• Tartalom

404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.16.

A Kormány az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 16. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve és a 13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül,”

(2) A Rendelet 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„15. település neve: a község, város, megyei jogú város, főváros utótag nélküli rövid elnevezése,”

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden)

d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince,”

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden)

e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban az a)–f) pontok együtt: ingatlan].”

(3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím akkor)

a) keletkezik, ha valamennyi, e rendeletben előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,”

3. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja]

a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset kivételével,”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja]

d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.”

4. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi címregiszterben nyilvántartott cím a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv, az ingatlan-nyilvántartás központi, területi és helyi szervei mint címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartást vezető szervek, valamint az állami középület-kataszter működtetéséért felelős szervezet számára továbbítható, a cím megismerése és kezelése céljából, automatikus adatátvétellel, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat.”

5. § A Rendelet 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt ingatlan-nyilvántartási adatok a cím bejegyzése időpontjában még nem állnak rendelkezésre, úgy a címképzésért felelős szerv a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a címet ezen adatok nélkül veszi nyilvántartásba és annak kiegészítése érdekében haladéktalanul megkeresi a külön jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező szervet.”

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell a címképzés során figyelembe venni.
(2) Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, annak elnevezésére vonatkozóan a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – esetén a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.
(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt ingatlan elnevezésére a tulajdonos a címképzésért felelős szerv legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot vagy az általa tett javaslat a (5) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, akkor a címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő elnevezést jegyzi be a központi címregiszterbe.
(5) A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.
(6) Egy településhez tartozó közigazgatási területen belül nem lehet több külterületi ingatlant azonos névvel elnevezni. Ha a tulajdonos által javasolt elnevezés már egy másik ingatlan neve, a címképzésért felelős szerv megkülönböztetésre alkalmas jelölést javasol a tulajdonosnak.”

7. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A–Z-ig ábécé-sorrendben, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken – az épületek, a pincék és az önálló rendeltetési egységek számát összeadva – azokból egynél több van. Amennyiben az épületjelölést igénylő épületek, pincék és önálló rendeltetési egységek száma meghaladja az egytagú, nem ékezetes betűk számát, úgy azok felhasználását követően két betűtagból álló A–Z-ig ábécé-sorrendben felhasznált megjelölés alkalmazandó. Ha a telken csak egyetlen épület, pince vagy önálló rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá eső további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken.”

8. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti lakás esetében az ajtót, bejáratot arab számmal kell megjelölni úgy, hogy szintenként ugyanaz a szám csak egy ajtót, bejáratot jelöljön. Egyebekben az ajtó, bejárat megjelölése tekintetében a címképzésért felelős szerv a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.
(2) A 13. (3) bekezdésében meghatározott ingatlan esetében a szint, ajtó megjelölésének szabályait nem kell alkalmazni.”

9. § A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § A külterületen fekvő ingatlan (ideértve a korábban zártkertként nyilvántartott külterületi ingatlant is) címelemeinek megállapítása során a 14–15. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.”

10. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A Rendelet

b) 22. § (1) és (2) bekezdésében a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. december 31-ig”

szöveg lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(2.)

(Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód)

(közterületjelleg)

„32a.

136

majorság”

2.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 55a. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(2.)

(Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód)

(közterületjelleg)

„55a.

137

tere”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére