• Tartalom

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

2023.04.04.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1. §1 Az intézkedés hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervére (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), a területi [vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, a továbbiakban: KI] szerveire, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központra, valamint helyi szerveire terjed ki.

2. § A BM OKF, valamint a területi szervei, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatását pénzbeli és nem pénzbeli juttatások biztosításával látják el.

3. § (1)2 A 2. § szerinti költségvetési támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendeletben, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM utasításban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy:

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,

b) az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg más támogató(k) felé nem nyújtott be,

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

d) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

e)3 az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakra – átlátható szervezetnek minősül,

f)4 nem áll az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok hatálya alatt,

g) a megállapodás aláírásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása, továbbá

h) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

(3) Támogatási előleg kizárólag a kedvezményezett által annak valamennyi fizetési számláját érintő, a támogató javára szóló azonnali beszedésre vonatkozó banki felhatalmazó levél benyújtása esetén biztosítható.

(4) A költségvetési támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel, az áfalevonási joggal kapcsolatban a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell.

(5) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználása során – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzési eljárást lefolytatni.

(6)5 A költségvetési támogatás felhasználása során a támogatás terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdésében megjelölt értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

(7) A kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználásáról részletes beszámolót köteles felterjeszteni a támogató részére, amely szakmai részből és pénzügyi elszámolásból áll. A beszámoló a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait mutatja be, és elemzi a megvalósítás eredményességét (megvalósított célok, elért eredmények), továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról a felhasználást alátámasztó bizonylatok hitelesített másolatai, valamint a felhasználásról készített összesített kimutatás alapján.

(8) A kedvezményezett a beszámolóban köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatás elszámolása teljes körű, hiteles és valódi adatokat tartalmaz, amelyeknek az alapjául szolgáló bizonylatok a kedvezményezettnél rendelkezésre állnak, nála fellelhetőek. A kedvezményezett köteles nyilatkozni továbbá, hogy a támogatás felhasználására vonatkozó banki vagy kincstári átutalási bizonylatok, valamint számviteli bizonylatok eredeti példányait az elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint megőrzi, és biztosítja, hogy a támogató vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a támogatásfelhasználás ellenőrzésére jogosult szervek azokba betekinthessenek.

(9)6 A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, a beszámoló nem megfelelő elkészítése vagy határidőre történő elkészítésének hiánya esetén a támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy kezdeményezheti annak módosítását. A szerződéstől történő elállás esetén a kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.

(10) A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Ávr.-ben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

4. §7 A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatások esetén a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő (a továbbiakban: országos polgári védelmi főfelügyelő) és a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: országos tűzoltósági főfelügyelő) által szakmailag előkészített, a BM OKF Jogi Főosztály által jogi megfelelőség tanúsításával ellátott – a pályázatok beadásának szabályait tartalmazó – pályázati kiírásokat, valamint a kérelemre, egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatások esetén a támogatási javaslatokat a BM OKF műveleti főigazgató-helyettese (a továbbiakban: műveleti főigazgató-helyettes) és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közösen terjeszti fel jóváhagyásra a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) részére.

5. § Jóváhagyást követően a pályázati kiírásokat, valamint az egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatásokat a BM OKF honlapján közzé kell tenni.

6. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatás esetében a beérkezett pályázat szakmai elbírálását az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek vonatkozásában az országos polgári védelmi főfelügyelő által vezetett Bíráló Bizottság végzi.

7. §8 A Bíráló Bizottság által döntésre előkészített javaslatot az műveleti főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

8. § A főigazgató pályázati támogatásra vonatkozó döntését a BM OKF honlapján közzé kell tenni, arról a pályázókat – a KI útján – az érintett szakmai területnek írásban tájékoztatnia kell.

8/A. §9 A költségvetési támogatásokról szóló főigazgatói döntést követően a BM OKF támogatói okiratot vagy egyoldalú jognyilatkozatot bocsát ki a KI és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ részére, mely meghatározza a pénzbeli támogatások előirányzatban történő átcsoportosításának, valamint a természetbeni támogatások központi beszerzést követő átadásának részletes szabályait.

9. §10 A 8/A. §-nak megfelelően kibocsátott támogatói okirat vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján a KI és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ vezetője a pályázaton nyertes, valamint az egyedi elbírálás alapján költségvetési támogatásban részesülő szervezettel támogatási szerződést köt, melyet minden esetben pénzügyi ellenjegyzéssel és jogi megfelelőség tanúsításával is el kell látni.

10. §11 A támogatási szerződések előkészítését, valamint a KI és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ részére történő továbbítását az önkéntes mentőszervezetek esetében a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, az önkormányzati tűzoltóságok, valamint a közreműködő és önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek esetében a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség végzi. A szerződések előkészítésében a BM OKF Jogi Főosztály, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Beruházási és Fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: BM OKF BFF) és a BM OKF Költségvetési Főosztály közreműködik.

11. §12 A pénzbeli juttatással megvalósuló költségvetési támogatások esetében a támogatások rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatokat a BM OKF tekintetében a BM OKF Költségvetési Főosztály, a KI-k tekintetében a Költségvetési Osztály végzi. A támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az illetékes KI főfelügyelősége, ellenőrzési szolgálata, gazdasági igazgatóhelyettesi szervezete látja el.

12. §13 A KI igazgatója az ellenőrzésekről összefoglaló jelentést terjeszt fel a gazdasági főigazgató-helyettes részére – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási Szabályzatában meghatározott kötelezettségek alapján – a tárgyévet követő év január 31. napjáig. Az műveleti főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes jogosultak a szakmai célok megvalósulásának és a pénzügyi elszámolások felülvizsgálatának elrendelésére.

13. §14 A fejlesztésekkel kapcsolatos beszerzéseket a tűzoltó gépjárművek, tűzoltó technikai és védőeszközök tekintetében a BM OKF Műszaki Főosztály, az informatikai és távközlési eszközök vonatkozásában a BM OKF Informatikai Főosztály végzi, míg az ingatlanberuházásokkal, -felújításokkal kapcsolatban felmerülő feladatok ellátását a BM OKF BFF végzi az országos polgári védelmi főfelügyelő és az országos tűzoltósági főfelügyelő szakmai javaslatai figyelembevételével.

13/A. §15 (1)16 A pályázati úton elnyert vizsgáztatásokkal kapcsolatos támogatásokról az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő tájékoztatást küld a vizsgáztatásokért felelős Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) vezetője, valamint a PAV tekintetében a BM OKF Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (a továbbiakban: OEPMEK) vezetője részére.

(2) Az elnyert támogatások megvalósulásáról naprakész, a 2. melléklet szerinti összesítő nyilvántartást vezet a KOK, valamint az OEPMEK.

(3) A KOK és az OEPMEK vezetője a BM OKF GEK útján a 2. melléklet szerinti összesítő nyilvántartást aláírva, bélyegzővel ellátva, valamint szerkeszthető (Excel) formátumban is felterjeszti a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese részére tárgyévet követő március 31. napjáig.

2. Az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

14. §17 A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló források esetén – az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatását a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai és védőeszközök fejlesztésével, valamint tűzoltó gépjárművek és tűzoltó technikai eszközök felújításával kapcsolatos pályázatok kiírásával, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

14/A. §18 A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló forrás terhére – az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezését egyedi döntéssel valósítja meg.

15. §19 Az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások, egyedi elbírálású javaslatok szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalmáért a BM OKF Műszaki Főosztály és a BM OKF BFF, a pénzügyi rendre vonatkozó tartalmáért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

16. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkormányzati tűzoltóságok pályázatainak benyújtása az együttműködési megállapodás szerinti hivatásos tűzoltó parancsnokság (a továbbiakban: HTP) parancsnoka útján történik, aki a részére benyújtott pályázatok tartalmát ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér be. A HTP parancsnoka a pályázatokat szakmai véleményével ellátva terjeszti fel az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetőjének.

17. § A KvK vezetője a pályázat és a HTP parancsnok szakmai véleményének felülvizsgálatát követően további hiánypótlás bekéréséről dönthet. Az esetleges hiánypótlások beérkezése után a KvK vezetője az illetékességi területéhez tartozó önkormányzati tűzoltóságok pályázatait – a HTP parancsnokok javaslatai alapján – szakmai véleményével ellátva terjeszti fel az illetékes KI igazgatója részére.

18. § A KI igazgatója a részére felterjesztett pályázatokat felülvizsgálja, amennyiben szükséges, hiánypótlást kér be, majd a KvK vezetők által felterjesztett szakmai vélemények figyelembevételével összesíti és értékeli azokat.

19. § A KI igazgatója a pályázatokat és a szakmai javaslatait – indokolással ellátva – felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

20. § Az önkormányzati tűzoltóságok pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.

20/A. §20 A 14/A. § szerinti támogatáshoz szükséges támogatási kérelmet az önkormányzati tűzoltóság a KI igazgatója részére az 1. melléklet szerinti formában küldi meg. A KI igazgatója a kérelmeket felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére.

3. Az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

21. § A BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatását

a) a helyi szervei technikaieszköz-állományának átszervezése során vagy a rendszerből kivonással felszabaduló gépjárművekre, eszközökre, felszerelésekre, valamint

b) a Belügyminisztérium fejezetében, a fejezeti kezelésű előirányzatok között részükre biztosított költségvetési támogatás terhére, annak felhasználására

irányuló pályázat kiírása, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

22. § A 21. § a) pont szerinti támogatások szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalomért a BM OKF Műszaki Főosztály felelős.

23. §21 A 21. § b) pont szerinti támogatások szakmai előkészítéséért – annak 13. § szerinti tartalmától függően – a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF BFF és a BM OKF Költségvetési Főosztály együttesen felelős. A szakmai előkészítésben közreműködőként a Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) is részt vehet.

24. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatainak benyújtása az együttműködési megállapodás szerinti HTP parancsnoka útján történik, aki a részére benyújtott pályázatok tartalmát ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér be. A HTP parancsnoka a pályázatokat szakmai véleményével és a pályázati kiírásban meghatározott szempontrendszer szerinti értékelésével ellátva terjeszti fel a KvK vezetőjének.

25. § A KvK vezetője a pályázatok és a HTP parancsnok szakmai véleményének felülvizsgálatát követően további hiánypótlás bekéréséről dönthet. Az esetleges hiánypótlások beérkezése után a KvK vezetője az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait – a HTP parancsnokok javaslatai alapján – szakmai véleményével ellátva terjeszti fel a KI igazgatója részére.

26. §22 A KI igazgatója a részére felterjesztett pályázatokat felülvizsgálja, amennyiben szükséges, hiánypótlást kér be, majd a vármegyei, fővárosi tűzoltó szövetség közreműködésével és a KvK vezetők által felterjesztett szakmai vélemények figyelembevételével összesíti és értékeli azokat.

27. §23 A KI igazgatója a pályázatokat és a vármegyei, fővárosi önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására tett szakmai javaslatait indokolással ellátva felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

28. §24 Az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati úton megvalósuló, 21. § szerinti támogatásának elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi. A pályázati úton megvalósuló 21. § b) pont szerinti támogatások elbírálásában a BM OKF Költségvetési Főosztály is közreműködik, továbbá ezen támogatások elbírálásába az MTSZ által delegált tagok is bevonhatóak.

4. Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

29. § A BM OKF az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatását a Belügyminisztérium fejezetében, a fejezeti kezelésű előirányzatok között részükre biztosított költségvetési támogatás terhére, annak felhasználására irányuló pályázat kiírása, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

30. §25 Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szakmai előkészítéséért – annak 13. § szerinti tartalmától függően – a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF BFF és a BM OKF Költségvetési Főosztály együttesen felelős. A szakmai előkészítéshez a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ), valamint az MTSZ véleményt adhat.

31. §26 A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak benyújtása az illetékes KI vagy a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója útján történik, aki a pályázatot szakmai véleményével együtt, szolgálati úton terjeszti fel az országos polgári védelmi főfelügyelő részére döntéshozásra. Az ettől eltérő módon benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

32. §27 Az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a BM OKF Hivatala, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF BFF, valamint a BM OKF Költségvetési Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.

33. § Az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázaton az illetékes KI ajánlása mellett önkéntes tűzoltó egyesületek is részt vehetnek, amennyiben megfelelnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a pályázatban meghatározott feltételeknek. Amennyiben önkéntes tűzoltó egyesület több pályázaton is részt vesz, a pályázati döntések meghozatala, valamint az elszámolások ellenőrzése során biztosítani kell, hogy ugyanazon pályázati tétel vonatkozásában kettős finanszírozásra ne kerüljön sor.

5. Záró rendelkezések

34. § Ezen utasításban meghatározott költségvetési támogatásokon kívül felmerülő költségvetési támogatásokkal kapcsolatban az utasítás 1–13. §-ában foglaltakat kötelezően alkalmazni kell.

35. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

36. §28

1. melléklet a 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasításhoz29


TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatásához


A támogatási igényt benyújtó önkormányzati tűzoltóság neve:

Adóazonosító száma:

Címe:

Telefon, e-mail:

A képviselő neve:

és címe (amelyen postai úton elérhető):

A kijelölt kapcsolattartó neve:

és címe (amelyen postai úton elérhető):

Számlaszáma:

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság neve:

A fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése1: Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása.

Az igényelt támogatás összege: Ft, azaz forint.

A rendelkezésre álló saját és/vagy egyéb forrás összege2: _______________________ Ft.

Időbeni ütemezés: támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

_______________ , 20___._____________ hó _____ napP. H.
____________________________
aláírás___________
1 A mindenkor hatályos központi költségvetéséről szóló törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül beírandó, amely előirányzat terhére kéri a támogatást.
2 Beleértve az államháztartás központi alrendszeréből származó egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásból származó összeget és az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét is.

2. melléklet a 4/2015. (VI. 25) BM OKF utasításhoz30


Összesítő nyilvántartás
az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek által elnyert vizsga, PAV támogatások megvalósulásáról

8R04984_0

Sorszám

Pályázat típusa

Támogatást elnyerő szervezet neve

Illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elnyert támogatás típusa
(vizsga, PAV)*

Elnyert támogatás értéke

Támogatással érintett létszám
(fő)

Támogatás megvalósulásának dátuma

Megvalósult támogatás értéke

Fel nem használt támogatás értéke

Fel nem használt támogatás tekintetében a várható felhasználás dátuma

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5-8

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

 

 

0

0

 

Dátum:

Készítette:

Telefonszám (körzetszámmal):……………………………………………
aláírás
P. H.


_______________
* Amennyiben egy szervezet több típusú támogatásban részesül, a támogatások rögzítése külön soron szükséges, a legördülő listából kiválasztva.
1

Az 1. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdése az 1/2020. (II. 21.) BM OKF utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (9) bekezdése a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás 1. §-ával megállapított, a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. § az 1/2020. (II. 21.) BM OKF utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § az 1/2020. (II. 21.) BM OKF utasítás 4. §-ával megállapított, a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 12. § a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 5. §-ával megállapított, a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 13. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13/A. §-t a 11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás 3. §-a iktatta be.

16

A 13/A. § (1) bekezdése a 13/2018. (X. 30.) BM OKF utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14/A. §-t a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás 5. §-a iktatta be, szövege az 1/2020. (II. 21.) BM OKF utasítás 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 15. § a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás 6. §-ával megállapított, a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 20/A. §-t a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás 7. §-a iktatta be.

21

A 23. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 26. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 27. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 28. § a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 6. §-ával megállapított szöveg.

25

A 30. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 31. § a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

27

A 32. § a 4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás 8. §-ával megállapított, a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 6. § h) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1. mellékletet a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás 8. §-a iktatta be.

30

A 2. mellékletet a 11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás 4. §-a iktatta be, szövege a 13/2018. (X. 30.) BM OKF utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére