• Tartalom

402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 1. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„6. követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés,”

2. § Az Áhsz. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Országgyűlés vagy a Kormány által az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján elrendelt címrend módosítás esetén a folytonosság elve az államháztartás központi alrendszerének egészében érvényesül.”

3. § Az Áhsz. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Éves költségvetési beszámoló készül)

e) a tulajdonosi joggyakorló szervezetek mérlegében kimutatható vagyonról és az általuk kezelt központi kezelésű előirányzatokról azok egészére, és”

4. § Az Áhsz. 13. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A mérlegben az egyéb sajátos elszámolások között a 48. § (6) és (9) bekezdése szerinti elszámolásokat kell kimutatni.”

5. § Az Áhsz. 16. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A forintban kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg, a valutapénztárból, devizaszámláról kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéke. A követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével a követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg.
(10) A forintban kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke az átutalt, megfizetett – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg. A valutában, devizában kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintban kapott devizát, amelynél a ténylegesen kapott forintérték alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével a kötelezettségek bekerülési értéke az egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege.”

6. § Az Áhsz. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével is meghatározható. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell megállapítani, és annak az előző negyedévi állományához mért különbözetét – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztés növeléseként vagy visszaírásaként kell elszámolni.”

7. § Az Áhsz. 21. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a követelések és kötelezettségek – a követelés jellegű sajátos elszámolások és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével egyezően a költségvetési számvitelben meghatározott értékkel –, az egyéb sajátos elszámolások, valamint az időbeli elhatárolások mérlegben szereplő értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni. Az értékelés során a könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti különbözetet az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint összevontan kell elszámolni azzal az eltéréssel, hogy a lekötött bankbetétek, az egyéb pénzeszközök, valamint az egyéb eszközök, a kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások esetén külön-külön ki kell számolni az összevont árfolyamkülönbözetet, és az egyes különbözetek előjelétől függően kell azt elszámolni.”

8. § (1) Az Áhsz. 25. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.”

(2) Az Áhsz. 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a térítés nélkül átvett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök bekerülési értékét, az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök bekerülési értékét, valamint a (9a) bekezdés szerinti más különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.”

(3) Az Áhsz. 25. § (9a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)

b) az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,”

(4) Az Áhsz. 25. § (9a) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)

f) az Szt. 77. § (3) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

(5) Az Áhsz. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az Szt. 77. § (4) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni azzal, hogy az Szt. 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetet a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeire kell alkalmazni.”

9. § (1) Az Áhsz. 26. § (11a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni)

a) az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,”

(2) Az Áhsz. 26. § (11a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni)

g) az Szt. 81. § (2) bekezdés k)–m) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

10. § (1) Az Áhsz. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei a kapott (járó) osztalékból és részesedésből, a részesedésekből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, a befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, az egyéb kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből és a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételeiből állnak.”

(2) Az Áhsz. 27. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)–f) pontjában és (2a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket.
(2b) Az Szt. 84. § (2a) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.
(2c) A befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (3) bekezdés f) pontjában és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményt azzal, hogy azt csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.
(2d) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok esetén az Szt. 84. § (3a) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.”

(3) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)

c) a nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek pénzügyileg is realizált nyereségjellegű különbözetének a tárgyévre időarányosan jutó összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént,
d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált árfolyamnyereséget,”

(4) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)

e) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)–f) pontjában, (3) bekezdés f) pontjában és (8) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódnak, és
f) az Szt. 84. § (7) bekezdés g) és o) pontja szerinti összevontan elszámolt árfolyamnyereséget – a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével – és engedményt.”

(5) Az Áhsz. 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Szt. 84. § (8) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.”

(6) Az Áhsz. 27. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) az Szt. 85. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
(5b) A befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) az Szt. 85. § (1a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket azzal, hogy azokat csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.”

(7) Az Áhsz. 27. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni)

c) a befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.”

(8) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)

c) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet,”

(9) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)

e) a nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek pénzügyileg is realizált veszteségjellegű különbözetének a tárgyévre időarányosan jutó összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént,”

(10) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)

i) az Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódnak.”

11. § Az Áhsz. 30. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.”

12. § (1) Az Áhsz. 30/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mérlegkészítés időpontja)

a) a c) és d) pontban foglalt kivétellel a költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács esetén a költségvetési évet követő év február 25-e,”

(2) Az Áhsz. 30/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mérlegkészítés időpontja)

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által elkészített éves beszámoló esetén és az elkülönített állami pénzalapok Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatai tekintetében a költségvetési évet követő év május 15-e,”

13. § (1) Az Áhsz. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig – a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.”

(2) Az Áhsz. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja és – annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését követően – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyja. A költségvetési szerv az elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolóját a Kincstár általi elfogadását követő öt napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt – a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva – a költségvetési szervnek tíz napon belül visszaküldi.”

(3) Az Áhsz. 32. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A fejezetet irányító szerv a fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.
(4) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács a saját éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.”

14. § (1) Az Áhsz. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve az elkülönített állami pénzalapról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról készített éves költségvetési beszámolót május 31-éig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.”

(2) Az Áhsz. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő év június 30-áig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. Az elkészült éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is.”

15. § Az Áhsz. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

35. § (1) A feltöltött, szükség esetén az irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókat a Kincstár húsz napon belül felülvizsgálja.
(2) A felülvizsgálat során a Kincstár az éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadja el, ha az teljesíti az e rendeletben előírt alaki és tartalmi követelményeket.
(3) Ha az éves költségvetési beszámoló adataiban a Kincstár a felülvizsgálat során hibát, hiányosságot tár fel, elrendeli – legfeljebb hét munkanapos határidővel – annak javítását, kiegészítését. A határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés esetén az adatszolgáltatás határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül. A megfelelően javított, kiegészített adatszolgáltatást a Kincstár a javítás, kiegészítés feltöltését követő három munkanapon belül elfogadja.
(4) A Kincstár az elfogadott éves költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.”

16. § Az Áhsz. a következő 35/A. §-sal egészül ki:

35/A. § Ha a 32–35. §-ban megjelölt határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő első munkanapon jár le.”

17. § Az Áhsz. 44. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(A teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)

l) a 49/B. § szerinti esetben a megszűnő szervezetnél a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök összegét a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a kötelezettség kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben,
m) a 49/B. § szerinti esetben a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél a megszűnt költségvetési szerv záró pénzeszközeinek összegét a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés nyilvántartásba vételét a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben.”

18. § (1) Az Áhsz. 48. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)

h) a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése vagy más részesedés megszerzése során a ténylegesen átadott pénzeszközök és más eszközök értékét gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzés, más szervezet esetén a részesedésszerzés visszaigazolása időpontjáig,”

(2) Az Áhsz. 48. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni)

b) az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, továbbértékesítéséig, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök állományból történő kivezetéséig.”

(3) Az Áhsz. 48. § (10) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)

e) a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelőnél a visszapótlási kötelezettség megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig, valamint a gazdasági társaságok alapítása, jegyzett tőkéjének emelése során a létesítő okiratban vagy annak módosításában szerepeltetett, de a társaság rendelkezésére még nem bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat az átadás időpontjáig,”

(4) Az Áhsz. 48. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén túlfizetés nem mutatható ki, a kötelezett által megfizetett összegeket követelésként és annak teljesítéseként bevételként kell elszámolni.”

19. § Az Áhsz. 54. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul – a folyó könyvelésben – el kell végezni:)

d) az éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetéseket a könyvviteli számlákon.”

20. § Az Áhsz. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

56. § Az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételekkel kapcsolatban kimutatott túlfizetések állományát az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül ki kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlával szemben – a 3513. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre könyvviteli számla közbeiktatásával – a 2015. évi könyvelésben a mérleg fordulónapjára vonatkozó dátummal. A 2015. évi éves költségvetési beszámolóban ilyen állomány nem mutatható ki.”

21. § (1) Az Áhsz.

szerint módosul.

(2) Az Áhsz. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

22. § Az Áhsz.

1. 2. § (1) bekezdésében a „törvény által” szövegrész helyébe a „törvény vagy miniszteri rendelet által” szöveg,

2. 12. § (12) bekezdésében az „az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetési jegyeket kell kimutatni” szövegrész helyébe az „a befektetési jegyeket, valamint az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni” szöveg,

3. 13. § (1) bekezdésében az „a 48. § (9) bekezdése szerinti egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat” szövegrész helyébe az „az egyéb sajátos elszámolásokat” szöveg,

5. 24. § (2) bekezdésében a „szokásos” szövegrész helyébe a „mérleg szerinti” szöveg,

6. 25. § (6) bekezdésében az „egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit” szövegrész helyébe az „egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit” szöveg,

7. 25. § (9a) bekezdés d) pontjában az „összegét, és” szövegrész helyébe az „összegét,” szöveg,

8. 25. § (9a) bekezdés e) pontjában és 26. § (11a) bekezdés f) pontjában az „összegét.” szövegrész helyébe az „összegét, és” szöveg,

9. 26. § (11) bekezdésében a „leírt összegét,” szövegrész helyébe a „leírt összegét, a térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékét,” szöveg,

10. 27. § (2) bekezdésében az „után kapott” szövegrész helyébe az „után kapott, az adózott eredmény felosztásáról szóló határozat alapján járó” szöveg, az „után fizetett” szövegrész helyébe az „után kapott” szöveg,

11. 27. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A kapott” szövegrész helyébe az „Az egyéb kapott” szöveg,

12. 27. § (3) bekezdés a) pontjában a „B408. Kamatbevételek” szövegrész helyébe a „B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek” szöveg,

13. 27. § (4) bekezdés a) pontjában a „B409. Egyéb” szövegrész helyébe a „B4092. Más egyéb” szöveg,

14. 27. § (5) bekezdésében a „ráfordításai” szövegrész helyébe a „ráfordításai a részesedésekből származó ráfordításokból, árfolyamveszteségekből, a befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításokból, árfolyamveszteségekből,” szöveg,

15. 27. § (6) bekezdés b) pontjában az „összegéig.” szövegrész helyébe az „összegéig, és” szöveg,

16. 27. § (8) bekezdés g) pontjában az „összegéig, és” szövegrész helyébe az „összegéig,” szöveg,

17. 27. § (8) bekezdés h) pontjában az „eseményeket.” szövegrész helyébe az „eseményeket a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével, és” szöveg,

18. 30/A. § c) pontjában a „harmincadik” szövegrész helyébe a „hatvanadik” szöveg,

19. 30/A. § f) pontjában a „30-a” szövegrész helyébe a „15-e” szöveg,

20. 33. § (2) bekezdésében a „készíti el” szövegrész helyébe a „készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe” szöveg,

21. 34. § (1) bekezdésében a „jóváhagyásra.” szövegrész helyébe a „jóváhagyásra, és ezzel egyidejűleg az éves költségvetési beszámoló adatait a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.” szöveg,

22. 39. § (1a) bekezdés a) pontjában a „teljesítések tekintetében” szövegrész helyébe a „teljesítések tekintetében legkésőbb” szöveg,

23. 39. § (1a) bekezdés záró szövegrészében a „lehet” szövegrész helyébe a „kell” szöveg,

24. 44. § (2) bekezdés k) pontjában az „elszámolást.” szövegrész helyébe az „elszámolást,” szöveg,

25. 44. § (3) bekezdésében a „B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei” szövegrész helyébe a „B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei” szöveg,

26. 44. § (4) bekezdésében a „B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz kapcsolódóan” szövegrész helyébe a „B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovathoz – kapcsolódóan” szöveg,

27. 46. § (3) bekezdésében a „számlaosztály tartalmazza” szövegrész helyébe a „számlaosztály és a (6) bekezdés szerinti bevételek könyvviteli számlái tartalmazzák” szöveg,

28. 48. § (7) bekezdésében az „(5) és (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szöveg,

29. 49/B. § (2) bekezdésében a „törvény 167. §-a” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Njtv.) 138. §-a és 139. §-a” szöveg,

30. 49/B. § (4) és (5) bekezdésében az „a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 167. §-a” szövegrész helyébe az „az Njtv. 138. §-a és 139. §-a” szöveg,

31. 50. § (1) bekezdésében a „(3)–(6)” szövegrész helyébe a „(3)–(5)” szöveg,

32. 50. § (6) bekezdésében a „készpénz letétek összegét” szövegrész helyébe a „készpénz letétek, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium esetén a külképviseleteknél tárolt készpénz összegét” szöveg,

33. 53. § (5) bekezdés d) pontjában az „egyeztetéseket,” szövegrész helyébe az „egyeztetéseket, ennek során az általános forgalmi adó elszámolásai között nyilvántartott előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó átvezetését a más különféle egyéb ráfordítások közé,” szöveg,

34. 53. § (6) bekezdés e) pontjában az „értékvesztés” szövegrész helyébe az „értékvesztés és annak visszaírása” szöveg,

35. 53. § (8) bekezdés d) pontjában az „eszközök, kötelezettségek,” szövegrész helyébe az „eszközök és források, valamint a” szöveg,

36. 54. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyaránt.” szövegrész helyében az „egyaránt, és” szöveg,

37. 7. melléklet 7. pontjában a „Megtérült” szövegrész helyébe a „Meg nem térült közvetlen” szöveg,

38. 11. mellékletében az „E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások” szövegrész helyébe az „E) Egyéb sajátos elszámolások” szöveg,

39. 12. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában és a 4. pont 4.3., 4.11. és 4.14. alpontjában a „vagy a Rendkívüli ráfordítások sorok” szövegrész helyébe a „sor” szöveg,

40. 12. melléklet 4. pont 4.9. alpontjában a „Kamatbevételek rovatain” szövegrész helyébe a „Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek rovatain” szöveg,

41. 12. melléklet 4. pont 4.12. alpontjában a „vagy Rendkívüli ráfordítások sorok” szövegrész helyébe a „sor” szöveg,

42. 12. melléklet 4. pont 4.13. alpontjában az „eredményszemléletű bevételek vagy a Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek sorok” helyébe az „eredményszemléletű bevételek sor” szöveg,

43. 14. melléklet V. cím 5. pontjában az „A letéti számlákhoz” szövegrész helyébe az „Azon pénzeszközök nyilvántartására szolgáló könyvviteli számlákhoz, amelyeken letét kerül kimutatásra” szöveg,

44. 15. melléklet K121. pontjában az „a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő,” szövegrész helyébe az „az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő,” szöveg,

45. 15. melléklet K44. pont a) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalok által folyósított” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

46. 15. melléklet K46. pont d) pontjában a „[Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont],” szövegrész helyébe a „[Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont].” szöveg,

47. 15. melléklet K89. pont b) alpontjában a „vagy” szövegrész helyébe a „ , továbbá bármely szervezettől, személytől” szöveg,

48. 15. melléklet K94. pontjában a „teljesítésétnek” szövegrész helyébe a „teljesítésének” szöveg,

49. 15. melléklet B404. pont b) alpontjában a „fizetett” szövegrész helyébe a „kapott” szöveg,

50. 15. melléklet B411. pontjában a „költségek visszatérítései” szövegrész helyébe a „kiadások visszatérítései” szöveg,

51. 15. melléklet B84. pontjában a „44.” szövegrész helyébe a „43.” szöveg,

52. 16. melléklet 3. pont 36. alpont 365. alpont 3651. alpont 36512. alpontjában a „Beruházásokra adott” szövegrész helyébe a „Beruházásokra, felújításokra adott” szöveg

lép.

23. § (1) Hatályát veszti az Áhsz.

2. 27. § (8) bekezdés b) pontjában az „a befektetett pénzügyi eszközök vagy” szövegrész,

4. 39. § (1a) bekezdésében a „legkésőbb” szövegrész,

5. 50. § (3) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló törvény alapján” szövegrész,

6. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpont f) alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatalok által folyósított” szövegrész,

7. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre alpontjában a „vagy működési bevételként” szövegrész,

8. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások alpontjában az „az önkormányzati adósság előtörlesztését szolgáló támogatásokat,” szövegrész,

9. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK alpont B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok alpont b) alpontjában az „és az egészségbiztosítási járulékot, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is” szövegrész,

10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B411. Egyéb működési bevételek alpont h) alpontjában az „a biztosítási bevételeket,” szövegrész,

11. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla alpont 0032. alpontjában és a 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla alpont 0052. Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla alpontjában a „kormányzati funkciónként tagolva,” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Áhsz.

6. 5. melléklet FORRÁSOK pont H) Kötelezettségek alpont III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 1. Kapott előlegek alpont „– ebből: túlfizetés a jövedelemadókban”, „– ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban”, és „– ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek” alpontjai,

9. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K42. Családi támogatások alpont j) alpontja,

10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpont c) és h) alpontja,

11. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások alpont e) és f) alpontja,

12. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései alpont b) alpontja,

13. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpont 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 3671. Kapott előlegek alpont 367111–367113. alpontja,

14. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 86. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK alpontja,

15. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 94. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpontja.

24. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2b. sorral egészül ki:

(Sorszám

Címrendi besorolás

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás
gyakorisága)

„2b.

XX. fejezet 22. cím

kezelő szerv

a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított működési és feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások és követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban”

2. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás,
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– egészségügyi dolgozók bérkiegészítése.”

3. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont I. Költségvetési évben esedékes követelések alpont 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre alpontja helyébe a következő alpont lép:
„4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre”
2. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont II. Költségvetési évet követően esedékes követelések alpont 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre alpontja helyébe a következő alpont lép:
„4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre”
3. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont II. Költségvetési évet követően esedékes követelések alpont 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre alpontja helyébe a következő alpont lép:
„8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből”
4. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont III. Követelés jellegű sajátos elszámolások alpont 1. Adott előlegek alpontja helyébe a következő alpont lép:
„1. Adott előlegek
– ebből: immateriális javakra adott előlegek
– ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek
– ebből: készletekre adott előlegek
– ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
– ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
– ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések”
5. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont III. Követelés jellegű sajátos elszámolások alpont 8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök alpontja helyébe a következő alpont lép:
„8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök”
6. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK pont E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások alpontja helyébe a következő alpont lép:
E) Egyéb sajátos elszámolások
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
2. Más fizetendő általános forgalmi adó
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai”
7. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK pont G) Saját tőke alpont III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alpontja helyébe a következő alpont lép:
„III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai”
8. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK pont H) Kötelezettségek alpont II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek alpont 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra alpontja helyébe a következő alpont lép:
„9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra”
9. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK pont H) Kötelezettségek alpont III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása alpontja helyébe a következő alpont lép:
„5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások”

4. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS/KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)
04. Saját termelésű készletek állományváltozása
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)
10. Anyagköltség
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke
12. Eladott áruk beszerzési értéke
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)
14. Bérköltség
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések
16. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A) Tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII.)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
– ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
– ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
– ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
– ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
– ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
– ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX.)
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)”

5. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 12. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi alrendszeren belül az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében.”
2. Az Áhsz. 12. melléklet 4. pont 4.15–4.17 alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
[Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében]
„4.15. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
4.16. a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.17. a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,”
3. Az Áhsz. 12. melléklet 4. pontja a következő 4.18–4.20. alponttal egészül ki:
[Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében]
„4.18. a mérlegekben államkötvények helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével a Befektetett pénzügyi eszközök sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.19. a mérlegekben a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények, helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével az Értékpapírok sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.20. a mérlegekben a Kincstárban vezetett forintszámlák és a Kincstárban vezetett devizaszámlák sorok összegével – a Kincstári Egységes Számla kivételével – a Forintszámlák, devizaszámlák sor csökkentését a Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások sorral szemben a konszolidált mérlegben.”

6. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 13. melléket 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. Államadósság állománya (1+2+3+4+5+6)”

7. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K33. Szolgáltatási kiadások alpont K337. Egyéb szolgáltatások alpontja helyébe a következő alpont lép:
„K337. Egyéb szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is –, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: biztosítási díjak.”
2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K48. Egyéb nem intézményi ellátások alpontja helyébe a következő alpont lép:
„K48. Egyéb nem intézményi ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az időskorúak járadékát,
b) a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat,
c) a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat,
d) a művészeti, sportolói ellátásokat,
e) a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, támogatásokat,
f) a Szoctv., a Gyvt., vagy más jogszabály alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, és
g) a központi költségvetésből folyósított útdíj kompenzációt.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: házastársi pótlék,
b) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások,
c) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése,
d) ebből: nemzeti gondozotti ellátások,
e) ebből: nemzeti helytállásért pótlék,
f) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés,
g) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás,
h) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék,
i) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás,
j) ebből: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása,
k) ebből: életjáradék termőföldért,
l) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások,
m) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása,
n) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése],
o) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,
p) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §],
q) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
r) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]
s) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás.”
3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B11. Önkormányzatok működési támogatásai alpont B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alpontja helyébe a következő alpont lép:
„B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására, valamint a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.”
4. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások alpontja helyébe a következő alpont lép:
„B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből a helyi önkormányzatok, társulások részére felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból származó bevételeket,
b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és
c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése és 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat.”
5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK alpont B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók alpont n) alpontja helyébe a következő alpont lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
n) a halászati haszonbérleti díjat, valamint az állami halász- és horgászjegy díjat,”
6. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B408. Kamatbevételek és B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
„B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét, és
d) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége.
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén az eszköz vételára és viszonteladási ára közötti különbözetet a viszonteladás megtörténtekor, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) nyereségét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei.
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet.
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nem tartós részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
b) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott bevétel összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált bevételt, valamint a nem tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét,
d) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
e) a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a követelés értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
f) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamnyereséget,
g) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) ebből: befektetési jegyek bevételei,
d) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,
e) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.”

8. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpont 364. Általános forgalmi adó elszámolása alpontja helyébe a következő alpont lép:
„364. Általános forgalmi adó elszámolása
3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
36414. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
36422. Más fizetendő általános forgalmi adó”
2. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpont 365. Követelés jellegű sajátos elszámolások alpont 3658. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3658. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
36581. Alapítás során átadott pénzeszközök
36582. Alapítás során átadott más eszközök
36583. Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök
36584. Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök”
3. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpont 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 3675. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3675. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
36752. Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások
36753. Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások”
4. Az Áhsz. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont 41. SAJÁT TŐKE alpont 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alpont helyébe a következő alpont lép:
„413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
4131. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
4132. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai”
5. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont 843. Különféle egyéb ráfordítások alpont 8434. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke”
6. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont 843. Különféle egyéb ráfordítások alpontja a következő 8435. alponttal egészül ki:
„8435. Más különféle egyéb ráfordítások”
7. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 85. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI alpontja helyébe a következő alpont lép:
„85. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
851. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
8511. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete
8512. Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete
8513. Térítés nélkül átadott tartós részesedések
8514. Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
852. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
8521. Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
8522. Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
854. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása
855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
8552. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
8553. Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai”
8. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK és 93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
„92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)
923. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)
924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
9241. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök
9243. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök
9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI
931. Kapott (járó) osztalék és részesedés
932. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
9321. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete
9322. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete
9323. Térítés nélkül átvett tartós részesedések
9324. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések
9325. Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
933. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
9331. Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
9332. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
9333. Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
934. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
935. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
9351. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
9352. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
9353. Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei”
9. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont 094. Működési bevételek alpont 09408. és 09409. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
„09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
094081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
0940811. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata
0940812. Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre
0940813. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése
094082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
0940821. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata
0940822. Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre
0940823. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
094091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
0940911. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
0940912. Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire
0940913. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
094092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0940921. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
0940923. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése”

9. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1.    Az Áhsz. 17. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet elszámolni
a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege

a 091113, 091123, 091133, 091143, 091153 091163, 09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák egyenlege

=

3511. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege

a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák egyenlege

=

3512. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege

a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák egyenlege

=

3513. könyvviteli számla egyenlege

35811. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege

a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 094063, 094073, 0940813, 0940823, 0940913, 0940923, 094103, 094113. számlák egyenlege

=

3514. könyvviteli számla egyenlege

35821. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege

a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák egyenlege

=

3515. könyvviteli számla egyenlege

35831. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege

a 09613, 09623, 09633, 09643, 09653. számlák egyenlege

=

3516. könyvviteli számla egyenlege

35841. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege

a 09713, 09723, 09733, 09743, 09753. számlák egyenlege

=

3517. könyvviteli számla egyenlege

35851. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 098162, 098182, 0981912, 0981922, 098212, 098222, 098232, 098242, 098252, 09832, 09842. számlák egyenlege

a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 098153, 098163, 098183, 0981913, 0981923, 098213, 098223, 098233, 098243, 098253, 09833, 09843. számlák egyenlege

=

3518. könyvviteli számla egyenlege

35861. könyvviteli számla egyenlege

b) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével:

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09122, 09132, 09142, 09162. számlák egyenlege

=

3521. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09222, 09232, 09252. számlák egyenlege

=

3522. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege

=

3523. könyvviteli számla egyenlege

35812. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege

=

3524. könyvviteli számla egyenlege

35822. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege

=

3525. könyvviteli számla egyenlege

35832. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege

=

3526. könyvviteli számla egyenlege

35842. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege

=

3527. könyvviteli számla egyenlege

35852. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232, 098152, 098182, 0981922, 098222. számlák egyenlege

=

3528. könyvviteli számla egyenlege

35862. könyvviteli számla egyenlege

c) a mérlegben az „– ebből:” alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie a 09. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09142. számla egyenlege

a 09143. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09232. számla egyenlege

a 09233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege

a 093113. és 093123. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09322. számla egyenlege

a 09323. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09332. számla egyenlege

a 09333. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09342. számla egyenlege

a 09343. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege

a 093513, 093523, 093533, 093543, 093553. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09362. számla egyenlege

a 09363. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege

a 094013, 094023, 094033. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094042. számla egyenlege

a 094043. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094052. számla egyenlege

a 094053. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094062. számla egyenlege

a 094063. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094072. számla egyenlege

a 094073. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940812. és 0940822. számlák egyenlege

a 0940813. és 0940823. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940912. és 0940922. számlák egyenlege

a 0940913. és 0940923. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094102. számla egyenlege

a 094103. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094112. számla egyenlege

a 094113. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512. számla egyenlege

a 09513. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09522. számla egyenlege

a 09523. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09532. számla egyenlege

a 09533. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09542. számla egyenlege

a 09543. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09552. számla egyenlege

a 09553. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09622. számla egyenlege

a 09623. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09632. számla egyenlege

a 09633. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09642. számla egyenlege

a 09643. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09722. számla egyenlege

a 09723. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09732. számla egyenlege

a 09733. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09742. számla egyenlege

a 09743. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981212. számla egyenlege

a 0981213. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981232. számla egyenlege

a 0981233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098152. számla egyenlege

a 098153. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981912. számla egyenlege

a 0981913. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981922. számla egyenlege

a 0981923. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098212. számla egyenlege

a 098213. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098222. számla egyenlege

a 098223. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09142. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09322. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09332. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09342. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09362. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094042. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094052. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094062. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094072. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940812. és 0940822. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940912. és 0940922. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094102. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094112. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09522. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09532. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09542. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09552. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09622. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09632. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09642. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09722. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09732. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09742. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098152. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981912. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098222. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege”

2.    Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan
a) a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

32–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. és 4132. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki egyenlege

=

32–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

b) a lekötött bankbetétek nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 31. számlacsoportban található lekötött bankbetétek záró készletével

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+ a 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 318. és a 4131. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki egyenlege

=

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

c) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása miatt a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

31–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege)
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma és a 495. számlával szemben könyvelt kivezetéseik

=

31–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére