM KF részére.

(3)30 A BM KF felülvizsgálja és feldolgozza az elemi költségvetéseket, dönt azok fejezeti jóváhagyásáról, és – az Ávr. 32. §-ának megfelelően – a költségvetési évet megelőző év november 30-ig benyújtja a Kincstárhoz. A jóváhagyott elemi költségvetéseket a BM KF – amennyiben van, akkor a középirányító szerv vagy a hozzárendelt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerv útján – megküldi a költségvetési szervnek.

(4) A BM fejezeti kezelésű előirányzatai tekintetében az elemi költségvetést – szükség esetén a szakmai kezelőkkel együttműködve – a BM KF készíti el.

(5) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a hozzárendelt költségvetési szervet az elemi költségvetése visszaigazolását követően soron kívül tájékoztatja.

(6) A más irányítási jogokat gyakorló szervek és az irányításuk alatt álló költségvetési szervek tekintetében az elemi költségvetés elkészítése során az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell azzal, hogy középirányító szerv alatt a más irányítási jogokat gyakorló szervet, hozzárendelt költségvetési szerv alatt a más irányítási jogokat gyakorló szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervet kell érteni.

IV. Fejezet

Előirányzat-gazdálkodás

5. Előirányzat-felhasználási terv

11. §31 (1)32 A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási terve tárgyév január 30. napjáig kerül elfogadásra, amely év közben módosítható. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása vonatkozásában a BM KF az EG-04 „Fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozási terve” nyomtatványt megküldi a Kincstár részére.

(2) Az intézményi működési támogatások időarányostól eltérő igénybevétele, illetve a felhalmozási támogatások rendelkezésre bocsátása a költségvetési szerv indokolással alátámasztott kérelmének a BM KF-re történő megküldésével kezdeményezhető. A BM KF – egyetértése esetén – a költségvetési szerv kérelmének megfelelően kiállított EG-02A „Előirányzati felhasználási keret (támogatás) előrehozása időarányos havi visszapótlással” nyomtatványt, valamint a hozzá kapcsolódó adatlapot, az EG-02B „Az időarányos havi ütemezéstől eltérően folyósítandó előirányzat-felhasználási keret ütemezése”, illetve az EG-02T „Teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási terv” nyomtatványt végrehajtásra megküldi a Kincstárnak.

6. Többletbevétel

12. §33 (1) A költségvetési szerv többletbevételének felhasználására vonatkozó kérelmét – a többletbevétel keletkezés okát, a bevétel jellegét, tervezett felhasználási módját, kiemelt előirányzat és rovat bontásban, külön megjelölve, ha annak felhasználási célja jogszabály, szerződés, nemzetközi kötelezettség vagy más hasonló okból kötött – a szolgálati út betartásával a BM KF részére küldi meg fejezeti jóváhagyásra.

(2) A BM KF többletbevétel felhasználására vonatkozó kérelmet az Ávr. 35. § (4) bekezdése alapján megvizsgálja, és dönt a felhasználás engedélyezéséről, megtagadásáról, vagy az Ávr. 35. § (2) bekezdésében foglalt esetben – ha többletbevétel felhasználásával egyébként egyetért – a többletbevétel jóváhagyására kérelmet nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek.

(3) Az Ávr. 35. § (5)–(7) bekezdésében foglaltak alapján a többletbevétel felhasználására vonatkozó döntés meghozatalát követően a BM KF értesíti a költségvetési szervet a felterjesztett kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról. A költségvetési szerv a többletbevételét a jóváhagyást követően használhatja fel.

(4) A többletbevétel felhasználására vonatkozó kérelem jóváhagyását követően az Ávr. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

7. Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

13. § (1)34 Az előirányzatok fejezetek közötti átcsoportosítására vonatkozó megállapodásokat a fejezetet irányító szerv részéről a BM közigazgatási államtitkára hagyja jóvá.

(2) Az előirányzatok fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítására vonatkozó megállapodásokat a fejezetet irányító szerv részéről

a)35 100 millió forint értékhatárig a BM KF főosztályvezetője vagy főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezetője;

b) 100 millió forintot meghaladóan a BM gazdasági helyettes államtitkára

hagyja jóvá.

(3)36 A fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtható előirányzat-átcsoportosításra vagy előirányzat-módosításra irányuló kérelmet a középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv közvetlenül, a középirányító által irányított költségvetési szerv a középirányítón keresztül, a hozzárendelt költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerv útján küldi meg a BM KF részére. Az előirányzat-átcsoportosításhoz és az előirányzat-módosításhoz mellékelni kell az átcsoportosítás vagy módosítás szükségességét, célszerűségét alátámasztó dokumentumokat, számításokat, a szöveges indoklást, valamint a kiemelt előirányzati és rovat bontást, kivéve ha a dokumentumok és a számítások, valamint a szöveges indokolás a Mavtv. szerinti minősített adatot tartalmaz.

(3a)37 Az ugyanazon középirányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti, az Áht. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításról az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerint a középirányító szerv jogosult rendelkezni a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett. A középirányító szerv a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatását a Kincstár által befogadott előirányzat-átcsoportosítást tartalmazó bizonylatok kincstári befogadását követő két munkanapon belül, a BM KF kapcsolattartó fejezeti referense részére e-mailben történő megküldésével teljesíti.

(4)38 A költségvetési szervek hatáskörébe tartozó, a havi időarányos támogatási keretnyitás értékét befolyásoló előirányzat-módosításokról, -átcsoportosításokról, az elrendelésre jogosult személy az EG03i adatlapok alapján vezetett részletes analitika elektronikus úton történő megküldésével a középirányító szerv útján a BM KF-et a Kincstár honlapján közzétett naptári rend szerinti, a keretnyitás tervének fejezethez való megküldési határidejét megelőző munkanapig tájékoztatja. A költségvetési szervek hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások teljes köréről az elrendelésre jogosult személy az EG03i adatlapok alapján vezetett, az aktuális PJ-02-vel egyeztetett részletes analitika elektronikus úton történő megküldésével a középirányító szerv útján a BM KF-et tárgyhót követő hó 15-ig tájékoztatja.

(5)39 A fejezet által visszaigazolt, a (3) bekezdés szerint végrehajtott, valamint a költségvetési szervek hatáskörében végzett előirányzat-átcsoportosításokat, előirányzat-módosításokat soron kívül rögzíteni kell a BM KF által meghatározott információs rendszerben.

(6)40 A más irányítási jogokat gyakorló szervek és az irányításuk alatt álló költségvetési szervek tekintetében az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása során a (3) és (4)–(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy középirányító szerv alatt a más irányítási jogokat gyakorló szervet, hozzárendelt költségvetési szerv alatt a más irányítási jogokat gyakorló szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervet kell érteni.

8. Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására irányuló igény

14. §41 A költségvetési szervnek a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó – indokolással ellátott – igényét a BM KF útján a BM gazdasági helyettes államtitkára részére kell felterjeszteni további intézkedésre.

9. Pénzügyi többletigények előterjesztésének, állásfoglalások kérésének rendje

15. § (1)42 A költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkár felé a költségvetésével kapcsolatos támogatási többletigényeit – az azt megalapozó számításokkal és a többletigény részletes indokolásával – a középirányító szerv vagy a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv útján a BM KF-en keresztül terjesztheti elő. A költségvetési szervnek az előterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a szerv költségvetésében az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad előirányzat, pénzeszköz nem áll rendelkezésre.

(2)43 A költségvetési szerv a költségvetési gazdálkodással – különösen adózással, járulékfizetéssel – kapcsolatban felmerülő kérdésekben más minisztériumtól, központi államigazgatási szervtől írásbeli állásfoglalást a BM KF egyidejű tájékoztatása mellett kérhet.

V. Fejezet

Beszámolás, zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás

16. §44 (1) Az éves költségvetési beszámolót a középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a BM KF részére küldi meg. Az éves költségvetési beszámoló tartalmazza a saját, az irányított, továbbá a hozzárendelt költségvetési szervek felülvizsgált és címszinten összesített éves költségvetési beszámolóját is.

(2) BM KF az Ávr. 158. §-ában foglaltak alapján a költségvetési évet követő év január 31-ig írásban meghatározza az éves költségvetési beszámoló beküldésének határidejét, az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójának figyelembevételével kialakítja az elkészítéséhez szükséges szempontrendszert, rögzíti azok tartalmi és formai követelményeit, valamint megküldi az éves költségvetési beszámoló további mellékleteit képező, fejezetet irányító szervi hatáskörben elrendelt adatszolgáltatások űrlapjait.

(3) Az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az Áhsz.-ben foglalt módon és határidőre kell eleget tenni.

(4) BM KF a középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az Áhsz. 32. § (1) bekezdése szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja és – annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését követően – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben címenként jóváhagyja.

(5) A jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolót a középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül a szerv vezetője és a gazdasági vezető aláírásával ellátva küldi meg a BM KF részére, melyet a BM KF a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva tíz napon belül visszaküld.

17. § (1)45 A költségvetési szervek, a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelőinek zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának részletes tartalmi és formai követelményeit a BM KF az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatójának figyelembevételével határozza meg.

(2) A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki részét a Kincstár honlapján működtetett elektronikus program felhasználásával kell elkészíteni.

(3)46 A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv saját, az általa irányított, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek összesített zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatását a BM KF által megadott határidőig kell megküldeni a BM KF részére.

(4)47 A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat a BM KF felülvizsgálja, és fejezeti szinten összesíti, majd továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek. A felülvizsgálat szempontjait az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatója tartalmazza.

10. Költségvetési maradvány

18. § (1)48 A költségvetési maradvány tekintetében az Ávr. 152. § (1) bekezdésében meghatározott elszámoláshoz a középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a saját, az általa irányított, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek költségvetési maradványa tekintetében a BM KF által meghatározott határidőig megküldik az Ávr. 152. §-ában meghatározott adatokat.

(2)49 A költségvetési maradványt a BM KF az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján felülvizsgálja.

(3)50 Az Ávr. 152. § (1) bekezdésében meghatározott elszámolást a BM KF készíti el, és a BM gazdasági helyettes államtitkára hagyja jóvá.

(4)51 A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv a Kormány az Ávr. 152. § (3) bekezdése és az Ávr. 153. §-a szerinti döntése esetén gondoskodik az irányítása alatt álló, valamint a hozzárendelt költségvetési szerv értesítéséről.

(5)52 A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója és költségvetési maradványa jóváhagyását követő 15 napon belül gondoskodik az irányításuk alatt álló, valamint a hozzárendelt költségvetési szerv költségvetési beszámolójának és költségvetési maradványának visszaigazolásáról.

VI. Fejezet

Számvitel

19. § (1) A költségvetési szervnek a számviteli politikája kialakításánál a jogszabályi rendelkezések mellett figyelemmel kell lennie a jelen utasításban meghatározottakra, valamint az alapító okiratában és szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében rögzített szakmai feladatokra és sajátosságokra.

(2) A számviteli politikát és a mellékletét képező dokumentumokat (a továbbiakban: számviteli szabályzat) a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezetője együttes aláírásával kell kiadni. A BM Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli szabályzatát a miniszter, valamint a BM gazdasági helyettes államtitkára aláírásával kell kiadni.

(3)53

(4) A költségvetési szerv vezetője hatáskörébe tartozik – a fejezet által kötelezően előírt főkönyvi számlák alkalmazásával, a szakmai feladatainak és sajátosságainak megfelelően – az intézményi számlatükör és számlarend kialakítása. A költségvetési szerv vezetője felelős a számlatükör és számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért.

(5)54 Azok a költségvetési szervek, melyeknél központilag bevezetésre került a Forrás.NET Integrált Ügyviteli Rendszer (korábban: KGR Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer), kötelesek a program használatára.

(6)55 A Forrás.NET Integrált Ügyviteli Rendszer működése során a költségvetési szervek részéről felmerülő tanácsadási igények finanszírozása az igénybe vevő költségvetési szerv feladata.

(7)56 A költségvetési szerveknek az Áhsz. 53. §-a szerint a könyvviteli havi zárás időpontjában a Forrás.NET Integrált Ügyviteli Rendszerben rögzített könyvviteli naplókat könyvelt státuszba kell helyezni. Lezárt könyvviteli időszakra könyvviteli módosítást eszközölni nem lehet.

VII. Fejezet

Kontrolling

20. § (1)57 A gazdasági események folyamatos nyomon követése és elemző értékelése céljából a költségvetési szervek a BM KF által meghatározott struktúrában, tartalommal és határidőkkel adatot szolgáltatnak.

(2)58 A költségvetési szervek kontrolling jelentése különösen a következő adatokat tartalmazhatja:

a) eredeti költségvetési előirányzatokat, ezek hatáskörönkénti módosítását;

b) az állománytáblázat szerinti, költségvetési és tényleges létszámhelyzet alakulását állománycsoport és azon belül fizetési osztály szerinti bontásban;

c) a devizában történő kifizetések adatait;

d) az előirányzatok felhasználásának alakulásával kapcsolatos egyéb adatokat.

(3) A kontrolling jelentések adattartalmáért a költségvetési szerv gazdasági vezetője a felelős.

(4)59 A BM KF kezdeményezi a költségvetési szerv gazdálkodásába történő beavatkozást a BM gazdasági helyettes államtitkáránál minden olyan esetben, amikor

a) a tervezett szakmai feladatoktól számottevően eltérő;

b) a szervezet vagyonát nagymértékben veszélyeztető vagy

c) a pénzügyi, gazdálkodási szabályokat súlyosan sértő gazdálkodási magatartást

tapasztal.

(5)60 A BM KF a BM gazdasági helyettes államtitkára felé történő jelzést a BM Ellenőrzési Főosztály részére tájékoztatás céljából megküldi.

(6)61 Az Áht. 108/A. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról évente hat alkalommal – március, június, szeptember, október, november és december hónapokban – adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett KGR-K11 elektronikus adatszolgáltató rendszerben

a) a márciusi adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan március 7-éig,

b) a júniusi adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan június 7-éig,

c) a szeptemberi, az októberi, a novemberi és a decemberi adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a tárgyhónap 7-éig,

amely adatszolgáltatásokat a BM KF jogosultsággal rendelkező munkatársa legkésőbb az adatszolgáltatási esedékesség hónapjának 10. napjáig jóváhagy.

(7)62 Az előrejelzést tárgyhónap, valamint a tárgyév egésze bontásban kell megadni.

(8)63 A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében az Áht. 108/A. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a BM KF teljesíti a Kincstár által működtetett KGR-K11 elektronikus adatszolgáltató rendszerben az adatszolgáltatási esedékesség hónapjának 10. napjáig.

VIII. Fejezet

Költségvetési szervek jogállásával összefüggő rendelkezések

11. Költségvetési szerv létrehozása

21. §64 A fejezethez tartozó költségvetési szerv létrehozása esetén az előterjesztést, valamint az alapító okirat tervezetét a kezdeményező a BM gazdasági helyettes államtitkára és a BM Személyügyi Helyettes Államtitkárság egyetértésével a BM közigazgatási államtitkára útján terjeszti fel a miniszterhez.

12. Költségvetési szerv alapító okiratának módosítása

22. § (1)65 A költségvetési szerv a középirányítója, a más irányítási jogokat gyakorló szerve, valamint a BM gazdasági helyettes államtitkára útján a költségvetési szerv Áht. 8/A. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatvány alkalmazásával elkészített egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint a módosító okiratának megküldésével kezdeményezi a költségvetési szerv alapító okiratának módosítását. A BM KF az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot megvizsgálja a költségvetési szerv jogállására és gazdálkodására vonatkozó államháztartási szabályok alapján, és a Kincstár, valamint a Pénzügyminisztérium bevonásával egyezteti az okiratokat. A BM KF – a BM gazdasági helyettes államtitkára útján – az az Áht. 8/A. § (3) bekezdése alapján – az Ávr. 5. § (5) bekezdés c) pontjában rögzített esetben – egyetértés megkérése céljából megküldi az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot az államháztartásért felelős miniszter részére.

(2)66 Az államháztartásért felelős miniszter által kiadott egyetértés rendelkezésre állása esetén a BM KF az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot – a BM gazdasági helyettes államtitkára útján – kiadmányozás céljából felterjeszti a miniszterhez.

(3)67 A BM KF a Kincstárnál a hivatali kapun keresztül benyújtja az egységes szerkezetű alapító okiratot, az elektronikus aláírással kiadmányozott módosító okiratot az adatváltozás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetése céljából az Ávr. szerinti változásbejelentési kérelemmel, valamint – az Ávr. 5. § (5) bekezdés c) pontjában rögzített esetben – az államháztartásért felelős miniszter egyetértő dokumentumával.

(4)68 A BM KF a törzskönyvi bejegyzésről szóló határozat rendelkezésre állást követően az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot elektronikus úton megküldi az érintett középirányító szerv vagy más irányítási jogokat gyakorló szerv vagy a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv részére.

13. Költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése

23. § (1)69 A költségvetési szerv átalakítása vagy megszüntetése esetén az átalakítást vagy megszüntetést kezdeményező költségvetési szerv az átalakító vagy megszüntető okiratot – a szakmai irányítást vagy felügyeletet gyakorló államtitkár, helyettes államtitkár és BM gazdasági helyettes államtitkára egyetértésével – a BM közigazgatási államtitkára útján terjeszti fel a miniszterhez az átalakítás vagy a megszüntetés tervezett időpontját megelőzően.

(2) A megszüntető és átalakító okirat kiadmányozására az alapító okirat kiadmányozására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

14. Költségvetési szervek törzskönyvi adatainak nyilvántartása

24. §70 A BM gazdasági helyettes államtitkára dönt a költségvetési szerv kincstári ügyfélként való besorolásáról, illetve a besorolás módosításáról. A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a hozzárendelt költségvetési szerv kincstári besorolásra vonatkozó kezdeményezését a BM KF vezetőjének küldi meg. A BM KF – a BM gazdasági helyettes államtitkár jóváhagyását követően – gondoskodik a költségvetési szerv adatainak a Kincstár felé történő bejelentéséről, valamint a számlanyitással, -módosítással és -megszüntetéssel kapcsolatos fejezeti feladatok végrehajtásáról, ide nem értve a devizaszámlákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását.

25. §71 (1) A középirányító szerv, a más jogokat gyakoroló szerv és a gazdasági szervezettel rendelkező, kijelölt költségvetési szerv a saját, az irányított, valamint a hozzárendelt költségvetési szerv adatainak Kincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét, nyilvántartott adataik módosítását – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a BM KF-en keresztül kezdeményezi.

(2)72 Az Ávr. 167/C. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv

a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését a BM KF az alapító okirat csatolásával a bejegyzési kérelem,

b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a BM KF a megszüntető okirat csatolásával a törlési kérelem,

c) alapító okiratát, a vezetőjét, valamint az adóalanyiságot nem érintő, az Ávr. 167/A. §-ában meghatározott adatának módosítását – a BM KF, illetve középirányító szerv egyidejű értesítésével – a költségvetési szerv a változásbejelentési kérelem,

d) alapító okiratát érintő módosítást a BM KF az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata csatolásával, a változásbejelentési kérelem,

e) a vezetőre és az adóalanyiságra vonatkozó, az Ávr. 167/A. §-ában meghatározott adatok bejelentését a BM KF a 167/E. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok csatolásával, a változásbejelentési kérelem

benyújtásával kezdeményezheti a Kincstárnál.

26. §73 Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ számláihoz kapcsolódó aláírás-bejelentő kartonokat a költségvetési szerv vezetője jelenti be a Kincstárnak. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ számláihoz kapcsolódó aláírás-bejelentő kartonokon a fejezetet irányító szerv vezetőjének, illetve a BM közigazgatási államtitkárának aláírása csak a költségvetési szerv vezetője aláírásának bejelentésekor szükséges.

IX. Fejezet

Gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szervezetben való részvétel, tulajdonosi jogok gyakorlása

27. § (1)74 A költségvetési szerv gazdálkodó szervezet létrehozására, illetve abban való részesedés szerzésére vonatkozó javaslatát, kérelmét – a középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv vagy a gazdasági szervezettel rendelkező, kijelölt költségvetési szerv útján, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. §-a rendelkezéseire figyelemmel – a BM KF-hez nyújtja be. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé a Vhr. 6. §-ában meghatározott kezdeményezést tartalmazó előterjesztést a költségvetési szerv a BM KF-fel együttműködve készíti elő.

(2)75 A gazdálkodó szervezet tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint kijelölt vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján meghatalmazott tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazottként eljáró költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkára útján – amennyiben egyedi esetben másként nem dönt – évente június 30-ig írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolót készít a miniszter részére.

(3)76 A költségvetési szerv a (2) bekezdés szerinti beszámolót a BM KF részére küldi meg a portfolio@bm.gov.hu e-mail-címre. A beszámoló különösen a gazdálkodó szervezetre vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:

a) a gazdálkodást teljeskörűen bemutató gazdasági-pénzügyi adatok;

b) a működést bemutató legfontosabb adatok, így különösen létszámadatok, szervezeti változások, legjelentősebb beruházások;

c) tulajdonosi döntések, azok indokolása és végrehajtása;

d) kockázati tényezők, ennek megelőzésére, illetve elhárítására tett intézkedések;

e) a belső ellenőrzési mechanizmusok lényegesebb elemei, azok megvalósulása.

(3a)77 Ha a beszámoló megvizsgálását követően a BM KF vezetője úgy ítéli meg, hogy a gazdálkodó szervezet működését és gazdálkodását bemutató további adatok szükségesek, a (3) bekezdés a)–e) pontjában nem szereplő egyéb adat soron kívüli benyújtására hívja fel a költségvetési szervet.

(3b)78 Ha a beszámoló a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) szerinti minősített adatot tartalmaz, a beszámoló a Mavtv.-ben foglaltaknak megfelelő formában kerül megküldésre.

(4)79 A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos alapítói döntéseket a miniszter hozza meg.

(5)80 A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezet feletti alapítói döntések előkészítését a BM KF végzi. A döntés-előkészítő munkában a BM KF megkeresésére és koordinálása mellett – az érintett gazdasági társaságok tevékenységi köre, valamint a BM szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: BM SZMSZ) meghatározottak szerint – vesznek részt a BM illetékes helyettes államtitkárai és szervezeti egységei.

(6)81 A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezet gazdálkodásának elemzését, értékelését a BM KF végzi a gazdálkodó szervezet által beküldött – számszaki és szöveges információt tartalmazó – beszámolók alapján.

(7)82

(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatóak az Nbtv. 54. § (1) bekezdés g) pont szerinti fedőintézmények létrehozására, működtetésére vonatkozóan.

X. Fejezet

Vagyongazdálkodás, vagyonkezelés (ingatlan, ingóság)

15. Általános szabályok

28. § (1)83 A költségvetési szervek ingatlangazdálkodása során a jelen fejezetben meghatározott szabályokat és eljárási rendet az Áht. V. fejezete, az Nvt., Vtv., az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.), és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nfa Korm. rendelet), az Nbtv., a költségvetési törvény, az Ávr., a Vhr., valamint a vagyonkezelési szerződés előírásainak és egyes speciális esetekben a tulajdonosi joggyakorlóval kötött meghatalmazások, hivatalos útmutatások figyelembevételével kell alkalmazni.

(2)84 Az ingatlanok vonatkozásában a jogszabályokban előírt, az irányítást vagy felügyeletet ellátó szerv vezetőjének hozzájárulását, egyetértési jogosultságát – állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony létesítése, megszüntetése, ingatlan vagyonkezelésbe vétele, ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetése, ingatlan ingyenes átruházása esetén – a BM gazdasági helyettes államtitkára gyakorolja. A vagyonkezelési szerződés megkötésére és módosítására vonatkozó eljárásban a jóváhagyási jogosultságot – átruházott hatáskörben – a BM gazdasági helyettes államtitkára gyakorolja.

(3) A vagyonkezelés körében történő döntés-előkészítő munkában a BM szervezeti egységei a BM SZMSZ-ben meghatározott feladatkörök szerint vesznek részt.

(4)85 A BM vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában a BM Gazdasági Helyettes Államtitkársága főosztályai – a jelen fejezetben meghatározott feladatainak ellátása során – szükség szerint a BM Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztállyal együttműködve járnak el.

(5) E fejezet 28–36. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatóak az Nbtv. 63. § (5) bekezdés körébe tartozó, a nemzetbiztonsági szolgálatok titkosszolgálati tevékenységéhez, valamint a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötődő, e célra beszerzett és használt tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó ingó és ingatlan vagyon tekintetében.

16. Költségvetési szervek elhelyezése

29. §86 (1) A költségvetési szerv az állami elhelyezési célú ingatlanban történő elhelyezése érdekében – az ingatlankapacitás és költségvetési források tervezése érdekében – a megelőző év május 31. napjáig az elhelyezési igénye kielégítéséhez szükséges minden információt – így legalább az elhelyezés indokát, az elhelyezni kívánt szervezetet, szervezeti egységet, elhelyezendő létszámot, beosztásokat, valamint az elhelyezésre vonatkozó speciális elvárásokat, ütemezést – tartalmazó elhelyezési tervet (a továbbiakban: elhelyezési terv) készít, amelyet az MNV Zrt. által működtetett https://www.mnvkkszadatszolgaltatas.hu felületen, az erre vonatkozó űrlapok kitöltésével fejezeti jóváhagyás érdekében megküld a BM Műszaki Főosztály részére.

(2) A központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője a fejezeti jóváhagyással ellátott elhelyezési tervet a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig megküldi az MNV Zrt. részére.

(3) A központi költségvetési szerv az elhelyezési terv benyújtási határidejét követően felmerülő rendkívüli elhelyezési igényét fejezeti jóváhagyás érdekében megküldi a BM Műszaki Főosztály részére.

(4) Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony létesítésére, megszüntetésére, az állami elhelyezési célú ingatlan üzemeltetésére, a kijelölt használó vagyongazdálkodására a Vhr. 53–53/K. §-ában foglaltak az irányadók.

(5) A nem állami elhelyezésű célú ingatlannak minősülő ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek kapcsán a 30–34. §-ban foglaltak az irányadók.

17. Ingatlan vagyonkezelésbe vétele

30. § (1)87 A költségvetési szerv jogügylete kapcsán vásárolt, cserélt, illetve térítésmentesen belügyi rendelkezési körbe kerülő ingatlanok, továbbá állami tulajdonú, nem a költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlanok belügyi célú hasznosítása, valamint a vagyonkezelési szerződésben nem szereplő, de az ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali ingatlan-nyilvántartásban a BM vagy valamely szervezete vagy ezek jogelődje javára kezelői joggal bejegyzett ingatlanok (a továbbiakban: fellelt ingatlanok) esetében szükséges a vagyonkezelésbe vételi eljárás lefolytatása.

(2)88 Az állami tulajdonba kerülő ingatlant – a tulajdonszerzést eredményező jogügylet létrejöttétől számított 30 napon belül – a jogügyletben szerző félként eljáró költségvetési szerv köteles a tulajdonosi joggyakorlónak bejelenteni.

(3)89 A költségvetési szerv a felügyeletet vagy irányítást ellátó szerv vezetőjének egyetértésével kérelmezheti az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzését.

(4)90

(5)91 A leendő vagyonkezelő költségvetési szerv az irányítást ellátó szerv vezetőjének egyetértéséhez – a szolgálati út betartásával – előterjesztést készít a BM Műszaki Főosztály részére, amelynek tartalmaznia kell:

a)92

b) a vagyonkezelésbe vétel érdekében szükséges – szakmai és költségvetési indokokkal alátámasztott – kérelmet, nyilatkozatot;

c)93 a jogügyletre vonatkozó szerződés tervezetét (pl. adásvétel, csere, ajándékozás), vagy ha az MNV Zrt. az érintett vagyonkezelő költségvetési szerv részére az ingatlan állami tulajdonba vételére adott ügykörben meghatalmazást adott, a vagyonkezelésbe vétellel érintett ingatlanok listáját, részletes adatait;

d) a vagyonkezelésbe vételre tervezett ingatlanok vagy a fellelt ingatlanok listáját, részletes adatait;

e) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot;

f) védett ingatlan esetén a védettség jellege szerint illetékes miniszter előzetes egyetértését.

(6)94 A BM Műszaki Főosztály az előterjesztés alapján döntési javaslatot készít, majd az irányítást ellátó szerv vezetőjének döntéséről értesíti a tulajdonosi joggyakorlót, valamint a költségvetési szervet, illetve a vízgazdálkodással összefüggő nem elhelyezési célú ingatlanügyek esetében a BM Vízügyi Koordinációs Főosztályt.

(7) A leendő vagyonkezelő költségvetési szerv a birtokbavételtől köteles gondoskodni az ingatlan állagmegóvásáról, őrzéséről, védelméről, valamint a vagyonkezelési szerződés aláírását követően köteles haladéktalanul intézkedni az ingatlan jogi helyzetének rendezésére.

(8)95

(9)96

(10)97

18. 98 Ingatlan(rész) költségvetési szerv általi hasznosítása

31. § (1) Költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlan hasznosítására az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, különösen az Nvt., a Vtv. és a Vhr., az Nfatv. és az Nfa. Korm. rendelet előírásainak betartásával, valamint a tulajdonosi joggyakorlóval kötött vagyonkezelési szerződésben foglalt feltételek keretein belül kerülhet sor. Az ingatlan esetleges hasznosításának a belügyi ingatlangazdálkodási szempontokat kell szolgálnia.

(2) A vagyonkezelő költségvetési szerv a tulajdonosi joggyakorlóval kötött vagyonkezelési szerződésben meghatározott esetekben köteles a hasznosítást – alátámasztva a tervezett jogügylet indokoltságát, gazdaságosságát – a szolgálati út betartásával a BM Műszaki Főosztállyal előzetesen egyeztetni.

19. 99 Ingatlanok vagyonkezelői jogának megszüntetése (elidegenítése, csere, közös megegyezés, felmondás)

32. § (1) A vagyonkezelő költségvetési szerv – a szakmai feladatellátáshoz igazodó, gazdaságosan működtethető optimális ingatlanállomány kialakítása érdekében – köteles ingatlan vagyonát folyamatosan vizsgálni.

(2)100 A vagyonkezelő költségvetési szerv kezdeményezheti az ingatlan vagyonkezelői jogának felmondását, közös megegyezéssel történő megszüntetését, cseréjét, javaslatot tehet annak elidegenítésére, amennyiben az a feladatellátásához feleslegessé válik.

(3) A vagyonkezelő költségvetési szerv a javaslatát a szolgálati út betartásával a BM Műszaki Főosztály részére terjeszti fel. A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a jogügyletet megalapozó szakmai érveket, indokokat, az ehhez szükséges nyilatkozatokat;

b)101 szükség szerint a költségvetési hatások bemutatását szolgáló gazdaságossági számítást;

c) elidegenítési javaslat esetén az értékesítendő vagyonelem megtartásának hosszú távú pénzügyi, illetve eredményhatásai összehasonlítását az értékesítésből származó – a tranzakció lebonyolítási költségével csökkentett – bevétellel;

d) védett ingatlan esetén a védettség jellege szerint illetékes miniszter előzetes egyetértését;

e) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot.

(4)102 A BM Műszaki Főosztály döntési javaslatot készít az irányítást ellátó szerv vezetője részére.

(5)103 Az irányítást ellátó szerv vezetőjének döntése alapján a BM Műszaki Főosztály a javaslatot megküldi a tulajdonosi joggyakorló részére, amelyről a kezdeményező belügyi szervet, illetve a vízgazdálkodással összefüggő ingatlanügyletek esetében a BM Vízügyi Koordinációs Főosztályt tájékoztatja.

(6)104 Az ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére, értékesítésére a tulajdonosi joggyakorló döntése alapján kerülhet sor.

(7) A vagyonkezelő költségvetési szerv – ha arra jogszabály nem más szervet kötelez – a vagyonkezelői jogának megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni az ingatlan-nyilvántartás módosítása érdekében.

(8)105

20. Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása

33. § (1)106 A költségvetési szerv vagyonkezelésében álló ingatlan tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet.

(2)107 A vagyonkezelő költségvetési szerv a hozzá benyújtott kérelmet – a szolgálati út betartásával – a BM Műszaki Főosztály közreműködésével a tulajdonosi joggyakorlónak 15 napon belül megküldi.

(3)108 A kérelmező vagy a tulajdonosi joggyakorló megkeresése alapján a vagyonkezelő költségvetési szerv – a szolgálati út betartásával – az ingatlan átadására vonatkozó javaslatát soron kívül felterjeszti a BM Műszaki Főosztály részére. A felterjesztésnek tartalmaznia kell az ingatlan adatait, értékét, az átadással kapcsolatos javaslatát, annak indoklását.

(4)109 A BM Műszaki Főosztály a felterjesztés, illetve a tulajdonosi joggyakorló megkeresése alapján hozzá eljuttatott kérelem esetén a vagyonkezelő költségvetési szervvel egyeztetve szakmai javaslatot készít az irányítást ellátó szerv vezetője részére, majd a fejezeti döntésről értesíti a tulajdonosi joggyakorlót, valamint a vagyonkezelő költségvetési szervet.

(5) A vagyonkezelő költségvetési szerv – az átruházás kapcsán – a vagyonkezelői jogának megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni az ingatlan-nyilvántartás módosítására.

(6)110 A vagyonkezelő költségvetési szerv a vagyonkezelési szerződésmódosítás egy másolati példányát a szerződés megkötését követő 30 napon belül, illetve az ingatlan-nyilvántartás változásáról szóló ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali határozatot annak kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a BM Műszaki Főosztály részére.

21. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek

34. § (1)111 A vagyonkezelő költségvetési szerv a teljes ingatlanállományáról tételes nyilvántartást vezet, amelynek naprakészségéért és valódiságáért felelősséggel tartozik. A nyilvántartás alapját a vagyonkataszter, az ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali ingatlan-nyilvántartás, valamint a vagyonkezelési szerződés képezi.

(2)112

35. §113 (1) A vagyonkezelő költségvetési szerv az ingatlanokról, lakásokról, a lakáscélú munkáltatói kölcsönökről a BM Műszaki Főosztály felkérésére adatokat (kimutatásokat, dokumentációkat) szolgáltat, amely adatszolgáltatási kötelezettség nem érinti a külön jogszabályokban meghatározott egyéb vagyonkezelői adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2) A vagyonkezelő költségvetési szerv az általa vagyonkezelt, használt, hasznosított ingatlanokról és lakásokról a BM Műszaki Főosztály részére az adott költségvetési év július 30-ig, valamint az adott költségvetési évet követő év január 31-ig köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma megegyezik a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződésének mellékleteit képező kimutatások adattartalmával.

(3) A vagyonkezelő költségvetési szerv – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a szolgálati út betartásával 30 napon belül köteles megküldeni az általa bármilyen jogcímen használt ingatlanokkal kapcsolatban kötött jogügyletekre vonatkozó szerződések egy másolati példányát a BM Műszaki Főosztály részére.

21/A. 114 Beruházási és felújítási munkákról szóló jóváhagyási és tájékoztatási kötelezettségek

35/A. § Az önálló belügyi szervnek – amennyiben van középirányító szerve, akkor a középirányító szerv útján – a felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos látványterveket az engedélyezési tervdokumentáció véglegesítése előtt fel kell terjeszteni jóváhagyásra a BM Műszaki Főosztály részére.

35/B. § (1)115 Az önálló belügyi szervnek – amennyiben van középirányító szerve, akkor a középirányító szerv útján – az éves beruházási és 50 millió Ft-ot meghaladó felújítási tevékenységéről az adott költségvetési évet követő év január 31-ig beszámoló jelentést kell felterjeszteni írásban és szerkeszthető elektronikus formában is a Műszaki Főosztály részére. A jelentés tartalmazza ingatlanonként az következőket:

a) vagyonkezelő megnevezése,

b) beruházás, felújítás megnevezése,

c) tervezett/becsült/tényleges bruttó kivitelezési költség,

d) kivitelezés tervezett/tényleges befejezési időpontja,

e) beruházás, felújítás aktuális helyzete,

f) aktuális évben tervezett beruházások és felújítások megnevezése, adatai.

A középirányító szerv a középirányítása alá tartozó költségvetési szervek adatszolgáltatását összesítve küldi meg a BM Műszaki Főosztály részére.

(2) Az önálló belügyi szervnek – amennyiben van középirányító szerve, akkor a középirányító szerv útján – a BM Műszaki Főosztály részére minden negyedév végét követő hónap 31-ig fel kell terjeszteni írásban és szerkeszthető elektronikus formában is a Beruházási Ügynökség által bonyolított, valamint a hazai és EU-s pályázati forrásokból finanszírozandó projektekről szóló beszámolót ingatlanonként az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti adattartalommal. A középirányító szerv a középirányítása alá tartozó költségvetési szervek adatszolgáltatását összesítve küldi meg a BM Műszaki Főosztály részére.

(3)116 Az önálló belügyi szervnek – amennyiben van középirányító szerve, akkor a középirányító szerv útján – a BM Műszaki Főosztály részére minden negyedév végét követő hónap 31-ig fel kell terjeszteni a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (KÁBER) adatszolgáltatás aktualizálásának végrehajtásáról szóló jelentést. A középirányító szerv a középirányítása alá tartozó költségvetési szervek adatszolgáltatását összesítve küldi meg a BM Műszaki Főosztály részére.

22. Ingó vagyonnal való gazdálkodás

36. § (1) Az ingóság feletti vagyonkezelői jog kétoldalú megállapodással átruházható a központi költségvetési szervek között az Nvtv., a Vtv. és a Vhr. által meghatározott esetekben.

(2)117 A vagyonkezelői jog szerződéses jogutódlása fejezeten belül az önálló vagyonkezelői joggal rendelkező belügyi szervek között a Vhr. szerinti kétoldalú megállapodás alapján BM egyetértő nyilatkozat nélkül végrehajtható.

(3)118

(4)119 Ha BM irányítása alatt álló költségvetési szerv ad át vagyonkezelői jogot fejezeten kívüli központi költségvetési szerv részére, akkor a vagyonkezelői jog szerződéses jogutódlása – a BM Műszaki Főosztály útján kezdeményezett – a 2. melléklet szerinti előzetes egyetértés iránti kérelem alapján, a BM gazdasági helyettes államtitkár által négy példányban kiadott egyetértő nyilatkozatnak megfelelően lehetséges. Az egyetértő nyilatkozat birtokában a vagyonkezelői jog átadója és átvevője elkészíti a kétoldalú megállapodást, amelynek mellékletét képezi az egyetértő nyilatkozat.

(5)120 Ha BM irányítása alatt álló költségvetési szerv szerez vagyonkezelői jogot szerződéses jogutódlással fejezeten kívüli vagyonkezelőtől, akkor a szerv vagyonkezelésért felelős vezetője szerződés megkötésének aláírását követő 15 napon belül – a szerződés másolatának megküldésével – tájékoztatja a BM gazdasági helyettes államtitkárát a vagyonváltozásról.

(6)121 BM irányítása alatt álló költségvetési szerv önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet részére ingó vagyont a Vtv. előírásai szerint adhat ingyenesen tulajdonba. Az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos kormány-előterjesztés elkészítése az átadó BM költségvetési szerv feladata. Az ingyenes tulajdonba adás a költségvetési szerv vezetőjének lemondó nyilatkozata és az érintett önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet vezetőjének befogadó nyilatkozata alapján, a BM gazdasági helyettes államtitkára részére felterjesztett kérelemre kiadott előzetes egyetértéssel történhet. A négy példányban kiadott egyetértő nyilatkozat egy eredeti példányát az érintett önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet, egy eredeti példányát az MNV Zrt. részére kell továbbítani. A költségvetési szervnél maradó eredeti példányú nyilatkozatokról hitelesített másolat készíthető, amennyiben az önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet részére nem elég az egy példány, vagy a költségvetési szervnél a maradó két példány nem elégséges. Az MNV Zrt. részére minden esetben eredeti nyilatkozatot kell küldeni.

(7)122 A BM irányítása alá tartozó költségvetési szerv az állami feladat ellátásához nem szükséges és leselejtezett tárgyi eszközt legalább kettő éve folyamatosan, igazoltan közhasznú, karitatív tevékenységet folytató civil szervezet részére a Vtv. és a Vhr. szabályainak megfelelően ingyenesen tulajdonba adhat. Az igazoltan közhasznú, karitatív tevékenységet folytató civil szervezet kezdeményezésére a vagyonkezelő költségvetési szerv a Vhr. szerint az MNV Zrt. felé a kérelmet véleményével és javaslatával együtt benyújtja. Amennyiben az igazoltan közhasznú, karitatív tevékenységet folytató civil szervezet részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő ingó vagyonelem becsült forgalmi értéke nem éri el az egyedi bruttó 5 millió forintot, úgy a jogügylethez nem kell a minisztérium előzetes egyetértését megszerezni. Az egyedi bruttó 5 millió forint becsült forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelem ingyenes vagyonba adása esetén a (6) bekezdés szerint kell eljárni azzal a különbséggel, hogy kormány-előterjesztést nem kell készíteni, és ahol önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet szerepel, ott az igazoltan közhasznú, karitatív tevékenységet folytató civil szervezetet kell érteni.

(8)123 A (4) bekezdés szerinti ügylet esetén, ha a BM mint költségvetési szerv vesz részt ingó vagyon vagyonkezelői jogának átadásánál, az előzetes egyetértési kérelem kezdeményezésekor a BM-et a BM Műszaki Főosztály vezetője képviseli. A kezdeményezésben felhatalmazást kell kérni a kétoldalú megállapodás aláírására jogosult személyt illetően, amennyiben az nem a BM Műszaki Főosztály vezetője.

(9)124

(10)125

23. Európai uniós forrás felhasználásával végrehajtott fejlesztésből származó ingó vagy ingatlan vagyon fenntartása

37. § (1) Európai uniós forrás felhasználásával végrehajtott fejlesztésből származó ingó vagy ingatlan vagyon csak a támogatást nyújtó szervezet által meghatározott célra, feladat ellátására használható fel a fenntartási kötelezettség időtartama alatt.

(2) A fenntartási kötelezettség a fenntartás biztosítása érdekében kikötött elidegenítési tilalom hatálya alatt, a támogatást nyújtó szervezet által meghatározott fenntartási időszak alatt, ennek hiányában az ingó és ingatlan vagyon teljes élettartama alatt vagy a támogatást nyújtó szervezet eltérő rendelkezéséig áll fenn.

(3) A támogatott szervezet az ingó és ingatlan vagyonról köteles elkülönített analitikus nyilvántartást vezetni, amelyben biztosítani kell a vagyon nyomon követhetőségét is.

38. § (1) A támogatott szervezet köteles tájékoztatni a támogatást nyújtó szervezetet, amennyiben az ingó és ingatlan vagyont a támogatásban megjelölt célnak megfelelő, de eltérő helyszínen kívánja üzemeltetni, illetve ha a használatból ki kívánja vonni.

(2) A támogatott szervezet köteles tájékoztatni a támogatást nyújtó szervezetet az ingó vagyon megsemmisítéséről vagy megsemmisüléséről.

(3) A támogatott szervezet köteles a támogatást nyújtó szervezet előzetes engedélyét kérni, ha

a) az ingó és ingatlan vagyont a támogatásban megjelölt céltól vagy feladattól eltérő célra vagy feladatra, illetve ha eltérő funkcióra kívánja használni;

b) a használatból kivont ingó vagyont értékesíteni kívánja.

(4) Amennyiben az ingó vagyont a támogatott szervezet a fenntartási időszak lejártát követően vagy ennek hiányában az ingó és ingatlan vagyon teljes élettartamára vagy a támogatást nyújtó szervezet előzetes engedélyével térítésmentesen át kívánja adni, a kapcsolódó vagyonkezelői szerződésben rögzíteni kell, hogy

a) mely forrásból, milyen feladatra került az ingó vagyon beszerzésre;

b) milyen fenntartási kötelezettség terheli az átvevőt;

c) az átvevő milyen intézkedéseket köteles tenni a nyomon követhetőség érdekében.

24. 126 Biztosítások kötésének rendje, sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kerete, gépjármű-igénybevétellel és -üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek

39. § (1) A költségvetési szerv költségvetése terhére biztosítást köthet személyi állományára, tárgyi eszközeire, készleteire és gazdálkodó szervezeteire.

(2) A hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának és a BM, valamint a költségvetési szervek gépjármű kötelező felelősségbiztosításának megkötésére – a költségviselő megjelölésével – a BM gazdasági helyettes államtitkár intézkedik.

(3) A BM, valamint a költségvetési szervek használatában levő szolgálati járművekre casco biztosítás a BM gazdasági helyettes államtitkár engedélyével köthető és tartható fenn.

(4)127 Sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kiadásainak fedezetbiztosítása céljából a középirányító szerv által irányított szervek esetén a középirányító szerv, egyéb esetben a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek „Sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kerete” (e §-ban a továbbiakban: casco keret) néven a költségvetési tervezés időszakában gazdálkodási keretet állapítanak meg. Ebből a keretből a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi átcsoportosítással az ellopott vagy totálkárt szenvedett szolgálati jármű pótlása is finanszírozható.

(5) Az a szerv, amely a költségvetési tervezés tárgyévét megelőző évre vonatkozóan rendelkezik megállapított casco kerettel, a (6) bekezdésnek megfelelően állapítja meg a casco keretét a költségvetés tervezése során.

(6)128 A casco keretet a pénzügyi tervezési időszakban, az előző évi keret alapulvételével, a casco biztosítással nem rendelkező szolgálati járművek számának, a szolgálati járműállomány összetétele megváltozásának megfelelően, a casco biztosítással nem rendelkező gépjárművekben bekövetkezett károk mértékére figyelemmel, számításokkal alátámasztva kell módosítani.

(7) Az a szerv, amely a költségvetési tervezés tárgyévét megelőző évre vonatkozóan nem rendelkezik megállapított casco kerettel, a költségvetési tervezés tárgyévét megelőző évek biztosítási díjainak és sajáthibás gépjárműkárainak, valamint a szolgálati járművek számának, a szolgálati járműállomány összetételének figyelembevételével állapítja meg a casco keretet.

(8) A megállapított casco keret sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kiadásaira fordítható. A casco keret még fel nem használt előirányzata, csökkentve az év hátralevő részében várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel, tárgyév november 30-át követően más célra felhasználható.

(9) A költségvetési szerv a sajáthibás gépjárműkárokat káronként, károkozónként a kár összege és a kár megtérülése feltüntetésével nyilvántartja. A költségvetési szerv – a károkozók személyi adatai kivételével – a nyilvántartott adatokról, továbbá a casco keret alakulásáról, felhasználásáról minden tárgyévet követő év május 15-ig adatot szolgáltat a BM Műszaki Főosztály részére. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát és formáját a BM gazdasági helyettes államtitkár határozza meg.

(10) A költségvetési szervek vezetői, amennyiben speciális műveleti és konspirációs érdekeik, feladatellátásuk szükségessé teszi, jogosultak önállóan intézkedni – a BM gazdasági helyettes államtitkár előzetes tájékoztatása mellett – a biztosítási szerződések megkötésére vagy a már meglévő szerződések további alkalmazására. A tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik a személyi állomány külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó utasbiztosítások megkötésére.

(11) Nem kell alkalmazni a (2)–(3) bekezdést

a) azokra a szolgálati járművekre, amelyek esetén európai uniós forrás terhére elszámolható a biztosítási költség;

b) a bérelt járművekre, amelyeknél a bérleti díj tartalmazza a biztosítás díját, vagy a bérleti szerződés a (2)–(3) bekezdés tartalmával nem egyeztethető össze;

c) az adomány útján keletkezett gépjármű használati megállapodásban érintett járművekre, ha a megállapodás a (2)–(3) bekezdés alkalmazását nem teszi lehetővé;

d)129 ha casco biztosítás díja nem központi költségvetési szerv pénzügyi előirányzatának terhére kerül kiegyenlítésre.

39/A. §130

25. 131 Rendkívüli események jelentése, összegző jelentés

40. § (1)132 A középirányító szervnek, a más irányítási jogokat gyakorló szervnek és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervnek a saját, valamint az irányításához tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének a rendkívüli eseményről eseti, az egyéb vagyontárgyat érintő rendkívüli eseményekről éves összegző, a szolgálati járművet érintő káreseményről – értékhatártól függetlenül – éves összegző jelentést kell készítenie.

(2) Rendkívüli eseménynek minősül

a) a belügyi szerv használatában lévő szolgálati járművekhez kapcsolódó

aa) halált okozó baleset;

ab)133 hárommillió forint becsült kárértéket meghaladó káresemény;

ac) járműlopás;

ad) értékhatártól függetlenül a közúti közlekedési balesetből származó totálkár;

b)134 az egyéb vagyontárgyakban az hárommillió forint becsült kárértéket meghaladó – amennyiben erről egyéb szabályozás másként nem rendelkezik – káresemény.

(3)135 A rendkívüli eseményről szóló eseti jelentést a rendkívüli esemény bekövetkezésétől számított kettő munkanapon belül, az egyéb vagyontárgyat érintő rendkívüli eseményekről szóló éves összegző, valamint a szolgálati járművet érintő káreseményről szóló – értékhatártól független – éves összegző jelentést a tárgyévet követő január 15-ig a BM Műszaki Főosztály útján a BM gazdasági helyettes államtitkár részére kell megküldeni.

(4)136 A rendkívüli eseményről szóló eseti jelentésnek a szolgálati járművel kapcsolatos káresemény esetében

a) a haláleset körülményeit;

b) a szolgálati jármű

ba) forgalmi rendszámát, alváz- és motorszámát;

bb) típusát, színét;

bc) beszerzési értékét;

bd) forgalomba helyezésének időpontját;

be) kilométer-számláló állását;

bf) igénybevételére (szolgálati, magáncélú) vonatkozó adatokat;

c) a kár

ca) feltételezett vagy megállapított keletkezési okát, az azt elősegítő vagy lehetővé tevő okot vagy okokat;

cb) becsült vagy megállapított összegét;

cc) megtérülésére, csökkentésére megtett, esetleg még folyamatban lévő intézkedéseket;

d) a lopásért vagy a közlekedési balesetért felelős személy (ha van ilyen) nevét, beosztását

kell tartalmaznia.

(5)137 A rendkívüli eseményről szóló eseti jelentésnek egyéb vagyonban keletkezett kár esetében

a) a kár bekövetkeztének helyét, időpontját;

b) a feltételezett keletkezési okot;

c) a körülmények összefoglaló leírását;

d) a keletkezett kár becsült értékét;

e) a felelős személy (ha van ilyen) nevét, beosztását;

f) a megtett, illetve folyamatban lévő, valamint a hasonló káresetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket

kell tartalmaznia.

(6)138 Az egyéb vagyont érintő rendkívüli eseményekről szóló összegző éves jelentésnek az egyéb vagyonban bekövetkezett káresemény megnevezését, egyedi kárértékét, összesített kárértékét biztosító általi megtérítés értékét kell tartalmaznia éves költségvetési számviteli szemléletben.

(6a)139 A szolgálati járművet érintő káreseményekről szóló éves összegző jelentésnek

a) a gépjárműlopások darabszámát, összesített kárértékét;

b) a gépjárműtotálkárok darabszámát, összesített kárértékét;

c) a gépjárművekkel kapcsolatosan bekövetkezett káresemény darabszámát, összesített kárértékét;

d) a biztosító általi megtérítés értékét

kell tartalmaznia értékhatártól függetlenül, éves költségvetési, számviteli szemléletben.

(7) A rendkívüli jelentési kötelezettség hatálya alá tartozó károk rendezésével kapcsolatos ügyek intézése a kárt szenvedett költségvetési szervek feladatkörébe tartozik.

(8)140 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részéről kizárólag a (6) bekezdés szerinti jelentési kötelezettséget kell teljesíteni.

40/A. §141 (1) Az önálló belügyi szervek évente értékelik a saját és az irányításuk alá tartozó belügyi szervek éves tűzvédelmi helyzetét, az erről szóló jelentést március 10-ig felterjesztik a BM Műszaki Főosztály részére.

(2) Az értékelést a következő szempont rendszer alapján kell elkészíteni:

1. A szervek használatában álló létesítmények értékelése tűzvédelmi szempontból.

2. A megelőző tűzvédelmi rendelkezések (jogszabályok, műszaki követelmények, tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv stb.) érvényesítésében szerzett tapasztalatok, meglétének, érvényességének értékelése.

3. A tűzvédelmi szervezet létrehozásának, irányításának és tevékenységének tapasztalatai.

4. A tűzvédelmi oktatás, képzés, továbbképzés értékelése.

5. A tűzoltói és kárelhárítási tevékenység helyzete, tárgyidőszaki tűzesetek elemzése, értékelése, a tűzoltás színvonala, eredményessége.

6. A szabványossági felülvizsgálatok megléte, érvényessége, teljes körűsége.

7. A tűzjelzés lehetősége, technikai feltételei, jogszabályi megfelelőssége.

8. Beépített és mobil tűzjelzési, tűzmegelőzési és tűzoltási eszközökkel, berendezésekkel való ellátottság mértéke, működőképességük biztosítására tett intézkedések eredményei, üzemeltetési naplók megléte.

9. A tűzriadó tervek naprakészsége, a tűzriadó gyakorlatok végrehajtásának tapasztalatai.

10. A hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel való együttműködés formái, eredményessége.

11. A tűzvédelemre felhasznált összegek felsorolása, annak az előző évhez történő viszonyulása.

12. Kockázati tényezők azok megoldására vonatkozó műszaki vagy szervezési intézkedések, javaslatok.

XI. Fejezet

Személyi juttatás és létszámgazdálkodás

41. § (1)142 A fejezethez tartozó költségvetési címek, alcímek részére jóváhagyott személyi juttatás és létszámkeretek – ezen belül a hivatásos állományra, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra, a közszolgálati tisztviselőkre, a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, a közalkalmazottakra, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókra és az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó – elosztását, szabályszerűségi és hatékonysági követelmények érvényesítését, valamint fejezeti szinten a keretek módosítását, amennyiben az a fejezet szintjén jelentkező feladat megvonása vagy kiszabása miatt válik szükségessé, a BM fejezeti szinten határozza meg.

(2) A költségvetési szerveknek a saját és az alárendeltségükbe tartozó szervek személyi juttatásairól, létszámkereteiről a felhasználást nyomon követhető nyilvántartást kell vezetniük.

XII. Fejezet143

Közbeszerzések

42. § (1) A BM hivatali egységei és a költségvetési szervek (jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban együttesen: belügyi szerv) a közbeszerzési eljárások lefolytatása és az annak eredményeként megkötött szerződések teljesítése során kötelesek a vonatkozó közbeszerzési és egyéb tárgyú jogszabályok szerint eljárni.

(2) A belügyi szerv az (1) bekezdésben rögzítettek érvényesülése érdekében a közbeszerzési tervét annak elkészítésétől, a közbeszerzési terv módosítása esetén annak módosításától számított 15 napon belül közvetlenül küldi meg a BM KF részére a kozbesz.eng@bm.gov.hu e-mail-címre. A belügyi szerv a gazdasági helyettes államtitkár erre irányuló felhívására 5 napon belül köteles tájékoztatást adni a közbeszerzési terv módosításának indokairól.

(3) A belügyi szerv a közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló jelentését a BM KF részére a kozbesz.eng@bm.gov.hu e-mail-címre küldi meg legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig.

(4) A (2)–(3) bekezdésben rögzített adatszolgáltatásokat a középirányító szerv – a saját és az általa irányított költségvetési szervek tekintetében együttesen –, a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv, továbbá a hozzárendelt költségvetési szerv, a gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerven keresztül, megküldi a BM KF-nek.

(5) E fejezet rendelkezései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra, az Alkotmányvédelmi Hivatalra, valamint a Terrorelhárítási és Bűnügyi Elemző Központra nem alkalmazandóak.

XIII. Fejezet

Utalványozás ellenjegyzése

43. §144 A költségvetési szervek kiadási előirányzatai, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére utalványozni csak ellenjegyzést követően lehet. Az utalvány ellenjegyzője a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a BM gazdasági helyettes államtitkár által írásban kijelölt személy, illetve a költségvetési szervek esetében a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy, aki a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az utalvány ellenjegyzése során meggyőződik arról, hogy a teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

XIV. Fejezet

Záró rendelkezések

44. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

45. § (1)145 A költségvetési szervek a belső gazdálkodásuk rendjére vonatkozó szabályzataikat, a jelen utasításban foglaltak figyelembevételével, ezen utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül felülvizsgálják.

(2)146

(3)147

46. §148

47. §149

1. melléklet a 4/2015. (IV. 10.) BM utasításhoz150

2. melléklet a 4/2015. (IV. 10.) BM utasításhoz151

Belügyi vagyonkezelő

fejléce


Iktatószám:


(Név)

BM Gazdasági Helyettes Államtitkár


Budapest


Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr/Asszony!


Alulírott az (Átadó) részéről (vagyonkezelésért felelős vezető neve) kérem, hogy az alábbi ingóság(ok) vonatkozásában a (fejezeten kívüli vagyonkezelő megnevezése) részére történő ingyenes vagyonkezelői jog átruházásával (szerződéses jogutódlással) egyetérteni szíveskedjen:

Tétel

Meg-
nevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

Gyári szám (gépjárművek esetén rendszám, alvázszám, motorszám)

Cikkszám (befektetett eszközök leltári azonosítója)

Vagyon kezelt hányad

Ingóság
nyilvántartási értéke
Ft

nettó

bruttó

1.

2.

3.

4.A megnevezett ingóságokra az (Átadó) feladatainak ellátásához nincs szükség, a (fejezeten kívüli vagyonkezelő megnevezése) alapító okiratában és jogszabályban foglalt feladatainak ellátásához szükségessé váltak.


Kérem, hogy a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 1. melléklet 6. függelék 15. pont g) alpontja alapján az egyetértő nyilatkozatot kiadni szíveskedjék.Székhely, 20… ………………… hónap … nap


Tisztelettel:

………………………………………
(Átadó)
Készült:    2 példányban (1 példány … lap)

Kapják:     1. sz. pld. BM gazdasági helyettes államtitkára

2. sz. pld. (Átadó)

3. melléklet a 4/2015. (IV. 10.) BM utasításhoz152


(Átadó vagyonkezelő középirányító szerv fejléce)

Iktatószám:    … sz. példány

NYILATKOZAT

Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdésére, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (2) bekezdésére, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltakra, a Magyar Állam tulajdonában, a(z) ………………………… (átadó vagyonkezelő szerv megnevezése) vagyonkezelésében lévő felesleges ingó vagyontárgy(ak) vagyonkezelői jogának átruházása érdekében – a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 36. § (3) bekezdése alapján – a következőkről

NYILATKOZOM:

A(z) ………………………… (átadó vagyonkezelő szerv megnevezése) vagyonkezelésében lévő, feladatai ellátása tekintetében feleslegessé vált

Tétel

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

Gyári szám (gépjárművek esetén rendszám, alvázszám, motorszám)

Cikkszám (befektetett eszközök leltári azonosítója)

Vagyon- kezelt hányad

Ingóság nyilvántartási értéke Ft

nettó

bruttó

1.

2.


(ha a tételek száma miatt az első oldalról az aláírás átkerülne a második oldalra, akkor:)

a mellékletben tételesen felsorolt ingóságok

vagyonkezelői jogának ingyenes átruházásával a(z) …………………………………… (átvevő vagyonkezelő) részére – szerződéses jogutódlással – egyetértek.

A(z) ………………………………………………. (átvevő vagyonkezelő) közhatalmi feladatainak/közfeladatainak ellátásához a vagyonelemek szükségesek, ezért azoknak a(z) ………………………… (átvevő vagyonkezelő) vagyonkezelésébe adásával egyetértek.
A vagyonkezelői jog szerződéses jogutódlása tekintetében szükséges szerződés megkötésére a(z) ………………… (átadó vagyonkezelő szerv megnevezése) részéről ………………………………………………………. (név, rendfokozat – ha van –)
asszonyt/urat, ………………………… (beosztás megnevezése) jelölöm ki.
A(z) …………………………… (átvevő vagyonkezelő) részéről ………………………………………… (név, rendfokozat –
ha van –) asszony/úr, ………………………… (beosztás megnevezése) az aláíró.

Budapest, …… év ……………… hónap … nap
…………………………………………………………
/név, rendfokozat (ha van)/
országos parancsnok/országos főigazgató

Melléklet: … lap
1

Az 1. § (2) bekezdése a 14/2016. (VII. 15.) BM utasítás 28. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § 1. pontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás 33. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § 3. pontját a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § b) pont nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § b) pont bc) alpontját a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § c) pont ca) alpontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § c) pont cc) alpontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja, a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § c) pont cd) alpontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § c) pont cf) alpontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § c) pont ci) alpontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § g) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § c) pont cn) alpontját a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

17

A 6. § d) pont nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § h) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § e) pontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 3. §-ával megállapított, a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 5. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 6. § f) pontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 7. § (3) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (2) bekezdés d) pontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 8. § (4) bekezdése a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 8. § (5) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 5. §-ával megállapított szöveg.

27

A 9. § (2) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 9/A. §-t a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 6. §-a iktatta be.

29

A 4. alcím (10. §) a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

30

A 10. § (3) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 11. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 8. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § (1) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

33

A 12. § a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

34

A 13. § (1) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja, a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 13. § (3a) bekezdését a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 4. §-a iktatta be.

38

A 13. § (4) bekezdése a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 13. § (6) bekezdését a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 9. §-a iktatta be, szövege a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 14. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 15. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § i) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 15. § (2) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 10. §-ával megállapított szöveg.

44

A 16. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 11. §-ával megállapított szöveg.

45

A 17. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 17. § (3) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 12. §-ával megállapított szöveg.

47

A 17. § (4) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 18. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 13. § (1) bekezdésével megállapított, a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 18. § (4) bekezdése a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 5. §-ával megállapított szöveg.

52

A 18. § (5) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 19. § (3) bekezdését a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 19. § (5) bekezdése a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 19. § (6) bekezdése a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 19. § (7) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 14. §-ával megállapított, a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 20. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 20. § (2) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

59

A 20. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 20. § (5) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 20. § (6) bekezdése a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 6. §-ával megállapított szöveg.

62

A 20. § (7) bekezdését a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 7. §-a iktatta be.

63

A 20. § (8) bekezdését a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 7. §-a iktatta be.

64

A 21. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § j) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 22. § (2) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 22. § (3) bekezdése a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 8. §-ával megállapított, a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 22. § (4) bekezdése a 14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

70

A 24. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 16. §-ával megállapított szöveg.

71

A 25. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 17. §-ával megállapított szöveg.

72

A 25. § (2) bekezdése a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 9. §-ával megállapított szöveg.

73

A 26. § a 14/2016. (VII. 15.) BM utasítás 29. §-ával megállapított szöveg.

74

A 27. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 18. §-ával megállapított szöveg.

75

A 27. § (2) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 27. § (3) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 27. § (3a) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 3. § (3) bekezdése iktatta be.

78

A 27. § (3b) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 3. § (3) bekezdése iktatta be.

79

A 27. § (4) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § k) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 27. § (6) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 27. § (7) bekezdését a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 28. § (1) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

84

A 28. § (2) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 28. § (4) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 29. § a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 5. §-ával megállapított szöveg.

87

A 30. § (1) bekezdése a 21/2015. (VIII. 13.) BM utasítás 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 30. § (2) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 30. § (3) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § n) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 30. § (4) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 30. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § m) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 30. § (5) bekezdés a) pontját a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 30. § (5) bekezdés c) pontja a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 19. §-ával megállapított szöveg.

94

A 30. § (6) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 6. §-ával megállapított szöveg.

95

A 30. § (8) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 30. § (9) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 30. § (10) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 18. alcím (31. §) a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

99

A 19. alcím címe a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 8. §-ával megállapított szöveg.

100

A 32. § (2) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 32. § (3) bekezdés b) pontja a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 32. § (4) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § m) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 32. § (5) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 32. § (6) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § j) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 32. § (8) bekezdését a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 33. § (1) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 33. § (2) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § l) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 33. § (3) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § m) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 33. § (4) bekezdése a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A 33. § (6) bekezdése a 21/2015. (VIII. 13.) BM utasítás 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 34. § (2) bekezdését a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 27. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

113

A 35. § a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 11. §-ával megállapított szöveg.

114

A 21/A. alcímet (35/A–35/B. §) a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 11. §-a iktatta be.

115

A 35/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § o) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 35/B. § (3) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 8. § p) pontja szerint módosított szöveg.

117

A 36. § (2) bekezdése a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

118

A 36. § (3) bekezdését a 22/2018. (XII. 19.) BM utasítás 36. §-a hatályon kívül helyezte. [A 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 3. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a 36. § (3) bekezdése helyébe új rendelkezés lép, nem vezethető át.]

119

A 36. § (4) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

120

A 36. § (5) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § p) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 36. § (6) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

122

A 36. § (7) bekezdését a 22/2018. (XII. 19.) BM utasítás 36. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 12. §-a iktatta be.

123

A 36. § (8) bekezdése a 22/2018. (XII. 19.) BM utasítás 34. §-ával megállapított szöveg.

124

A 36. § (9) bekezdését a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 9. § b) pontja.

125

A 36. § (10) bekezdését a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 9. § b) pontja.

126

A 24. alcím címe a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 13. §-ával megállapított szöveg.

127

A 39. § (4) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § q) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 39. § (6) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

129

A 39. § (11) bekezdés d) pontját a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 21. § (2) bekezdése iktatta be.

130

A 39/A. §-t a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 15. § e) pontja.

131

A 25. alcím címe a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § r) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 40. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A 40. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

134

A 40. § (2) bekezdés b) pontja a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

135

A 40. § (3) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 22. § (2) bekezdésével megállapított, a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 14. § f) pontja szerint módosított szöveg.

136

A 40. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § s) pontja szerint módosított szöveg.

137

A 40. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § s) pontja szerint módosított szöveg.

138

A 40. § (6) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A 40. § (6a) bekezdését a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 22. § (4) bekezdése iktatta be.

140

A 40. § (8) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § t) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 40/A. §-t a 22/2018. (XII. 19.) BM utasítás 35. §-a iktatta be.

142

A 41. § (1) bekezdése a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 17. § g) pontja szerint módosított szöveg.

143

A XII. Fejezet (42. §) a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 13. §-ával megállapított szöveg.

144

A 43. § a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 24. §-ával megállapított szöveg.

145

A 45. § (1) bekezdése a 14/2017. (V. 31.) BM utasítás 26. § w) pontja szerint módosított szöveg.

146

A 45. § (2) bekezdését a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

147

A 45. § (3) bekezdését a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 9. § c) pontja.

148

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. [A 22/2019. (XI. 25.) BM utasítás 7. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a 46. § helyébe új rendelkezés lép, nem vezethető át.]

149

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

Az 1. § mellékletet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasítás 36. §-a hatályon kívül helyezte.

151

A 2. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasítás 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

152

A 3. mellékletet a 6/2019. (III. 26.) BM utasítás 16. §-a iktatta be, szövege a 3/2021. (III. 3.) BM utasítás 14. § g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére