• Tartalom

407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), c), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

b) a termékdíj raktár típusát (ipari vagy kereskedelmi termékdíj raktár) és a beszállítani kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,”

(2) A Korm. rendelet 2/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A termékdíj raktár engedélyese a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését, a termékdíj raktár címén, helyrajzi számán belüli termékdíj raktár területének megváltoztatását, továbbá az ideiglenes kiadás alkalmazására irányuló nyilatkozat módosítását az engedély módosítására irányuló kérelem útján, a (2) bekezdésben meghatározott módon kezdeményezheti.”

2. § A Korm. rendelet 2/C. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ipari termékdíj raktárból a felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a termékdíjköteles termék, ha)

a) az előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés, illetve alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés egyes részfeladatainak elvégzésére az ipari termékdíj raktár területén nincs lehetőség, vagy”

3. § A Korm. rendelet 2/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék a termékdíj raktárba visszaszállítható.”

4. § A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén – a termékdíj felszámítása nélkül történő forgalomba hozatal során – a termékdíjköteles termék kötelezettje a termékdíjköteles termék Ktdt. 1. § (3) bekezdése szerinti termékáram megjelölésével a számlán, a számla tételeire hivatkozva
a) „a(z) .............. termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy
b) „a(z) .............. termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”
szöveget tünteti fel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontjának alkalmazása esetén a kötelezett köteles továbbá a számlán feltüntetni a termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét és KT vagy CsK kódját.
(3) A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.”

5. § A Korm. rendelet 11. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

22/A. § Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött szerződés, illetve a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatainak teljeskörűségéért az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tartozik felelősséggel. A kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatai alatt az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által lefolytatott, kifizetést megelőző ellenőrzésekről felvett dokumentációk is értendők. Ha a megküldött adatok alapján az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési feladatainak nem tud eleget tenni, úgy az állami adó- és vámhatóság megkeresésére a kért adatokat az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – amennyiben azok rendelkezésére állnak – 15 napon belül megküldi.”

6. § A Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,
b) a beszerzett termékdíjköteles egyéb csomagolószer vagy kereskedelmi csomagolószer
ba) megnevezését és CsK kódját,
bb) mennyiségét,
bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint
bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,
c) a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja szerinti visszaigénylés esetén a nem csomagolási célú felhasználás megnevezését.”

7. § (1) A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Korm. rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Korm. rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. § A Korm. rendelet

a) 2/C. § (1) bekezdésében a „készletezése, újbóli felhasználásra való előkészítése” szövegrész helyébe a „készletezése, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítése, újbóli felhasználásra való előkészítése” szöveg,

b) 2/E. § (1) bekezdésében az „előállítás vagy újbóli felhasználásra előkészítés” szövegrész helyébe az „előállítás, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés vagy újbóli felhasználásra előkészítés” szöveg,

c) 29. § (5) bekezdésében az „A (4) bekezdésben meghatározott hasznosításról” szövegrész helyébe az „A hasznosításról” szöveg,

d) 31. §-ában „a NAV” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,

e) 2. melléklet II. pontjában a „termékdíj-fizetési kötelezettséggel” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettséggel” szöveg,

f) 4. melléklet I. pontjában a „termékdíjfizetésre kötelezett” szövegrész helyébe a „kötelezett” szöveg,

g) 4. melléklet VII. pontjában a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettség” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 30. §-a és a 4. melléklet III. pont, 3. alpont c) alpontja.

10. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata a következő 2H és 4H sorral egészül ki:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli)
(Belföldi előállítású csomagolószer)

2H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

(Külföldről behozott csomagolószer)

4H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

2.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 6–7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód című táblázata helyébe a következő táblázat lép:
(CsK kód 6–7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód)

Kód (6–7)

Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

97

külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska kivételével

01

egyszer használható

02

többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer

03

többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska esetén

14

15 mikronnál kisebb falvastagságú

50

15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

51

50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

„1.10. A gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának környezetvédelmi termékdíj kódjai

A

B

C

1.

Vtsz. és megnevezés

KT kód

2.

8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb
1000 cm3 hengerűrtartalommal

J21

3.

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3 -t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J22

4.

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

J23

5.

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J24

6.

8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J31

7.

8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal

J32

8.

8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J33

9.

8703 90 Más (elektromos motorral, más)

J90

10.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J10

11.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J20

12.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J30

13.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J40

14.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

4.    A Korm. rendelet 1. melléklet B) cím 2. A KT kód 4–5. jegye című táblázat a következő 03 és 06 sorral egészül ki:
(2. A KT kód 4–5. jegye:)

03

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik

06

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

2. melléklet a 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 4. mellékletének II. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
(II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről)
„3. A Ktdt. 12/A. § (3) és (4) bekezdés szerinti előleg”
2. A Korm. rendelet 4. melléklete a következő IX. ponttal egészül ki:
„IX. A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei, tartozékai után fizetendő termékdíjátalány
1. KT kódja,
2. Alapját képező gépjármű megnevezése,
3. Összegének megállapítása
a) a kötelezettség alapját képező gépjármű mennyisége (db),
b) a gépjármű termékdíjköteles alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömegén alapuló számított mennyisége (kg),
c) a termékdíjátalány mértéke (Ft/db),
d) a termékdíjátalány összege soronként és összesen (Ft).”

3. melléklet a 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 5. mellékletének 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíjköteles termék:)
„4. egységnyi mennyisége (kg), gépjármű esetében darabszáma,
5. termékdíj-tétele és összege,”

4. melléklet a 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1.    A Korm. rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:)
„1.1.5. a tárolás célja (tárolás, feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés vagy alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés);”
2.    A Korm. rendelet 7. melléklet 4.3.5. alpontja alatt található táblázat a következő sorokkal egészül ki:
(4.3.5. a kiszállítás oka jogcíme:)

B40

belföldre irányuló kitárolás, a termékdíj korábban, a beszállítás előtt már megfizetésre került

I90

ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék saját célú felhasználása

SH9

ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék

SH1

termékdíj raktárban lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék

TM0

beszállítás előtt a termékdíj megfizetésre került (a termékdíj raktáron belül csomagolás részét képező csomagolószerek esetében a csomagolás végleges elválasztásra kerül a termékről)

KN0

kiszállítás, nem keletkezik termékdíj-kötelezettség

KEJ

kiszállítás belföldre, egyéb jogcímen (termékdíj-kötelezettség keletkezik)

V01

kiszállítás, termékdíj visszaigénylésre kerül

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére